Tải bản đầy đủ

bdtx 2015 2016 ca nhan

TRƯỜNG THCS CƯƠNG GIÁN
TỔ: TOÁN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
Năm học 2015-2016
I.THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Lý
- Ngày tháng năm sinh:22/04/1977

- Trình độ đào tạo: ĐHSP
- Môn đào tạo: Toán - Lí
- Chức vụ: Giáo viên
- Giảng dạy: Toán 8A, Toán 8B, Toán 8C.Dạy bồi dưỡng toán 8
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm

chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet, thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu,
tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi
trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự
tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được
giao.
2. Khó khăn
- Bản thân còn đảm nhiệm nhiều công việc kiêm nhiệm khác vì vậy ảnh hưởng đến
công việc tự học tự bồi dưỡng.
III. Kế hoạch BDTX:
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
trung học cơ sở .


Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 1405/SGD-ĐT-GDTX ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng giáo viên năm học 2015 – 2016.
Căn cứ công văn số 210 /PGDĐT-BDTX của phòng GD-ĐT Nghi Xuân, ngày 5
tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2015-2016:
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ Toán Lý trường THCS Cương
Gián năm học 2015-2016.
- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá
nhân năm học 2015 – 2016 như sau :
1. Mục tiêu:
a. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo
dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục.
b. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; Năng lực tổ
chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
2. Nguyên tắc:
a.Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế
BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b.Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực

tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
c.Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá
nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
d.Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
e.Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả
đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.
3. Nhiệm vụ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm
chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX
của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình
thực hiện nhiệm vụ.
4. Nội dung, thời lượng BDTX.


Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước,
đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương
và của ngành Giáo dục – Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo
Chuyên đề 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung
thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”.
Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13
ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông.
*Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về
đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương. Chú trọng một số nội dung
sau:
- Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tập huấn nâng cao năng lực của CBQL các trường THCS về nâng cao chất lượng và
hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường
học.
- Tập huấn triển khai mô hình trường học mới (VNEN).
- Học tập theo tài liệu của sở GD-ĐT phần địa phương.
* Nội dung 3: Bồi dưỡng các nội dung chuyên môn thiết thực cho tất cả giáo viên
các bộ môn. (60 tiết/năm học). Chọn trong số từ Mô đun THCS1 đến Mô đun THCS 41
như sau:
THCS 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn
4. Hình thức.
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các
sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ
thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường
xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng
thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn,
nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Interne,…).
5. Đánh giá, xếp loại. (Điều 13. ) BDTX
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc,
kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của
giáo viên; đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo Chương III - Điều 12, Điều


13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giáo viên.
- Căn cứ vào Thông tư ban hành chương trình BDTX của cấp học; Thông tư số
26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch
bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân (Kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung,
hình thức BDTX; Kế hoạh xây dựng theo năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt).
- Mỗi giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, trong đó ghi rõ kế hoạch và
ghi chép đầy đủ nội dung bồi dưỡng 1 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học),
nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa
phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) và nội
dung bồi dưỡng 3 (các mô đun); trình bày cần cụ thể, rõ ràng và khoa học ( Giáo viên
truy cập vào http://taphuan.moet.gov.vn và để tải và tiến hành tự học).
2. Quy định nộp báo cáo.
- Từ ngày 9 /9/2015 đến ngày 14/ 9/2015 tổ trưởng và giáo viên hoàn thành kế
hoạch BDTX.
- Từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2015,
+ Học tập nội dung 1. Giáo viên nạp về nhà trường để BGH kiểm tra phần 1.
- Từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016, học nội dung 2 và nội dung 3
+ Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung theo đơn vị tổ
chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn liên trường.
- Tháng 4/2016: Cuối tháng 4 BGH nhà trường tổ chức đánh giá kết quả bồi
dưỡng của giáo viên theo các nội dung đã học.
Trên đây là kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của cá nhân tôi .
III. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
9/2015

Nội dung công việc

Người thực hiện

Chuyên đề 2015: “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Đảng ủy Xã Cương Gián
Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn phổ biến Gv ghi chép vào
bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng
sổ tự học
đảng trong sạch, vững mạnh”.


9/2015

10/2015

11/2015

Triển khai Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn
bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông.
Bồi dưỡng chính trị, thời sự,
nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà
nước, đường lối phát triển Giáo dục và
Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương và của ngành Giáo
dục – Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm
học 2015 – 2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Hiệu trưởng phổ biến
GV ghi chép vào sổ tự
học
Phòng GD-ĐT Nghi
Xuân phổ biến

UBND huyện Nghi Xuân
Và phòng GD-ĐT Nghi
Xuân.
Giáo viên ghi chép và
học tập

-THCS 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng
nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

- BGH và các tổ trưởng
phổ biến
- Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ
-GV ghi vào sổ tự học và
chuyên môn.
nghiên cứu

12/2015

-THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy
- BGH và các tổ trưởng
học theo hướng tích hợp.
- Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy - Giáo viên tải tài liệu về
học theo định hướng phát triển năng nghiên cứu
lực học sinh.

01&02/2016 -THCS 22: Sử dụng một số phần
mềm dạy học
- Tập huấn nâng cao năng lực của
CBQL các trường THCS về nâng cao
chất lượng và hiệu quả công tác sử
dụng trường học kết nối vào đổi mới
sinh hoạt chuyên môn trường học.
- Tập huấn triển khai mô hình trường
học mới (VNEN).
-Học tập theo tài liệu của sở GD-ĐT

- Bộ phận CNTT trường
phổ biến
- Giáo viên tải tài liệu về
nghiên cứu
- BGH và các tổ trưởng
phổ biến
-GV dự giờ thăm lớp,
nghiên cứu tài liệu ở
trường học kết nối.
-GV tải tài liệu nghiên
cứu(nếu có)


3/2016

-THCS 29: Giáo dục học sinh THCS
thông qua các hoạt động giáo dục
- Tập huấn triển khai mô hình trường
học mới (VNEN).
-Học tập theo tài liệu của sở GD-ĐT

4/2016

-Kiểm tra kết quả BDTX

VI.ĐĂNG KÍ KẾT QUẢ BDTX.:

- Giáo viên tải tài liệu về
nghiên cứu
- BGH và các tổ trưởng
phổ biến, GV dự giờ
thăm lớp, nghiên cứu tài
liệu ở trường học kết nối
-GV tải tài liệu nghiên
cứu( nếu có)
BGH và các tổ trưởng
GV ôn tập các phần đã
học và làm bài thu hoạch

Loại Giỏi
Cương Gián , ngày 12 tháng 9 năm 2015
Người lập kế hoạch
Nguyễn Thị Hải Lý

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHI XUÂN
TRƯỜNG THCS CƯƠNG GIÁN
-------  ----------

KÕ ho¹ch c¸ nh©n
Båi dìng thêng xuyªn gi¸o viªn THCS
Năm học 2014-2015

Hä vµ tªn: Nguyễn Thị Hải Lý
Chøc vô: Giáo viên

N¨m häc: 2014-2015x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×