Tải bản đầy đủ

Tình hình tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tình hình tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội
I. MỞ DẦU:
Tình hình tội phạm là nội dung quan trọng của tội phạm học bởi vì nghiên cứu về
tình hình tội phạm là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phòng ngừa nhằm
kiểm soát tội phạm. dựa trên những đặc trưng của tình hình tội phạm, qua các thông
số về thực trạng của tình hình tội phạm, diễn biến của tình hình tội phạm, cơ cấu
của tình hình tội phạm, tính chất của tình tình tôi phạm để từ đó có biện pháp phòng
ngừa tương ứng, ngăn chặn kịp thời sự gia tăng tỉ lệ tội phạm, kiểm soát tội phạm
có hiệu quả. Việc nghiên cứu của tình hình tội phạm giúp chúng ta hiểu được về “
bức tranh toàn cảnh” về tội phạm( hay nhóm tội phạm, một tội nào đó) trong một
không gian thời gian nhất định. Với tính chất quan trọng như vậy, tình hình tội
phạm đã trở thành đề tài lớn được nhiều nhà nghiên cứu tội phạm học quan tâm.
Chính vì lẽ đó, trên cở sở phân tích đề tài “Đấu tranh phòng chống các tội cờ bạc
trên địa bàn Hà Nội” (Luận văn thạc sĩ Luật học- Cao Thị Oanh- người hướng dẫn
Nguyễn Ngọc Hòa) bài viết dưới đây xin đóng góp ý kiến về việc nghiên cứu tình
hình tội phạm nói chung cũng như tội phạm về cờ bạc trên địa bàn Hà Nội.
II. NỘI DỤNG:
1. Nội dung luận văn tội phạm học về cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1.1 Tình hình tội phạm về cờ bạc trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong những năm
gần đây:
Cờ bạc nói chung được hiểu là loại tệ nạn xã hội được hợp thành bởi các hành vi

đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Loại tội phạm xã hội này hàm chứa các tội cờ
bạc (những hành vi tương ứng nói trên nhưng ở mức độ được Luật hình sự qui
định). Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu các tội cờ bạc trong mối tương quan với


tệ nạn cờ bạc nói chung thì mới có thể hiểu được bản chất của tình hình các tội
phạm này.
Chúng ta có thể xác định chính xác tỉ lệ giữa số vụ, số bị cáo xét xử về các tội cờ
bạc và số vụ, số người thực hiện những hành vi cờ bạc bị phát hiện trên địa bàn
thành phố Hà Nội như sau:
Năm Số vụ xét xử
1997
1998
1999
2000
2001

(1)
180
81
79
29
26

Số vụ phát
hiện (2)
395
132
701
544
578

Tỉ lệ % Số bị cáo Số người thực
(1/2)
45,57
61,36
11,27
5,33
4,49


(3)
756
415
349
131
107

hiện (4)
1264
495
2395
2022
2257

Tỉ lệ %
(3/4)
59,81
83,84
14,57
6,48
4,74

Bảng 1: Tỉ lệ giữa số vụ, số bị cáo bị xét xử về các tội cờ bạc và số vụ, số người
thực hiện những hành vi cờ bạc bị phát hiện.
Như vậy, số vụ và số người thực hiện hành vi cờ bạc bị đưa ra xét xử
chiếm tỉ lệ thấp trong tổng số vụ bị phát hiện trong 5 năm (1997-2001). Năm 1998
được xác định là năm mà tỉ lệ số liệu xét xử trên số liệu phát hiện cao nhất (số vụ
chiếm 61,36%, số bị cáo chiếm 83,83%). Trong ba năm (1999, 2000, 2001 tỉ kệ này
đều ở mức thấp. Đặc biệt trong năm 2001 số liệu xét xử về hình sự đối với các tội
phạm này gần đây như không đáng kể trong tổng số bị phát hiện (với 4,49% số vụ
và 4.74% số người tham gia).
Từ những số liều trên, chúng ta có thể xác định được diễn biến của các tội cờ bạc
trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Trước hết, dựa vào số liệu xét xử có thể nghiên cứu diễn biến của các tội cờ bạc trên
địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:


Năm
1997
1998
1999
2000
2001

Số vụ
180
81
79
29
26

MĐGTHN(%)
100,00
45,00
97,53
36,71
89,66

Số bị cáo
756
415
349
131
107

MĐGTHN(%)
100,00
54,89
84,10
37,54
81,68

Bảng 4: Diễn biến của tình hình tội phạm về cờ bạc qua số liệu xét xử.
- Tốc độ gia tăng bình quân một năm về số vụ là: 61,65%
- Tốc độ gia tăng bình quân một năm về số bị cáo là: 61,34%
Kết quả nghiên cứu trên cho thấy cả số vụ và số bị cáo bị xét xử về các tội cờ bạc
trong 5 năm (1997- 2001) trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều có xu hướng giảm
dần. Năm 1998 số vụ giảm từ 180 xuống 81 bằng (45%), số bị cáo giảm từ 756
xuống 415( bằng 54,89%). Trong các năm sau đó, cả số vụ và số bị cáo đều theo xu
hướng giảm cụ thể là số năm 1998, năm 1999 số vụ bằng 97,53% số bị cáo bằng
84,1%; so với năm 1999, năm 2000 số vụ giảm xuống còn 36,7% số bị cáo giảm
xuống còn 37,54%; so với năm 200, trong năm 2001 số vụ chiếm 89,66%, số bị cáo
là 81,68%. Ngoài ra nếu lấy năm 1997 làm mốc để so sánh, thì những số liệu của
năm 2001 chiếm tỉ lệ rất thấp; về số vụ chỉ là 14,44%, số bị cáo chỉ là 14,15%.
Tuy nhiên, số liệu của cơ quan điều tra về cờ bạc phán ánh một xu hướng diễn biến
khác của tình hình tội phạm này:
Năm
1997
1998
1999
2000
2001

Số vụ
395
132
701
544
578

MĐGTHN %
100,00
33,42
531,06
77,60
106,25

Số đối tượng
1264
495
2395
2022
2259

MĐGTH %
100,0
39,16
483,43
84,43
111,72

- Tốc độ gia tăng bình quân một năm về số vụ là: 109,99%
- Tốc độ gia tăng bình quân một năm về số người thực hiện là: 115,62%


Với tốc độ gia tăng bình quân một năm về số vụ là 109,99% và số người tham gia là
115,62% ( so với tốc độ gia tăng bình quân một năm của các tội cờ bạc bị xét xử là
khoảng 61%, cả về số vụ và bị cáo) cho thấy số liệu này không diễn biến theo xu
hướng của số liệu xét xử. Nếu cũng lấy số liệu năm 1997 làm mốc so sánh thì đến
năm 2001 số vụ tăng từ 395 lên 578 ( bằng 146,32%). Số người thực hiện tăng từ
1264 lên đến 2259 (bằng 178,71).
Chúng ta có thể mô tả hai xu hướng khác biệt giữa số liệu xét xử và số liệu phát
hiện về cờ bạc qua biểu đồ sau:
*Số vụ cờ bạc bị phát hiện
*Số vụ cờ bạc bị xét xử
Từ những số liệu trên, chúng ta có thể đi đến kết luận khái quát: Trong những năm
(1997-2001) số vụ cờ bạc và số người thự hiện hành vi cờ bạc trên địa bàn Thành
phố Hà Nội không những không giảm xuống mà còn có xu hướng tăng lên. Những
số liệu thể hiện sự đánh giá chính xác của nhà nước về tình hình tội cờ bạc- số liệu
xét xử của các Tòa án là không phản ánh đúng diễn biến của xu hướng đó. Điều này
cho thấy số liệu xét xử của các tội cờ bạc trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong
những năm vừa qua không chỉ thể hiện kết quả của hoạt động đấu tranh phòng
chống tội phạm mà còn ảnh hưởng lớn (cả trực tiếp và gián tiếp) bởi sự thay đổi của
pháp luật hình sự liên quan tới loại tội phạm này. Cụ thể là nó chịu ảnh hưởng trực
tiếp của việc thu hẹp phạm vi xử lý về Hình sự đối với các tội cờ bạc do bộ luật
Hình sự năm 1999 nêu ra cũng như những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các
quy định của luật hình sự khi xác định ranh giới giữa tôi phạm và vi phạm hành
chính đối với các hành vi cờ bạc.
Tệ nạn cờ bạc là khái niệm hàm chứa hai bộ phận là các tội cờ bạc và những hành
vi cờ bạc là vi phạm hành chính. Điều đó có nghĩa về nguyên tắc số liệu xét xử của


Tòa án thể hiện sự đánh giá chính thức của nhà nước đối với tình hình tội phạm về
cờ bạc( những hành vi bị đưa ra xét xử và tuyên bản án buộc tội). Tuy nhiên trên
thực tế, số liệu về số vụ và số người thực hiện hành vi cờ bạc bị phát hiện trong
những năm (1997-2001) có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu, đánh giá các tội phạm
này. Những số liệu trên cho thấy do nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải mọi
hành vi cờ bạc nguy hiểm đáng kể cho xã hội đều bị đưa ra xử lý về Hình sự. Thực
trạng này phần nào phản ánh hạn chế trong hoạt đông đấu tranh phòng chống các tội
cờ bạc của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Bên cạnh những số liệu về hành vi cờ bạc đã được xét xử, được phát hiện như trên,
khi nghiên cứu thực trạng các tội cờ bạc còn pahir lưu ý đến phần ẩn của tội phạm
này. Có thể khẳng định rằng Các tội cờ bạc có tỉ lệ ẩn cao do những nguyên nhân
sau đây:
- Trong các tội cờ bạc, so sánh với nhiều tội phạm khác, khái niệm nạn
nhân không tồn tại. Ở đây, chỉ có những người phải chịu thiệt hại gián tiếp do hành
vi phạm tội cờ bạc gậy ra. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp những người
phải chịu thiệt hại này xuất hiện (do hành vi cờ bạc của người thân dẫn đến thiệt hai
về vật chất hay tinh thần), thì mối quan hệ giữa họ với người trực tiếp gây ra thiệt
hai là mối quan hệ đặc biệt(quan hệ tình cảm). Do đó, giải quyết bằng cách thông
báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường không được họ lựa chọn.
- Khác với những hành vi gây ra hậu quả có thể dễ dàng trực tiếp nhận thấy như
hành vi giết người, cướp tài sản… những hành vi được đại bộ phận cư dân nhìn
nhận với thái độ bàng quan. Thái độ đó thường kéo theo hệ quả là quần chúng nhân
dân thiếu tích cực trong việc cung cấp ti báo về hành vi cờ bạc cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
- Xét từ phía các lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh, phát hiện các tội cờ bạc, cùng
với quan niệm về tính nguy hiểm không cao của loại tội này, do tính chất vụn vặt
của từng hành vi riêng lẻ (trong tổng thể của một vụ tội phạm), tính phức tạp trong


điều tra những vụ việc liên quan đến nhiều người( điển hình là trường hợp phạm tội
cờ bạc dưới hình thức số đề)… đã dẫn đến tình trạng lực lượng công an chưa thực
hiện triệt để việc phát hiện, xử lý tội phạm.
Từ những lí do đó, khi nghiên cứu về thực trạng các tôi cờ bạc trên địa bàn thành
phố Hà Nội trong những năm (1997-2001) thông qua các số liệu nêu trên, chúng ta
còn cần phải tính đến phần tội phạm ẩn có thể ở mức đáng kể của chúng, từ đó, khi
thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống các tội cờ bạc phải tìm cách hạn chế
tỉ lệ này.
Ngoài những chỉ số về lượng nêu trên, tình hình các tội cờ bạc trên địa bàn Thành
phố Hà Nội những năm 1997-2001còn thể hiện qua các thông số về chất. những
thông số này gồm cơ cấu, tính chất và hậu quả. Trước hết, đặt những số liệu xét xử
về các tội cờ bạc ở Hà Nội tương quan với số liệu xét xử các tôi cờ bạc của cả nước
cho thấy tỉ lệ xét xử các tội cờ bạc của các Tòa án ở Hà Nội trong tổng số vụ và bị
cáo bị xét xử về các tội về cờ bạc của cả nước như sau:
Năm

Số vụ
Hà Nội (1) Cả nước (2) Tỉ lệ %

1997
1998
1999
2000
2001

180
81
79
29
26

690
941
978
478
339

(1/2)
26,08
8,60
8,07
6,27
7,66

Số người thực hiện
Hà Nội (3) Cả nước
Tỉ lệ %
756
415
349
131
107

(4)
2430
3985
4118
1175
1172

(3/4)
31,11
10,41
8,47
7,32
9,12

Bảng 6: Tỉ lệ số liệu xét xử các vụ cờ bạc ở Hà Nội trên số liệu xét xử các tôi cờ bạc
của cả nước.
Những số liệu trên là một thực trạng đáng chú ý là số vụ và số bị cáo phạm tội cờ
bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm tỉ lệ khá cao trong những số liệu tương
ứng của cả nước. Đặc biệt, vào năm 1997 tỉ lệ người lên đến 26,08% về số vụ và
31,11% về số bị cáo. Liên tiếp trong bốn năm sau đó tỉ lệ này được coi là tương đối


ổn định nhưng tỉ lệ thấp nhất vẫn là 6,27% về số vụ và 7,32% về số bị cáo. Trong 5
năm vừa qua, trung bình mỗi năm tỉ lệ giữa số vụ và số bị cáo phạm tội cờ bạc trên
địa bàn Hà Nội so với những số liệu tương ứng trong cả nước là 11,33 % về số vụ
và 13,28% về số bị cáo. Như vậy, dựa trên kết quả phân tích những số liệu này có
thể kết luận rằng thành phố Hà Nội chính là một trong những “điểm nóng” về các
tội cờ bạc.
Ngoài ra, có thể đánh giá tình hình các tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội
thông qua việc so sánh giữa tỉ lệ các tội cờ bạc ở Hà Nội trên tổng số các tội phạm
bị xét xử sơ thẩm ở Hà Nội với tỉ lệ giữa các tội cờ bạc trên tổng số các tội phạm bị
xử lý hình sự trên phạm vi cả nước thông qua 2 bảng:
Năm
1997
1998
1999
2000
2001

Số vụ cờ bạc
180
81
79
29
26

Số vụ án hình sự
2576
5214
5382
4824
4278

Tỉ lệ %
6,99
1,55
1,47
0,6
0,61

Nguồn: TAND Thành phố Hà Nội.
Bảng 7: Tỉ lệ các tội cờ bạc ở Hà Nội trên tổng số các tội phạm bị xét xử sơ thẩm ở
Hà Nội.
Năm
1997
1998
1999
2000
2001

Số vụ cờ bạc
2430
3985
4118
1175
1172

Số vụ án hình sự
42440
48670
50461
49195
46347

Tỉ lệ %
5,73
8,19
8,16
3,61
2,53

Bảng 8: Tỉ lệ giữa các tội cờ bạc trên tổng số các tội phạm bị xét xử sơ thẩm trên
phạm vi cả nước.


Nếu tính bình quân thì hàng năm trong cả nước tỉ lệ giữa số vụ cờ bạc trên tổng số
vụ án hình sự bị xét xử sơ thẩm chiếm khoảng 5,64% trong khi đó tỉ lệ tương ứng ở
Hà Nội chỉ là 2,24% (bằng 39,71). Trong hai năm 2000, 2001 trong khi tỉ lệ này của
cả nước vẫn là 3,61% và 2,53% thì số liệu tương ứng ở Hà Nội chỉ có 0,60% và
0,61% (bằng 16,62% và 24,11%) lý giải cho số liệu trên là việc bàn đến yếu tố của
hiệu quả của việc đấu tranh phòng chống tội phạm các tội cờ bạc trên địa bàn thành
phố Hà Nội chúng ta phải cân nhắc khả năng phản ánh thực trạng và động thái của
tình hình tội phạm cờ bạc chưa cao trong số liệu xét xử của Tòa án. Có thể khẳng
định rằng mặc dù hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc ở Hà Nội tổng
những năm qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng rõ ràng hiệu quả
của nó không thể đạt tới mức trở thành những văn bản qui định tình trạng chênh
lệch quá lớn về tỉ lệ giữa số liệu xét xử các tội cờ bạc trong tổng số các vụ án hình
sự trên địa bàn thành phố Hà Nội so với cả nước như nếu trên. Nếu xét riêng cơ cấu
từng tội trong tổng số các nhóm tội cờ bạc có thể thấy: Tội đánh bạc chiếm tỉ lệ rất
cao trong nhóm này. Số liệu thống kê cho thấy năm 2000 số vụ đánh bạc bị các Tòa
án Hà Nội xét xử là 27 so với số bị cáo là 126. Trong khi đó sơ liệu tương ứng với
tội tổ chức đánh bạc và gá bạc là 2 vụ( bằng 6,89%) và 5 bị cáo( bằng 3,81). Năm
2001 số bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc là 85 bị cáo và 18 vụ, trong khi đó số liệu
về tổ chức đánh bạc và gá bạc là 8 vụ ( bằng 30,76%) và 22 bị cáo (bằng 20,56%).
Ngoài ra, qua nghiên cứu 100 bản án về các tội cờ bạc chúng ta có được kết quả sau
đây: trong tổng số 316 bị cáo có 238 bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc (chiếm
57,31%), 40 bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc (bằng 12,65%), 10 bị cáo
thực hiện hành vi gá bạc (bằng 3,16%), 14 bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc và tổ
chức đánh bạc (bằng 4,43%). Những số liệu và kết quả nghiên cứu đó thể hiện trong
thực tế diễn biến của tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc có sự ảnh hưởng rất
lớn đến nhau, trong đó hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc giữ vài trị tạo thuận lợi
cho sự phát triển của việc đánh bạc và ngược lại.
Ngoài những nội dung trên chủ thể xác định cơ cấu thực hiện các tội cờ bạc qua
hình thức phương pháp qui mô… thực hiện tội phạm. Xét về hình thức thực hiện tội


phạm thì một cách tổng quát có thể thấy hình thức thể hiện tội phạm này rất đa dạng
và phong phú, chúng ta không thể có được một số chính xác tuyệt đối về các dạng
hành vi cờ bạc trên thực tế có thể kể đến những trò cờ bạc chính như: số đề, xóc đĩa,
tỏ lả, cá độ… kết quả nghiên cứu 100 bản án cờ bạc gần đây của Tòa án Hà Nội cho
thấy 58 trường hợp xóc đĩa, 21 trường hợp tỏ lả, 10 trường hợp số đề, chỉ riêng 3
hình thức này đã chiếm 89% tổng số.
Về qui mô thực hiện tội phạm rất đa dạng. Thực tiễn cho thấy những số liệu này chỉ
phản ánh được những mức độ nhất định qui mô của tội phạm này, 2 hình thức số đề,
bóng đá được tổ chức qui mô lớn những trường hợp này ít bị phát hiện và xử lí hình
sự. Về mức độ tính chất và thực hiện tội phạm: bên cạnh nhưng vụ nhỏ lẻ là những
vụ lớn. Thực tiễn cho thấy ở những tụ điểm lớn thì có tính chất chặt chẽ, nghiêm
ngặt.
+ Các thủ đoạn thực hiên tội phạm: Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi cùng các chủ
thể thực hiện hành vi cờ bạc, lợi dụng các phương pháp thông tin liên lạc hiện đại
và hạn chế việc trực tiếp gặp mặt dẫn tới tính an toàn cao cho đối tượng đó. Đồng
thời thách thức lực lượng công an. Ngoài ra còn sử dụng một số thủ đoạn dựng kí
hiệu riêng xác định thắng thua.
+ Phương tiên thanh toán việc thắng thua rất khác nhau, sau năm 1999 thì những vụ
việc được khởi tố được xử lí hình sự lớn với rất lớn.
+ Thời gian thực hiện tội phạm: Được xác định rõ nhất với loại hình cá độ bóng đá
còn những loại khác không có sự phân bố rõ rệt về thời gian.
+ Địa điểm thực hiện tội phạm: được thực hiện ở bất kì đâu trên địa bàn thành phố
nhưng trong những năm gần đây được thực hiện chủ yếu ở Ba Đình, Đống Đa. Sự
khác biệt này được lí giải bởi một sơ lí do như dân số, mức sống. Nghiên cứu về
tình hình tội phạm cờ bạc ta thấy có nhiều đối tượng xuất hiện nhiều lần, nhiều kẻ
có tính chất chuyên nghiệp. Theo số liệu của phòng cảnh sát điều tra thành phố Hà


Nội cho thấy từ 21/12/1995 đến 20/06/2001 có 488 đối tượng có tiền án và 430 có
tiền sự những số liệu trên phần nào thể hiện được nhân thân người phạm tội và tính
chất phức tạp của loại tội này.
* Thiệt hại do tội phạm này gây ra:
- Tội phạm này gây ảnh hưởng trong trật tự công cộng và giá trị tốt đẹp trong văn
minh đô thị, nhiều khi từ hành vi cờ bạc các đối tượng thua bạc dẫn đến hành vi giết
người, cố ý gây thương tích…
- Ngoài ra các tội cờ bạc còn gây thiệt hại cho chính người thân của người thực hiện
về mặt vật chất và phi vật chất.
+ Thiệt hại về vật chất, người thua bạc sẵn sàng chơi đến đồng bạc cuối cùng,
không ít chủ thể để gia đình mình đến khánh kiệt.
+ Thiệt hại phi vật chất: phá hoại hạnh phúc gia đình, tha hóa lối sống người phạm
tội ảnh hưởng các thành viên khác trong gia đình.
+ Nhân thân chủ thể thực hiện các tội cờ bạc: thuộc nhiều tầng lớp có điều kiện kinh
tế, trình độ văn hóa khác nhau.
Tóm lại, trong những năm gần đây các tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội
đang là vấn dề bức xúc với diễn biến phức tạp gây thiệt hại to lớn cho đời sống xã
hội.
1.2 Nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn Hà Nội.
* Khái niệm về nguyên nhân và điều kiện:


- Nguyên nhân là những hiện tượng xã hội tiêu cực trong mối quan hệ tương tác với
nhau làm phát sinh và tồn tại các tội phạm này.
- Điều kiện là những hiện tượng xã hội tiêu cực mặc dù không có khả năng sinh ra
tội cờ bạc nhưng tạo môi trường thuận lợi cho các tội này phát sinh và tồn tại.
Dựa vào hai khái niệm trên thì việc nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện
của tình hình tội phạm phải đặt trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
1.2.1 Những nguyên nhân điều kiện về tâm lí – xã hội.
Xét về yếu tố tâm lí của nhiều tội phạm có thể khẳng định đây là yếu tố quan trọng
hàng đầu làm phát sinh duy trì loại tội phạm này, người chơi thường bị lôi cuốn hút
tham gia trò chơi này. Có không ít những quan niệm cờ bạc là giải trí thậm chí có
nhiều quan niệm coi đây là hình thức giải trí lành mạnh vì
thế họ đã lao vào hoạt động này nhiều khi có điều kiện. Có nhiều người thì lại
coi đây là cơ hội để thửu vận may.Như vậy ta có thể kết luận: tham gia hoạt động cờ
bạc trở thành nhu cầu của một bộ phân cư dân trong xã hội.
Nếu xem tội đánh bạc là trung tâm của tội cờ bạc thì có thể khẳng định yếu tố tâm lí
của những người đánh bạc còn ảnh hưởng tới tội tổ chức và gá bạc. Khi số lượng
người và vụ đánh bạc tăng thì nhu cầu tổ chức đánh và gá bạc cũng tăng. Ngoài ra
còn xét đến vai trò của yếu tố tâm lí xã hội đối với các tội cờ bạc, tâm lí nhóm của
những người phạm tội có tác động, ảnh hưởng lẫn nhau dẫn tới sự tác động không
nhỏ của sự phát triển không nhỏ của tội cờ bạc.
1.2.2 Nguyên nhân, điều kiện về kinh tế xã hội.
- Hà Nội là thủ đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội, đời sống nhân dân được cải
thiện rõ rệt. Tuy nhiên tình trạng thất nghiệp, mức sống thấp, tình trạng phân hoá


giàu nghèo không phải là không có. Những yếu tố này có liên quan trực tiếp đến
tình hình tội phạm nói chung và tội phạm cờ bạc nói riêng.
+ Tình trạng thất nghiệp: còn đáng kể , những người này thường có mức sống thấp,
thu nhập của những hộ có mức sống cao nhất (năm 1994) gấp 6,5 lần những hộ có
thu nhập thấp nhất, năm 1999 là 8,9 lần, con số này thể hiện sự phân hóa giàu
nghèo rất rõ rệt. Hiện tượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống một bộ phận
dân cư, xuất hiện tâm lí tiêu cực dẫn đến hành vi cờ bạc.
Tóm lại: xét vai trò sự ảnh hưởng kinh tế đối với các tội cờ bạc ta thấy kih tế giữ vai
trò quan trọng vì vậy yếu tố kinh tế cần phải được xem xét một cách toàn diện, gắn
với các trường hợp phạm tội cụ thể để đánh giá đúng bản chất sự ảnh hưởng của nó
đối với các tội cờ bạc từ đó đề ra giải pháp đấu tranh phòng chống cờ bạc.
- Môi trường xã hội cũng có ảnh hưởng lớn đến các tội cờ bạc thói quen tham gia
cho các chủ thể tham gia hoạt động cờ bạc. Cơ chế thì trường cũng tạo ra cái nhìn
cởi mở hơn vì thế mỗi cá nhân ngày càng tự do, tuy nhiên nó cũng đem lại cho con
người nhiều cơ hội thực hiện hành vi trái pháp luật trong đó có tội cờ bạc. Tóm lại,
xem xét các yếu tố xã hội ta có thể đưa ra khẳng định khách quan: các tội cờ bạc
trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay cũng có một môi trường tương đối thuận lợi
để phát triển.
1.2.3 Nguyên nhân điều kiện về văn hóa giáo dục.
Tệ nạn cờ bạc có quan hệ khăng khít với văn hóa và trình độ học vấn. Thủ đô Hà
nội là trung tâm chính trị - văn hóa của cả nước, trình độ văn hóa của dân cư là khá
cao tuy nhiên cũng tồn tại một bộ phận dân cư có trình độ thấp dẫn tới những nhận
thức lầm lạc trong đó có những quan niệm sai về tội cờ bạc. Bên cạnh đó công tác
tuyên truyền phổ biến về tội cờ bạc chưa được làm tốt mạng tính thời vụ bề nổi nên
kém hiệu quả.


Sự thiếu hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với tài sản chung của vợ
chồng cũng là nhân tố tác động tiêu cực đến tình hình các tội cờ bạc, nhiều người
quan niệm đối với tài sản chung vợ - chồng thì vợ hoặc chồng có quyền sử dụng
chung với mục đích thu lợi chung, nếu có phá tán tài sản thì sẽ kiếm tiền đền bù,
dẫn tới việc nhiều người thực hiện lấy tiền, tài sản chung để phục vụ hoạt động cờ
bạc, ngoài ra gia đình ý thực tôn trọng pháp luật phòng
chống các tội cờ bạc cho nhân dân vẫn chưa đáp ứng được thực tiễn.
1.2.4 Nguyên nhân, điều kiện liên quan đến hạn chế của pháp luật và cơ quan bảo
vệ pháp luật.
Các Cơ quan bảo vệ pháp luật là chủ thể đưa các qui định của pháp luật vào cuộc
sống và sử dụng chúng để ngăn chặn tội phạm. Tuy nhiên các cơ quan này khá thu
động trong việc phòng chống tội phạm. Mặt khác loại tội phạm này thể hiện tính
nguy hiểm cho xã hội không lớn nên chưa thực sự được quan tâm tương xứng với
thực tiễn nên có thể thấy rằng hình thức phạm tội cờ bạc hiện nay gần như không
chịu sự kiểm soát của pháp luật, lực lượng công an chưa có biện pháp để phát huy
tính tích cực của quần chúng, chưa khai thác và sử dụng nguồn tin của quần chúng
nên có nhiều vụ không được phát hiện và xử lí lực
lượng công an chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc ngăn chặn.
Hoạt động của Tòa án cũng chưa thực hiện tốt chức năng của mình, chưa thống nhất
trong đường lối xét xử, luật hình sự chưa được sử dụng nhieeufe đối với loại tội
phạm này, còn có nhiều cán bộ làm công tác xét xử chưa thực sự nghiêm minh,
VKSND cũng chưa thực hiện tốt công tác của mình.
Tóm lại, chúng ta chưa có cơ sở vững chắc để phòng chống tội phạm cờ bạc, tất cả
những nguyên nhân trên đó tồn tại, ảnh hưởng và tác động lẫn nhau làm cho tình
hình tội phạm về cờ bạc tiếp tục tồn tại và phát triển.
2. Dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới


Cùng với sự tăng trưởng của kinh tế dẫn đến sự phát triển của như cầu văn hóa, tinh
thần và như đã phân tích ở trên hành vi cờ bạc đem lại hứng thú cho một bộ phận
dân cư không nhỏ đông thời cơ chế thì trường cũng dẫn tới tình trạng thất nghiệp,
phân hóa giàu nghèo, tạo điều kiện thúc đẩy loại tọi phạm này phát triển. Môi
trường xã hội cho loại tội phạm này tồn tại, phát triển cũng không có dấu kiệu phá
hủy.
Tuy nhiên xem xét các qui định của bộ luật hình sự ta có thể khẳng định các qui
định của bộ luật hình sự không ngừng hoàn thiện, trong thời gian tới những văn bản
hướng dẫn giải thích chính thức các qui định về các tội cờ bạc sẽ được ban hành.
Mở đường cho hoạt động mạnh mẽ của cơ quan pháp luật.
Qua đây ta có thể đưa ra 1 số dự báo như sau:
- Về số vụ và số người tham gia thực hiện: có xu hướng tăng lên đặc biệt tội phạm
có tính chất chuyên nghiệp ngày càng nhiều.
- Về hình thức thực hiện tội phạm vẫn rất đa dạng, những hình thức mới có thể xuất
hiện, sự dụng công nghệ điện tử và thông tin.
- Xét vè quy mô nhiều vụ có quy mô lớn có xu hướng tăng lên
- Về số tiền dựng để đánh bạc và số lợi bất chính mà những người, tổ chức gá bạc
tăng.
- Về địa điểm thực hiện tập trung vào các quận nội thành đông dân và phát triển
kinh tế
- Về thủ đoạn thực hiện tội phạm: tinh vi xảo quyệt hơn.


- Về hậu quả: nặng nề hơn.
Tóm lại, trong những năm tới trên địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp
với số vụ, số người phạm tội, quy mô, số tài sản sử dụng để đánh bạc không ngừng
gia tăng, với phương pháp thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây nên những thiệt hại ngày
càng lớn cho xã hội. Từ đó đòi hỏi chúng ta phải tích cực, kịp thời áp dụng các biện
pháp phù hợp để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm này hướng tới mục tiêu
loại trừ chúng ra khỏi trật tự xã hội, giữ gìn trật tự công cộng cho xã hội.
3.Nhận xét của nhóm
3.1 nhận xét của nhóm về cách thức phân tích tình hình tội phạm về cơ bản của tác
giả.
Thứ nhất, về thực trạng của tình hình tội phạm: nhìn chung tác giả đã đưa ra những
số liệu thống kê rất chính xác và cụ thể về các vụ phạm tội cờ bạc, số lượng các vụ
phạm tội cờ bạc, số lượng các vụ án bị xét xử, bị cơ quan điều tra phát hiện. Cụ
thể,khi xác định về tội phạm rõ tác giả đưa ra những số liệu chi tiết được lấy từ các
Tòa án của Hà Nội, của Công an Hà Nội. Về các vụ án xét xử, số lượng các bị cáo,
số vụ bị phát hiện và số người thực hiện tội phạm về cờ bạc trong 5 năm từ 19972001.
Với việc sử dụng cả số liệu thống kê của toàn án và của cả cồn an thành phố Hà
Nội, tác giả đã loại bỏ được sự thiếu hụt trong khả năng phản ánh thực trạng của các
tội cờ bạc trên địa bàn Hà Nội gần đây. Bên cạnh những số liệu nhiều hành vi cờ
bạc đã được xét xử, đã được phát hiện, tác giả cũng đã khẳng định các tội về cờ bạc
có tỉ lệ ẩn rất cao. Bên cạnh đó tác giả cũng đã tìm ra nguyên nhân chính cho tỉ lệ
tội phạm ẩn gắn với những số liệu thống kê về tội phạm rõ mà thay vào đó, tác giả
dành riêng phân tích tội phạm ẩn ở phần sau. Đây là một điểm còn chưa logic, chưa
hợp lí của tác giả. Đối với những thông số về nạn nhân, thì do tính chất đặc biệt của


tội phạm về cờ bạc khái niệm nạn nhân hầu như không tồn tại, chính vì thế việc tác
giả không đưa ra những số liệu về nạn nhân là phù hợp.
Thứ hai, về diễn biến của tình hình tội phạm: trên cơ sở những số liệu về thực trạng
của tình hình, tác giả đã đưa ra những đánh giá diễ biến của tình hình tội phạm.
Bằng việc đưa ra đồ thị miêu tả 2 xu hướng khác biệt giữa số liệu xét xử và số liệu
phát hiện về cờ bạc cùng với những số liệu cụ thể khác. Tác giả đã chỉ ra số vụ cờ
bạc và số người thực hiện hoạt động cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội, không
những không giảm xuống mà còn có xu hướng tăng lên. Đồng thời tác giả cũng đã
chỉ ra rằng số liệu xét xử của cơ quan Tòa án không phản ánh đúng diễn biến của
tình hình tội phạm từ đó chỉ ra yếu tố tác động đến diễn biến của tình hình tội phạm.
Có thể nói tác giả đã đưa ra những kết luận khách quan, trực tiếp, phản ánh đúng
diễn biến của tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ ba, về cơ cấu của tình hình tội phạm: tác giả nghiên cứu cơ cấu của tình hình
tội phạm dựa trên nhiều tiêu chí như: cơ cấu của tình hình tội phạm trên địa bàn
thành phố và so với cả nước, cơ cấu của từng tội trong nhóm các tội phạm về cờ
bạc, cơ cấu của tình hình cờ bạc theo phương pháp, hình thức, quy mô… qua đó, tác
giả làm sáng tỏ bản chất của tình hình tội phạm về cờ bạc trên địa bàn Hà Nội.
Quan trọng là từ những tính chất này tác giả đã định hướng cho việc tập trung tìm ra
nguyên nhân của tình hình tội phạm cũng như giải pháp phòng ngừa tội phạm cờ
bạc, việc sát hợp với thực tế. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhóm, nếu tác giả biểu
diễn cơ cấu của tình hình tội phạm qua biểu đồ thì việc đưa ra nhận xét sẽ dễ dàng
hơn.
Thứ tư, đối với thông số về mức độ phổ biến, nhìn chung chưa được tác giả đề cập
nhiều.
Thứ năm, đối với thông số về mức độ thiệt hai, tác giả đã đề cập những thiệt hại do
chác tội phạm về cờ bạc gây ra, bao gồm thiệt hại về vật chất và tinh thần song lại


chưa đưa ra những thống kê cụ thể do đó chưa phản ánh hết được mức độ thiệt hại
do loại tội này gây ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×