Tải bản đầy đủ

Bảng xét tăng lương bằng tiếng Trung

CÔNG TY …
。。。。。

BẢNG XÉT TĂNG LƯƠNG 核核核
Mã số nhân viên 。。。。。
Họ tên
。。

Ngày
sinh
。。

Học vấn cao
nhất 。。。。

Kinh nghiệm công tác (chức vụ, thời gian làm việc và tên công ty trước)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Tên cty
。。。。

Chức vụ

。。

Thời gian lv
。。。。

Lương 。。。。
Ngày

Cấp

Chức vụ

Lương

Trợ cấp

Trợ cấp

。。

bậc

。。

。。

chức vụ

trình độ công trường

。。

。。


。 。。


Trợ cấp


Trợ cấp

Phê duyệt

Ghi chú

khác

。。。

。。

。 。。 。。 其他 。
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×