Tải bản đầy đủ

HD làm thủ tục cấp giấy phép dạy thêm 2013

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 382 /PGDĐT- GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học
thêm năm học 2013-2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
Thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm (ban hành kèm theo Thông tư
số 17/2012/TT- BGDĐT/ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết
định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh),
Phòng hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện như sau:
1. Về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
- Trường có tổ chức dạy thêm làm các thủ tục để cấp giấy phép.
- Học sinh có nguyện vọng học thêm phải có đơn xin học thêm (đơn xin học
thêm phải được cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký).

- Nhà trường phân nhóm học sinh học thêm theo đối tượng, phân công giáo viên
phụ trách môn học và tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng của học sinh.
- Giáo viên nếu có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm.
- Hiệu trưởng xét duyệt danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm, phân công giáo
viên dạy thêm (khi được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm), xếp thời khóa biểu
phù hợp với học sinh.
- Thời gian dạy thêm, học thêm cho một môn học không quá 01 buổi/ tuần; thời
gian dạy thêm tính trên một buổi là 3 tiết (135 phút).
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các khoản thu chi và công khai thanh quyết
toán tiền học thêm theo quy định, giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi
tiền học thêm.
2. Về việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
- Đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm:
+ Cam kết với UBND phường (xã, thị trấn) thực hiện Quy định về dạy
thêm, học thêm và trách nhiệm về giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi
trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.
+ Công khai tại đia điểm dạy thêm: Giấy phép dạy thêm, Danh sách người
dạy thêm, Thời khóa biểu dạy thêm và Mức thu tiền học thêm (đã được thỏa
thuận với cha mẹ học sinh).
- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công
lập:
+ Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, nhưng có
thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
+ Muốn dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính khóa thì giáo viên
phải xin phép (bằng văn bản) và được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản
lý giáo viên đó.
3. Về hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm:
Thực hiện theo Qui trình xin cấp giấy phép (gửi kèm theo Công văn này). Trong


bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cần phải nêu rõ mức thu
tối đa theo Quyết định 2942/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/10/2012 và mức thu mà
trường thực hiện.
Phòng yêu cầu các trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh thực
hiện nghiêm túc việc tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm nhằm nâng cao chất
lượng dạy học ở các nhà trường.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;

- Lưu: VT, CMTrH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Trần Hưng Quốc


QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHEP DẠY THÊM, HỌC THÊM
ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Công văn số
/PGDĐT- GDTrH, ngày 01 tháng 10 năm 2013)
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân thuộc đơn vị nào quản lý thì nộp hồ sơ xin dạy
thêm, học thêm cho thủ trưởng đơn vị đó. Thủ trưởng đơn vị tập hợp hồ sơ và nộp về
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh.
- Bước 2: Bộ phận THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét và tiếp nhận
hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện theo quy
định).
- Bước 3:Bộ phận THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra,
thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của cơ sở dạy thêm.
- Bước 4: Bộ phận THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, trình
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ký và cấp Giấy phép dạy thêm cho tổ chức, cá
nhân.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, 11 - Đường Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh).
3. Hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm:
a. Hồ sơ, bao gồm:
- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo quy
định;
+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội
dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy
thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học
thêm.
- Đối với học thêm, dạy thêm ngoài nhà trường:
+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó có cam kết với
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thực hiện các quy định;
+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người
đăng ký dạy thêm;
+ Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận
theo quy định;
+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ sư
phạm của người tổ chức dạy thêm, học thêm và đăng ký dạy thêm;
+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện (Thành phố) trở lên
hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người
đăng ký dạy thêm;
+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội
dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy
thêm; mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
Nếu thuê mượn cơ sở dạy thêm thì phải có giấy xác nhận của chủ sở hữu đó.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành
phố Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu Giấy phép (kèm theo) cấp cho tổ chức, cá nhân dạy thêm THCS.
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 242/TTg ngày 24/5/1993 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 16/TT-LB ngày 13/9/1993 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và
Bộ Tài chính hướng dẫn dạy thêm giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập;
- Chỉ thị số 15/2000/CT-BGDĐT ngày 17/5/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- Quyết định số 916/2007/QĐ-UBND, ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh;
- Công văn số 3198/2007/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn
đốc triển khai thực hiện việc dạy thêm, học thêm;
- Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT/ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 2942/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh quy định việc dạy thêm, học thêm.
11. Hồ sơ đăng ký và danh sách trích ngang gửi về Phòng GD&ĐT chậm nhất
là ngày 7/10/2013 (Nộp về cho đồng chí Lê Thị Hải Yến – Bộ phận THCS)
- Phòng GD&ĐT kiểm tra và cấp giấy phép dạy thêm học thêm cho các trường
và cá nhân hoàn thành trước ngày 25/10/2013.


Mẫu Giấy phép cấp cho tổ chức dạy thêm THCS
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Môn học: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương trình cấp học: Trung học cơ sở.
Có giá trị đến: ngày .. . tháng .. . năm
Số:
Vào sổ cấp giấy phép:
Ngày .. . tháng . . . năm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..., ngày . .. tháng ... năm
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THCS
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . .
Trình độ đào tạo:. . . . . . . . . . . .
Chuyên ngành đào tạo:. . . . . . . . .
Nơi dạy: . . . . . . . . . . . . . . . .
Môn học: . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương trình cấp học: Trung học cơ sở.
Có giá trị đến: ngày .. tháng .. năm
Số:
Vào sổ cấp giấy phép:
Ngày .. tháng .. năm

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.
.

.

.

.
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hà Tĩnh, ngày .. tháng .. năm
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh
Ông Hiệu trưởng trường.................................
Tên tôi là:............................................................................................... ..............
Đơn vị công tác: ....................................................................................................
Trình độ đào tạo: ....................................... Chuyên ngành đào tạo: ...................
Số CMND .........................................................Số điện thoại: ............................
Địa chỉ thường trú: ................................................................................................
Danh hiệu đã đạt....................................................................................................
Sau khi nghiên cứu các quy định về dạy thêm, học thêm của bộ GD&ĐT ban
hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Quyết định số 2942/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh quy định việc dạy thêm, học thêm, tôi xin phép được được dạy thêm ngoài nhà
trường, nội dung như sau:
+ Môn: ..................................................................................................................
+ Thời gian dạy học: .................. ..........................................................................
+ Đối tượng dạy: ................... ...............................................................................
+ Nội dung dạy học:..............................................................................................
+ Địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất: ..................................................................
+ Học phí: ......................................................................................................
Được phép dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những
Quy định về dạy thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh ban hành, chấp hành thanh tra,
kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền, chính quyền địa phương và
nội quy của cơ sở mở lớp dạy thêm.
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2013
NGƯỜI VIẾT ĐƠNx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×