Tải bản đầy đủ

ipv4 qua ipv6 dual stack

Quy tắc chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6: Dual Stack
Chuyển đổi sử dụng từ mạng IPv4 sang mạng IPv6 không phải là một công việc dễ dàng hay có thể thực
hiện ngay được. Trong trường hợp thủ tục IPv6 đã được chuẩn hóa, hoàn thiện và hoạt động tốt, việc
chuyển đổi có thể được thúc đẩy thực hiện trong một thời gian nhất định đối với một mạng nhỏ, mạng
của một tổ chức. Tuy nhiên khó có thể thực hiện ngay được với một mạng lớn. Đối với INTERNET toàn
cầu, việc chuyển đổi ngay lập tức từ IPv4 sang IPv6 là một điều không thể.

Hình 1: Sự chuyển đổi giữa mạng IPv4 và IPv6
Địa chỉ IPv6 được phát triển khi IPv4 đã được sử dụng rộng rãi, mạng lưới IPv4 Internet đã hoàn thiện và
hoạt động ổn định. Trong quá trình triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 trên mạng Internet, không thể có một
thời điểm nhất định nào đó mà địa chỉ IPv4 bị hủy bỏ, IPv6 và IPv4 sẽ phải cùng tồn tại trong một thời
gian rất dài. Trong quá trình phát triển của mình, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của
IPv4.
Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6. Phần này
sẽ

giới

thiệu
DualTunnelling

truyền

ba

Stack

tải

:
:

công

nghệ

chuyển

Cho

phép

IPv4

Công

nghệ

đường

gói

tin
đổi
IPv6

hầm,

IPv6,

được

sử

dụng

phổ

cùng

hoạt

động

trong

sử
phục

dụng


vụ

sở
cho

hạ

biến

hiện

một
tầng

thiết
mạng

kết

nối

nay
bị:

mạng.

IPv4

để
IPv6.

• NAT-PT : Thực chất là một dạng thức công nghệ NAT, cho phép thiết bị chỉ hỗ
trợ IPv6 có thể giao tiếp với thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4.
2.

Dual

stack

Dual-stack là hình thức thực thi TCP/IP bao gồm cả tầng IP của IPv4 và IP của IPv6. Thiết bị hỗ trợ cả 2
giao thức IPv4 và IPv6, cho phép hệ điều hành hay ứng dụng lựa chọn một trong hai giao thức cho từng
phiên liên lạc (Theo tiêu chuẩn mặc định là ưu tiên cho IPv6 ở nơi có thể sử dụng IPv6).


Hình 2: Mô hình Dual – stack
Rất nhiều ứng dụng và thiết bị hiện nay hoạt động dual-stack, ví dụ : hệ điều hành Windows, Linux, hệ
điều

hànhDual-stack

trên

các
trong

thiết
hệ

bị

định

tuyến

điều

hành

Cisco,
Windows

Juniper…
:

Thực tế, thủ tục IPv6 trong hệ điều hành Windows chưa phải là dual-stack đúng nghĩa.Driver của thủ tục
IPv6 (tcpip6.sys) chứa hai thực thi tách biệt của TCP/UDP.

Hình 3: Dual-stack trong Windows


Dual-stack

trong

Cisco:

Trên router Cisco, nếu đồng thời được cấu hình cả hai dạng địa chỉ IPv4 và IPv6 trong cùng một interface
thì nó sẽ hoạt động dual-stack.


Hình 4: Dual-stack trong CiscoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×