Tải bản đầy đủ

Answer sheet toeic + bộ đề thi thật đc cập nhật mới NHẤT toeic free

Name:……..…..…...……..LC:.…../100 -- RC:….../100 -- LC:.…..../495 -- RC:.…../495
Part 1 (Từ 1 đến 10): …..…..../10
Part 2 (Từ 11 đến 40):….....…/30

Part 3 ( Từ 41 đến 70): ………./30
Part 4 (Từ 71 đến 100): ………/30

Part 5 (Từ 101 đến 140): …..../40 -- Part 6 (Từ 141 đến 152):……./12 -- Part 7 ( Từ 153 đến 200): ……./48

TOTAL


Name:……..…..…...……..LC:.…../100 -- RC:….../100 -- LC:.…..../495 -- RC:.…../495
Part 1 (Từ 1 đến 10): …..…..../10
Part 2 (Từ 11 đến 40):….....…/30

Part 3 ( Từ 41 đến 70): ………./30
Part 4 (Từ 71 đến 100): ………/30

Part 5 (Từ 101 đến 140): …..../40 -- Part 6 (Từ 141 đến 152):……./12 -- Part 7 ( Từ 153 đến 200): ……./48


TOTALx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×