Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Hướng dẫn )
Câu 1: Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM. Trong các nguồn gốc đó, nguồn gốc nào
quyết định bản chất của TTHCM?
Cơ sở khách quan

1.

a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
b. Quê hương , gia đình:
c. Thời đại
2, Những tiền đề tư tưởng, lý luận
a.. Giá trị truyền thống dân tộc
b..Tinh hoa văn hoá nhân loại
-Tư tưởng và văn hoá phương Đông
- Tư tưởng và văn hoá phương Tây
3. Chủ nghĩa Mác – Lênin: là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí
Minh
4. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Bác.

Câu 2: Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề CMGPDT. Ý nghĩa của tư tưởng

đó đối với cách mạng Việt Nam hiện nay.


Trình bày 5 nội dung theo slide
1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do đảng cộng sản lãnh đạo
3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành
được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực


b. Ý nghĩa của tư tưởng đó đối với cách mạng VN:
-

Làm phong phú học thuyết Mác - Lênin về cách mạng thuộc địa, về CMGPDT, về phương

pháp tiến hành CMGPDT.
-

Soi đường thắng lợi cho CMGPDT ở VN:

+ Nắm vững CMGPDT của HCM, dân tộc VN đã giành thắng lợi trong CMT8-1945 và 30 năm
chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1975).
+ Vận dụng tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và CMGPDT, chúng ta phải biết khơi dậy sức mạnh
của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự
nghiêp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Câu 3: Phân tích quan điểm HCM về mục tiêu, động lực của CNXH. Theo anh/chị nguồn động
lực nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
1.

Những mục tiêu khái quát:

2. Những mục tiêu cơ bản của CNXH
3. Động lực của CNXH
Câu 4: Phân tích những chuẩn mực đạo đức và các nguyên tắc rèn luyện đạo đức theo tư tưởng
HCM. Liên hệ với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người thầy thuốc VN.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×