Tải bản đầy đủ

Giấy xin đi học bằng tiếng Trung

CÔNG TY …
。。。公司

GIẤY XIN ĐI HỌC 教育訓練申請表
Mã số nhân viên 員工編號:
Đơn vị
單位名稱
Tên môn học
課程名稱

Họ tên

Chức vụ

姓名
Đơn vị tổ chức Địa điểm Ngày
học
tháng
主辦單位
課程地點 học
課程

日期

Tổng
giờ
học
課程
小時

職稱
Học phí Đơn vị chủ Phê duyệt
quản
費用
批示
單位主管x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×