Tải bản đầy đủ

Giấy xin nghỉ phép bằng tiếng Trung

CÔNG TY ….
。。。。公司
GIẤY XIN NGHỈ PHÉP 請假單
Số hiệu NV 員工編號:

Ngày 填表日期:

Họ tên 姓名

Phòng ban
單位名稱

Thời gian nghỉ

Từ ngày

請假期間thángnăm

日星期

Lý do

□Ốm 病假

假別

□ Tang sự 喪假 □ Hôn sự 婚假

~tháng


năm

□ Thai sản 產假

ngày


□ Tai nạn 公傷假

□ Công tác 公假 □khác 其他

□ Sổ bảo hiểm 健保卡記錄

□ Chứng tử 訃文

Tổng:

日星期 , 共


□ Việc riêng 事假 □ Nghỉ ngày phép 年假

Giấy tờ kèm theo □ Giấy bênh viện 醫院證明
證明文件

đến ngày

□ Thẻ dự thi 准考證

□Thiệp mời 喜帖
□Khác 其他

Nguyên
nhân
nghỉ
請假原

Người xin nghỉ

Người tạm thay thế

Người ký duyệt

Phòng hành chính

申請人

職務代理人

核決主管

管理部

*請假核決權限,請參照「請假核決權限表」。Người có quyền hạn ký giấy nghỉ phép được quy định
trong “bảng quyền hạn ra quyết định cho nghỉ phép.”

CÔNG TY …
。。。公司
GIẤY XIN NGHỈ PHÉP 請假單
Số hiệu NV 員工編號:

Ngày 填表日期:

Họ tên 姓名

Phòng ban
單位名稱

Thời gian nghỉ

Từ ngày

請假期間tháng


日星期

Lý do

□Ốm 病假

假別

□ Tang sự 喪假 □ Hôn sự 婚假

證明文件
Nguyên
nhân
nghỉ
請假原

đến ngày
~tháng


năm

□ Chứng tử 訃文

□ Thai sản 產假

ngày


□ Tai nạn 公傷假

□ Công tác 公假 □khác 其他

□ Sổ bảo hiểm 健保卡記錄
□ Thẻ dự thi 准考證

Tổng:

日星期 , 共

□ Việc riêng 事假 □ Nghỉ ngày phép 年假

Giấy tờ kèm theo □ Giấy bênh viện 醫院證明năm

□Thiệp mời 喜帖
□Khác 其他


Người xin nghỉ

Người tạm thay thế

Người ký duyệt

Phòng hành chính

申請人

職務代理人

核決主管

管理部

*請假核決權限,請參照「請假核決權限表」。Người có quyền hạn ký giấy nghỉ phép được quy định
trong “bảng quyền hạn ra quyết định cho nghỉ phép.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×