Tải bản đầy đủ

NGUYEN LY KE TOAN 2016 chi tiết

KẾ TOÁN HÀ NỘI

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

GIỚI THIỆU
 GIẢNG VIÊN:

TÊN GIẢNG VIÊN:………………………………….
SỐ ĐIỆN THOẠI:………………………………………

MỌI PHẢN HỒI, GÓP Ý XIN LIÊN HỆ:
TEL: 0912.880.122 – 0989.212.668
EMAIL: hoidonggvkthn@gmail.com
1


NGUỒN THAM KHẢO

Thân thiện – thực tế
Thành thạo


HỖ TRỢ HỌC VIÊN TRONG VÀ SAU KHÓA HỌC
Video hướng dẫn Thuế và kế toán:
Ketoanhanoi.vn  video giaidap  KTHN
TV Chanel

Hòm thư giải đáp thắc mắc học viên:
Email: kthngiaidap@gmail.com

Tổng đài hỗ trợ và giải đáp học viên:

Gọi số 19006246
2


NGUỒN THAM KHẢO
Thân thiện – thực tế
Thành thạo

3


KẾ TOÁN HÀ NỘI

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

NỘI DUNH KHÓA HỌC KẾ TOÁN
TỔNG HỢP THỰC HÀNH THỰC TẾ
 PHẦN I: BÁO CÁO THUẾ
(Lý thuyết + Thực hành trên máy)

 PHẦN II: SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I. Nguyên lý kế toán
II. Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán – Thực hành lập
BCTC.
III. Thực hành trên Excel + Phần mềm kế toán.
4KẾ TOÁN HÀ NỘI

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán
thuế

Kế toán
bán hàng

Kế toán
kho

Kế toán
công nợ

Kế toán
thanh toán

Thủ quỹ
……..
5


TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

SẢN PHẨM CỦA KẾ TOÁN
Báo cáo thuế + sổ sách và BCTC

6


NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

PHẦN II:
SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I. Nguyên lý kế toán
II. Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán – Thực
hành lập BCTC.
III. Thực hành trên Excel + Phần mềm kế
toán.
7


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

CHƢƠNG II: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN
KẾ TOÁN

8


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

Tổng quan về kế toán
Nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc

Đối tượng của hạch toán kế toán
Các quy định chung trong kế toán
Chứng từ kế toán
9


TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

Mục tiêu
khóa học
Kế toán là gì?
Ai sử dụng thông tin kế toán?

Biết phân loại kế toán trong
Doanh nghiệp?

Nắm được kế toán tài
chính phải làm các báo cáo gì?
10


I- TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

Kế toán là gì?
Thu thập

Liên quan đến
sự kiện kinh tế,
tài chính mang
tính quá khứ.

Xử lý

Kiểm tra,
phân tích

Ghi chép, tính
toán, tổng hợp

Kiểm tra tính
chính xác, tính
pháp lý

Cung cấp
thông tin

Báo cáo tài
chính

11


I- TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

 Ai sử dụng thông tin kế toán?
Nhà
quản lý

Nhà cho
vay
(Ngân
hàng, cá
nhân)

Cơ quan
thuế

Thông
tin tài
chính- kế
toán DN

Khách
hàng,
nhà cung
cấp

Các cổ
đông
12


I- TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

Phân loại kế toán trong Doanh nghiệp.
Kế toán tài chính:
- Chủ yếu cung cấp thông tin cho bên
ngoài doanh nghiệp: cổ đông, cơ quan
thuế,….
- Hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo PL kế
toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán,
PL thuế, tính pháp quy cao.

Báo cáo thuế

Báo cáo tài chính

KẾ TOÁN

Kế toán quản trị:
- Chủ yếu chỉ phục vụ nội bộ doanh
nghiệp nhằm ra quyết định trong hđsx
kinh doanh của DN
- Có thể không tuân thủ chặc chẽ theo luật
mà theo đặc thù riêng của từng DN.
13


TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thân thiện – thực tế
Thành thạo

 Kế toán là nghĩa vụ pháp lý:

Doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế hàng năm
và nộp các BCTC để chứng minh cho việc kê
khai thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

14


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

1. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán
Thu thập , xử lý và
cung cấp thông tin
về hđkd của DN

Cung cấp , giải trình
số liệu theo quy
định của pháp luật

tax

NHIỆM VỤ
KẾ TOÁN
-Kiểm tra, giám sát
- Phát hiện và ngăn
ngừa

Phân tích thông tin,
số liệu tham mƣu
đề xuất cho ban
Giám đốc

15


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

2. Yêu cầu của kế toán
Có thể so
sánh
Dễ hiểu

Trung thực

YÊU CẦU
CỦA KẾ
TOÁN
Khách quan

Kịp thời
Đầy đủ

16


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

3. Các nguyên tắc kế toán cơ bản
Trọng yếu

Thận trọng

Cơ sở dồn tích

NGUYÊN
TÁC KẾ
TOÁN

Nhất quán

Hoạt động liên
tục
Phù hợp
Giá gốc

17


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

 Những hành vi bị cấm


Những người không được làm kế toánGiả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toánSố liệu kế toán sai sự thậtTài sản công ty cố tình để ngoài sổ sách

18


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

1. Đối tượng chung

TÀI SẢN

NGUỒN
VỐN

 TS là những gì DN nắm giữ : tiền, hàng, các khoản phải thu..
 NV là các nguồn hình thành nên tài sản : vốn góp, vốn vay, các
khoản phải trả…
19


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

TÀI SẢN

TS dài hạn

=

TS ngắn hạn

Nguồnvốn
NV
Nợ phải trả chủ sở hữu

20


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

2. Phương trình kế toán cơ bản
TÀI SẢN

NGUỒN VỐN
CSH

NGUỒN
VỐN

NỢ
PHẢI
TRẢ

NV CSH

TÀI
SẢN

NỢ
PHẢI
TRẢ

21


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

1. Chế độ kế toán
Nghị định
56/2009/NĐ-CP

Doanh nghiệp
Hoạt động SXKD

DN lớn,
Tập đoàn..

Thông tƣ 200/2014/TT-BTC
(22/12/2014)

DN
vừa và nhỏ

Quyết định 48
(20/03/2006)
22


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

2. Đơn vị tiền tệ
3. Đơn vị đo lường
4. Chữ viết
5. Kỳ kế toán
6. Kiểm kê

23


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

1. Khái niệm
Là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp
vụ kinh tế, tài chính phát sinh, đã hoàn thành và làm
căn cứ để ghi sổ kế toán

24


Thân thiện – thực tế
Thành thạo

2. Phân loại chứng từ

(Phân loại theo nội dung nghiệp vụ)

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×