Tải bản đầy đủ

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chương 1
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1


I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
- Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
 Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, xã hội
ViệtNam có những biến đổi sâu sắc…
 Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra liên
tục, mạnh mẽ nhưng không tránh khỏi những
hạn chế và thất bại.
 Khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào cứu
nước đang ở vào thời kỳ khó khăn nhất.
(19.5.1890-2.9.1969)


2


- Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX


Nhiều phong trào đấu tranh nổ ra

Phong trào “Cần vương”


Một số lưu học sinh trong phong trào
Đông du

Các sĩ phu phong trào Đông kinh nghĩa thục


Công nhân cao su

Nhà báo, trí thức hiện đại đầu thế kỉ XX


b. Quê hương và gia đình
- Quê hương
Kim liên
Nam
đàn
Nghệ An

“Làng Sen đóng khố
thay quần
Ít cơm, nhiều cháo tảo
tần quanh năm”.
7


- Quê hương Nghệ Tĩnh giàu truyền thống
yêunước

•  Quê hương của nhiều anh hùng nổi
tiếng
•  Nhân dân Nghệ Tĩnh tham gia vào các
phong trào đấu tranh chống Pháp anh
dũng
• Giàu truyền thống dân tộc

8


-Gia đình
.Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước,
tấm gương lao động cần cù, ý chí vượt
khó khăn gian khổ, đặc biệt là tư tưởng
thương dân của cha có ảnh hưởng rất
lớn đến Bác.
.Anh và chị Bác đều tham gia chống Pháp
bị bắt, bị lưu đày hàng chục năm.
.Bản thân Bác, từ nhỏ đã thấy nỗi thống
khổ của nhân dân, tội ác của thực dân
Pháp, sự nhu nhược của triều đình Huế. 9


Hình ảnh những người thân của Bác
Cụ
Nguyễn
Sinh
Sắc
Cụ Hoàng Thị Loan
Ông
Nguyễn
Sinh
Khiêm


Nguyễn
Thị
Thanh

10


c. Thời đại
• Thắng lợi của cách mạngTháng Mười và
sự ra đời của Liên Xô mở ra kỷ nguyên
mới trong lịch sửnhân loại.
• Phong trào giảiphóng dân tộc pháttriển
mạnh mẽ và gắn liền với cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản thế giới.
• Chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ
nghĩa đế quốc và đã xác lập sự thống trị
11


2, Những tiền đề tư tưởng, lý luận
1. Giá trị truyền thống dân tộc
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và
giữ nước, dân tộc ta đã tạo lập được:
một nền văn hoá riêng, phong phú, bền
vững với những truyền thống tốt đẹp và
cao quý.
Đó là:
12


- Chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất
đấu tranh để dựng nước và giữ nước.
Các
Vua
Hùng

công
dựng
nước

Lễ
hội
Đền
Hùng

Văn Lang là nhà nước đầu tiên
13


- Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống
đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành
đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn.
-Truyền thống lạc quan, yêu đời
.
- Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh,
sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu

14


2.Tinh hoa văn hoá nhân loại
Do xuất thân trong gia đình khoa bảng
nên từ nhỏ Bác đã tiếp thu nền Quốc học
và Hán học khá vững vàng.
Khi ra nước ngoài, Người cũng không
ngừng làm giàu trí tuệ của mình bằng tinh
hoa văn hoá nhân loại.
Người là mẫu mực của sự kết hợp hài
hoà văn hoá Đông – Tây.
15


- Tinh hoa văn hóa nhân loại
Đối với văn hóa phương Đông:
+ Nho giáo: triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành
đạo, giúp đời, tu thân dưỡng tính,...
+ Phật giáo: tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu
nạn, thương người như thể thương thân,...
+ Chủ nghĩa Tam dân: dân tộc, dân quyền, dân sinh.


Đối với văn hóa phương Tây:
+ Tư tưởng về tự do, bình đẳng, bác ái qua các
tác phẩm của các nhà Khai sáng như Vonte,
Rútxô, Môngtetxkiơ.
+ Các giá trị bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân
quyền của Đại cách mạng Pháp
+ Các giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền
mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập ở Mỹ
năm 1776.


3. Chủ nghĩa Mác – Lênin: là nguồn gốc lý
luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng
Hồ Chí Minh

18


Là nguồn gốc lý luận, tư tưởng chủ yếu nhất
quyết định sự hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
- Nhờ thế giới quan và phương pháp luận
Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tiếp thu và
chuyển hoá các nhân tố tích cực và tiến bộ
của truyền thống văn hoá dân tộc cũng như
tư tưởng văn hoá nhân loại để tạo nên hệ
thống tư tưởng của mình
-Cn M_L quyết định phương pháp hành động
biện chứng của HCM
- Tư tưởng HCM là CN M-L ở VN, là tư tưởng
VN thời hiện đại.
19


.4. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm
chất cá nhân của Bác.
- Trước hết là tư duy độc lập tự chủ, sáng
tạo cộng với óc phê phán tinh tường,
sáng suốt trong nghiên cứu, tìm hiểu các
cuộc cách mạng tư sản hiện đại,
không bị đánh lừa bởi cái hào nhoáng bên
ngoài.

20


- Thứ hai là sự khổ công học tập, rèn luyện
Nhờ đó Bác có vốn kiến thức sâu sắc và
phong phú.
- Cuối cùng là tâm hồn của một nhà yêu
nước, thương nòi, một chiến sĩ cộng sản
nhiệt thành cách mạng

21


II. Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước,
thương nòi [trước năm 1911]
Thời gian sống ở Huế cùng gia đình là thời
gian Bác lớn lên và bắt đầu đi học:
Học Quốc học, Hán học và bước đầu tiếp
cận với văn hoá phương Tây.
Những năm tháng đó có ý nghĩa cực kỳ
quan trọng đối với sự hình thành con người
Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.
22


2. Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải
phóng dân tộc [1911 – 1920]
Năm 1920, được tiếp xúc với Luận
cương của Lênin về vấn đề dân tộc và
thuộc địa,
Bác tìm thấy con đường cứu nước, giải
phóng dân tộc mình.

23


3. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng
về con đường cách mạng Việt Nam
[1921 – 1930]
Là thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý luận sôi
nổi, phong phú, tiến tới thành lập Đảng.

24


Các mặt hoạt động của Bác trong thời kỳ này:
.Tham gia Ban nghiên cứu thuộc địa của
Đảng cộng sản Pháp;
.Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa;
.Xuất bản báo Le Paria để tuyên truyền chủ
nghĩa Mác – Lênin vào các nước thuộc địa;
.Giữa năm 1923, sang Mátxcơva dự Hội
nghị Quốc tế nông dân, Đại hội Quốc tế
cộng sản V và Đại hội của các đoàn thể
quần chúng:
Quốc tế thanh niên,Quốc tế Cứu tế đỏ…
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×