Tải bản đầy đủ

phát triển kinh doanh CHƯƠNG 4

LOGO

CHƯƠNG IV

PHÂN TÍCH CHI PHÍ SXKD


MỤC ĐÍCH
1. Một số vấn đề cơ bản về chi phí SXKD?
2. Các PP sử dụng trong phân tích CP?

3. Phân tích các khoản mục CP trong giá thành?
4. Mối quan hệ của CP với kết quả, hiệu quả SX

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích CP
4.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí
Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa:

- CP là toàn bộ giá trị các đầu vào để tiến hành SXKD một
SP hay toàn bộ DN;
- CP gồm nhiều loại có đặc điểm, tác dụng đối với SX
khác nhau và được xem xét trên nhiều giác độ, khía
cạnh liên quan đến những nội dung kinh tế khác nhau;
- CP là cơ sở để đưa ra các QĐ KD: nhà QT phải hiểu rõ
đặc điểm, quan hệ của từng loại CP đến hoạt động
SXKD để kiểm soát chúng.
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí
Phân loại chi phí:
- Ý nghĩa:
+ Phân loại để hiểu được đặc điểm, bản chất của từng
loại CP;
+ Cho biết mối quan hệ của từng loại CP đến KQ SXKD:
+ Đưa ra các giải pháp quản lý từng loại CP phù hợp;
+ Dựa vào thông tin của chi phí phục vụ cho việc ra QĐ
của nhà quản trị.

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí
Phân loại chi phí:
a. Một số cách phân loại chủ yếu:
+ Phân loại theo nội dung kinh tế;
+ Phân loại theo chức năng;
+ Phân loại theo cách ứng xử của CP;
+ Phân loại phục vụ cho việc ra QĐ…

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
Phân loại chi phí:
b. Chi phí kinh tế và chi phí hạch toán:

+ Chi phí hạch toán (chi phí xác định) là chi phí thực tế
phát sinh được hạch toán qua sổ sách kế toán;
Ý nghĩa của CP này?
+ Trong kinh tế thị trường nhà quản trị phải lựa chọn các
phương án KT khác nhau trên cơ sở nguồn lực khan
hiếm;
+ Khi lựa chọn phương án, ngoài sử dụng thông tin hạch
toán còn quan tâm các thông tin về chi phí khác, gọi
chung là chi phí kinh tế;
Vậy, CP kinh tế gồm CP hạch toán và các CP cơ hội, CP
ngầm…
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
b. Chi phí kinh tế và chi phí hạch toán:
CP kinh tế = CP hạch toán + CP cơ hội, CP ngầm…
+ Chi phí cơ hội?
+ Chi phí ngầm, CP tiềm ẩn…
+ Chi phí KT thường lớn hơn CP hạch toán (LN kinh tế
thường nhỏ hơn LN hạch toán);
LN KT = Doanh thu – Chi phí kinh tế
LN KT = LN hạch toán – CP cơ hội, CP ngầm…
Như vậy, khi LN KT = 0, DN vẫn có thể SXKD bình thường.

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.2 Phân tích chung tình hình chi phí
- Ý nghĩa:
+ Đánh giá sơ bộ, tổng hợp tình hình chi phí SXKD của
DN;
+ Làm rõ mối quan hệ của chi phí với các nội dung kinh tế
khác, đặc biệt là KQSX;
- Nội dung phân tích:
+ Đánh giá sự biến động của các loại CP chủ yếu
(NVLTT, NCTT, CPSXC);
+ Cơ cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí;
+ So sánh biến động từng loại CP so với KQSX.
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.2 Phân tích chung tình hình chi phí
- Các chỉ tiêu phân tích:
+ Tỷ trọng phí: Thể hiện bằng số % của chi phí so với chỉ
tiêu so sánh. Tỷ trọng phí gồm:
* Tỷ trọng từng loại CP, khoản mục CP so với tổng CP;
* Tỷ lệ tổng CP so với DT; Giá thành so với giá bán một
SP nào đó;
Zi
TC
X 100
f
i
(%)
=
X 100
f (%) =
TR
Pi
* Tỷ lệ CP và tỷ lệ về KQSX giữa các đơn vị, bộ phận từng
thời kỳ…
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.2 Phân tích chung tình hình chi phí
- Các chỉ tiêu phân tích:
+ Hệ số chi phí: Thể hiện quan hệ giữa CP thực tế và CP
dự toán.
Chi phí thực tế
Hệ số chi phí =
Chi phí dự toán
Chi phí thực tế
Hệ số chi phí =
CP dự toán x

SL thực tế
SL dự toán

Hệ số có thể >1, < 1
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.1.2 Phân tích chung tình hình chi phí
- Các chỉ tiêu phân tích:
+ Mức tiết kiệm, vượt chi về chi phí: Thể hiện quan hệ giữa tỷ suất CP và
DT

Mức tiết kiệm,
Doanh thu
Vượt chi về CP =
thực tế

(

Tỷ suất CP
Thực hiện

Tỷ suất CP
- Dự toán

)

+ Chỉ số thay đổi CP:

Tốc độ tăng của CP (%)
Chỉ số
=
thay đổi CP
Tốc độ tăng KQSX (%)
% Δ của CP
Hệ số
=
co giãn CP
% Δ KQSX

Hệ số có thể >1, < 1
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.2 Phân tích CP trong BCTC
4.2.1 Nội dung CP trong BCTC
- Giá vốn hàng bán;
- CP tài chính;
- CP bán hàng;
- CP quản lý;
- CP khác;
- CP thuế TNDN.
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.2 Phân tích CP trong BCTC
4.2.2 Đánh giá chung tình hình CP
- Đánh giá sự biến động của từng loại CP so kỳ
trước, năm trước;
- Phân tích sự thay đổi cơ cấu từng loại CP;
- Đánh giá tính hợp lý của từng CP, thông qua so
sánh chỉ tiêu Tỷ trọng phí so doanh thu;
- Đánh giá từng chỉ tiêu CP thông qua quan hệ với
các chỉ tiêu KQSX;
www.themegallery.com


Ví dụ: Phân tích CP và KQKD
của CT May 10
Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2009

ĐVT: Triệu đồng
So sánh
+- (%)

Tỷ trọng phí so DT(%)
2008

2009

1.Tổng DT

664.559

713.782

+ 7,41

100

100

- DT thuần

652.067

698.755

+ 7,16

98,12

97,89

- DT tài chính

9.426

13.834

+ 46,76

1,42

1,94

- DT khác

3.066

1.193

- 61,09

0,46

0,17

534.798

579.163

+ 8,30

80,47

81,14

3. Chi phí tài chính

8.776

11.138

+ 26,91

1,32

1,56

4. Chi phí bán hàng

40.381

46.922

+ 16,20

6,08

6,57

5. Chi phí quản lý

62.297

57.893

- 7,07

9,37

8,11

1.622

1.098

- 32,31

2,76

2,62

647.874

696.214

+ 7,46

97,49

97,53

16.685

17.568

+ 5,29

2,51

2,47

2. Giá vốn HB

6. Chi phí khác
7. Tổng chi phí
8. LN trước thuế

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
Các đánh giá, nhận xét:
- Đánh giá sự biến động của tổng CP so với DT có sự
tương đồng ( DT tăng 7,41%; CP tăng 7,46%, LN tăng
5,29%);
- Phân tích quan hệ chi tiết từng loại thể hiện rất rõ: DT
thuần tăng 7,16%; nhưng giá vốn tăng 8,3%, CP bán
hàng tăng 16,20%, trong khi đó CPQL lại giảm 7,07%.
- Mức tăng CP bán hàng chưa hợp lý:
46.922 – (40.381 x 107,16%) = + 3.650
- Mức tiết kiệm CPQL:
57.893 – (62.297 x 107,41%) = – 9.020
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.3 Phân tích CP theo yếu tố, khoản mục
4.3.1 Phân tích giá thành SP (Z)
- Z là chỉ tiêu chất lượng, phản ánh trình độ tổ chức SX, quản
lý CP;
- Z thể hiện khả năng cạnh tranh của DN về 1 SP nào đó trên
thị trường;
- Nội dung phân tích Z, gồm:
∑(Q1i x Z1i)
Tỷ lệ đạt =
x100
+ Phân tích tổng Z:
về Z (%)
∑(Q0i x Z0i)
+ Xác định chênh lệch:

∑(Q1i x Z1i) - ∑(Q0i x Z0i)
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.3.1 Phân tích giá thành SP (Z)
- Nội dung phân tích Z, gồm:
+ Phân tích Z của những SP so sánh được:
* Xác định thay đổi mức hạ Z;
* Xác định thay đổi tỷ lệ hạ Z.
+ Phân tích Z đơn vị SP:
* So sánh Z đơn vị từng loại với KH, năm trước, kỳ gốc;
* So sánh thay đổi Z đơn vị với thay đổi giá bán;
* CP trong Z gồm nhiều khoản mục, yếu tố. Vì vậy khi
phân tích Z đơn vị cần phân tích chi tiết theo từng khoản
mục, yếu tố.
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.3.2 Phân tích CP theo yếu tố, khoản mục
- Nếu phân theo yếu tố, CPSXKD được phân thành nhiều loại,
gồm:
+ Chi phí NVL;
+ Chi phí tiền lương;
+ Chi phí nhiên liệu, động lực;
+ Chi phí khấu hao TSCĐ
+ Chi phí quản lý;
+ Chi phí khác…

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.3.2 Phân tích chung CP theo yếu tố, khoản mục
- Việc phân chia CP theo yếu tố, căn cứ vào kết cấu, vai trò
tác dụng, tính chất và cơ sở tính toán của từng chi phí;
- Nội dung phân tích:
+ Phân tích sự biến động, sự thay đổi cơ cấu từng loại chi
phí so kỳ gốc;
+ Đánh giá tính hợp lý của chi phí, thông qua so sánh sự
biến động về số lượng, cơ cấu từng loại CP với các chỉ tiêu
KQSX liên quan;
+ Xác định mức biến động tuyệt đối, tương đối của từng
khoản mục CP (thông qua so sánh với các chỉ tiêu liên hệ);
+ Phân tích nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến sự
thay đổi của từng khoản mục;
www.themegallery.com


Ví dụ: Phân tích CP theo yếu tố 1
loại SP qua 2 kỳ
Kỳ trước

Chỉ tiêu

Số lượng

ĐVT: Triệu đồng

Kỳ này

(%)

Số lượng

(%)

So sánh
(%)

1.NVL

….

50,250,8

100,2

2. Tiền lương17,816,9

97,7

4. …5. Khấu hao TSCĐ22,523,2

105,3

10 . Chi phí khác4,66,8

107,5

157.000

100

3. ….

Tổng chi phí

162.000www.themegallery.com
100
103,2


PHÂN TÍCH CHI PHI
Nội dung phân tích:
- So kỳ trước, tổng CP tăng 3,2%, số lượng SP tăng 10%.
Đây là biểu hiện tốt.
Thể hiện mức tiết kiệm chi phí:
162.000 – (157.000 x 110%) = - 10.700
- Phân tích theo từng khoản mục:
+ Tiền lượng giảm cả về lượng và tỷ trọng: Phản ánh NSLĐ
tăng,…;
+ Khấu hao TSCĐ tăng cả về lượng và tỷ trọng: Phản ánh
mức đầu tư tăng, tác động làm tăng NSLĐ… Đây là xu
hướng hợp lý;
+ Xác định mức tiết kiệm, vượt chi của từng khoản mục CP
(thông qua so sánh với các chỉ tiêu liên hệ);
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
Nội dung phân tích:
- Phân tích theo hệ số hoạt động.
Sản lượng thực tế
Hệ số h/động =
Sản lượng dự toán
- Nếu phân tích CP theo định phí và biến phí:
+ Giả sử định phí không đổi giữa 2 kỳ: 60,5 tỷ đ;
+ Biến phí kỳ trước là 96,5 tỷ đ; kỳ này là 101,5 tỷ đ;
+ Hệ số hoạt động là 1,1 (1.078/980);
+ Do khai thác tốt năng lực SX nên tiết kiệm được định phí:
60,5 tỷ - (60,5 x 1,1) = - 6,05 tỷ đ
+ Biến phí tiết kiệm là: 101,5 tỷ - (96,5 x 1,1) = - 4,65 tỷ đ
Tổng cộng tiết kiệm 10,7 tỷ đ ( 6,05 + 4,65)
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.4 Phân tích CP so với doanh thu
4.4.1 Một số khái niệm
- Doanh thu phản ánh kết quả tiêu thụ SP, HH trong một kỳ;
- Doanh thu là cơ sở để xác định kết quả hoạt động KD của
DN;
- Kết quả kinh doanh vừa phụ thuộc vào DT, vừa phụ thuộc
vào giá vốn (CPSXKD);
- Chi phí trong 1đ doanh thu là kết quả so sánh tổng giá thành
đầy đủ của SP với tổng DT bán hàng;
- Chi phí trên 1đ DT vừa phẩn ánh chất lượng công tác quản
lý CP, vừa phản ánh kết quả KD, nên có ý nghĩa quan trọng,
cần được phân tích.

www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.4 Phân tích CP so với doanh thu
4.4.2 Nội dung phân tích
- Xác định mức chi phí cho 1đ Doanh thu (f):
∑(Qi x Zi)
Qi: Số SP loại i
=
f
Zi: Giá thành đầy dủ SP loại i
∑(Qi x Pi)
Pi: Giá bán đơn vị SP loại i
- Xác định sự biến động của (f) so với kỳ gốc;
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của (f) so
kỳ gốc.
www.themegallery.com


PHÂN TÍCH CHI PHI
4.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi của (f)
Δ(f) = f1 – f0
Δ(f) > 0; Δ(f) < 0
- Có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ tiêu này:
+ Cơ cấu sản lượng hàng hóa;
+ Giá thành đầy đủ của đơn vị SP;
+ Giá bán đơn vị SP.
- PP, kỹ thuật phân tích: dùng PP loại trừ

www.themegallery.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×