Tải bản đầy đủ

Tài liệu kinh tế vi mô

Học phần: Kinh tế học vi mô 1
Thời gian làm bài: 60 phút

Hệ: Chính quy K57
Mã đề thi: 06

Bài kiểm tra giữa kì
Không sử dụng tài liệu
1. Vào sáng thứ bảy, bạn xếp hạng lựa chọn của bạn
cho các hoạt động theo thứ tự sau: đi thư viện, tập
thể dục tại phòng gym, ăn sáng với bạn bè và ngủ
nướng. Giả sử bạn quyết định đi đến thư viện. Chi
phí cơ hội của bạn là
A không rõ ràng bởi vì không đủ thông tin.
B 0, bởi vì bạn không phải trả tiền để sử
dụng thư viện.
C giá trị của việc tập thể dục tại phòng gym,
ăn sáng với bạn bè và ngủ nướng.
giá
trị của việc tập thể dục tại phòng gym.
D

2. Chủ đề nào sau đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của
kinh tế học vi mô
A Ảnh hưởng của việc giá dầu thế giới tăng
đến lượng lao động trong ngành hàng
không
B Các chính sách giúp tăng cường mức sống
của người dân trong nước
Ảnh
hưởng của việc chính phủ vay nước
C
ngoài đến tỉ lệ lạm phát
D Thay đổi trong tỉ lệ thất nghiệp của nền
kinh tế trong từng giai đoạn
3. Các mệnh đề kinh tế học có thể được phân loại
thành mệnh đề thực chứng và mệnh đề chuẩn tắc.
Mệnh đề nào sau đây khác loại với các mệnh đề còn
lại
A Giá ga tăng lên sẽ làm giảm lượng tiêu thụ
mặt hàng này
B Việt Nam cần tích cực tham gia vào các
hiệp định thương mại quốc tế
C Cản trở người thi hành công vụ là vi phạm
pháp luật
D Sinh viên nào có điểm chuyên cần dưới 5
sẽ không được đi thi cuối kì
4. Các sản phẩm do các hãng đang khuyến mại tặng
miễn phí cho người tiêu dùng
A Có thể có hoặc có thể không miễn phí
cho xã hội, nhưng không bao giờ miễn phí
cho cá nhân
B Có thể có hoặc có thể không miễn phí
cho cá nhận, nhưng không bao giờ miễn
phí cho xã hội
Được
sản xuất và phân phối mà không
C
mất chi phí nào của xã hội
D Thường là những sản phẩm không ai thèm
mua


5. Phân tích cận biên thường được sử dụng trong kinh
tế học bởi
A Hầu hết các quyết định đều bao gồm
những thay đổi nhỏ so với tình huống hiện
tại
B Lợi ích cận biên luôn lớn hơn so với chi
phí cận biên
C Chi phí cận biên luôn lớn hơn so với lợi ích
cận biên
D Hầu hết các hành vi kinh tế đều là không
hợp lý
6.

Giả sử rằng nền kinh tế đang có một ít lao động bị
thất nghiệp. Chính phủ đưa ra một chương trình để
đưa tất cả những người thất nghiệp tham gia vào việc
sản xuất bơ (butter). Điều này được biểu diễn bởi sự
di chuyển từ điểm .......... đến điểm ..........
A E; C
B E; D
C C; D
D H; G
E E; G
7. Sự khan hiếm khiến cho mọi người phải
A cạnh tranh
thương mại
đánh đổi
D hợp tác
8. Đến hết năm 2015, khoảng bao nhiêu phần trăm các
nền kinh tế trên thế giới phải đối mặt với tình trạng
khan hiếm
A 69%
B 45%
C 100%
D Kết quả còn phụ thuộc vào phương pháp
đo lường
B
C


9. Câu nào sau đây là sai. Trong mô hình dòng luân
chuyển của nền kinh tế thì:
A Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dịch vụ
B Hộ gia đình nhận được thu nhập thông
qua thị trường yếu tố sản xuất
Hộ
gia đình tiêu thụ thu nhập của họ ở thị
C
trường hàng hóa dịch vụ
D Doanh nghiệp bán các yếu tố sản xuất cho
hộ gia đình
10. Tuyên bố nào dưới đây là tuyên bố thực chứng
A Chính phủ cần kiểm soát các mức tiền
thuê cho chủ nhà đặt
B Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền
thuê nhà
C Giá tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế lượng
cung nhà ở
D Lãi suất cao là có hại cho nền kinh tế
11. Đâu là lý do chính khiến các ngôi sao bóng đá không
chịu đi học đại học
A Họ không đủ thông minh để thi vào đại
học
B Học đại học quá chán và buồn ngủ
C Chi phí cơ hội của việc đi học là quá cao
D Họ không có tiền trang trải học phí
12.

14. Bộ môn kinh tế học vi mô quan tâm đến việc nghiên
cứu (chọn câu trả lời đúng nhất)
A Việc sản xuất và phân bổ hàng hóa trong
một thế giới với tài nguyên vô hạn
B Việc sản xuất và phân bổ hàng hóa trong
một thế giới với tài nguyên hữu hạn
C Nhu cầu hữu hạn theo đuổi những nguồn
tài nguyên vô hạn
D Việc các công ty làm ra lợi nhuận như thế
nào
E Những vấn đề như là thất nghiệp hay lạm
phát
15. Thất nghiệp và sự không hiệu quả trong sản xuất
A Làm cho đường giới hạn khả năng sản
xuất dịch chuyển ra bên ngoài
B Có thể tồn tại ở bất cứ điểm nào nằm trên
đường giới hạn khả năng sản xuất
C Đều được biểu diễn bằng một điểm nằm
ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
D Đều được biểu diễn bằng một điểm nằm
trong đường giới hạn khả năng sản xuất
16. Đường giới hạn khả năng sản xuất chỉ ra rằng khi tất
cả các nguồn lực đều được sử dụng hiệu quả, nền
kinh tế chỉ có thể sản xuất nhiều hơn một hàng hóa
nếu nó
A giảm tỉ lệ thất nghiệp
sản xuất ít đi một hàng hóa khác
đặt một mức giá rẻ hơn
D sản xuất nhiều hơn một hàng hóa khác
E giảm tiền lương
B
C

17.
Bảng sau thể hiện một số kết hợp hàng hóa nền kinh
tế có thể sản xuất trong một tháng. Nếu đường giới
hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế này tuân theo
quy luật chi phí cơ hội tăng dần thì giá trị của ? có thể

A 150
B 250
C 100
D 200
13. Biến cố nào sau đây sẽ không làm đường giới hạn
khả năng sản xuất dịch chuyển ra bên ngoài
A Chất lượng của nguồn nhân lực trong
nước tăng lên
B Tỉ lệ thất nghiệp trong nước giảm đi
C Số lượng thanh niên trong độ tuổi lao
động tăng lên
D Các công nghệ mới được ứng dụng vào
sản xuất

Tổng chi phí cơ hội để nền kinh tế sản xuất ra 7 đơn
bị robot là
A 69 đơn vị pizza
B 1 đơn vị pizza
C 3 đơn vị pizza
D 2 đơn vị pizza


9. Câu nào sau đây là sai. Trong mô hình dòng luân
chuyển của nền kinh tế thì:
A Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dịch vụ
B Hộ gia đình nhận được thu nhập thông
qua thị trường yếu tố sản xuất
Hộ
gia đình tiêu thụ thu nhập của họ ở thị
C
trường hàng hóa dịch vụ
D Doanh nghiệp bán các yếu tố sản xuất cho
hộ gia đình
10. Tuyên bố nào dưới đây là tuyên bố thực chứng
A Chính phủ cần kiểm soát các mức tiền
thuê cho chủ nhà đặt
B Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền
thuê nhà
C Giá tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế lượng
cung nhà ở
D Lãi suất cao là có hại cho nền kinh tế
11. Đâu là lý do chính khiến các ngôi sao bóng đá không
chịu đi học đại học
A Họ không đủ thông minh để thi vào đại
học
B Học đại học quá chán và buồn ngủ
C Chi phí cơ hội của việc đi học là quá cao
D Họ không có tiền trang trải học phí
12.

14. Bộ môn kinh tế học vi mô quan tâm đến việc nghiên
cứu (chọn câu trả lời đúng nhất)
A Việc sản xuất và phân bổ hàng hóa trong
một thế giới với tài nguyên vô hạn
B Việc sản xuất và phân bổ hàng hóa trong
một thế giới với tài nguyên hữu hạn
C Nhu cầu hữu hạn theo đuổi những nguồn
tài nguyên vô hạn
D Việc các công ty làm ra lợi nhuận như thế
nào
E Những vấn đề như là thất nghiệp hay lạm
phát
15. Thất nghiệp và sự không hiệu quả trong sản xuất
A Làm cho đường giới hạn khả năng sản
xuất dịch chuyển ra bên ngoài
B Có thể tồn tại ở bất cứ điểm nào nằm trên
đường giới hạn khả năng sản xuất
C Đều được biểu diễn bằng một điểm nằm
ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất
D Đều được biểu diễn bằng một điểm nằm
trong đường giới hạn khả năng sản xuất
16. Đường giới hạn khả năng sản xuất chỉ ra rằng khi tất
cả các nguồn lực đều được sử dụng hiệu quả, nền
kinh tế chỉ có thể sản xuất nhiều hơn một hàng hóa
nếu nó
A giảm tỉ lệ thất nghiệp
sản xuất ít đi một hàng hóa khác
đặt một mức giá rẻ hơn
D sản xuất nhiều hơn một hàng hóa khác
E giảm tiền lương
B
C

17.
Bảng sau thể hiện một số kết hợp hàng hóa nền kinh
tế có thể sản xuất trong một tháng. Nếu đường giới
hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế này tuân theo
quy luật chi phí cơ hội tăng dần thì giá trị của ? có thể

A 150
B 250
C 100
D 200
13. Biến cố nào sau đây sẽ không làm đường giới hạn
khả năng sản xuất dịch chuyển ra bên ngoài
A Chất lượng của nguồn nhân lực trong
nước tăng lên
B Tỉ lệ thất nghiệp trong nước giảm đi
C Số lượng thanh niên trong độ tuổi lao
động tăng lên
D Các công nghệ mới được ứng dụng vào
sản xuất

Tổng chi phí cơ hội để nền kinh tế sản xuất ra 7 đơn
bị robot là
A 69 đơn vị pizza
B 1 đơn vị pizza
C 3 đơn vị pizza
D 2 đơn vị pizza


27. Nếu đường giới hạn khả năng sản xuất có dạng tuyến
tính thì
A Hai sản phẩm có cùng mức giá thị trường
B Các nguồn lực có tính hiệu quả như nhau
trong việc sản xuất hai sản phẩm
Hai
sản phẩm có tầm quan trọng như nhau
C
với người tiêu dùng
D Hai sản phẩm được sản xuất với sản
lượng như nhau tại mỗi điểm trên đường
giới hạn khả năng sản xuất
28. Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Một nền kinh tế đang
sản xuất tại một điểm nằm trên đường giới hạn khả
năng sản xuất của nó thì nền kinh tế đó đạt được hiệu
quả kinh tế."
A Đúng
B Sai
29. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, Tú quyết định dành
hai tiếng ở nhà ngủ thay vì đi đến lớp học. Chi phí cơ
hội của việc nằm ngủ của bạn là:
A Giá trị của giấc ngủ trừ đi giá trị của việc
đến lớp học
B 100 ngàn bạn có thể nhận được nếu đi
làm thêm trong hai tiếng
C Không có, vì bạn đánh giá giá trị giấc ngủ
cao hơn giá trị việc đến lớp
D Giá trị của kiến thức có thể thu được nếu
đến lớp học
30. Thị trường sản phẩm A có hàm cung: P = 10 + Q và
hàm cầm P = 100 - Q. Nếu nhà nước đánh thuế 10
đồng/sản phẩm thì phần thuế mà người tiêu dùng phải
chịu là
A 4 đồng/sản phẩm
B 6 đồng/sản phẩm
C 7 đồng/sản phẩm
D

5 đồng/sản phẩm

31.

Cho biểu cung cầu như trên. Giả sử nhà nước áp
dụng giá trần là $5 trên thị trường. Mức thiếu hụt của
thị trường sẽ là
A 8 đơn vị
B 2 đơn vị
C 10 đơn vị
D

0 đơn vị

32. Giả sử sản phẩm X có hàm cầu là P=100-0,2Q và
hàm cung P=10+0,1Q. Nếu chính phủ đánh thuế 9
đồng một sản phẩm thì phần gánh nặng thuế mà
người tiêu dùng phải chịu sẽ là
A 3 đồng
B 6 đồng
C 9 đồng
D 4.5 đồng
33. Một nhà kinh tế học quan sát thấy rằng mỗi khi giá
hàng hóa "X" tăng lên thì cầu của hàng hóa "Z" cũng
tăng. Như vậy, hàng hóa "X" và hàng hóa "Z" là:
A các hàng hóa thay thế
B các hàng hóa đầu vào
C
D
E

các hàng hóa đối ngẫu
các hàng hóa bổ sung
các hàng hóa cân bằng

34.

Trong hình vẽ sau, sự di chuyển từ T đến K có thể
xảy ra khi
A Giá của mật ong giảm xuống
B Giá mật ong tăng lên
C Tiền lương phải trả cho người nuôi ong
giảm đi
D Thuế dành riêng cho người người sản xuất
ong tăng lên
E Phân hóa học được sử dụng nhiều hơn
trên cây trồng, dẫn đến số lượng mật mỗi
con ong làm ra ít đi.
35. Lúa mỳ và lúa mạch được coi là hai hàng hóa thay
thế. Giả sử Thế Anh là một nông dân trồng lúa mạch
vừa thu hoạch và chuẩn bị bán sản phẩm. Những tin
tức nào sau đấy đối với Thế Anh sẽ là tin tốt:
A Nghiên cứu của chính phủ cho thấy lúa mỳ
có thể gây bệnh ung thư
B Công ty sản xuất bánh mỳ báo cáo rằng
cầu lúa mỳ tăng lên
C Nông dân trồng lúa mạch (không phải Thế
Anh) ghi nhận một vụ mùa bội thu kỉ lục
D Nghiên cứu của chính phủ cho thấy lúa
mạch có thể gây bệnh ung thư


36. Đại lượng nào sẽ giảm đi khi hàng hóa bị đánh thuế
A Sản lượng cân bằng trên thị trường, thặng
dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng
B Không có phương án nào đúng
C Sản lượng cân bằng trên thị trường, giá
người tiêu dùng phải trả và thặng dư tiêu
dùng
D Giá nhà sản xuất nhận được, thặng dư tiêu
dùng và phần chênh giữa giá người tiêu
dùng trả và giá nhà sản xuất nhận được
37. Năm 1992, Cơ quan An toàn Nghề nghiệp và Sức
khỏe của Mỹ thông qua Các Tiêu chuẩn về các Tác
nhân lây bệnh qua đường máu (BBP), trong đó có
các quy định về quy trình làm việc của các phòng
khám nha khoa. Quy định này được thiết kế để giảm
thiểu việc lây truyền bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân
cho nhân viên nha khoa. Quy định này có tác động
trên cả hai phương diện, vừa tăng chi phí cung cấp
dịch vụ nha khoa vừa giảm bớt nỗi sợ hãi khi gặp nha
sĩ của bệnh nhân về nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.
Đâu là ảnh hưởng của BBP trên thị trường cho các
dịch vụ chăm sóc nha khoa?
A Cả đường cung và đường cầu đều dịch
chuyển sang trái.
B Đường cung dịch chuyển sang trái, đường
cầu dịch chuyển sang phải.
Đường
cung dịch chuyển sang bên phải,
C
đường cầu dịch chuyển sang trái.
D Cả đường cung và đường cầu đều dịch
chuyển sang bên phải.
38. Ta quan sát thấy một lượng ngày càng nhiều chuối
được mua bán trên thị trường nhưng giá của chuối thì
không thay đổi. Trong các tình huống có thể dẫn đến
tình trạng trên, ta có thể loại trừ tình huống nào?
A Cung về chuối là hoàn toàn co giãn
B Cung về chuối tăng lên
C Không thể loại trừ bất cứ trường hợp nào

40. Bút máy là một hàng hóa thông thường. Điều gì sẽ
xảy ra với giá cân bằng của bút máy nếu những sự
kiện sau xảy ra cùng một lúc: (1) giá của bút chì tăng
lên, (2) thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, (3)
viết bút máy trở thành xu thế của giới trẻ, (4) dân số
tăng lên, (5) ít hãng bút máy hoạt động hơn và (6)
lương cho công nhân làm bút máy tăng.
A Giá sẽ không thay đổi
B Giá sẽ giảm xuống
C Thay đổi của giá là không dự đoán được
41.

42.

43.

D Cầu về chuối giảm đi
E Cầu về chuối tăng lên
39. Sự kiện nào sau đây sẽ dẫn đến việc cung của nước
nho ép bị giảm xuống
A Giá của nho giảm xuống
B Thu nhập người tiêu dùng giảm
C Giá của nước nho ép tăng lên
D
E

Tiền lương phải trả cho người hái nho tăng
lên
Giá của nước nho ép giảm xuống

44.

D Giá sẽ tăng lên
Chi phí cho pin là một trong những chi phí lớn nhất
khi sản xuất xe ô tô điện và hybrid. Nếu giá của pin
tăng lên,
A đường cung xe ô tô điện và hybrid sẽ dịch
chuyển sang phải.
B đường cầu xe ô tô điện và hybrid sẽ dịch
chuyển sang trái.
đường
cầu xe ô tô điện và hybrid sẽ dịch
C
chuyển sang phải.
D đường cung xe ô tô điện và hybrid sẽ dịch
chuyển sang trái.
So với trạng thái cân bằng của thị trường, khi một
mức giá sàn có hiệu lực được áp dụng thì sẽ làm cho
A Thặng dư tiêu dùng tăng, thặng dư sản
xuất giảm
B Thặng dư tiêu dùng có thể tăng hoặc
giảm, thặng dư sản xuất giảm
C Thặng dư tiêu dùng giảm, thăng dư sản
xuất tăng
D Thăng dư tiêu dùng giảm, thặng dư sản
xuất có thể tăng hoặc giảm
Điều nào sau đây chắc chắn dẫn đến sự giảm giá của
đầu DVD?
A Đường cung đầu DVD dịch chuyển sang
trái và đường cầu đầu DVD dịch chuyển
sang phải.
B Đường cung đầu DVD dịch chuyển sang
trái và đường cầu đầu DVD dịch chuyển
sang trái.
C Đường cung đầu DVD dịch chuyển sang
phải và đường cầu đầu DVD dịch chuyển
sang phải.
Đường
cung đầu DVD dịch chuyển sang
D
phải và đường cầu đầu DVD dịch chuyển
sang trái.
Trong một thị trường mà ở đó không có sự can thiệp
của chính phủ, trạng thái dư thừa sẽ (không có tác
dụng/làm tăng/làm giảm) giá thị trường và trạng thái
thiếu hụt sẽ (không có tác dụng/làm tăng/làm giảm)
giá thị trường.
A không có tác dụng; không có tác dụng
B làm giảm; làm tăng
C làm tăng; làm giảm
D làm giảm; làm giảm
E không có tác dụng; làm tăng


45. Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Thu nhập người tiêu
dùng tăng sẽ làm cho đường cầu dịch sang phải."
A Đúng
B Sai
46. Khi chính phủ kiểm soát giá của một sản phẩm khiến
cho giá thị trường thấp hơn mức giá cân bằng khi thị
trường tự do,
tất cả các nhà sản xuất đều được lợi từ
việc kiểm soát giá này.
B một số người tiêu dùng được lợi từ mức
giá này, những người tiêu dùng khác chịu
thiệt.
C tất cả người tiêu dùng đều được lợi.
D cả người sản xuất và người tiêu dùng đều
được lợi.
A

47.

Bốn đường cầu và một đường cung được thể hiện
trong hình vẽ trên. Thị trường xăng lúc đầu cân bằng
ở trạng thái Z. Sau đó, chính phủ đặt thuế là 1 đồng
lên mỗi lít xăng. Khi đó, đường cầu nào sẽ cho phép
những người bán "chuyển giao" phần gánh nặng thuế
nhiều nhất sang cho người mua
A BB'
Tất cả các đường trên đều sẽ có hiệu ứng
như nhau
C AA'
D DD'
E CC'
48. Khi nhà nước gỡ bỏ một giá trần có hiệu lực thì mức
giá nhà sản xuất nhận được sẽ
A tăng lên và sản lượng được bán trên thị
trường sẽ giảm xuống
B tăng lên và sản lượng được bán trên thị
trường sẽ tăng lên
C giảm xuống và sản lượng được bán trên
thị trường sẽ giảm xuống
giảm
xuống và sản lượng được bán trên
D
thị trường sẽ tăng lên
49. Trong trường hợp nào thì sản lượng cân bằng chắc
chắn tăng còn giá cân bằng thì chưa xác định
A Cung tăng và cầu tăng
B Cung giảm và cầu giảm
C Cung giảm và cầu tăng
B

D

Cung tăng và cầu giảm

50.

Hệ số co giãn của cầu theo giá cho năm đường cầu
khác nhau được thể hiện trong bảng. Nếu giá sản
phẩm tăng lên 10%, tổng doanh thu sẽ tăng lên trong
các trường hợp
A DA, DB và DE
B không có đủ dữ kiện để đưa ra kết luận
C không có đường cầu nào
D DC và DD
E tất cả các đường cầu nói trên
51. Giá hàng hóa X tăng lên 2% là cho lượng cầu hàng
hóa X giảm đi 2%. Độ co giãn cầu theo giá của hàng
hóa X là
A -6
B -1
C 1
D 0
52. Cho hàm cầu về một loại hàng hóa là Q = 20 - 2P.
Hệ số co giãn của cầu theo giá với mức giá P = 4 là
A -2/3
-4
-3/4
D -1
53. Giả sử giá chuối trên thị trường tăng từ 25 đồng một
cân lên 50 đồng một cân và vì thế, sản lượng chuối
được bán giảm từ 100 cân một ngày xuống còn 60
cân một ngày. Như vậy, đường cầu về chuối trong
khoảng giá này là:
A hoàn toàn không co giãn
B không đủ thông tin để đưa ra kết luận
C không co giãn
D hoàn toàn co giãn
E co giãn
54. Giả sử đường cầu xăng của Mỹ dịch chuyển sang
phải còn đường cung xăng của Mỹ không thay đổi.
Kết quả là giá xăng tăng 9%, lượng cân bằng tăng
3%. Phát biểu nào sau đây là đúng dựa trên thông tin
này ?
A Độ co giãn của cầu theo giá của xăng là
khoảng -3
B Độ co giãn của cầu theo giá của xăng là
khoảng -0,33
C Độ co giãn của cung theo giá của xăng là
khoảng 0,33
D Độ co giãn của cung theo giá của xăng là
khoảng 3
B
C


55. Độ co giãn chéo của cầu pizza đối với giá của nước
ngọt là -0.4. Nếu chúng ta dự kiến giá của nước ngọt
tăng 50%, lượng cầu đối với pizza dự kiến thay đổi
bao nhiêu?
A -20%
B -12.5%
C 12,5%
D 20%
56. Thu nhập hàng tuần của Trang tăng từ 500 đô lên
650 đô, nên bạn quyết định đi xem phim nhiều hơn
từ 2 tuần một lần lên 1 tuần 1 lần. Như vậy độ co
giãn của cầu xem phim theo thu nhập của Trang là
bao nhiêu?
A 2.17
B 3.33
C Phương án khác
D 2.56
57. Giả sử do nhu cầu đi chơi Noel, giá áo mưa tăng từ
5 ngàn đồng lên 9 ngành đồng một cái, làm doanh
thu hàng ngày của cửa hàng áo mưa tăng từ 1,5 triệu
đồng lên 1,8 triệu đồng. Sử dụng phương pháp trung
điểm, hệ số co giãn cầu theo giá của áo mưa tại cửa
hàng này là
A 0.700
B 2.200
C 0.567
D 1.429
58. Mạnh nói rằng anh ấy sẽ dành ra 1 triệu đồng để
mua đá mỗi ngày, bất kể giá đá thay đổi như thế nào.
Đường cầu về đá của Mạnh do đó sẽ có dạng
A Co giãn đơn vị
B Hoàn toàn co giãn
C Hoàn toàn không co giãn
D Không có phương án nào đúng
59. Lựa chọn nào sau đây là công thức tính độ co giãn
của cầu theo giá?
A (ΔQ/P)+(ΔP/Q)
B (ΔQ/P)-(ΔP/Q)
C (ΔQ/P)/(ΔP/Q)
D (ΔQ/ΔP)x(P/Q)
60. Đường cầu có dạng P=a-bQ. Nếu a>0, và b=0, khi
đó cầu
A co giãn đơn vị
B không co giãn, nhưng không phải hoàn
toàn không co giãn
co
giãn, nhưng không phải hoàn toàn co
C
giãn
D hoàn toàn co giãn
E hoàn toàn không co giãn

61. Nếu cầu ít co giãn, giá tăng sẽ dẫn đến
A tổng doanh thu giảm
B tổng doanh thu tăng
C tổng doanh thu không đổi
D thay đổi ở tổng doanh thu là chưa xác
định
62. Mạnh nói rằng anh ấy sẽ dành ra 1 triệu đồng để
mua đá mỗi ngày, bất kể giá đá thay đổi như thế nào.
Đường cầu về đá của Mạnh do đó sẽ có dạng
A Hoàn toàn co giãn
B Co giãn đơn vị
C Không có phương án nào đúng
D Hoàn toàn không co giãn
63. Một nhà sản xuất ô tô mới tăng giá xe của mình, kết
quả là tổng doanh thu tăng lên. Điều này chứng tỏ
rằng:
A Ô tô là hàng hóa thông thường
B Cầu đối với ô tô là co giãn
C Cầu đối với ô tô là co giãn đơn vị
D Cầu đối với ô tô là ít co giãn
64. Độ co giãn chéo của cầu theo giá giữa một cặp hàng
hóa thay thế sẽ
A âm
B dương hoặc bằng không phụ thuộc vào
mức độ thay thế cao hay thấp
C dương
D bằng không
65. Độ co giãn chéo của cầu theo giá giữa một cặp hàng
hóa thay thế sẽ
A dương hoặc bằng không phụ thuộc vào
mức độ thay thế cao hay thấp
B bằng không
C âm
D dương
66. Một hàng hóa sẽ có cầu ít co giãn hơn nếu
A Nó có sẵn nhiều hàng hóa thay thế
B Khoảng thời gian kể từ khi giá thay đổi
dài hơn
C Tỉ lệ thu nhập dành cho chi tiêu hàng hóa
lớn hơn
D Định nghĩa về thị trường rộng hơn
67. Monica chỉ tiêu dùng hàng hóa A và B. Giả sử lợi ích
cận biên của Monica từ việc tiêu dùng hàng hóa A
bằng 1/Qa, và lợi ích cận biên từ việc tiêu dùng hàng
hóa B là 1/Qb. Nếu giá của A là $0.50, giá của B là
$4.00, và thu nhập của Monica là $120.00 , cô sẽ
mua bao nhiêu hàng hóa A
A 120
B 48
C 12
D 24


68. Linh thích ăn thịt chó với mắm tôm. Linh nhận thấy
rằng lợi ích cận biên của việc tiêu dùng từng đơn vị
thịt chó của bạn lần lượt là 25, 20 và 5 utils. Hơn
nữa, lợi ích cận biên của việc tiêu dùng từng đơn vị
mắm tôm là 15, 14 và 13. Giả sử rằng Linh có 125k
để ăn trưa, thịt chó có giá 50k một đơn vị và mắm
tôm có giá 25k một đơn vị. Linh sẽ lựa chọn tiêu
dùng như thế nào để tối đa hóa lợi ích trong ràng
buộc ngân sách
A Một đơn vị thịt chó và ba đơn vị mắm tôm
B Hai đơn vị mắm tôm
C Một đơn vị thịt chó và hai đơn vị mắm
tôm
D Một đơn vị thịt chó và một đơn vị mắm
tôm
Hai
đơn vị thịt chó và một đơn vị mắm
E
tôm
69. Bill hiện đang sử dụng toàn bộ ngân sách của mình
để mua 5 lon Pepsi và 3 bánh hamburger mỗi tuần.
Giá của Pepsi là $1 cho mỗi lon, giá của một chiếc
bánh hamburger là $2. Lợi ích cận biên của Bill từ
Pepsi là 4, và lợi ích cận biên của anh ta từ bánh
hamburger là 6. Bill có thể tăng tổng lợi ích của mình
bằng cách:
A duy trì sự lựa chọn tiêu dùng hiện tại
B tiêu dùng thêm Pepsi và giảm hamburger
tiêu dùng thêm bánh hamburger và giảm
Pepsi
D không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi
này
C

70.

Giả sử đường ngân sách được mô tả như hình vẽ,
một cái xúc xích có giá là 60 xu. Từ đó ta tính ra
được thu nhập của người tiêu dùng là:
A 10 đô la
B 6 đô la
5 đô la
Không đủ thông tin để tính toán
E 60 đô la
71. Điều gì sau đây sẽ làm cho thặng dư tiêu dùng tăng
lên (với điều kiện các yếu tố khác không đổi)
A Nhà nước đặt một mức giá sàn có hiệu
lực
B Chi phí sản xuất hàng hóa tăng lên
C Số lượng nhà sản xuất giảm đi
D Công nghệ sản xuất hàng hóa có tiến bộ
C
D

72. Alfred muốn tối đa hóa lợi ích từ việc tiêu dùng trà
đá và nước chanh với ngân sách không đổi. Hiện nay
ông đang sử dụng hết ngân sách bằng việc uống kết
hợp cả hai loại nước này. Lợi ích cận biên mà ông
nhận được từ đơn vị trà đá cuối cùng là 16 utils, lợi
ích cận biên mà ông nhận được từ đơn vị nước chanh
cuối cùng là 8 utils. Nếu muốn tối đa lợi ích, thay vì
tiêu dùng như hiện nay, Alfred nên
A dùng thêm nước chanh và ít trà đá đi
B sử dụng nhiều trà đá hơn và ít nước chanh
đi
C sử dụng trà đá và nước chanh ít đi
D sử dụng trà đá và nước chanh nhiều lên
E không có đủ thông tin để trả lời
73.

Giả sử lúc đầu người tiêu dùng ở trên đường ngân
sách BE. Nếu giá của sữa tăng lên thì đường ngân
sách sẽ trở thành đường
A AE
B BD
C CE
D CD
E AF
74. Giả sử giá của sản phẩm "X" tăng lên gấp đôi và giá
của sản phẩm "Y" tăng lên gấp đôi trong khi thu nhập
của người tiêu dùng cũng tăng lên gấp đôi. Những
thay đổi này ảnh hưởng thế nào đến đường ngân
sách?
A Đường ngân sách sẽ dịch ra ngoài
B Đường ngân sách sẽ không thay đổi
C Đường ngân sách sẽ trở nên thoải hơn
D Không đủ thông tin để đưa ra kết luận
E Đường ngân sách sẽ dịch vào trong
75. Khi giá của hàng hóa được biểu diễn trên trục hoành
thay đổi sẽ làm thay đổi đường ngân sách như thế
nào
A Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách
với trục hoành
B Chỉ làm thay đổi độ dốc
C Độ dốc và điểm cắt của đường ngân sách
với trục tung
D Điểm cắt của đường ngân sách với trục
tung và trục hoành như không làm thay
đổi độ dốc


76. Tỉ số giá giữa hai hàng hóa X và Y là 2:1. Nếu Kỳ
Duyên đang tiêu dùng số lượng hàng hóa X và Y ở
mức thỏa mãn MUx/MUy = 1/2 thì để tối đa hóa
tổng lợi ích, Duyên phải
A Tăng gấp đôi số lượng X và giảm một nửa
số lượng Y
B Không thay đổi quyết định tiêu dùng hiện
tại
C Tăng X và giảm Y
D Tăng Y và giảm X
77. Một công ty đang sản xuất sản lượng đầu ra là 100
đơn vị và có ATC là 400 đồng, AFC là 325 đồng và
MC là 375 đồng. Tổng chi phí biến đổi của hãng là:
A 25 đồng
B 2500 đồng
C 250 đồng
D 75 đồng
E 7500 đồng
78. Một hãng sản xuất 300 đơn vị đầu ra với tổng chi phí
là 1000 đô la. Chi phí cố định là 100 đô la. Chọn
phương án đúng
A Tổng chi phí trung bình là 4 đô la
B Chi phí biến đổi trung bình là 3 đô la
C Tổng chi phí trung bình là 5 đô la
D Chi phí cố định trung bình là 10 đô la
79.

Dựa vào những thông tin sau thì chi phí cố định của
doanh nghiệp sẽ bằng
A 12
30
C 18
D 6
80. Kỳ Duyên đang học ôn bài Kinh tế vi mô giữa kì
bằng cách đọc giáo trình. Tổng số trang sách Duyên
đọc được sau mấy giờ học liên tiếp lần lượt là 12,
25, 39, 46 và 52 trang. Năng suất cận biên của giờ
học ôn thứ ba là:
A 7 trang
B không đủ thông tin để đưa ra kết luận
C 39 trang
D 14 trang
B

E

76 trang

81. Một doanh nghiệp có hàm sản xuất với hai đầu vào
biến đổi là Q=K+2L^0,5. Như vậy doanh nghiệp
này có hàm sản xuất với hiệu suất
A Không đổi theo quy mô
B Giảm theo quy mô
C Không xác định được
D Tăng theo quy mô
82. Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Để xác định mức sản
lượng tối đa hóa lợi nhuận, các hãng phải căn cứ vào
đường chi phí biến đổi bình quân."
A Sai
B Đúng
83. Mối quan hệ giữa số lượng nguồn lực sử dụng và số
lượng sản phẩm sản xuất ra được đặc trưng bởi
A sự khan hiếm
B đường giới hạn khả năng sản xuất
C hàm sản xuất
D năng suất cận biên
E chi phí cơ hội
84. Nếu chi phí biến đổi trung bình đang tăng lên thì:
A chi phí cố định đang tăng lên
B tổng chi phí đang tăng lên
tổng chi phí bình quân đang giảm xuống
chi phí cận biên đang giảm xuống
E tổng chi phí bình quân đang tăng lên
85. Tăng giá một đầu vào cố định sẽ làm cho
A Đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển
xuống dưới
B Đường tổng chi phi trung bình dịch chuyển
lên trên
C Đường chi phí cận biên dịch chuyển lên
trên
D Đường chi phí biến đổi trung bình dịch
chuyển lên trên
86. Tính chất cơ bản của thời kì dài hạn trong sản xuất là
A Chỉ có chi phí ẩn mà không có chi phí cơ
hội
B Chỉ có chi phí cố định mà không có chi
phí biến đổi
Một
số chi phí là cố định và một số chi
C
phí là biến đổi
D Hãng không thể thay đổi số lượng bất cứ
đầu vào nào
E Chỉ có chi phí biến đổi mà không có chi
phí cố định
C
D


87. Tính chất cơ bản của thời kì ngắn hạn trong sản xuất

A Chỉ có chi phí cô định mà không có chi
phí biến đổi
B Chỉ có chi phí ẩn mà không có chi phí cơ
hội
C Chỉ có chi phí cố định mà không có chi
phí biến đổi
D Hãng không thể thay đổi số lượng bất cứ
đầu vào nào
Một
số chi phí là cố định mà một số chi
E
phí là biến đổi
88. Giả sử rằng có xuất hiện quy luật năng suất cận biên
giảm dần và giá các đầu vào là không đổi. Trong
ngắn hạn, để sản lượng đầu ra tăng lên gấp đôi thì
cần
A tăng ít hơn gấp đôi tổng chi phí
B tăng gấp đôi chi phí biến đổi
C
D
E

tăng gấp đôi chi phí cố định
tăng nhiều hơn gấp đôi chi phí biến đổi
tăng ít hơn gấp đôi chi phí cận biên

89.

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có chi phí ngắn hạn
như trên. Mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp có thể
hoạt động là
A 4 đô la
B 2 đô la
C 3 đô la
D 5 đô la
90. Một nhà độc quyền có đường cầu P=12-Q và có
hàm tổng chi phí là TC=Q^2+4. Chính phủ đánh
thuế 4 đồng/sản phẩm. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá
và sản lượng của nhà độc quyền là
A P=10;Q=2
B
C
D

91.

Mức giá tổi thiểu mà ở đó doanh nghiệp có thể nhận
được lợi nhuận kinh tế là
A 0.5 đô la
B 0.3 đô la
C 0.4 đô la
D 0.1 đô la
E 0.2 đô la
92. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận
đang bán sản phẩm với giá 7 đồng. Tại mức sản
lượng hiện tại, ATC đang là 10 đồng. Đường MC và
đường MR của hãng cắt nhau tại mức sản lượng là 9
sản phẩm. Hãng sẽ có:
A Thua lỗ lớn hơn 27 đồng
B Lợi nhuận lớn hơn 27 đồng
C Thua lỗ bằng 27 đồng
D Lợi nhuận bằng 27 đồng
93. Nếu một nhà độc quyền có chi phí cận biên bằng 0,
nó sẽ tối đa hóa lợi nhuận khi sản xuất ở mức sản
lượng
A Trong đoạn mà doanh thu cận biên đang
tăng
Tại
điểm mà doanh thu cận biên là âm
B
C Tối đa hóa tổng doanh thu
D

Tại điểm doanh thu cận biên tối đa

94.

P=6;Q=6
P=2;Q=10
P=8;Q=4

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo được mô tả trong đồ
thị trên. Nếu giá thị trường là 10 đô la thì lợi nhuận
kinh tế trong ngắn hạn của hãng là
A 30 đô la
B 9 đô la
C 50 đô la
D 15 đô la


18. Mục tiêu của giả thiết "ceteris paribus" là để:
A Có thể phân tích mối quan hệ giữa biến X
và biên Y mà không bị ảnh hưởng bởi
biến Z
B Có thể tập trung vào các biến vi mô mà
bỏ qua các biến vĩ mô
C Có thể tập trung vào các biến vĩ mô mà
bỏ qua các biến vi mô
D Có thể xác định xem liệu biến X có ảnh
hưởng đến biến Y hay là ngược lại
19. Mệnh đề "ceteris paribus" có nghĩa là:
A Nếu biến cố A dẫn đến B, B dẫn đến C
thì A dẫn đến C
21/12/2012
là ngày tận thế
B
C Các yếu tố khác không thay đổi
D Sau mỗi thời kì tăng trưởng sẽ là thời kì
khủng hoảng
20.

Nếu nền kinh tế di chuyển từ điểm C đến điểm D
trên đường giới hạn khả năng sản xuất thì nguyên
nhân có thể là
A Số lượng nguồn lực có thể sử dụng để sản
xuất chuối giảm đi
B Thất nghiệp
C Công nghệ sản xuất bóng chày có tiến bộ
trong khi công nghệ sản xuất chuối thì
không
Động
đất
D
21. Đường giới hạn khả năng sản xuất lõm so với gốc tọa
độ chỉ ra rằng chi phí cơ hội của việc sản xuất là
.......... trong khi đường giới hạn khả năng sản xuất
tuyến tính chỉ ra rằng chi phí cơ hội của việc sản xuất
là ......
A giảm dần; không đổi
B không đổi; tăng dần
C tăng dần; không đổi
D tăng dần; giảm dần
E giảm dần; tăng dần

22. Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa kí
quyết định tăng lương mạnh cho cán bộ trong trường.
Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyết định của
anh Thế Anh, người đang cân nhắc bỏ nghề dạy học
để đi làm ca sĩ
A Không ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của
việc dạy học hay đi làm ca sĩ
B Làm tăng chi phí cơ hội của việc tiếp tục
dạy học
Làm
cho đường giới hạn khả năng sản
C
xuất lồi so với gốc tọa độ
D Làm tăng chi phí cơ hội của việc chuyển
nghề đi làm ca sĩ
23. Khi sản xuất ngày càng nhiều một hàng hóa thì chi
phí cơ hội để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa đó
ngày càng tăng. Điều này xảy ra là do:
A Giá của các đầu vào cần thiết để sản xuất
ra nó ngày càng tăng
B Người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng trả
mức giá cao hơn
C Phải sử dụng các nguồn lực ngày càng
kém thích hợp hơn trong việc sản xuất
hàng hóa đó
D Chất lượng hàng hóa ngày càng giảm nên
chi phí tăng lên
24. Khi nguồn lực được chuyển từ ngành này sang ngành
khác, điều này được minh họa bởi
A Sự vận động dọc theo đường giới hạn khả
năng sản xuất
B Sự dịch chuyển đường giới hạn khả năng
sản xuất ra bên ngoài
Sự
dịch chuyển đường giới hạn khả năng
C
sản xuất vào bên trong
D Sự dịch chuyển của đường cầu sang trái
E Sự vận động dọc theo đường cầu
25. Giao dịch nào sau đây không diễn ra trong thị trường
yếu tố sản xuất như biểu diễn trong mô hình dòng
luân chuyển của nền kinh tế
A Một người nông dân thuê một sinh viên
làm việc bán thời gian để thu hoạch ngô
B Một người nông dân mua gạo về nấu cơm
ăn tối
C Một người chủ đất cho người nông dân
thuê đất để trồng ngô
D Một người nông dân về hưu bán máy cày
cho một hộ nông dân khác
26. Khi xây dựng mô hình kinh tế, các nhà kinh tế học:
A Đề ra các giả thiết để đơn giản hóa
B
C
D

Đưa vào tất cả các thông tin sẵn có
Luôn sử dụng các phương trình toán học
Cố gắng sao chép thế giới thực một cách
chính xác nhất


105. Nếu chính phủ muốn đặt ra một loại thuế lên nhà độc
quyển nhưng phải làm sao để giá không tăng lên và
sản lượng không giảm xuống, chính phủ nên:
A Chỉ đánh thuế phần chi phí cố định
B Đánh thuế cả phần chi phí biến đổi lẫn
phần chi phí cố định
C Chỉ đánh thuế những nhà độc quyền đối
mặt với đường cầu ít co giãn
D Chỉ đánh thuế phần chi phí biến đổi
E Không làm gì cả vì không thể đạt được
cùng lúc cả hai mục tiêu trên
106. Một sự khác biệt cơ bản giữa hãng cạnh tranh hoàn
hảo và hãng độc quyền là: hãng cạnh tranh hoàn hảo
giả sử rằng .........., điều này không giống như hãng
độc quyền.
A lợi nhuận sẽ không giảm xuống
B doanh thu bình quân sẽ tăng lên trước sau
đó giảm xuống
C doanh thu cận biên không giảm xuống
D chi phí cận biên sẽ không tăng lên
107.

108.

109.

110.

E tổng doanh thu sẽ không thay đổi
Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Nếu một hãng tối đa
hóa lợi nhuận thì doanh thu tăng thêm từ việc bán
đơn vị hàng hóa cuối cùng sẽ lớn hơn chi phí tăng
thêm để sản xuất ra đơn vị hàng hóa đấy"
A Sai
B Đúng
Nếu đường cầu thị trường khoai tây có độ co giãn là
-0.3 và thị trường khoai tây là thị trường cạnh tranh
hoàn hảo. Đường cầu cá nhân của từng người nông
dân sẽ có độ co giãn là
A Nằm trong khoảng từ -1.0 đến -0.3
B Phụ thuộc vào diện tích canh tác của
người nông dân
C Âm vô cùng
D Cũng là -0.3
Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Sẽ luôn tồn tại phần
mất không của xã hội khi chính phủ đánh thuế lên
người bán hoặc người mua trên thị trường"
A Đúng
B Sai
Mức sản lượng nào sẽ thỏa mãn điều kiện là nhà độc
quyền tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ
A MR=MC
B
C
D

MR=0
P=ATC
P=MC

111. Mệnh đề nào sau đây là đúng
A Chỉ hãng cạnh tranh hoàn hảo mới có
doanh thu bình quân bằng giá hàng hóa
B Chỉ hãng cạnh tranh hoàn hảo mới có
doanh thu bình quân bằng doanh thu cận
biên
Đối
với tất cả các hãng, doanh thu cận
C
biên bằng giá hàng hóa
D Doanh thu cận biên có thể tính bằng cách
lấy tổng doanh thu chia cho sản lượng
112. Mục đích của luật bản quyền, bằng phát minh sáng
chế là để
A Chống lại sự hiện diện của các rào cản gia
nhập thị trường
B Thiết lập vị thế độc quyền lâu dài
C Khuyến khích các hãng giảm sản lượng
D Khuyến khích các hãng hợp tác với nhau
E Thiết lập vị thế độc quyền tạm thời
113.

Sức mạnh độc quyền của nhà độc quyền được thể
hiện bởi giá trị
A (B-F)/K
B (B-G)/K
C (B-F)/F
D (B-F)/B
114. Mệnh đề sau là đúng hay sai: "Đường doanh thu cận
biên của hãng cạnh tranh hoàn hảo cũng chính là
đường cầu của hãng"
A Đúng
B Sai
115. Điều nào sau đấy không góp phần tạo nên vị thế độc
quyền:
A Sự hiện diện của các điều kiện về vốn cao
B Sự hiện diện của các rào cản gia nhập thị
trường
C Sự hiện diện của các luật nhằm bảo đảm
bản quyền tác giả
D Sự hiện diện của đường cầu ít co giãn
E Sự hiện diện của các luật nhằm bảo đảm
bằng phát minh sáng chế


116. Đối với nhà độc quyền, sản lượng mà tại đó giá bán
sản phẩm bằng với tổng chi phí bình quân chính là
sản lượng mà
A Tổng doanh thu được tối đa
B Sản lượng được tối đa mà doanh nghiệp
không bị lỗ
C Lợi nhuận được tối đa
D Phúc lợi xã hội ròng được tối đa
117. Một hãng ở thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ tối đa
hóa lợi nhuận trong ngắn hạn ở mức sản lượng mà ở
đó hiệu số giữa .......... và .......... là lớn nhất.
A tổng doanh thu; doanh thu cận biên
B giá; doanh thu cận biên
C giá; doanh thu bình quân
D tổng doanh thu; tổng chi phí
E giá; chi phí cận biên
118. Một hãng sẽ có sức mạnh thị trường nếu nó có thể
A Tối thiểu hóa chi phí
B Thuê bao nhiêu lao động tùy ý
C Tối đa hóa lợi nhuận
D Tác động làm thay đổi giá thị trường
119. Giả sử rằng chi phí cố định của nhà độc quyền tăng
lên gấp đôi. Điều này sẽ dẫn đến
A Đóng cửa sản xuất nếu giá không thay đổi
tương ứng
Lợi
nhuận giảm đi một nửa so với mức
B
nhà độc quyền thu được trước khi chi phí
tăng
C Tăng gấp đôi mức gia tối đa hóa lợi nhuận
do nhà độc quyền đặt ra
D Không có sự thay đổi trong mức giá tối
đa hóa lợi nhuận do nhà độc quyền đặt ra,
nếu nó không đóng cửa sản xuất
120.

Đoạn nào sau đây mô tả chính xác nhất đường cung
ngắn hạn của hãng cạnh tranh hoàn hảo
A ABCD
B BC
C Không có đường nào là chính xác
D ABC

121.

Đoạn nào sau đây mô tả chính xác nhất đường cung
của hãng cạnh tranh hoàn hảo
A ABC
B BC
C
D

ABCD
Không có đoạn nàoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×