Tải bản đầy đủ

Mau ke hoach BDTX ca nhan

TRƯỜNG THCS ĐAN TRƯỜNG
TỔ: Toán – Lý - Tin - Công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012-2013
___________________________

Họ và tên: nguyÔn THÞ thu h¬ng
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 3 năm 1980
Ngày vào ngành: Ngày 1 tháng 11 năm 2001
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Toán lý
Tổ chuyên môn: Toán-Lý –Tin-Công Nghệ
Chức vụ công tác: không
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và

giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 1057/SGDĐT-GDTX ngày 31/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Hà tĩnh; Công văn số 42/PGD-BDTX của Phòng GD ĐT Nghi Xuân về hướng dẫn thực
hiện công tác hướng dẫn thực hiện công tác BDTX năm học 2012 – 2103;
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên của nhà trường
năm học 2012 – 2013;
Bản thân xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau.
I. Đặc điểm tình hình.
- Tổng số học sinh toàn trường: 376
- Tổng số lớp:12
- Số giáo viên trong tổ: 7
1. Thuận lợi:
- Tuổi đời còn trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công việc
- Được phân công dạy đúng chuyên ngành đào tạo
- Trường học 1 ca
2. Khó khăn:
- Bản thân có con còn nhỏ


II. Kế hoạch chung:
1. Mục đích:
 Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp
giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục .
 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên ; năng lực tự đánh giá
hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của
nhà trường.
 Nâng cao trình độ chính trị, chất lượng chuyên môn và quản lý giáo dục của cán
bộ quản lý, giáo viên đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của ngành và của xã hội.
 Làm cơ sở để đánh giá xếp loại giáo viên và nhà trường vào cuối năm học
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng thường xuyên:
Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong nhà trường.
3. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
3.1 - Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng 1:


Nội dung cần bồi dưỡng

- Tham gia học và viết thu hoạch chính trị hè
do Ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo .
- Chỉ thị số 2737/CT- BGDĐT ngày 27/7/2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và
giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.
- Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh .
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch
GDTrH năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Tĩnh .
- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
năm học 2012-2013 và hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ THCS ; kế hoạch năm học của giáo
dục trung học năm học 2012-2013 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân.

- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học
2012-2013 của trường THCS Đan Trường.

Mục tiêu bồi dưỡng
Tăng cường nhận thức
về tư tưởng chính trị
Nắm vững nhiệm vụ
giáo dục phổ thông
năm học 2012-2013

Thời gian (tiết)
10

20

Nắm vững kế hoạch
thời gian năm học
2012-2013 để thực hiện
nhiệm vụ.
Nắm vững kế hoạch
GDTrH của Sở GD
năm học 2012-2013 để
thực hiện nhiệm vụ.
Nắm vững nhiệm vụ
trọng tâm , kế hoạch
GDTHCS của Phòng
GD năm học 20122013 để thực hiện
nhiệm vụ.
Nắm vững kế hoạch
của nhà trường năm
học 2012-2013 để thực
hiện nhiệm vụ.

b. Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục của địa phương theo năm học ( Thực hiện theo tài liệu biên soạn của Sở giáo dục,
bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện thời lượng 30 tiết /năm học/giáo
viên )
3.2 - Khối kiến thức tự chọn: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục
của giáo viên.
Nội dung bồi dưỡng 3:


- Thời lượng: 60 tiết /năm học/giáo viên.
- Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực
nghề nghiệp của giáo viên THCS.
Trong năm học 2012-2013, bản thân tôi đăng ký bồi dưỡng các mô đun sau:
Mã mô đun:31
Số tiết:15
Mã mô đun:32
Số tiết: 15
Mã mô đun:35
Số tiết:15
Mã mô đun:38
Số tiết:15
4. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó
giúp cán bộ, giáo viên chủ động áp dụng vào thực tiễn công tác được phân công.
- Chương trình BDTX năm học 2012 -2013 được tiến hành theo hình thức:
+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do Sở GD, Phòng GD, trường tổ chức.
+ Bồi dưỡng thông qua tự học của người học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên.
+ Bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua
sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua hội thảo, sinh hoạt chuyên đề; qua
hội giảng, thao giảng, dự giờ đồng nghiệp.
III. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
Tháng 8/2012
Tháng 9/2012
Tháng 10/2012
Tháng 11/2012
Tháng 12/2012
Tháng 01/2013
Tháng 02/ 2013
Tháng 3/2013
Tháng 4/2013
Tháng 5+6/2013

Nội dung công việc
- Bồi dưỡng tập trung nội dung 1
- Bồi dưỡng tập trung nội dung 1
- Bồi dưỡng tập trung nội dung 2
- Bồi dưỡng tập trung nội dung 2
- Bồi dưỡng tập trung nội dung 2
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân
- Trình kế hoạch BDTX của cá nhân để Ban giám hiệu phê duyệt
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung 3
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung 3
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung 3
- Báo cáo kết quả BDTX cho tổ nhóm chuyên môn và nhà trường.
- Tham dự hội nghị đánh giá kết quả BDTX năm học 2012-2013.
Đan Trường, ngày 24 tháng 12 năm 2012

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Người lập kế hoạch


nguyÔn THÞ thu h¬ngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×