Tải bản đầy đủ

ĐẠI CƯƠNG BỆNH LÝ HỆ TIM MẠCH

i c ng b nh lý
h tim m ch
TS. T M nh C ng
Vi n Tim M ch Vi t Nam
B nh vi n B ch Mai
Hà n i - 2009


Nh c l i gi i ph u sinh lý h
tim m ch

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Thông liên nh

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vnThông liên th t

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Các van tim

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


B nh h p van hai lá

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


B nh h p van đ ng m ch ch

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


ng d n truy n trong tim

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


M ch máu
ng m ch
• T nh m ch

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


C u trúc thành đ ng m ch
̈


̈

̈

L p áo ngoài: mô
liên k t
L p áo gi a: s i
chun và c tr n
L p áo trong (n i
m c)

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Van t nh m ch

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Giãn t nh m ch chi d

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn

i


V a x đ ng m ch chi d

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn

i


TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


H th ng m ch vành

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


V a x đ ng m ch vành

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Can thi p nong và đ t stent đ ng m ch vành

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


M t s tri u ch ng th
̈
̈
̈
̈

̈

Khó th
au ng
Ng t
ánh tr
ng c
Phù

c
ng

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn

ng g p


TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Phù B ch M ch

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Nh ng tri u ch ng khác
̈
̈

̈
̈

Tím
au chi d
m n tính
M t
ái ít

i do thi u máu c p tính,

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn


Khái ni m v ti ng tim b t th

̈
̈
̈

Ti
Ti
Ti

ng
ng
ng

T1, T2 b
th i
c màng

t th

ng

ngoài tim

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vn

ng


The End

TS. T M nh C ng
http://www.cardionet.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×