Tải bản đầy đủ

Đơn xin từ chức bằng tiếng Trung

CÔNG TY…
。。。 。 。

ĐƠN XIN TỪ CHỨC 離 離 離 離 離
Mã số nhân viên 。。 。 。 。
Họ tên
。。

Ngày xi n
。。。。

Đ ơn vị
。。

Ch ứ c vụ
。。

Ngày nhậ n
c hứ c
。。。。


Ngày dự định
từ chức
。。。 。 。 。

Điện thoạ i
liên lạc sa u
khi từ c hứ c
。。。
。。。。
Địa c hỉ liên
lạ c sa u khi
từ c hứ c
。。。
。。。。

Số di động
liên lạc sa u
khi từ c hứ c
。。。
。。。。


DO
。。

VĂN
BẢN
KÈM
THEO
。。


Bả ng bà n giao c ông việc 。 。 。 。
Bả ng bà n giao tài liệu, vật dụ ng 。 。 。 。 。
Bà n gia o dụng c ụ vă n p hòng và tài sả n khá c 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Vă n bả n khá c 。 。 。


GHI
CHÚ
。。

Ngư ời viết đ ơn 。 。 。

Chủ quả n đơ n vị 。 。 。 。

Phê c hu ẩ n 。 。x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×