Tải bản đầy đủ

Giấy chứng nhận từ chức bằng tiếng Trung

CÔNG TY …
。。。。。

GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ CHỨC 離離離離離
Họ tên 。。

Ngày sinh 。
。。。

Số CMND

Giới tính

。。。。。

。。

Thời gian nhận chức Từ ngày
。。。。

。。。


tháng năm
。 。 。。。

Số năm công tác

năm

。。。。

。。。。。。

đến ngày

tháng

năm

。 。 。。

tháng
。 。

Đơn vị

Chức vụ

。。。。

。。

Tên công trình
。。。。
Xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật.
。。。。。。。。。。。。。

Công ty xác nhận 。。。。。
Người phụ trách 。。。。
Địa chỉ 。。。
Số điện thoại 。。。

Mã số thuế 。。。。。
Ngày tháng 日期x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×