Tải bản đầy đủ

phát triển kinh doanh CHương 2

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH MÔI
TRƯỜNG KINH
DOANH

LOGO
www.themegallery.com


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

1. Nắm được khái niệm về MTKD?

2. Các loại MTKD?

MỤC ĐÍCH

3. Các yếu tố của MTKD?
4. Các yếu tố của thị trường và chiến lược
sản phẩm?


5. Phân tích lợi thế của DN?


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
YẾU
YẾUTỐ
TỐKINH
KINHTẾ
TẾ

YẾU
YẾUTỐ
TỐKHCN
KHCN

QUAN
QUANHỆ
HỆĐỐI
ĐỐINGOẠI
NGOẠI

YẾU
YẾUTỐ
TỐXÃ
XÃHỘI
HỘI

HOẠT ĐỘNG SXKD

YẾU
YẾUTỐ
TỐTỰ
TỰNHIÊN
NHIÊN

CÁC
CÁCYẾU
YẾUTỐ
TỐKHÁC

KHÁC


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.1 Khái niệm về MTKD
- Hoạt động KD của DN là tổng hòa các mối quan hệ

(KT,XH,MT, bao gồm cả yếu tố bên trong và bên
ngoài)
- Các yếu tố trên tạo ra điều kiện cho DN hoạt động và
tác động trong mối quan hệ chặt chẽ.
- Tất cả các quan hệ trên là MTKD của DN
Vậy, MTKD là các yếu tố kinh tế, phi kinh tế, yếu tố bên
trong và bên ngoài có quan hệ chặt chẽ và tác động
trực tiếp đến hoạt động KD của DN.


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.1 Môi trường bên trong, môi trường bên ngoài
- Môi trường bên ngoài: Bao gồm tất cả các yếu tố từ
bên ngoài tác động đến hoạt động KD của DN
+ Yếu tố trong nước, quốc tế;
+ Yếu tố kinh tế, phi kinh tế;
+ Yếu tố môi trường tự nhiên;
+ Sự phát triển của KHCN;
+ An ninh, chính trị, xã hội…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.1 Môi trường bên trong, môi trường bên ngoài
- Môi trường bên trong: Bao gồm tất cả các yếu tố liên quan trong
nội bộ của DN
+ Nhóm yếu tố kinh tế của DN: Điều kiện CSVC; Lĩnh vực kinh
doanh; KHCN; Tiền lương, Bảo hiểm, phúc lợi…
+ Nhóm yếu tố con người: Quan hệ giữa chủ DN, nhà quản lý, cổ
đông và người lao động; Các cơ hội cho phát triển DN và cá
nhân;
+ Nhóm yếu tố về tổ chức điều hành, hoạt động KD;
+ Văn hóa DN, môi trường làm việc của DN;
+ Các yếu tố khác…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.2 Môi trường cứng, môi trường mềm
Các nhà kinh tế dựa vào tính ổn định tương đối của các
yếu tố để phân MTKD của DN thành MTC và MTM
- Môi trường cứng: Phản ánh điều kiện về các yếu tố cơ
sở hạ tầng, bao gồm:
+ Hệ thống đường giao thông;
+ Nguồn năng lượng, tài nguyên;
+ Thị trường lao động;
+ Hệ thống thông tin liên lạc;
+ Các yếu tố khác…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.2 Môi trường cứng, môi trường mềm
- Môi trường mềm: Phản ánh điều kiện về các dịch vụ
sẵn có, bao gồm:
+ Dịch vụ tài chính, ngân hàng;
+ Thủ tục hành chính;
+ Cơ chế chính sách: Thuế, đất đai, chính sách tiền
tệ…
+ An ninh xã hội;
+ Các yếu tố khác…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.3 Môi trường kinh tế và phi kinh tế
- Môi trường kinh tế: Đây là các yếu tố có vai trò quyết định, bao
gồm:
+ Khách hàng, nhà cung ứng;
+ Đối thủ cạnh tranh (sức mạnh kỹ thuật, CN, uy tín…);
+ Số dân, lao động (liên quan đến thu nhâp, sở thích, thói quen
tiêu dùng…)
+ Tình hình phát triển KHCN;
+ Chính sách kinh tế (thuế, tiền tệ, đầu tư…);
+ Tình hình lạm phát, tỷ giá hối đoái…
+ Các yếu tố khác…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.2 Các loại MTKD
2.2.3 Môi trường kinh tế và phi kinh tế
- Môi trường (yếu tố) phi kinh tế: Đây là các yếu tố có
vai trò quan trọng, bao gồm:
+ Dư luận, an toàn xã hội;
+ Thể chế chính trị;
+ Quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại;
+ An ninh xã hội, chiến tranh, hòa bình…
+ Các yếu tố pháp lý (luật pháp);
+ Các yếu tố khác…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3 Phân tích thị trường
2.3.1 Khái niệm và phân loại thị trường
- Khái niệm:
+ Thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu;
+ Thị trường là biểu hiện thu gọn của quá trình điều hòa
giữa sản xuất với tiêu dùng, giữa tiềm năng kinh tế với
việc sử dụng chúng;
+ Thị trường là yếu tố quan trọng nhất tác động đến
hoạt động SXKD của DN;
+ Thông qua phân tích thị trường (các yếu tố của thị
trường) giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng
về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3 Phân tích thị trường
2.3.1 Khái niệm và phân loại thị trường
- Phân loại thị trường;
+ Thị trường các yếu tố đầu vào;
+ Thị trường đầu ra;
+ Xét về tính chất: Thị trường cạnh tranh, độc quyền…;
+ Xét về phạm vi: Thị trường khu vực, trong nước, quốc tế…
- Thị trường và chiến lược kinh doanh:
+ Nhà quản trị cần phải nghiên cứu phản ứng của khách hàng đối
với SP,HH do mình sản xuất để có chiến lượng KD phù hợp;
+ Chiến lược kinh doanh phải cụ thể cho từng thị trường, theo từng
giai đoạn;
+ Chiến lược KD đặt trọng tâm vào nội dung định giá và doanh thu;
+ Cơ sở để quyết định giá và doanh thu dựa vào phản ứng co giãn
đối với từng SP,HH thông qua sự thay đổi của giá cả.


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3.2 Phân tích thị trường và chiến lược sản phẩm
- Phân tích thị trường;
+ Thị trường có vai trò điều tiết SX, điều tiết lưu thông, điều tiết huy
động các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng;
+ Thị trường có những khuyết tật như một thứ bẩm sinh của nó,
như: tự phát, cạnh tranh, khủng hoảng, phá sản…;
+ SXKD của DN gắn liền với những yếu tố của thị trường với
những thay đổi có tính chu kỳ và có quy luật riêng;
+ Sự thích ứng của một SP nào đó trên thị trường thể hiện qua
doanh số của SP đó ở các thời kỳ khác nhau và có tính chu kỳ đây là quy luật chung của SXKD;
Từ những đặc điểm trên, phân tích thị trường phải thực hiện 2 nội
dung:
+ Phân tích chu kỳ sống của SP; và
+ Xác định chiến lược SP.


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3.2 Phân tích thị trường và chiến lược sản phẩm
Phân tích chu kỳ sống của SP
- Chu kỳ sống của SP thể hiện mức độ doanh thu đạt được của SP đó qua các thời
kỳ khác nhau;
- Đối với bất kỳ SP nào, DT đạt được đều có tính chu kỳ, quy luật và được thể hiện
qua 4 pha:
+ Pha khai triển;
+ Pha tăng trưởng;
+ Pha chín muồi, bão hòa;
+ Pha suy thoái.
- Vấn đề quan trọng là nhà quản trị cần phải nắm được đặc trưng của từng pha để
thực hiện các biện pháp tương ứng, nhằm duy trì và phát triển SP:
+ Giữ bí mật công nghệ, tăng cường quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thực
hiện linh hoạt các hình thức bán hàng…
+ Mở rộng quy mô SX sản phẩm, linh hoạt thực hiện các biện pháp khuyến mại,
chăm sóc khách hàng…
+ Là giai đoạn hoàng kim nhưng SP bắt đầu tiêu thụ chậm. Bắt đầu phải có
những chiến lược KD mới để điều chỉnh…
+ Giảm sản xuất; Quảng cáo; Thay đổi địa điểm, phương thức bán hàng; Thay
đổi mẫu mã, kiểu dáng của HH…


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3.2 Phân tích thị trường và chiến lược sản phẩm
Xác định chiến lược SP
- Xác định chiến lược SP gắn liền với hai vấn đề, là:
+ Xác định mức độ chấp nhận của thị trường đối với SP do DN sản
xuất?
+ Hướng phát triển SP mới?
- Các nội dung cơ bản của chiến lược SP, gồm:
+ Xác định Sp trên thị trường: Làm căn cứ đầu tư công nghệ, tổ
chức sản xuất cho phù hợp…
+ Lựa chọn đặc tính tiêu dùng của SP;
+ Xác định chủng, loại SP;
+ Dự định các mặt hàng mới thay thế.
- Chiến lược SP xây dựng phải linh hoạt, nhạy bén.
- Một chiến lược SP tối ưu phải thể hiện: doanh thu, lợi nhuận sau
mỗi kỳ kinh doanh phải tăng lên.


MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
2.3.3 Phân tích lợi thế của DN
- Xác định lợi thế của DN
Các nội dung thể hiện, là:
+ Giá trị thương hiệu của DN hay thương hiệu của SP;
+ Lợi thế nhờ kỹ thuật, công nghệ;
+ Lợi thế nhờ ưu thế cạnh tranh;
+ Lợi thế so sánh trong SX (chi phí cơ hội);
+ Lợi thế thương mại…
- Các bất lợi của DN
+ Bất lợi từ lĩnh vực kinh doanh (do cấu trúc của chi phí…);
+ Bất lợi do kỹ thuật, công nghệ;
+ Bất lợi từ đặc điểm của SP;
+ Bất lợi từ uy tín, thương hiệu...
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×