Tải bản đầy đủ

Luận văn giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu đa ràng buộc

B ộ• GIÁO DỤC
• VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI
HỌC
s ư PHẠM
HÀ NỘI
2

Đỗ THỊ MINH PHƯƠNG

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ư u
ĐA RÀNG BUỘC
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 60 46 0112

LUẬN

VĂN THẠC
s ĩ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học
TS. Pham Thanh Hà

HÀ NỘI, 2015


LỜI CẢM ƠN

Luận văn được hoàn thành với lòng tri ân sâu sắc mà tôi xin kính gửi đến
các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn và gia đình thân yêu của tôi.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Thanh Hà,
Thầy đã định hướng cho tôi chọn đề tài, trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ
tôi, thày không quản ngại thời gian, công sức để giúp tôi hoàn thành luận văn
này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học,
Khoa Toán cùng các thày cô trong trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 đã nhiệt
tình giúp đỡ, giảng dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong thòi gan học tập
tại trường.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tôi, họ đã luôn sát cánh bên
tôi, che chở động viên tôi. Tôi xin cảm ơn BGH, Phòng đào tạo&NCKH,
Phòng khảo thí KĐCL - Trường Cao Đẳng Y tế Phú Thọ đã tạo điều kiện tốt
nhất cho tôi để tôi yên tâm học tập, làm việc và nghiên cứu.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng khóa cao học KI 7 Đợt 2 (2013 -2015) nói chung và chuyên ngành Toán ứng dụng nói riêng đã
giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành luận văn này.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 12 năm 2015
Học viên

Đỗ Thị Minh Phương


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu ttong luận văn là trung thực và chưa từng được
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Học viên

Đỗ Thị Minh Phương


MỤC LỤC

M Ở Đ Ầ U ......................................................................................................................................................................... 1

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................. 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 2
5. Đóng góp mới của đề tài............................................................................ 2
6. Phương pháp nghiên cứ u........................................................................... 2
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM c ơ BẢN VỀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN....3
1.1. Mở đàu.....................................................................................................3
1.2. Các khái niệm cơ bản của giải thuật di truyền........................................ 4
1.2.1. Giới thiệu chung............................................................................... 4
1.2.2. Giải thuật di truyền đơn giản........................................................... 5
1.3. Cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền.............................................. 9
Chương 2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN TỐI U\J ĐA
RÀNG BUỘC...................................................................................................23
2.1. Giải thuật di truyền với biểu diễn thực................................................. 23
2.1.1 Biểu diễn nhiễm sắc thể bằng số thực............................................. 23
2.1.2 Nhóm toán tử đột biến.................................................................... 24
2.1.3. Nhóm toán tử lai tạ o ...................................................................... 26
2.2. Vấn đề tối ưu số và xử lý ràng buộc..................................................... 28
2.2.1 Bài toán tối ưu số ............................................................................ 28
2.2.2 Đột biến đồng dạng..........................................................................31
2.2.3 Đột biến biên................................................................................... 32
2.2.4 Đột biến không đồng dạng.............................................................. 32
2.2.5 Lai số học........................................................................................ 32


2.2.6 Lai đơn giản.................................................................................... 33
Chương 3. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI
TOÁN TỐI ƯU HÓA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN N U ÔI...................34
3.1. Bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi................................. 34
3.2. Xây dựng giải thuật di truyền xác định khẩu phần thức ăn chăn
nuôi............................................................................................................... 40
3.2.1. Xác định hàm mục tiêu và các ràng buộc...................................... 40
3.2.2 Xây dựng giải thuật di truyền tối ưu hóa khẩu phần thức ăn
lợn................................................................................................................. 42
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN............................................ 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................ 60


DANH MỤC BẢNG
*

Bảng 1.1. Minh họa quá trình chọn lọc.............................................................. 8
Bảng 1.2. Minh họa quá trình lai ghép...............................................................9
Bảng 2.1. Minh họa quá trình đột biến............................................................20
Bảng 2.2. Các vị trí đột biến............................................................................ 21
Bảng 3.1. Bảng dinh dưỡng tại các thời kỳ nuôi............................................ 35
Bảng 3.2. Khuyến cáo chất dinh dưỡng cần thiết trong một khẩu phần
thức ăn.............................................................................................. 36
Bảng 3.3. Thành phần thức ăn thường sử dụng trong khẩu phần thức ăn..... 37
Bảng 3.4: Giá các thành phần dinh dưỡng tại Việt Nam.................................51
Bảng 3.5: Phân tích khẩu phàn thức ăn - thử nghiệm 1 ................................. 52
Bảng 3.6: Phân tích khẩu phàn thức ăn - thử nghiệm 2 ..................................53
Bảng 3.7: Phân tích khẩu phần thức ăn - thử nghiệm 3 ................................. 54
Bảng 3.8: Phân tích khẩu phần thức ăn - thử nghiệm 4 ..................................55
Bảng 3.9: Phân tích khẩu phàn thức ăn - thử nghiệm 5 ..................................56
Bảng 3.10: Phân tích khẩu phần thức ăn - thử nghiệm 6 ................................57


DANH MỤC HÌNH
*

Hình 1.1. Sơ đồ lai ghép 1 điểm c ắ t..................................................................6
Hình 1.2. Minh họa bánh xe R u let................................................................ 12
Hình 2.2. Biểu diễn giá trị của A.................................................................... 25


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cho đến nay đã có nhiều thuật toán tìm lời giải tối ưu cho nhiều lĩnh vực
bài toán, ví dụ như trong bài toán tìm kiếm trên danh sách, cây, đồ thị các nhà
khoa học đã đưa ra thuật toán tìm kiếm quay lui, vét cạn. Các thuật toán này
tuy tìm được nghiệm tối ưu nhưng chỉ áp dụng được cho các bài toán có
không gian tìm kiếm nhỏ.
Đe khắc phục các hạn chế như trên các nhà khoa học cũng đã đưa ra các
thuật toán tìm kiếm heurictics, đây là thuật toán có sử dụng các tri thức về
lĩnh vực bài toán để nhằm giảm thòi gian tìm kiếm. Tuy nhiên các thuật toán
này lại vấp phải một vấn đề là các tri thức thường là kinh nghiệm của con
người, do đó nó có thể chưa chính xác, đày đủ và điều này có thể dẫn tới sự
chệch hướng trong quá trình tìm kiếm.
Giải thuật tiến hóa cung cấp những kỹ thuật tìm kiếm tối ưu giúp ta giải
quyết được những vấn đề đã đặt ra ở trên, nó cho phép ta tìm kiếm lòi giải tối
ưu trên các không gian lớn, nguyên tắc cơ bản của giải thuật tiến hóa là mô
phỏng quá trình tiến hóa của tự nhiên. Cho đến nay lĩnh vực nghiên cứu về
giải thuật tiến hóa đã thu được nhiều thành tựu, giải thuật tiến hóa được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực phức tạp, các vấn đề khó có thể giải quyết được
bằng phương pháp thông thường.
Một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay là bài toán tối ưu
phi tuyến tổng quát:
Tìm X để hàm/(x), x=(xi,.

Rq đạt giá trị tối ưu thỏa:

p>0 phương trình gj(x)=0,j=0,..,p và
m-p bất phương trình hj(x),j=p+ 1,..,m
Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp nào giúp xác định cực tậ cho bài
toán tối ưu tổng quát, chỉ khi hàm mục tiêu và các ràng buộc gj và hj thỏa một


2

số tính chất nào đó thì đôi khi mới tìm được tối ưu toàn cục.
Với khả năng tiềm tàng của giải thuật di truyền, đề tài luận văn sẽ đi
nghiên cứu cơ sở toán học và xây dựng giải thuật di truyền để giải bài toán tối
ưu phi tuyến như đã đề cập. Ngoài ra đề tài sẽ nghiên cứu triển khai một ứng
dụng lập khẩu phần ăn cho gia súc ừên cơ sở tối ưu giá thành sản xuất.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu đa ràng buộc.
- Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán tối ưu hóa
khẩu phàn thức ăn chăn nuôi.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu các khái niệm cơ bản và cơ sở toán học của giải thuật di truyền.
- Nghiên cứu cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền trong bài toán tìm
cực tri hàm nhiều biến.
- Nghiên cứu bài toán tối ưu phi tuyến đa ràng buộc và xây dựng cơ sở
toán học và giải thuật di truyền giải bài toán này.
4. Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu các khái niệm cơ bản của giải thuật tiến hóa.
- Nghiên cứu cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền.
- Xây dựng giải thuật di truyền cho bài toán tối ưu hóa hàm phi tuyến
- Nghiên cứu bài toán lập khẩu phàn ăn cho gia súc và ứng dụng giải
thuật di truyền trong bài toán lập khẩu phần ăn cho gia súc.
5. Đóng góp mới của đề tài
Luận văn hệ thống các kiến thức về giải thuật di truyền, xây dựng giải
thuật giải bài toán tối ưu hóa đa ràng buộc và ứng dụng giải thuật vào bài toán
tối ưu hóa khẩu phàn thức ăn chăn nuôi.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với cài đặt thực nghiệm


3

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM C ơ BẢN VỀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

1.1. Mở đầu
Giải thuật di truyền (Gennetic Algoritìim, viết tắt là GA) là giải thuật tìm
kiếm, chọn lựa các giải pháp tối ưu để giải quyết các bài toán khác nhau dựa
trên cơ chế chọn lọc tự nhiên của ngành di truyền học.
Trong cơ thể sinh vật, các gen liên kiết với nhau theo cấu trúc dạng chuỗi
gọi là nhiễm sắc thể, nó đặc trưng cho mỗi loài và quyết định sự sống còn của
cơ thể đó.
Một loài muốn tồn tại phải thích nghi với môi trường, cơ thể sống nào
thích nghi với môi trường hơn thì sẽ tồn tại và sinh sản với số lượng ngày
càng nhiều hơn, trái lại những loài không thích nghi với môi trường sẽ dàn
dần bị diệt chủng.
Môi trường tự nhiên luôn biến đổi, nên cấu trúc nhiễm sắc thể cũng thay
đổi để thích nghi với môi trường, và ở thế hệ sau luôn có độ thích nghi cao
hơn ở thế hệ trước, cấu trúc này có được nhờ vào sự trao đổi thông tin ngẫu
nhiên với môi trường bên ngoài hay giữa chúng với nhau.
Dựa vào đó các nhà khoa học máy tính xây dựng nên một giải thuật tìm
kiếm tinh tế dựa trên cơ sở chọn lọc tự nhiên và quy luật tiến hóa, gọi là giải
thuật di truyền.
Các nguyên lý cơ bản của giải thuật được tác giả Holland đề xuất lần đàu
vào năm 1962. Nen tảng toán học của giải thuật GA được tác giả công bố
trong cuốn sách “Sự thích nghi trong các hệ thống tự nhiên và nhân tạo” xuất
bản năm 1975.
Giải thuật GA được xem như một phương pháp tìm kiếm có bước chuyển


4

ngẫu nhiên mang tính tổng quát để giải các bài toán tối ưu hoá [1,3,4,9].
1.2. Các khái niệm cơ bản của giải thuật di truyền
1.2.1. Giới thiệu chung
Giải thuật GA thuộc lớp các giải thuật tìm kiếm tiến hoá. Khác với phần
lớn các giải thuật khác tìm kiếm theo điểm, giải thuật GA thực hiện tìm kiếm
song song ừên một tập được gọi là quần thể các lời giải có thể.
Thông qua việc áp dụng các toán tử di truyền, giải thuật GA tráo đổi
thông tin giữa các cực trị và do đó làm giảm thiểu khả năng kết thúc giải thuật
tại một cực ừị địa phương. Trong thực tế, giải thuật GA đã được áp dụng
thành công trong nhiều lĩnh vực.
Giải thuật GA làn đầu được tác giả Holland giới thiệu vào năm 1962.
Giải thuật GA mô phỏng quá trình tồn tại của các cá thể có độ phù hợp tốt
nhất thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên, sao cho khi giải thuật được thực
thi, quần thể các lời giải tiến hoá tiến dần tới lời giải mong muốn.
Giải thuật GA duy trì một quần thể các lòi giải có thể của bài toán tối ưu
hoá. Thông thường, các lời giải này được mã hoá dưới dạng một chuỗi các
gien. Giá trị của các gien có trong chuỗi được lấy từ một bảng các ký tự được
định nghĩa trước. Mỗi chuỗi gien được liên kết với một giá trị được gọi là độ
phù hợp. Độ phù họp được dùng trong quá trình chọn lọc.
Cơ chế chọn lọc đảm bảo các cá thể có độ phù họp tốt hơn có xác suất
được lựa chọn cao hơn. Quá trình chọn lọc sao chép các bản sao của các cá
thể có độ phù hợp tốt vào một quần thể tạm thời được gọi là quần thể bổ mẹ.
Các cá thể trong quần thể bố mẹ được ghép đôi một cách ngẫu nhiên và tiến
hành lai ghép tạo ra các cá thể con.
Sau khi tiến hành quá trình lai ghép, giải thuật GA mô phỏng một quá
trình khác trong tự nhiên là quá trình đột biến, trong đó các gien của các cá
thể con tự thay đổi giá trị với một xác suất nhỏ.


5

Tóm lại, có 6 khía cạnh cần được xem xét, trước khi áp dụng giải thuật
GA để giải một bài toán, cụ thể:
+ Mã hoá lời giải thành cá thể dạng chuỗi.
+ Hàm xác định giá tn độ phù hợp.
+ Sơ đồ chọn lọc các cá thể bố mẹ.
+ Toán tử lai ghép.
+ Toán tử đột biến.
+ Chiến lược thay thế hay còn gọi là toán tử tái tạo.
Có nhiều lựa chọn khác nhau cho từng vấn đề ttên. Phần tiếp theo sẽ đưa
ra cách lựa chọn theo J.H. Holland khi thiết kế phiên bản giải thuật GA đầu
tiên. Giải thuật này được gọi là giải thuật di truyền đơn giản (SGA).
1.2.2. Giải thuật di truyền đơn giản
Trong giải thuật di truyền của mình J. H. Holland sử dụng mã hoá nhị
phân để biểu diễn các cá thể, lý do là phần lớn các bài toán tối ưu hoá đều có
thể được mã hoá thành chuỗi nhị phân khá đơn giản [2,3].
Hàm mục tiêu, hàm cần tối ưu, được chọn làm cơ sở để tính độ phù hợp
của từng chuỗi cá thể. Giá tri độ phù hợp của từng cá thể sau đó được dùng để
tính toán xác suất chọn lọc.
Sơ đồ chọn lọc trong giải thuật SGA là sơ đồ chọn lọc tỷ lệ. Trong sơ đồ
chọn lọc này, cá thể có độ phù hợp /; có xác suất chọn lựa

ở đây N là số cá thể có trong quần thể.
Toán tử lai ghép trong giải thuật SGA là toán tử lai ghép một điểm cắt.
Giả sử chuỗi cá thể có độ dài L (có L bít), toán tử lai ghép được tiến hành qua
hai giai đoạn là:
+ Hai cá thể trong quần thể bố mẹ được chọn một cách ngẫu nhiên với
phân bố xác suất đều.


6

+ Sinh một số ngẫu nhiên j trong khoảng [1, L-1] . Hai cá thể con được
tạo ra bằng cách sao chép các ký tự từ 1 đến j và hoán đổi các ký tự từ 7 + 1
đến L.

Hai cá thể bố mẹ
10 0 1 1 1 0

Hai cá thể con

10 1

10 0 1 1 1 0

110

0 10 0 111

10 1

1__ = ^ >
0 10 0 1 1 1

Vị trí lai

1 10

__

Hình 1.1. Sơ đồ lai ghép 1 điểm cắt
Điều đáng lưu ý là giải thuật GA không yêu càu toán tử lai ghép luôn
xảy ra đối với hai cá thể bố mẹ được chọn. Sự lai ghép chỉ xảy ra khi số ngẫu
nhiên tương ứng với cặp cá thể bố mẹ được sinh ra trong khoảng [0, 1) không
lớn hơn một tham số Pc (gọi là xác suất lai ghép). Nếu số ngẫu nhiên này lớn
hơn Pc, toán tử lai ghép không xảy ra. Khi đó hai cá thể con là bản sao trực
tiếp của hai cá thể bố mẹ.
Tiếp theo, J. H. Holland xây dựng toán tử đột biến cho giải thuật SGA.
Toán tử này được gọi là toán tử đột biển chuẩn. Toán tử đột biến duyệt từng
gien của từng cá thể con được sinh ra sau khi tiến hành toán tử lai ghép và
tiến hành biến đổi giá tri từ 0 sang 1 hoặc ngược lại với một xác suất pm được
gọi là xác suất đột biến.
Cuối cùng là chiến lược thay thế hay còn gọi là toán tử tái tạo. Trong giải
thuật SGA, quàn thể con được sinh ra từ quàn thể hiện tại thông qua 3 toán tử
là chọn lọc, lai ghép và đột biến thay thế hoàn toàn quần thể hiện tại và trở
thành quần thể hiện tại của thế hệ tiếp theo.


7

Sơ đồ tổng thể của giải thuật được thể hiện qua thủ tục GSA() trình bày
dưới đây:
Thủ tục SGAO /* G iả i b à i toán tổ i ưu * /
{ k = 0;
/ ỉ Khởi tạo quần thể Po một cách ngẫu nhiên.
khởi_tạo (Pk);
/ / Tính giá trị hàm mục tiêu cho từng cá thế.
tính_hàm_mục_tiêu (Pk);
// Đặt lời giải của giải thuật bằng cá thể có giá trị hàm mục tiêu tốt nhất.
X best

= tốt_nhất ( P k ) ;

do { // Chuyển đổi giả trị hàm mục tiêu thành giá trị độ phù họp và
II tiến hành chọn lọc tạo ra quần thể bổ mẹ p parent
p parent = ch ọ n _ lọ c (Pk ) Ị

// Tiến hành lai ghép và đột biển tạo ra quần thể cá thể con p child
Pchild = đột_b iến (lai_gh ép (Pparent));

// Thay thế quần thể hiện tại bằng quần thể cá thể con
k = k + 1;
P k = Pchildỉ

tính_hàm_mục_tiêu (Pk);
// Neu giá trị hàm mục tiêu obj của cá thể tốt nhất X trong quần
//thểP ỵ lớn hon giá trị hàm mục tiêu của xbestthì thay thể lời giải
X = tốt_nhất (Pk);


8

if(o b j(X )> o b j(X best) ) X best = X;
} while ( k < G); /* Tiến hành G thể hệ * /
return (Xbest); /* Trả về lời giải của giải thuật GA*/
}
Giải thuật di truyền phụ thuộc vào bộ 4 (N, Pc, p m, G), ừong đó:
N - số cấ thể trong quần thể; Pc - xác suất lai ghép; pm - xác suất đột
biến; G - số thế hệ cần tiến hoá.
Đó chính là các tham số điều khiển của giải thuật SGA. Cá thể có giá trị
hàm mục tiêu tốt nhất của mọi thế hệ là lời giải cuối cùng của giải thuật SGA.
Quần thể đầu tiên được khởi tạo một cách ngẫu nhiên.
Ví dụ: xét bài toán tìm max của hàm f ( x ) =

X

với

X

là số nguyên trên

đoạn [0,31].
Để sử dụng giải thuật di truyền ta mã hóa mỗi số nguyên X trong đoạn
[0,31] bởi một số nhị phân có độ dài 5, chẳng hạn chuỗi 11000 là mã của số
nguyên 24.
Hàm thích nghi được xác định chính là hầmf(x)=x2.
Quần thể ban đầu gồm 4 cá thể (kích thước quần thể n=4).
Thực hiện quá trình chọn lọc ta có bảng sau, trong bảng này ta thấy cá
thể 2 có độ thích nghi cao nhất nên nó được chọn 2 lần, cá thể 3 có độ thích
nghị thấp nhất không được chọn làn nào, mỗi cá thể 1 và 4 được chọn 1 làn.
Bảng 1.1. Minh họa quá trình chọn lọc
Số hiệu cá
thể
1

Quần thể ban
đầu
0 110 1

13

Đô thích nghi
f(x)=x"
169

Sô lân được
chọn
1

2

1 1000

24

576

2

3

0 1000

8

64

0

4

10011

19

361

1

X


9

Thực hiện quá trình lai ghép vói xác suất lai ghép

P c = l,

cả 4 cá thể sau

chọn lọc đều được lai ghép.
Ket quả lai ghép được cho trong bảng sau, trong bảng này, chuỗi thứ
nhất được lai ghép với chuỗi thứ hai với điểm lai ghép là 4, hai chuỗi còn lại
được lai ghép với nhau với điểm ghép là 2.
Bảng 1.2. Minh họa quá trình lai ghép
Quân thê sau

Đỉêm

Quân thê sau

Độ thích nghi
X

f(x)=x2

chon
locghép

lai ghép

0 1 1 011

4

0 1100

12

144

1 1 0 010

4

11001

25

625

1 110 0 0

2

11011

27

729

1 010 1 1

2

10000

16

256

Để thực hiện quá trình đột biến, ta chọn xác suất đột biến pm=0.001, tức
là ta hy yọng có 5 X 4 X 0.001 = 0.02 bit được đột biến, do đó sẽ không có bit
nào được đột biến.
Như vậy thế hệ quần thể mói là quàn thể sau lai ghép.
Ta thấy rằng trong thế hệ ban đàu độ thích nghi cao nhất là 576 và độ
thích nghi trung bình là 292. Còn trong thế hệ mới, độ thích nghi cao nhất là
729 và độ thích nghi trung bình là 438. Như vậy chỉ qua một thế hệ, các cá thể
đã “tốt lên” rất nhiều.
1.3. Cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền
Giải thuật di truyền với biểu diễn nhiễm sắc thể bằng mã hóa nhị phân đã
được đề cập sơ bộ trong chương 1. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu
hơn về giải thuật di truyền này thông qua một bài toán tối ưu số [4,9].
Không làm mất tính tổng quát, ta giả định bài toán tối ưu là bài toán tìm
cực đại của hàm nhiều biến /. Bài toán tìm cực tiểu hàm g chính là bài toán


10

tìm cực đại h à m /= -g, hơn nữa ta có thể giả định hàm mục tiê u /c ó giá trị
dương trên miền xác định của nó, nếu không ta có thể cộng thêm một hằng số
c dương.
Cụ thể bài toán được đặt ra như sau: Tìm cực đại một hàm k biến
Giả sử thêm là mỗi biến Xị có thể nhận giá trị ừong miền
Di = [ai,bi\ ç= R và/ộCl,.., JCk) > 0 với mọi Xi € Dị. Ta muốn tối ưu hàm /với độ
chính xác cho trước: giả sử cần n số lẻ đối với giá trị của các biến.
Để đạt được độ chính xác như vậy mỗi miền Dị cần được phân cắt thành
(bị - a¡) X 10n miền con bằng nhau, gọi m là số nguyên nhỏ nhất sao cho
{bị - a, ) X10" < 2 m‘ - 1

Như vậy mỗi biến Xi được biểu diễn bằng một chuỗi nhị phân có chiều
dài

Biểu diễn như trên rõ ràng thoả mãn điều kiện về độ chính xác theo

yêu cầu. Công thức sau tính giá ừị thập phân của mỗi chuỗi nhị phân biểu
d iễn b iế n Xì

b —a

Xị - dị + decim al(string2) ' —

Trong đó hàm decỉmal(strỉng2 ) cho biết giá trị thập phân của chuỗi nhị
phân đó.
Bây giờ, mỗi nhiễm sắc thể (là một lời giải) được biểu diễn bằng một
chuỗi nhị phân có chiều dài m =

, m\ bit đầu tiên biểu diễn giá trị trong

khoảng [ai,bí\, m 2 bit kế tiếp biểu diễn giá trị trong khoảng [a2,b2], ...
Để khởi tạo quàn thể, chỉ cần đơn giản tạo pop_sỉze nhiễm sắc thể ngẫu
nhiên theo từng bit
Phần còn lại của giải thuật di truyền rất đơn giản, trong mỗi thế hệ, ta
lượng giá từng nhiễm sắc thể (tính giá trị hàm /ừên các chuỗi biến nhị phân đã
được giải mã), chọn quần thể mới tìioả mãn phân bố xác suất dựa trên độ thích
nghi và thực hiện các phép đột biến và lai để tạo ra các cá thể thế hệ mới.


11

Sau một số thế hệ, khi không còn cải thiện thêm được gì nữa, nhiễm sắc
thể tốt nhất sẽ được xem như lời giải của bài toán tối ưu (thường là toàn cục).
Thông thường ta cho dừng giải thuật sau một số bước lặp cố định tuỳ ý tuỳ
thuộc vào điều kiện tốc độ và tài nguyên máy tính.
Đối với tiến trình chọn lọc (chọn quàn thể mới thoả phân bố xác suất dựa
trên các độ thích nghi), ta dùng bánh xe quay Rulet với các rãnh được định
kích thước theo độ thích nghi.
Ta xây dựng bánh xe Rulet như sau (giả định rằng các độ thích nghi đều
dương)
+ Tính độ thích nghi eval(vi) của mỗi nhiễm sắc thể Vj (ỉ = 1,..., popjsize)
+ Tìm tổng giá ừị thích nghi toàn quần thể: F ='ỵj°^~sizeeval(v¡ )
+ Tính xác suất chọnPi cho mỗi nhiễm sắc thể Vi, (i = 1,...,pop_size):
p¡ - eval(v¡ ) / F

+ Tính vị trí xác suất q¡ của mỗi nhiễm sắc thể Vị, (ỉ = 1,...,pop_size):
Vi

= z ‘M Pi

Tiến trình chọn lọc thực hiện bằng cách quay bánh xe Rulet pop_size
làn, mỗi lần chọn một nhiễm sắc thể từ quần thể hiện hành vào quàn thể mới
theo cách sau:
+ Phát sinh ngẫu nhiên một số r trong khoảng [0..1]
+ Nếu r < qi thì chọn nhiễm sắc thể đàu tiên V i , ngược lại thì chọn nhiễm
sắc thể thứ i, Vị (2 < i
Như vậy có thể có một số nhiễm sắc thể được chọn nhiều lần, điều này là
phù hợp vì các nhiếm sắc thể tốt nhất càn có nhiều bản sao hơn, các nhiễm sắc
thể trung bình không thay đổi, các nhiễm sắc thể kém nhất thì chết đi.


12Hình 1.2. Minh họa bánh xe rulet
Bây giờ ta có thể áp dụng phép toán di truyền: kết họp và lai ghép các cá
thể trong quần thể vừa được chọn từ quần thể cũ như trên.
Một trong những tham số của giải thuật là xác suất lai pc. Xác suất này
cho ta số nhiếm sắc thể pop_sỉzexpc mong đợi, các nhiễm sắc thể này được
dùng trong tác vụ lai tạo. Ta tiến hành theo cách sau đây:
Đối với mỗi nhiễm sắc thể trong quần thể mới:
+ Phát sinh ngẫu nhiên một số r trong khoảng [0,1]
+ Nếu r Bây giờ ta ghép đôi các nhiễm sắc thể đã được chọn một cách ngẫu
nhiên: đối với mỗi cặp nhiễm sắc thể được ghép đôi, ta phát sinh ngẫu nhiên
một số nguyên pos trong khoảng [1, ra-1] (m là tổng chiều dài - số bit - của
một nhiễm sắc thể), số pos cho biết vị trí của điểm lai. Hai nhiễm sắc thể:
• -bposbpos+1 • • -^m ) V ã (CiC 2,- • •CposCpos+1 • • 'Crrò

được thay bằng một cặp con của chúng:
• ■bposCpos+1 • • •Cm) V ä (C jC 2.•. ■Cpo¡bpos+1 • • •^ m )


13

Phép toán kế tiếp là phép đột biến, được thực hiện trên cơ sở từng bit.
Một tham số khác của giải thuật là xác suất đột biến p m, cho ta số bit đột biến
pmxmxpop_size mong đợi. Mỗi bit (trong tất cả các nhiễm sắc thể trong quàn

thể) có cơ hội bị đột biến như nhau, nghĩa là đổi từ 0 thành 1 hoặc ngược lại.
Vì thế ta tiến hành theo cách sau đây:
Đối với mỗi nhiễm sắc thể trong quàn thể hiện hành (nghĩa là sau khi lai)
và đối với mỗi bit trong nhiễm sắc thể:
+ Phát sinh ngẫu nhiên một số r ừong khoảng [0,1]
+ Nếu rSau quá trình chọn lọc, lai và đột biến, quàn thể mới đến lượt lượng giá
kế tiếp của nó. Lượng giá này được dùng để xây dựng phân bố xác suất (cho
tiến trình chọn lựa kế tiếp), nghĩa là để xây dựng lại bánh xe Rulet với các
rãnh được định kích thước theo các giá ừị thích nghi hiện hành. Phần còn lại
của tiến hoá chỉ là lặp lại chu trình của những bước trên.
Toàn bộ tiến trình sẽ được minh hoạ trong một ví dụ cực đại hoá hàm:
/(* ! ,JC2) = 21.5 + JC1 sin( Anxx) +x2sin( 20ĩỉx2)

Giả sử kích thước quần thể pop_size = 20, các xác suất di truyền tương
ứng là p c = 0.25 và p m = 0.01.

Giả sử càn tính chính xác đến 4 số lẻ đối với mỗi biến. Miền của biến Xi
có chiều dài 15.1, điều kiện chính xác đòi hỏi đoạn [-3.0, 12.1] cần được chia

thành các khoảng có kích thước bằng nhau, ít nhất là 15.1x10000 khoảng,
điều này cần 18 bit làm phần đâu tiên của nhiễm sắc thể: 217 < 151000 < 218
Miền của biến x2 có chiều dài là 1.7, điều kiện chính xác đòi hỏi đoạn
[4.1,5.8] cần được chia thành các khoảng có kích thước bằng nhau là
1.7x10000 khoảng, điều này nghĩa là cần 15 bit làm thành phần cuối của
nhiễm sắc thể: 214 < 17000 < 215.
Chiều dài toàn bộ nhiễm sắc thể (vectơ lời giải) là m =18+15 = 33.


14

Để cực đại hoá hàm /bằng giải thuật di truyền ta tạo ra một quần thể có
pop_sỉze = 20 nhiễm sắc thể. Cả 33 bit trong tất cả các nhiễm sắc thể đều
được khởi tạo ngẫu nhiên.
Giả sử sau tiến trình khởi tạo ta có quần thể sau đây:
Vi = (100110100000001111111010011011111)

v2 = (111000100100110111001010100011010)
v3 = (000010000011001000001010111011101)
Vạ = (100011000101101001111000001110010)
v5 = (000111011001010011010111111000101)
v6 = (000101000010010101001010111111011)
v7 = (001000100000110101111011011111011)
v8 = (100001100001110100010110101100111)
v9 = (011000000101100010110000001111100)
Vio = (000001111000110000011010000111011)

Vu = (011001111110110101100001101111000)
V12 = (110100010111101101000101010000000)

V13 = (111011111010001000110000001000110)
V 14 =

(010010011000001010100111100101001)

V15 = (111011101101110000100011111011110)
V16 = (110011110000011111100001101001011)
V17 = (011010111111001111010001101111101)

V18 = (011101000000001110100111110101101)
V19 = (000101010011111111110000110001100)

v20 = (101110010110011110011000101111110)
Trong giai đoạn lượng giá ta giải mã từng nhiễm sắc thể và tính giá trị
hàm thích nghi từ các giá ừị (jti, x2) mới giải mã, ta có:
eval(vi) =/(6.084492,5.652242) = 26.019600
eval(ỵ2) = A 10.348434,4.380264) = 7.580015


15

eval(v3) =A-2.516603,4.390381) = 19.626329
eval(vi) =/(5.278638,5.593460) = 17.406725

eval(v5) =/(-1.255173,4.734458) = 25.341160
eval(v6) =/(-1.811725,4.391937) = 18.100417
evalịỵi) =/(-0.991471,5.680258) = 16.020812
eval{v%) =/(4.910618,4.703018) = 17.959701

eva/(v9) =/(0.795406,5.381472) = 16.127799
eval(v io) =/(-2.554851,4.793707) = 21.278435
eva/Oii) =/(3.130078,4.996097) = 23.410669
eva/(vi2) =/(9.356179,4.239457) = 15.011619

eval(v13 ) =/(11.134646,5.378671) = 27.316702
eva/Ou) =/(1.335944,5.151378) = 19.876294
eva/(v15) =/(11.089025,5.054515) = 30.060205
eva/Oie) =/(9.211598,4.993762) = 23.967227
eva/(vi7) =/(3.367514,4.571343) = 13.696165
evaZ(vis) =/(3.843020,5.158226) = 15.414128
eva/(vi9) =/(-1.746635,5.395584) = 20.095903
evaZ(v20) =/(7.935998,4.757338) = 13.666916
Rõ ràng nhiễm sắc thể Vi5 mạnh nhất và nhiễm sắc thể v2 yếu nhất.
Tiếp theo ta xây dựng bánh xe Rulet cho tiến trình chọn lọc. Tổng độ
thích nghi của quần thể là:
F=

eval(v¡ ) = 387.776822

Xác suất chọn lọc P i của mỗi nhiễm sắc thể Vị (i = 1,.. .,20) là:
Pi = evalịyì)ỈF = 0.067099

P2 = eval(v2 )ỈF = 0.019547
p 3 = eval(v3yF = 0.050355
/?4

= eval{vậ)!F = 0.044889


16

p5 = eval(v5)ỈF = 0.065350
= evaỉ(v6)/F = 0.046677

Pe

Pn = eval(v7)/F = 0.041315

/?8 = eval(vs)/F = 0.046315
p 9 = eval(v9)/F = 0.041590
Pío = eval(vl0)/F = 0.054873
Pu = eval(vn )/F = 0.060372

Pi2 = eval(ví2)/F =0.038712
P í3 =

eval(ví3)/F = 0.070444

P u = eval(vu )/F = 0.051257
Pí5 = eval(ví5)/F = 0.077519
Pi6 = eval(ví6)/F = 0.061549
P n = eval(vn)/F = 0.035320
/ ? 18

= eval(vi&)/F = 0.039750

Pi9 = eval(ví9)/F = 0.051823

P20 = evalịy2ữ)IF = 0.035244
Các vị trí xác suất qi của mồi nhiễm sắc thể Vị (i = 1,.., 20) là:
41 = 0.067099

q2 = 0.086647

q3 = 0.137001

#4

q5 = 0.247240

q6 = 0.293917

= 0.335232

q8 = 0.381546

q9 = 0.423137

qw = 0.478009

#7

= 0.181890

qu = 0.538381

q12 = 0.577093

q13 = 0.647537

qu = 0.698794

q15 = 0.776314

q16 = 0.837863

q17 = 0.873182

q18 = 0.812932

419 = 0.964756

420 = 1.000000


17

Tiếp theo ta quanh bánh xe Rulet 20 lần, mỗi lần chọn một nhiễm sắc thể
cho quần thể mới. Giả sử thứ tự (ngẫu nhiên) của 20 số trong khoảng [0,1]
được phát sinh là:
0.513870

0.175741

0.308652

0.534534

0.947628

0.171736

0.702231

0.226431

0.494773

0.424720

0.703899

0.389647

0.277226

0.368071

0.983437

0.005398

0.765682

0.646473

0.767139

0.780237

Số đầu tiên r = 0.513870 lớn hơn qiữ và nhỏ hơn q n , nghĩa là nhiễm sắc
thể Vu được chọn vào quàn thể mới, số thứ hai r = 0.175741 lớn hơn q3 nhỏ

hơn q4, nghĩa là v4 được chọn cho quần thể mới,....
Như vậy quần thể mới gồm các nhiễm sắc thể sau:
v \ = Vu = (011001111110110101100001101111000)
V 2 = v4 = (100011000101101001111000001110010)
v ’3 = v7 = (001000100000110101111011011111011)
V4 = Vu =(011001111110110101100001101111000)
V 5=

V 19

= (000101010011111111110000110001100)

V 6 = v4 = (100011000101101001111000001110010)
V 7=

V 15

= (111011101101110000100011111011110)

V 8 = v5 = (000111011001010011010111111000101)
V9 = Vu =(011001111110110101100001101111000)
v ’io = v3 = (000010000011001000001010111011101)
v ’n = V15 = (111011101101110000100011111011110)
V,12 = V9 = (011000000101100010110000001111100)

V*13 = v6 = (000101000010010101001010111111011)


18

V u = v8 = (100001100001110100010110101100111)
V ’15 = V20 =
V\ 6 =

(1011 100101100111 10011000101111110)

V! = ( 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 )

V \ 7 = Vio = (000001111000110000011010000111011)

V ’18 = V13 = (111011111010001000110000001000110)
V J19 = V15 = (111011101101110000100011111011110)

V 20= Vie = (110011110000011111100001101001011)

Tiếp theo ta sẽ áp dụng phép toán kết hợp, lai cho những cá thể trong
quần thể mới (các véc tơ V ’i). Xác suất lai ghép Pc = 0.25 vì thế ta hy vọng
25% nhiễm sắc thể sẽ tham gia lai tạo. Ta tiến hành theo cách sau:
+ Đối với mỗi nhiễm sắc thể trong quần thể mới ta phát sinh ngẫu nhiên
một số r trong khoảng [0,1],

+ Nếu r < 0.25 ta chọn một nhiễm sắc thể cho trước để lai tạo
Giả sử thứ tự các số ngẫu nhiên là
0.822951

0.151932

0.625477

0.314685

0.346901

0.917204

0.519760

0.401154

0.606758

0.785402

0.031523

0.869921

0.166525

0.574520

0.758400

0.581893

0.389248

0.200232

0.355635

0.826927

Điều này có nghĩa là các nhiễm sắc thể V 2 , v ’u, v ’i3 và v ’i8 đã được chọn
để lai tạo.
Tiếp theo ta cho lai tạo một cách ngẫu nhiên, ví dụ (v 2 , v ’li) và (v ’i3, VJ1 8)
được kết cặp. Đối với mỗi cặp trong 2 cặp này, ta phát sinh một số nguyên
ngẫu nhiên pos thuộc khoảng {1,..,32}. số pos cho biết vị trí của điểm lai tạo.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×