Tải bản đầy đủ

Hoc van lop 1 bai in un

VÒgiờ
dù líp
Về dự
lớp 1C
1A3

M«n : TiÕng


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Kiểm tra bài cũ:

1. Viết:
2. Đọc:
áo len, mũi tên, khen ngợi, nền nhà


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015


Học vần:


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Bài 48: in - un
an

in
pin
đèn pin

un
giun
con giun


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Bài 48: in - un


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Bài 48: in - un


Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Bài 48: in - un


Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015
Học vần:
Bài 48: in - un


Luyện đọc từ ứng dụng

nhµ in

ma phïn

xin lçi

vun xíi


Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015

Học vần:
Bài 48: in - un

in
pin
đèn pin
nhà in
xin lỗi

un
giun
con giun
mưa phùn
vun xới
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×