Tải bản đầy đủ

hoc van bai 44 on an oanh

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự tiết học


Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Học vần:
Kiểm tra bài cũ:
1. Viết:
+ Tổ 1: ao bèo
+ Tổ 2: cá sấu
+Tổ 3: kì diệu


Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Học vần:
2. Đọc:
- ao bèo, cá sấu, kì diệu.
- Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều
châu chấu, cào cào.Thửự ba ngaứy 1 thaựng 11 naờm 2014
Học vần

Baứi 44: on - an

on
con
m con

an
sn
nh sn


Thửự ba ngaứy 1 thaựng 11 naờm 2014
Học vần

Baứi 44: on - an

Hóy so sỏnh vn on - an

o
a

n


Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Häc vÇn

Bµi 44: on - an

on

an


Thửựự ba ngaứy 1 thaựng 11 naờm 2014
Học vần


Baứi 44: on- an
an
on
sn
con
m con
nh sn
rau non
hũn ỏ

th hn
bn gh


rau non


hoøn ñaù


thôï haøn


baøn gheá


Troø chôi
Thi t×m tieáng,tõ coù vaàn on -an

Chúc mừngbạn !


Thửựự ba ngaứy 1 thaựng 11 naờm 2014
Học vần

Baứi 44: on- an
an
on
sn
con
m con
nh sn
rau non
hũn ỏ

th hn
bn ghx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×