Tải bản đầy đủ

Đơn đề nghị tuyển dụng bằng tiếng Trung

CÔNG TY TNHH
。。。公司

ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG 需 才 單
Bộ phận yêu cầu 需才單位:                  
Th ời gian 填表日期:

Năm 年

tháng 月

ngày 日

Vị trí cần tuyển

Mô tả công việc

Số lượng

需才職稱


職務概述

人數

Tổng 合Nguyên nhân
tuyển dụng
需才原因

Yêu
cầu tuyển
dụng
需才條件

Chú ý
備註
Bộ phận yêu cầu 用人單位

Phòng quản lý 管理部

Xét duyệt 批示

  x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×