Tải bản đầy đủ

Tài liệu honda Lead 125 PGM Fi

dummyhead

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

Ĉôi lӡi vӅ vҩn ÿӅ an toàn
Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

Thông tin bҧo dѭӥng
Nhӳng thông tin vӅ bҧo dѭӥng và sӱa chӳa trong tài liӋu này dành cho nhӳng kӻ thuұt viên có tay nghӅ và kiӃn thӭc kӻ thuұt.
NӃu cӕ thӵc hiӋn sӱa chӳa hoһc bҧo trì mà không có kiӃn thӭc, dөng cө và thiӃt bӏ ÿúng quy ÿӏnh có thӇ gây tәn thѭѫng cho bҥn
hoһc cho ngѭӡi khác. Thұm chí có thӇ làm hӓng xe và gây mҩt an toàn khi sӱ dөng.
Hѭӟng dүn bҧo trì này mô tҧ các phѭѫng pháp và quy trình thӵc hiӋn bҧo dѭӥng, bҧo trì và sӱa chӳa. Trong ÿó, mӝt sӕ hҥng mөc
yêu cҫu phҧi sӱ dөng các dөng cө và thiӃt bӏ chuyên dөng. Bҩt cӭ ai có ý ÿӏnh sӱ dөng phө tùng thay thӃ, quy trình bҧo dѭӥng hay
dөng cө không theo khuyӃn cáo cӫa Honda phҧi tӵ xác ÿӏnh nhӳng rӫi ro có thӇ xҧy ra vӟi an toàn cӫa bҧn thân và viӋc vұn hành
xe an toàn.
NӃu cҫn thay thӃ mӝt phө tùng, nên sӱ dөng phө tùng chính hiӋu cӫa Honda có mã sӕ phө tùng ÿúng hoһc phө tùng tѭѫng ÿѭѫng.
Chúng tôi ÿһc biӋt khuyӃn cáo không sӱ dөng phө tùng kém chҩt lѭӧng ÿӇ thay thӃ.

Vì sӵ an toàn cӫa khách hàng
ViӋc bҧo trì và bҧo dѭӥng ÿúng phѭѫng pháp là cӕt yӃu ÿҧm bҧo cho sӵ an toàn cӫa khách hàng và әn ÿӏnh cӫa xe. Bҩt cӭ lӛi hay
sѫ suҩt nào trong quá trình bҧo dѭӥng xe có thӇ gây mҩt an toàn khi ÿiӅu khiӇn xe, gây hѭ hӓng xe hay gây thѭѫng tích cho ngѭӡi

khác.

CAÛNH BAÙO
Thӵc hiӋn bҧo dѭӥng hay sӱa chӳa không ÿúng
có thӇ gây mҩt an toàn, thѭѫng tích hoһc nguy
hiӇm cho khách hàng.
Do vұy, thӵc hiӋn theo các quy trình, lѭu ý trong
hѭӟng dүn bҧo trì này
và các tài liӋu khác mӝt cách cҭn thұn.

Vì sӵ an toàn cӫa bҥn
Vì tài liӋu hѭӟng dүn này chӍ dành cho các kӻ thuұt viên, do ÿó chúng tôi không ÿӅ cұp ÿӃn nhӳng cҧnh báo vӅ các nguyên tҳc an
toàn cѫ bҧn (ví dө: mang găng khi làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng). NӃu bҥn chѭa ÿѭӧc ÿào tҥo vӅ an toàn hoһc không tӵ tin vӅ kiӃn
thӭc an toàn dӏch vө cӫa mình, chúng tôi khuyên bҥn không nên cӕ gҳng thӵc hiӋn các quy trình ÿѭӧc mô tҧ trong cuӕn sách này.
Dѭӟi ÿây là mӝt sӕ lѭu ý vӅ an toàn dӏch vө quan trӑng nhҩt. Tuy nhiên, chúng tôi không thӇ cҧnh báo bҥn mӑi
mӕi nguy hiӇm có thӇ lѭӡng trѭӟc phát sinh trong quá trình thӵc hiӋn bҧo dѭӥng và sӱa chӳa. ChӍ có bҥn mӟi có thӇ quyӃt ÿӏnh
ÿѭӧc có nên tӵ thӵc hiӋn công viӋc ÿó hay không

CAÛNH BAÙO
Không làm theo ÿúng hѭӟng dүn và lѭu ý có thӇ
gây thѭѫng tích và nguy hiӇm cho bҥn.
Do vұy, thӵc hiӋn theo các quy trình, lѭu ý trong
hѭӟng dүn bҧo trì này mӝt cách cҭn thұn.

Nhӳng lѭu ý quan trӑng vӅ an toàn
Hãy chҳc chҳn rҵng bҥn ÿã hiӇu rõ các nguyên tҳc vӅ an toàn vӅ dӏch vө tҥi cӱa hàng và phҧi có ÿҫy ÿӫ trang phөc bҧo hӝ và sӱ
dөng các thiӃt bӏ an toàn. Khi thӵc hiӋn bҩt cӭ công viӋc bҧo dѭӥng nào, cҫn ÿһc biӋt chú ý nhӳng vҩn ÿӅ sau:
• Hãy ÿӑc tҩt cҧ hѭӟng dүn trѭӟc khi thӵc hiӋn công viӋc bҧo dѭӥng, và chҳc chҳn bҥn có ÿҫy ÿӫ dөng cө, phө tùng sӱa chӳa
hoһc thay thӃ và có các kӻ năng cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn các công viӋc mӝt cách an toàn và hoàn chӍnh.
• Bҧo vӋ mҳt cӫa bҥn bҵng kính an toàn, kính bҧo hӝ hoһc mһt nҥ khi quai búa, khoan, mài, hoһc laҒm viêҕc ӣ khu vӵc có khí/chҩt
lӓng nén, và làm viӋc vӟi lò xo hoһc các thiӃt bӏ tích năng lѭӧng khác. NӃu cҧm thҩy không chҳc chҳn, hãy ÿeo kính bҧo vӋ mҳt.
• Sӱ dөng trang phөc bҧo hӝ khi cҫn thiӃt, nhѭ giày hoһc găng tay bҧo hӝ. Làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng hoһc sҳc nhӑn có thӇ
gây bӓng hoһc tәn thѭѫng ÿӃn bҥn. Vì vұy, trѭӟc khi tiӃp xúc vӟi các chi tiӃt có khҧ năng gây thѭѫng tích cho bҧn thân, hãy
trang bӏ găng tay bҧo hӝ.
• Tӵ bҧo vӋ bҧn thân và ngѭӡi khác mӛi khi nâng xe. Khi nâng xe lên bҵng thiӃt bӏ tӡi hoһc kích, hãy ÿҧm bҧo chҳc chҳn thiӃt bӏ
ÿó ÿѭӧc ÿѭӧc chӕng ÿӥ chҳc chҳn. Hãy sӱ dөng giá kích.
Chҳc chҳn rҵng bҥn ÿã tҳt máy trѭӟc khi bҳt ÿҫu bҩt cӭ quy trình bҧo dѭӥng nào, trӯ khi có hѭӟng dүn khác. ĈiӅu này sӁ giúp
bҥn hҥn chӃ ÿѭӧc mӝt sӕ nguy cѫ tiӅm ҭn sau:
• NhiӉm ÿӝc khí CO tӯ khí xҧ cӫa ÿӝng cѫ. Ĉҧm bҧo ÿӫ ÿӝ thoáng tҥi khu vӵc vұn hành ÿӝng cѫ.
• Bӓng do các chi tiӃt nóng hoһc dung dӏch làm mát. Hãy ÿӇ ÿӝng cѫ và hӋ thӕng xҧ nguӝi trѭӟc khi thӵc hiӋn các công viӋc bҧo

dѭӥng.
• Tәn thѭѫng do các chi tiӃt chuyӇn ÿӝng. NӃu hѭӟng dүn yêu cҫu phҧi vұn hành ÿӝng cѫ, ÿҧm bҧo tay, các ngón tay và quҫn
áo không bӏ vѭӟng, hay nҵm trên ÿѭӡng chuyӇn ÿӝng.

0-1


dummyhead

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu
Hѫi xăng và khí hydro tӯ bình ÿiӋn có thӇ gây cháy nә. ĈӇ giҧm thiӇu khҧ năng cháy nә, hãy cҭn thұn khi làm viӋc ӣ khu vӵc có
xăng và bình ÿiӋn.
• ChӍ sӱ dөng các dung mơi khơng cháy, khơng sӱ dөng xăng ÿӇ làm sҥch các chi tiӃt.
• Khơng xҧ hoһc chӭa xăng vào bình hӣ khơng có nҳp.
• Tránh ÿӇ thuӕc lá, tia lӱa ÿiӋn hoһc các nguӗn nhiӋt gҫn bình ÿiӋn và các chi tiӃt liên quan ÿӃn hӋ thӕng nhiên liӋu.

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu
Tài liӋu này giӟi thiӋu vӅ quy trình dӏch vө cho mүu xe NHX125-D.
Phҫn 1 và phҫn 3 ÿѭӧc áp dөng cho tồn bӝ xe. Phҫn 2 mơ tҧ quy trình tháo/ráp các chi tiӃt, phө tùng cҫn phҧi bҧo dѭӥng nhѭ
ÿѭӧc mơ tҧ ӣ các phҫn sau.
Tӯ phҫn 4 ÿӃn 21 mơ tҧ các chi tiӃt, thành phҫn cӫa xe, ÿѭӧc nhóm lҥi theo vӏ trí cӫa chúng ӣ trên xe.
Hãy tn thӫ nhӳng khuyӃn cáo ӣ phҫn Lӏch Bҧo dѭӥng ÿӇ ÿҧm bҧo xe ln hoҥt ÿӝng ӣ ÿiӅu kiӋn tӕt nhҩt.
ViӋc thӵc hiӋn bҧo dѭӥng lҫn ÿҫu tiên rҩt quan trӑng. Vì nó khҳc phөc ÿѭӧc nhӳng hao mòn ban ÿҫu trong q trình chҥy rơ-ÿa.
Tìm phҫn bҥn cҫn ӣ trang này, sau ÿó chuyӇn ÿӃn mөc lөc ӣ trang ÿҫu tiên cӫa phҫn ÿó.
Hҫu hӃt các phҫn ÿӅu bҳt ÿҫu bҵng hình minh hӑa hӋ thӕng hoһc cөm chi tiӃt, các thơng tin vӅ bҧo dѭӥng và cách xác ÿӏnh
ngun nhân hѭ hӓng có thӇ cӫa các chi tiӃt có trong phҫn ÿó. Các trang tiӃp theo cӫa chѭѫng ÿó sӁ mơ tҧ chi tiӃt quy trình thӵc
hiӋn.
Sӵ an tồn cӫa bҥn và nhӳng ngѭӡi xung quanh là rҩt quan trӑng. ĈӇ giúp bҥn có thӇ ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh sáng suӕt,
trong tài liӋu này chúng tơi ÿã ÿѭa ra nhӳng lѭu ý vӅ an tồn và nhӳng thơng tin khác. Tҩt nhiên có thӇ khơng thӇ cҧnh báo
hӃt mӑi nguy hiӇm liên quan ÿӃn cơng tác bҧo dѭӥng loҥi xe này.
Vì vұy, bҥn phҧi tӵ ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh ÿúng ÿҳn nhҩt.
Bҥn sӁ tìm thҩy nhӳng thơng tin quan trӑng vӅ an tồn dѭӟi các dҥng sau:
• Nhãn an tồn – dán trên xe
• Thơng báo vӅ An tồn – ÿӭng sau mӝt biӇu tѭӧng cҧnh báo
và mӝt trong ba tӯ: NGUY HIӆM, KHUYӂN CÁO, hoһc CҬN
THҰN. Nhӳng tӯ này có ˪ý nghƭa nhѭ sau:
NGUY HIỂM

Bҥn SӀ bӏ NGUY HIӆM ĈӂN TÍNH MҤNG hoһc THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu khơng làm theo hѭӟng

dүn.
CẢNH BÁO

Bҥn CĨ THӆ bӏ NGUY HIӆM ĈӂN TÍNH MҤNG hay THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu khơng làm theo

hѭӟng dүn.
CHÚ Ý

Bҥn CĨ THӆ bӏ THѬѪNG TÍCH nӃu khơng làm theo hѭӟng dүn.

• Hѭӟng dүn – cách bҧo dѭӥng xe ÿúng cách và an tồn.

Khi ÿӑc tài liӋu hѭӟng dүn này, bҥn sӁ gһp mӝt sӕ thơng tin ÿӭng sau biӇu tѭӧng
nhӳng hѭ hӓng ÿӃn xe cӫa bҥn, các tài sҧn khác và ҧnh hѭӣng ÿӃn mơi trѭӡng.

LƯU Ý

. Nhӳng thơng báo này nhҵm giúp tránh

TҨT CҦ NHӲNG THƠNG TIN, HÌNH ҦNH MINH HӐA, HѬӞNG DҮN VÀ THƠNG SӔ KӺ THUҰT TRONG TÀI LIӊU NÀY DӴA
TRÊN THƠNG TIN SҦN PHҬM MӞI NHҨT CĨ ĈѬӦC TҤI THӠI ĈIӆM DUYӊT IN TÀI LIӊU. Cơng ty Honda Motor CĨ QUYӄN
THAY ĈӘI BҨT CӬ LÚC NÀO MÀ KHƠNG CҪN THƠNG BÁO VÀ KHƠNG CHӎU BҨT CӬ NGHƬA VӨ NÀO. KHƠNG ĈѬӦC
TÁI BҦN BҨT CӬ PHҪN NÀO CӪA TÀI LIӊU NӂU KHƠNG CĨ SӴ CHO PHÉP BҴNG VĂN BҦN CӪA Cơng ty Honda Motor.
TÀI LIӊU NÀY DÀNH CHO NHӲNG NGѬӠI CĨ KIӂN THӬC CѪ BҦN Vӄ BҦO DѬӤNG XE MÁY, XE SCUT TѪ, HOҺC XE
ATVS CӪA Honda.
© Cơng ty Honda Motor
VĂN PHỊNG XUҨT BҦN TÀI LIӊU DӎCH VӨ
Ngày xuҩt bҧn: Tháng Hai năm 2013

0-2


dummyhead

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

CÁC BIӆU TѬӦNG
Các biӇu tѭӧng sӱ dөng trong tài liӋu này thӇ hiӋn nhӳng quy trình dӏch vө cө thӇ. NӃu cҫn bә sung thông tin liên quan ÿӃn các
biӇu tѭӧng này, thông tin ÿó sӁ ÿѭӧc giҧi thích cө thӇ dѭӟi dҥng văn bҧn mà không cҫn ÿӃn các biӇu tѭӧng.
Thay mӟi các phө tùng, chi tiӃt trѭӟc khi lҳp ráp.

Sӱ dөng loҥi dҫu ÿӝng cѫ ÿѭӧc khuyӃn cáo trӯ khi có quy ÿӏnh khác.

Sӱ dөng dҫu là hӛn hӧp giӳa dҫu ÿӝng cѫ và mӥ molybden theo tӍ lӋ 1:1

Sӱ dөng mӥ ÿa dөng (mӥ ÿa dөng NLGI #2 có gӕc lithi hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Dùng mӥ molypden disunfua (chӭa hѫn 3% molypden disunfua, NOGI #2 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Ví dө:
• Molykote® BR-2 plus do Dow Corning Mӻ sҧn xuҩt
• Mӥ ÿa dөng M-2 do Mitsubishi Oil, Nhұt Bҧn sҧn xuҩt
Dùng keo molypden disunfua (chӭa hѫn 40% molypden disunfua, NOGI #2 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Ví dө:
• Molykote® G-n Paste do Dow Corning Mӻ sҧn xuҩt
• Honda Moly 60 (chӍ có ӣ Mӻ)
• Rocol ASP do Rocol Limited, Anh sҧn xuҩt
• Rocol Paste do Sumico Lubricant, Nhұt Bҧn sҧn xuҩt
Dùng mӥ silicone.

Bôi keo khóa. ChӍ dùng keo khóa chӏu áp lӵc trung bình trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.

Bôi chҩt bӏt kín.

Sӱ dөng dҫu phanh DOT 3 hoһc DOT 4. Dùng dҫu phanh ÿѭӧc khuyên dùng trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.

Dùng dҫu giҧm xóc.

0-3


dummyhead

PHҪN ĈIӊN
KHUNG

KHUNG

ĈӜNG CѪ/Hӊ THӔNG TRUYӄN ĈӜNG ĈIӊN

MUÏC LUÏC
CONTENTS
THÔNG TIN CHUNG

1

KHUNG/ӔP THÂN/Hӊ THӔNG KHÍ XҦ

2

BAѴO DѬѪѺNG

3

Hӊ THӔNG PGM-FI

4

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA

5

KHӢI ĈӜNG ĈIӊN

6

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU

7

HÊҕ THÔғNG BÔI TRѪN

8

Hӊ THӔNG LÀM MÁT

9

ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP

10

XY LANH/PISTON

11

PULY CHӪ ĈӜNG/PULY Bӎ ĈӜNG/LY HӦP

12

GIҦM TӔC CUӔI

13

MÁY PHÁT/KHӢI ĈӜNG

14

VÁCH MÁY/TRӨC CѪ

15

THÁO/RÁP ĈӜNG CѪ

16

BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI

17

BÁNH SAU/GIҦM XÓC SAU

18

Hӊ THӔNG PHANH

19

BÌNH ĈIӊN/Hӊ THӔNG SҤC

20

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC

21

SѪ ĈӖ DÂY ĈIӊN

22

TӮ MӨC


dummyhead

MEMO


dummytext

1. THÔNG TIN CHUNG

1

ҲC BҦO DѬӤNG ·······························1-2

ĈIӆM BÔI TRѪN & BӎT KÍN························ 1-12

ҰN BIӂT ĈӠI XE ······································1-2

ĈI BÓ DÂY VÀ CÁP ···································· 1-14

QUY T

NH

Ӕ KӺ THUҰT ·································1-3

THÔNG S

H

ӊ THӔNG KIӆM SOÁT KHÍ XҦ ················ 1-21

ӎ ӴC SIӂT ········································1-8

GIÁ TR L

1-1


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

QUY TҲC BҦO DѬӤNG
THÔNG TIN CHUNG

1. ChӍ sӱ dөng phө tùng và dҫu nhӟt chính hăng cӫa Honda, ÿѭӧc Honda khuyên dùng hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng. Các chi tiӃt, phө
tùng không theo các thông sӕ kӻ thuұt Honda ÿă thiӃt lұp sӁ có thӇ gây hѭ hӓng cho xe cӫa bҥn.
2. Sӱ dөng các thiӃt bӏ chuyên dөng ÿѭӧc thiӃt kӃ riêng cho xe này ÿӇ tránh hѭ hӓng và lҳp ráp không ÿúng.
3. Khi tiӃn hành bҧo dѭӥng chӍ sӱ dөng các chi tiӃt, thiӃt bӏ theo hӋ mét. Ĉai ӕc, bu lông, vít theo hӋ mét không thӇ thay thӃ bҵng
nhӳng ӕc siӃt ÿo theo hӋ inch ÿѭӧc.
4. Ráp gioăng ÿӋm, phӟt O, chӕt chҿ và tҩm khóa mӟi khi lҳp lҥi.
5. Khi siӃt chһt bu lông hoһc ӕc, trѭӟc hӃt hãy siӃt nhӳng bu lông có ÿѭӡng kính lӟn hѫn hoһc nhӳng bu lông phía trong. TiӃp ÿó,
siӃt chһt chúng theo lӵc siӃt quy ÿӏnh theo các bѭӟc trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.
6. Rӱa sҥch các chi tiӃt trong dung môi trѭӟc làm sҥch khi tháo ră. Bôi trѫn các bӅ mһt trѭӧt trѭӟc khi ráp lҥi.
7. Sau khi ráp, kiӇm tra tҩt cҧ các chi tiӃt xem ÿă ÿѭӧc ráp ÿúng và hoҥt ÿӝng tӕt chѭa.
8. Ĉѭӡng ÿi dây ÿiӋn ÿѭӧc mô tҧ ӣ phҫn phҫn Ĉi bó dây và cáp.(trang 1-16).
9. Không ÿѭӧc bҿ hoһc làm xoҳn dây cáp. Cáp ÿiӅu khiӇn bӏ hӓng sӁ không hoҥt ÿӝng trѫn tru và có thӇ bӏ kҽt.

CӨM TӮ VIӂT TҲT

Dѭӟi ÿây là các cөm tӯ viӃt tҳt tên các chi tiӃt phө tùng hoһc hӋ thӕng ÿѭӧc sӱ dөng trong cuӕn sách này.

Cөm tӯ viӃt tҳt

CBS
Cҧm biӃn CKP
DLC
DTC
ECM
CҦM BIӂN ECT
EEPROM
EVAP
Cҧm biӃn IAT
MCS
MIL
PGM-FI
Ĉҫu nӕi SCS
Cҧm biӃn TP
Cҧm biӃn VS

1-2

Mô tҧ

HӋ thӕng phanh kӃt hӧp
Cҧm biӃn vӏ trí trөc khuӹu
Ĉҫu kӃt nӕi dӳ liӋu
Mã hѭ hӓng chҭn ÿoán
Mô ÿun ÿiӅu khiӇn ÿӝng cѫ
Cҧm biӃn nhiӋt ÿӝ làm mát ÿӝng cѫ
Bӝ nhӟ chӍ ÿӑc có thӇ lұp trình xóa bӓ bҵng ÿiӋn
Khí xҧ bay hѫi
Cҧm biӃn nhiӋt ÿӝ khí nҥp
HӋ thӕng thông tin xe
Ĉèn báo lӛi hӋ thӕng phun xăng ÿiӋn tӱ
Chѭѫng trình phun xăng ÿiӋn tӱ
Ĉҫu nӕi kiӇm tra
Cҧm biӃn vӏ trí bѭӟm ga
Cҧm biӃn tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

NHҰN BIӂT ĈӠI XE

1-3


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
SӔ KHUNG, SӔ MÁY
SӔ NHҰN BIӂT KIӆU XE

SӔ NHҰN BIӂT BӜ HӐNG GA

SӔ MÁY

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

THÔNG SӔ KӺ THUҰT CHUNG
KÍCH THѬӞC

KHUNG XE

MӨC

ChiӅu dài
ChiӅu rӝng
ChiӅu cao
Khoҧng cách trөc bánh xe
ChiӅu cao yên xe
ChiӅu cao gác chân
Khoҧng sáng gҫm xe
Trӑng lѭӧng bҧn thân
KiӇu khung xe
Giҧm xóc trѭӟc
Hành trình giҧm xóc trѭӟc
Giҧm xóc sau
Hành trình giҧm xóc sau
Kích thѭӟc lӕp trѭӟc
Kích thѭӟc lӕp sau
Nhãn hiӋu lӕp
Phanh trѭӟc
Phanh sau
Góc nghiêng phuӝc trѭӟc
ChiӅu dài vӃt quét
Dung tích bình xăng

1-4

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

Trѭӟc
Sau

1.832 mm
680 mm
1.120 mm
1.273 mm
760 mm
310 mm
138 mm
112 kg
Loҥi sӕng dѭӟi
Giҧm xóc ӕng lӗng
80 mm
Càng sau
71 mm
90/90 - 12 44J
100/90 - 10 56J
C-922F (CHENG SHIN)
C-922R (CHENG SHIN)
Phanh ÿƭa thӫy lӵc
Phanh cѫ khí guӕc phanh giãn trong
26°30’
72 mm
6,0 lít


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
ĈӜNG CѪ

MӨC
Ĉѭӡng kính xy lanh và haҒnh trình piston

Dung tích xy lanh
Tӹ sӕ nén
TruyӅn ÿӝng xu páp
Xu páp hút


ÿóng

ÿóng

Xu páp xҧ

Hӊ THӔNG CҨP
NHIÊN LIӊU
TRUYӄN ĈӜNG
Hӊ THӔNG ĈIӊN

HӋ thông bôi trѫn
KiӇu bѫm dҫu
HӋ thӕng làm mát
Lӑc gió
Trӑng lѭӧng khô cӫa ÿӝng cѫ
Loҥi
Trө ga
HӋ thӕng ly hӧp
Tӹ sӕ ÿai truyӅn
TruyӅn ÿӝng cuӕi
HӋ thӕng ÿánh lӱa
HӋ thӕng khӣi ÿӝng
HӋ thӕng sҥc
HӋ thӕng chiӃu sáng

THÔNG SӔ Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC

Tӕc ÿӝ cҫn chӯng ÿӝng cѫ
ĈiӋn trӣ cҧm biӃn ECT

ĈiӋn trӣ kim phun xăng (20°C)

52,4 x 57,9 mm
124,9 cm3
11,0 : 1
Hai xu páp, trөc cam ÿѫn truyӅn
ÿӝng xích (SOHC)
5° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên
35° sau ÿiӇm chӃt dѭӟi
30° trѭӟc ÿiӇm chӃt dѭӟi
0° tҥi ÿiӇm chӃt trên
Bѫm ѭӟt và áp suҩt cѭӥng bӭc
Trochoid
Dung dӏch làm mát
Lӑc gió giҩy nhӡn
30,7 kg
PGM-FI (Phun xăng ÿiӋn tӱ)
24 mm
Khô; ly hӧp ly tâm tӵ ÿӝng
2,60 : 1 - 0,82 : 1
8,974 (50/21 x 49/13)
Bán dүn hoàn toàn
Khӣi ÿӝng ÿiӋn
Máy phát ÿiӋn xoay chiӅu ÿҫu ra ba
pha
Bình ÿiӋn

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

(40°C)
(100°C)

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA

MӨC

Bugi
Khe hӣ bugi
ĈiӋn áp ÿӍnh cuӝn ÿánh lӱa
Thӡi ÿiӇm ÿánh lӱa
Hӊ THӔNG NHIÊN LIÊҕU

MӨC

nâng 1 mm
nâng 1 mm
nâng 1 mm
nâng 1 mm

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

Sӕ nhұn biӃt chӃ hòa khí
Mӣ vít gió cҫm chӯng
Hành trình tӵ do tay ga
Áp suҩt nhiên liӋu cҫm chӯng
Lѭu lѭӧng bѫm (tҥi 12 V)
ĈiӋn trӣ van tӯ cҫm chӯng nhanh (ӣ 20°C)
ĈiӋn trӣ van ÿiӋn tӯ kiӇm xoát lӑc khí bình xăng (20°C)

1.700 ± 100 (vòng/phút)
1,0 – 1,3 kȍ
0,1 – 0,2 kȍ
11,4 – 12,6 ȍ

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

CPR7EA-9 (NGK)/U22EPR-9 (DENSO)
0,8 – 0,9 mm
Tӕi thiӇu 100 V
12° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên tҥi tӕc ÿӝ cҫm chӯng

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

GQY7A
2 vòng ra khӓi vӏ trí tiӃp xúc hoàn toàn
2 – 6 mm
294 kPa
tӕi thiӇu 98 cm3 /10 giây
24 – 27 ȍ
37 – 44 ȍ

1-5


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
Hӊ THӔNG BÔI TRѪN
MӨC

TIÊU CHUҬN

Dung tích dҫu ÿӝng
Sau khi xҧ

Sau khi rã máy
Dҫu ÿӝng cѫ khuyên dùng

Rô to bѫm dҫu

Ĉѭӡng kính trong thân bѫm

dҫu

Ĉѭӡng kính ngoài rô to ngoài.
Khe hӣ giӳa thân bѫm dҫu và
rô to ngoài
ChiӅu sâu thân bѫm dҫu
ChiӅu cao rô to ngoài
Khe hӣ bên
THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG LÀM MÁT

0,8 lít
0,9 lít
Dҫu Honda 4 thì hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Phân loҥi API: SG hoһc cao hѫn
(ngoҥi trӯ nhӳng loҥi dҫu nhӟt ÿѭӧc dán
nhãn bҧo toàn năng lѭӧng trên nhãn API)
Ĉӝ nhӟt: SAE 10W-30
Tiêu chuҭn JASO T 903: MB
23,150 – 23,180

Ĉѭӡng kính ngoài thân xu páp
Ĉѭӡng kính trong dүn hѭӟng
xu páp
Khe hӣ giӳa dүn hѭӟng vӟi
thân xu páp

Phҫn nhô ra dүn hѭӟng xu páp
trên ÿҫu quy lát
ChiӅu rӝng ÿӃ xu páp
ChiӅu dài tӵ do lò xo xu páp

1-67,020 – 7,090
6,960 – 6,980
0,040 – 0,1300,15

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

0,51 lít
0,10 lít
108 – 137 kPa
74 – 78 °C
100 °C
Tӕi thiӇu 8 mm
Dung dӏch làm mát ÿѭӧc pha chӃ bӣi Honda

MӨC

Khe hӣ xu páp (dѭӟi 35°C)
0,35

MӨC

Xu páp,
dүn
hѭӟng xu
páp
22,970 – 23,000
0,15 – 0,21

Dung tích dung
Két tҧn nhiӋt và ÿӝng cѫ
diҕch làm mát
Bình dӵ trӳ
Áp suҩt giҧm nҳp tҧn nhiӋt
Bôҕ ôѴn nhiêҕt
Bҳt ÿҫu mӣ
Mӣ hoàn toàn
Nâng van
Chҩt chӕng ÿông khuyên dùng
ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP
Áp suҩt nén xy lanh
Ĉӝ vênh ÿҫu quy laғt
Trөc cam
ChiӅu cao gӕi cam

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

TIÊU CHUҬN

HÚT

HÚT

HÚT

HÚT/

HÚT

HÚT/

HÚT/

HÚT/


1,098 kPa tҥi tӕi thiӇu 850 (vòng/phút)

33,616 – 33,856
33,393 – 33,633
0,10 ± 0,02
0,24 ± 0,02
4,975 – 4,990
4,955 – 4,970
5,000 – 5,012

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

0,05
4,90
4,90
5,03

0,010 – 0,037
0,030 – 0,057

0,08
0,10

10,55 – 10,850,90 – 1,10
36,94

1,5dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

XY LANH/PISTON
Xy lanh

MӨC

TIÊU CHUҬN

Ĉѭӡng kính trong
Ĉӝ oval
Ĉӝ côn
Ĉӝ vênh
Ĉѭӡng kính ngoài piston
ĈiӇm ÿo ÿѭӡng kính ngoài piston
Ĉѭӡng kính trong lӛ chӕt piston
Ĉѭӡng kính ngoài chӕt piston
Khe hӣ giӳa piston và chӕt piston
Khe hӣ giӳa xécVòng
RIKEN
măng và rãnh xécÿӍnh
TEIKOKU
măng
Vòng thӭ 2
Khe hӣ miӋng xéc
Vòng ÿӍnh
–măng
Vòng
RIKEN
thӭ 2
TEIKOKU
Vòng dҫu (vòng bên)

52,400 – 52,410Piston, xéc52.370 – 52.390
măng, chӕt
Cách chân váy piston 6,5 mm
piston
13,002 – 13,008
12,994 – 13,000
0,002 – 0,014
0,015 – 0,055
0,015 – 0,050
0,015 – 0,055
0,10 – 0,25
0,25 – 0,45
0,30 – 0,45
0,20 – 0,70
Khe hӣ giӳa xy lanh và piston
0,01 – 0,04
Ĉѭӡng kính trong lӛ ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
13,010 – 13,028
Khe hӣ giӳa chӕt piston và thanh truyӅn
0,010 – 0,034
THÔNG SӔ KӺ THUҰT PULY CHӪ ĈӜNG/PULY Bӎ ĈӜNG/LY HӦP

MӨC

ChiӅu rӝng ÿai truyӅn ÿӝng
Má ÿӝng puly chӫ
Ĉѭӡng kính trong bҥc
ÿӝng
Ĉѭӡng kính ngoài lõi trѭӧt
Ĉѭӡng kính ngoài bi văng
Ly hӧp
Ĉӝ dày cӫa lӟp lót
Ĉѭӡng kính trong vӓ ly hӧp
Puly bӏ ÿӝng
ChiӅu dài tӵ do lò xo má puly bӏ
ÿӝng
Ĉѭӡng kính ngoài má puly bӏ
ÿӝng
Ĉѭӡng kính trong má ÿӝng puly
bӏ ÿӝng

TIÊU CHUҬN

22,0
23,989 – 24,052
23,960 – 23,974
19,92 – 20,08

Dung tích dҫu giҧm tӕc cuӕi

Dҫu giҧm tӕc cuӕi khuyӃn cáo

Sau khi xҧ
Sau khi rã máy

THÔNG SӔ KӺ THUҰT VÁCH MÁY/TRӨC CѪ
Trөc cѫ

MӨC

Khe hӣ bên thanh truyӅn
Khe hӣ hѭӟng kính thanh truyӅn
Ĉӝ ÿҧo

52,50
0,05
0,05
0,05
52,35

13,04
12,96
0,02
0,08
0,07
0,08
0,45
0,65
0,65

0,09
13,05
0,05

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

33,965 – 33,985

21,0
24,08
23,93
19,5
2.0
125,5

33,94

34,000 – 34,025

34,06

125,0 – 125,2
103,1THÔNG SӔ KӺ THUҰT GIҦM TӔC CUӔI CÙNG
MӨC

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

Ĉѫn vӏ: mm

0,08 lít
0,10 lít
Dҫu Honda 4 thì hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Phân loҥi API: SG hoһc cao hѫn
(ngoҥi trӯ nhӳng loҥi dҫu nhӟt ÿѭӧc dán nhãn bҧo toàn năng
lѭӧng trên nhãn API)
Ĉӝ nhӟt: SAE 10W-30
Tiêu chuҭn JASO T 903: MB

TIÊU CHUҬN

0,10 – 0,35
0,004 – 0,016Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
0,55
0,05
0,10

1-7


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI
MӨC

TIÊU CHUҬN

ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp
Áp suҩt lӕp nguӝi
Ĉӝ ÿҧo trөc
Ĉӝ ÿҧo vành xeChӍ có ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
Cҧ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi
ngӗi sau

175 kPa
175 kPa

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
Tӟi dҩu chӍ thӏ
ÿӝ mòn
Hѭӟng tâm

Dӑc trөc

Giҧm xóc trѭӟc
ChiӅu dài tӵ do cӫa lò xo
222,3
Ĉӝ ÿҧo ӕng giҧm xóc

Dҫu giҧm xóc khuyӃn cáo
Dҫu giҧm xóc Honda Ultra 10W
Mӭc dҫu giҧm xóc
57
Dung tích dҫu giҧm xóc
87 ± 1 cm3
THÔNG SӔ KӺ THUҰT BÁNH SAU/GIҦM XÓC SAU

MӨC

ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp

ChӍ có ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
Cҧ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi
ngӗi sau
Ĉӝ ÿҧo vành xe
Hѭӟng tâm
Dӑc trөc
THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG PHANH

MӨC

Dҫu phanh quy ÿӏnh
Ĉƭa phanh
Ĉӝ dày
Ĉӝ vênh
Xy lanh chính
Ĉѭӡng kính trong xy lanh.
CBS
Ĉѭӡng kính ngoài piston
Ngàm phanh
Ĉѭӡng kính trong xy lanh.
Ĉѭӡng kính ngoài piston
Phanh sau
Hành trình tӵ do tay phanh
Ĉѭӡng kính trong trӕng phanh
BÌNH ĈIӊN/Hӊ THӔNG SҤC
Bình ÿiӋn

MӨC

Loҥi
Dung lѭӧng
Dòng ÿiӋn rò
ĈiӋn áp (20°C)
Dòng ÿiӋn sҥc

Máy phát

1-8

Công suҩt

TIÊU CHUҬN
2,0
2,0

TIÊU CHUҬN

GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

225 kPa
225 kPa

DOT 3 hoһc DOT 4
3,5 ± 0,2
0,10
14,000 – 14,043
13,957 – 13,984
33,960 – 34,010
33,878 – 33,928
10 – 20
130,0 – 130,2

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

Sҥc ÿҫy
Cҫn sҥc
Bình thѭӡng
Nhanh

Ĉѫn vӏ: mm

GIӞI HҤN SӰA
CHӲAÁp suҩt lӕp nguӝi

0,2
2,0
2,0
217,9
0,2
Tӟi dҩu chӍ thӏ
ÿӝ mònYTZ6V/GTZ6V
12 V – 5 Ah
Tӕi ÿa 0,3 mA
13,0 – 13,2 V
Dѭӟi 12,4 V
0,5 A/5 – 10 h
2,5 A/1 h
Tӕi thiӇu 0,151 kW/5.000 (vòng/phút)

Ĉѫn vӏ: mm


3,0
0,30
14,055
13,945
34,020
33,870

131,0


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC

MӨC
Ĉèn pha
Ĉèn vӏ trí
Ĉèn phanh/ÿèn sau
Ĉèn soi biӇn sӕ
Ĉèn tín hiӋu báo rӁ trѭӟc
Ĉèn tín hiӋu báo rӁ sau
Ĉèn ÿӗng hӗ
Ĉèn báo lӛi hӋ thӕng phun xăng (MIL)
Ĉèn báo pha
Ĉèn báo tín hiӋu rӁ
Ĉèn báo nhiӋt ÿӝ dung dӏch làm mát
Ĉèn báo dӯng cҫm chӯng
Cҫu chì
Cҫu chì chính
Cҫu chì phө
ĈiӋn trӣ cҧm biӃn mӵc xăng (20°C)
Ĉҫy
HӃt

THÔNG SӔ KƬ THUҰT

Boғng ÿèn

GIÁ TRӎ LӴC SIӂT
LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT

12 V – 35/35 W
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
12 V – 5 W
12 V – 10 W x 2
12 V – 10 W x 2
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
LED (Ĉi ӕt phát quang)
25 A
10 A x 3, 5 A x 2
6 – 10 ȍ
266 – 274 ȍ

LӴC SIӂT
N·m

LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT

Bu lông và ӕc lөc giác 5 mm
5,2 (0,5)
Vít 5 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 6 mm
10 (1,0)
Vít 6 mm
(Bao gӗm bu lông mһt bích SH)
Bu lông mһt bích 6 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 8 mm
22 (2,2)
(kӇ cҧ NSHF) và ӕc
Bu lông và ӕc lөc giác 10 mm
34 (3,5)
Bu lông mһt bích và ӕc 8 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 12 mm
54 (5,5)
Bu lông mһt bích và ӕc 10 mm
• Thông sӕ lӵc siӃt ÿѭӧc liӋt kê dѭӟi ÿây dành cho bu lông/ӕc/vít theo quy ÿӏnh.
• Các loҥi ӕc, bu lông khác ÿѭӧc siӃt theo giá trӏ lӵc siӃt tiêu chuҭn ӣ trên.

KHUNG/ӔP THÂN/Hӊ THӔNG KHÍ XҦ

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

MӨC


LѬӦNG

ĈѬӠNG

Bu lông bҳt chҳn bùn trѭӟc
Vít ÿһc biӋt phía trѭӟc
Vít bҳt ÿèn vӏ trí/ÿèn tín hiӋu báo rӁ trѭӟc
Bu lông bҳt ÿèn vӏ trí/ÿèn tín hiӋu báo rӁ
trѭӟc
Bu lông ÿiӅu chӍnh ÿӝ rӑi ÿèn pha
Vít bҳt ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
Bu lông ÿӋm ӕp thân
Vít bҳt bӝ ÿèn sau
Vít ӕp dây
Ӕc nӕi ӕng xҧ
Bu lông bҳt ӕng xҧ
Gu giông bҳt ӕng xҧ
Bu lông bҳt chân chӕng cҥnh
Ӕc bҳt chân chӕng cҥnh

3
2
6
2

6
5
5
6

10 (1,0)
1,2 (0,1)
1,2 (0,1)
12 (1,2)

4
5
6
5
4
7
10
7
10
10

2 (0,2)
1,1 (0,1)
12 (1,2)
1,2 (0,1)
1 (0,1)
29 (3,0)
59 (6,0)
7,5 (0,8)
10 (1,0)
29 (3,0)

1
3
2
6
1
2
2
2
1
1

LӴC SIӂT
N·m
4,2 (0,4)
9,0 (0,9)
12 (1,2)
27 (2,8)
39 (4,0)

GHI CHÚ
Bôi keo khóa vào ren.

Xem trang 2-13
Xem trang 2-14
Xem trang 2-14

1-9


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
BAѴO DѬѪѺNG

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m


LѬӦNG

ĈѬӠNG

Bugi
Ӕc khóa vít ÿiӅu chӍnh xu páp

1
8
1
1
2

8
5
5
10
5

8,5 (0,9)
1,1 (0,1)
1,1 (0,1)
16 (1,6)
10 (1,0)

Bu lông xҧ dҫu ÿӝng cѫ
Nҳp màn lӑc dҫu ÿӝng cѫ
Bu lông kiӇm tra dҫu giҧm tӕc cuӕi
Bu lông xҧ dҫu giҧm tӕc cuӕi
ӕc ÿiӅu chӍnh dây phanh trѭӟc thӭ nhҩt
Bu lông nҳp xy lanh chính CBS
ӕc ÿiӅu chӍnh dây phanh sau thӭ nhҩt
Bu lông ÿiӅu chӍnh ÿӝ rӑi ÿèn pha

1
1
1
1
1
1
1
1

12
30
8
8
8
6
8
4

24 (2,4)
20 (2,0)
23 (2,3)
23 (2,3)
6,5 (0,7)
12 (1,2)
6,5 (0,7)
2 (0,2)


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

6

12 (1,2)

1
2
2

5
5
6

3.4 (0,3)
3.4 (0,3)
12 (1,2)


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

MӨC
Ӕc khóa ÿiӅu chӍnh dây ga
Vít ӕp bҫu lӑc gió
Vít ӕp ӕng lӑc gió

Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC
CҦM BIӂN ECT
Vít bҳt cҧm biӃn IAT
Cҧm biӃn O2

1
2
1

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU
MӨC
Ӕc tҩm ÿӏnh vӏ bѫm xăng

Vít bҳt giá dây ga
Vít bҳt van tӯ cҫm chӯng nhanh
Bu lông bҳt ӕng nӕi kim phun nhiên liӋu

4

HÊҕ THÔғNG BÔI TRѪN
MӨC
Vít bҳt bѫm dҫu

2

Hӊ THӔNG LÀM MÁT
MӨC
Bu lông nҳp két tҧn nhiӋt
Bu lông xҧ dҫu

3
1

ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP

MӨC
Bu lông hãm trөc cam
Bu lông hãm trөc cò mә
Bu lông giác chìm nhông cam

1-10

1
2
2

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

10
5
12

12 (1,2)
1,1 (0,1)
24,5 (2,5)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

6

10 (1,0)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

6
10

6 (0,6)
1 (0,1)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

6
5

10 (1,0)
5 (0,5)

5

8 (0,8)

GHI CHÚ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và mһt
tӵa.

GHI CHÚ

GHI CHÚ
Theo quy tҳc siӃt; Xem
trang 7-8

GHI CHÚ

GHI CHÚ

GHI CHÚ
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa.
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa.


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
MӨC
Vít nâng tăng xích cam
Bu lông giá giӳ bѫm nѭӟc
Bu lông ÿҫu quy lát


LѬӦ
NG
1
2
4

XY LANH/PISTON
MӨC
Gu dông xy lanh

Ĉai ӕc vӓ ly hӧp
Ĉai ӕc bҳt ly hӧp/ puly bӏ ÿӝng

Bu lông hӝp giҧm tӕc cuӕi
Bu lông xҧ dҫu giҧm tӕc cuӕi

Bu lông giác chìm bҳt stato
Bu lông ÿһc biӋt bҳt cҧm biӃn CKP
Ӕc vô lăng ÿiӋn
Bu lông bҳt quҥt làm mát

6
6
8

4 (0,4)
10 (1,0)
27 (2,8)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

KÍNH
(mm)

N·m

GHI CHÚ

14

59 (6,0)

1
1

12
28

49 (5,0)
54 (5,5)

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa.


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

1

5
1


LѬӦ
NG
3
1
1
3

8
8

23 (2,3)
23 (2,3)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

ĈѬӠNG

6
6
12
6

10 (1,0)
10 (1,0)
69 (7,0)
8.5 (0,9)

REN

LӴC SIӂT

ĈѬӠNG

KÍNH
(mm)

N·m

1
1

10
10

59 (6,0)
49 (5,0)


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

REN

LӴC SIӂT
N·m

Bu lông giác chìm ÿƭa phanh trѭӟc

1
4

KÍNH
(mm)
12
8

56 (5,7)
42 (4,3)

Bu lông bҳt ÿҫu dѭӟi giҧm xóc
Bu lông băғt ngaҒm phanh

4
2

10
8

59 (6,0)
30 (3,1)

Bu lông giác chìm giaѴm xoғc trѭѫғc

2

8

20 (2,0)

- Bên Khung
- Bên ÿӝng cѫ

BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI
MӨC
Ӕc trөc trѭӟc

GHI CHÚ

LӴC SIӂT


LѬӦ
NG

Ӕc bҳt giá treo ÿӝng cѫ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa.

REN

THÁO/RÁP ĈӜNG CѪ
MӨC

GHI CHÚ

9 (0,9)

MÁY PHÁT/KHӢI ĈӜNG
MӨC

N·m

8

GIҦM TӔC CUӔI
MӨC

KÍNH
(mm)

ĈѬӠNG

PULY CHӪ ĈӜNG/PULY Bӎ ĈӜNG/LY HӦP

Ĉai ӕc bҳt má puly chӫ ÿӝng

LӴC SIӂT


LѬӦ
NG
4

MӨC

REN

ĈѬӠNG

Xem trang 11-5

GHI CHÚ

GHI CHÚ

GHI CHÚ
Ӕc U
Ӕc U

GHI CHÚ
Ӕc U
Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi.

Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi.
Bôi keo khóa vào ren.

1-11


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
MӨC
Ӕc bҳt cә tay lái
Ren trên cә lái
Ӕc hãm thân cә lái

Ӕc trөc sau

1-12

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

ĈѬӠNG


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

1
1
1

BÁNH SAU/GIҦM XÓC SAU
MӨC

REN


LѬӦ
NG

1

10
26
26

59 (6,0)REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

16

118 (12,0)

GHI CHÚ
Ӕc U
Xem trang 17-16
Xem trang 17-16

GHI CHÚ
Ӕc U, tra dҫu vào các ren
và bӅ mһt tӵa.


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

Hӊ THӔNG PHANH
MӨC
Van xҧ khí ngàm phanh
Chӕt bôғ phanh
Bu lông dҫu ӕng phanh
Bu lông giá xy lanh chính CBS
Vít ông nӕi bình dӵ trӳ dҫu phanh xi lanh
chính CBS
Vít bҳt bӝ gõ
Ӕc bҳt bӝ gõ
Vít chӕt tay phanh
Ӕc chӕt tay phanh
Bu lông băғt ngaҒm phanh


LѬӦ
NG
1
1
2
2
1

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

ĈѬӠNG

8
10
10
6
4

5,4 (0,6)
18 (1,8)
34 (3,5)
12 (1,2)
1,5 (0,2)

1
1
2
2
2

6
6
5
5
8

2,5 (0,3)
10 (1,0)
1 (0,1)
4.5 (0,5)
30 (3,1)

Bu lông bҳt cҫn phanh sau

1

6

10 (1,0)

Bu lông bình chӭa dҫu xy lanh chính CBS
Chӕt ngàm phanh

1
1

6
8

6 (0,6)
18 (1,8)


LѬӦ
NG

ĈѬӠNG

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC

MӨC
Vít bҳt ÿèn vӏ trí/ÿèn tín hiӋu báo rӁ trѭӟc
Vít chөp ÿèn soi biӇn sӕ
Ӕc bҳt bӝ ÿèn soi biӇn sӕ
Bu lông giác chìm bҧo vӋ cҧm biӃn VS

6
2
2
2

5
4
5
6

1,2 (0,1)
1 (0,1)
4,3 (0,4)
10 (1,0)

Vít bҳt công tҳc máy

2

6

9 (0,9)

Bu lông bҳt khóa an toàn

1

5

5 (0,5)

REN

LӴC SIӂT

KÍNH
(mm)

N·m

KHÁC
MӨC
Bu lông bҳt tҩm cách nhiӋt ӕng xҧ
Ĉai ӕc khóa dây ga (bên tay lái)
Vít bҳt ӕp két tҧn nhiӋt
Vít bӋ két nѭӟc làm mát
Vít ӕp trѭӟc két nѭӟc làm mát
Bu lông cách két tҧn nhiӋt
Vít ӕng nӕi ӕp vách máy trái
Ӕc chӕt guӕc phanh
(Khi sӱ dөng ӕc có chӕt)
(Khi sӱ dөng ӕc thông thѭӡng)
Ĉai ӕc bҳt tҩm phҧn quang phía sau


LѬӦ
NG
2
1
2
1
4
4
1

ĈѬӠNG

6
10
4
4
4
7
4

10 (1,0)
1,5 (0,2)
0,8 (0,1)
0,8 (0,1)
3,2 (0,3)
16,5 (1,7)
0,8 (0,1)

1

8

1

5

20 (2,0)
18 (1,8)
1,7 (0,2)

GHI CHÚ

Bôi keo khóa vào ren.
Ӕc U
Ӕc U

Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi.
Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi.

GHI CHÚ
Ӕc U
Bôi keo khóa vào ren.
Xem trang 21-8
Vít ALOC: thay thӃ bu lông
mӟi.

GHI CHÚ

Ӕc U

1-13


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

ĈIӆM BÔI TRѪN VÀ BӎT KÍN
ĈӜNG CѪ

VҰT LIӊU

Keo bӏt kín dҥng lӓng
(1207B hoһc 1215 sҧn xuҩt bӣi Three
Bond hoһc 5060S hoһc 5020 sҧn xuҩt
bӣi LOCTITE hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Keo bӏt kín dҥng lӓng
(5211C hoһc 1215 sҧn xuҩt bӣi Three
Bond hoһc KE45T sҧn xuҩt bӣi SHINETSU-SILICONE hoһc 5060S hoһc
5020 sҧn xuҩt bӣi LOCTITE hoһc loҥi
tѭѫng ÿѭѫng)
Hӛn hӧp dҫu mô luýp ÿen
(hӛn hӧp gӗm 1/2 dҫu ÿӝng cѫ và 1/2 mӥ
molybdenum disunfua)
Keo mô luýp ÿen
(MOLYPASTE 300 sҧn xuҩt bӣi
SUMICO hoһc 1901 sҧn xuҩt bӣi Three
Bond hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)

(ALVANIA R3 sҧn xuҩt bӣi Shell hoһc
loҥi tѭѫng ÿѭѫng)

(AUTOREX B sҧn xuҩt bӣi IDEMITSU
hoһc POWERNOC WB3 sҧn xuҩt bӣi
NIPPON OIL hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)

(P/U N6B hoһc N6C sҧn xuҩt bӣi
NIPPON OIL hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)

(RETINEX LX2 do Shell sҧn xuҩt, P/U
N6B do NIPPON OIL sҧn xuҩt hoһc loҥi
tѭѫng ÿѭѫng)
Dҫu ÿӝng cѫ
(Không có phө gia mô luýp ÿen)

1-14

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN

GHI CHÚ

BӅ mһt gia công vách máy phҧi
BӅ mһt lҳp ráp giӳa giá bѫm dung dӏch làm mát va ÿҫu
quy lát

Xem trang 15-8
Xem trang 10-15

BӅ mһt tiӃp xúc ÿҫu quy lát vӟi phӟt cao su
BӅ mһt lҳp ráp giӳa chӕt bѫm dung dӏch làm mát và
ÿҫu quy lát

Xem trang 10-5
Xem trang 9 -10

Các vҩu cam trөc cam
BӅ mһt xoay và khu vӵc cam giҧm áp
BӅ mһt trѭӧt trөc cò mә
BӅ mһt trѭӧt vòng bi kim cò mә
Ĉҫu thân xu páp và bӅ mһt trѭӧt thân xu páp
BӅ mһt ăn khӟp giӳa trөc bѫm nѭӟc vӟi trөc cam
BӅ mһt bên trong vҩu lӗi má bӏ ÿӝng

7,3 – 8,3 g

Rãnh dүn hѭӟng má ÿӝng puly bӏ ÿӝng

1,7 – 2,2 g

Mһt trѭӧt cӫa vòng bi má tƭnh puly bӏ ÿӝng
Mһt trѭӧc cӫa vòng bi kim má tƭnh puly bӏ ÿӝng
Răng bánh răng truyӅn ÿӝng và bӏ ÿӝng bѫm dҫu
Toàn bӝ bӅ mһt rô to bên trong và ngoài bѫm dҫu
BӅ mһt trѭӧt trөc bѫm dҫu
Phӟt kim phun xăng
BӅ mһt con lăn cò mә
Toàn bӝ bӅ mһt vòng ÿӋm ÿҫu quy lát
Răng nhông cam
Toàn bӝ bӅ mһt xích cam
BӅ mһt bên trong phӟt thân xu páp
Răng nhông thӡi ÿiӇm
BӅ mһt bên trong xy lanh
Các rãnh xéc măng và mһt trѭӧt piston
Mһt trong lӛ chӕt piston
Toàn bӝ bӅ mһt xéc măng
BӅ mһt ngoài chӕt piston
Mһt trong ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
Ren trái trөc cѫ
Vòng bi ÿҫu lӟn thanh truyӅn
Vòng bi trөc cam
BӅ mһt trѭӧt chӕt ÿҭy vòng bi trөc cѫ
Khu vӵc vòng bi trөc truyӅn, trөc trung gian và trөc cuӕi
cùng
Răng bánh răng trөc truyӅn, trөc trung gian và trөc
cuӕi cùng
Khu vӵc trѭӧt vòng bi kim và bi cҫu
Toàn bӝ bӅ mһt mӛi phӟt O
BӅ mһt ngoài và miӋng phӟt dҫu

Tra tӕi thiӇu 3 cm3
Tra tӕi thiӇu 2 cm3


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

KHUNG XE
VҰT LIӊU

Mӥ ÿa dөng vӟi áp lӵc mҥnh
(mӥ khuyӃn cáo:
(EXCELIGHT EP2 ÿѭӧc sҧn
xuҩt bӣi KYODO YUSHI,
Nhұt Bҧn hoһc ALVANIA
EP2 ÿѭӧc sҧn xuҩt bӣi Shell
hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Mӥ ÿa dөng

Mӥ silicon

Dҫu phanh
(DOT 3 hoһc DOT 4)
Dҫu giҧm xóc Honda Ultra
10W hay loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Keo dính (Honda Bond A
hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Dҫu ÿӝng cѫ

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN

Vòng bi cә lái
MiӋng phӟt chҳn bөi cә lái

Miêҕng phӟt chҳn bөi baғnh trѭѫғc
Khu vӵc bi lăn bánh trѭӟc
BӅ mһt trөc bánh trѭӟc
Mһt xoay và ÿҫu dây ga
BӅ mһt tiӃp xúc cam phanh sau vӟi guӕc phanh
Rãnh áo cam phanh sau
Trөc chӕt chҳn phanh sau
MiӋng phӟt chăғn bөi phanh sau
BӅ mһt vít chӕt trѭӧt tay phanh
Khu vӵc xoay khӟp tҩm chҳn bình xăng
Mһt trѭӧt chӕt thanh gác chân sau
BӅ mһt trѭӧt ngàm yên
BӅ mһt trөc xoay chân chӕng giӳa
Mһt trѭӧt trөc chân chӕng cҥnh
Bên trong chөp pít tông xy lanh chính
Khu vӵc tiӃp xúc pít tông chính và bӝ gõ
khu vӵc trѭӧt chӕt nӕi cân bҵng
Khu vӵc trѭӧt vít bӝ gõ
BӅ mһt trѭӧt và vùng chӕt bӝ gõ
BӅ mһt trѭӧt và vùng chӕt nӕi cân bҵng
BӅ mһt trѭӧt và vùng chӕt nӕi cҫn trѭӟc
Khu vӵc trѭӧt chӕt/giá chӕt ngàm phanh
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt O chӕt bӕ ngàm phanh
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt chҳn bөi ngàm phanh
Khu vӵc trѭӧt và bên trong xy lanh chính
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt O bình dҫu phanh
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt chҳn bөi pít tông ngàm phanh
Toàn bӝ bӅ mһt pít tông ngàm phanh
Cúp ben pít tông xy lanh chính
MiӋng phӟt dҫu và phӟt chҳn bөi giҧm xóc
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt O ÿӃ lò xo giҧm xóc
Bên trong cao su tay lái
Khu vӵc gia công hӝp lӑc gió vӟi ӕng nӕi hӝp lӑc gió
Phӟt O bѫm xăng
Phӟt O và ÿӋm cao su ӣ bình xăng
Phӟt O lӑc xăng

GHI CHÚ

Bôi 3-5 g mӛi

Tra 0,1 – 0,2 g
Tra 0,1 - 0,2 g
Tra 0,05 - 0,15 g
Tra 0,1 – 0,2 g

Bôi 1,5 g
Tra 0,1 g
Tra 0,1 g
Bôi 0,1 g
Bôi 0,1 g
Bôi 0,1 g
Tra 0,1 g
Bôi tӕi thiӇu 0,4 g

Bôi tӕi ÿa 1g

1-15


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

ĈI BÓ DÂY & CÁP
ĈҪU NӔI 3P ĈÈN PHA

DÂY CÔNG TҲC TAY LÁI PHҦI

ĈҪU NӔI ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ 16P (Xám)

RѪ LE ĈÈN BÁO RӀ

DÂY CÔNG TҲC TAY LÁI TRÁI

ĈҪU NӔI 3P CÔNG
TҲC DӮNG CҪM

DÂY CÔNG TҲC PHANH SAU
ĈҪU NӔI 3P CÔNG TҲC PHA/
CӔT

ĈҪU NӔI 4P CÔNG
TҲC ĈÈN

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
CÔNG TҲC CÒI

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
CÔNG TҲC KHӢI

ĈҪU NӔI 3P CÔNG TҲC
BÁO RӀ

DÂY CÔNG TҲC ĈÈN PHANH SAU

DÂY CÔNG TҲC ĈÈN
PHANH TRѬӞC

DÂY PHANH SAU THӬ NHҨT

DÂY GA

DÂY PHANH TRѬӞC THӬ NHҨT
DLC
DÂY CӴC DѬѪNG (+) BÌNH ĈIӊN
ӔNG NӔI BÌNH CHӬA
DҪU XY LANH CHÍNH

DÂY CӴC ÂM (-) BÌNH ĈIӊN
DÂY KHÓA YÊN

ӔNG PHANH TRѬӞC

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO
RӀ TRÁI TRѬӞC

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO RӀ
TRѬӞC PHҦI

ӔNG NӔI BÌNH CHӬA
DҪU XY LANH CHÍNH

1-16

KҼP

DÂY KHÓA YÊN


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
ӔNG NӔI BÌNH CHӬA DҪU XY LANH CHÍNH CBS
ĈҪU NӔI 3P (Ĉen) ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO
RӀ TRѬӞC BÊN TRÁI

BÓ DÂY CHÍNH

DÂY KHÓA YÊN
DLC

ĈҪU NӔI 4P CÔNG TҲC MÁY
ĈҪU NӔI 3P ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO
RӀ TRѬӞC BÊN PHҦI

CÁC ĈҪU NӔI:
ĈҪU NӔI 9P BÓ DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ
– ĈҪU NӔI 9P (Ĉӓ) BÓ DÂY ĈӖNG HӖ TӔC

DÂY CӴC ÂM (-) BÌNH ĈIӊN

ĈӜ

ĈҪU NӔI (Ĉen) 33P ECM

ĈҪU NӔI 5P ECM
ĈҪU NӔI 3P (Ĉen) ECM

DÂY CÒI

ӔNG PHANH TRѬӞC

1-17


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
DÂY PHANH TRѬӞC THӬ NHҨT
ӔNG NӔI BÌNH CHӬA DҪU XY LANH CHÍNH
ĈҪU NӔI 3P (Ĉen) ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN
BÁO RӀ TRѬӞC BÊN TRÁI
ĈҪU NӔI 3P ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO
RӀ TRѬӞC BÊN PHҦI

HӜP CҪU CHÌ/RѪ LE
DÂY PHANH SAU THӬ NHҨT
DÂY CӴC ÂM (-)
BÌNH ĈIӊN
DÂY GA

BÓ DÂY CHÍNH
DÂY CӴC DѬѪNG
(+) BÌNH ĈIӊN

DÂY PHANH
SAU THӬ HAI

DÂY KHÓA YÊN

ӔNG PHANH TRѬӞC

1-18

ӔNG XҦ TRÀN KHAY XĂNG


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

BÓ DÂY CHÍNH
ӔNG XҦ HӜP LӐC KHÍ BÌNH XĂNG

ӔNG THÔNG HѪI HӜP
LӐC KHÍ BÌNH XĂNG

ÔғNG DÂѺN XĂNG

ĈҪU NӔI 5P BӜ BѪM XĂNG

HӜP LӐC
KHÍ BÌNH
XĂNG

ӔNG NӔI BÌNH
XĂNG tӟi HӜP LӐC
KHÍ BÌNH XĂNG
ĈҪU NӔI 6P CҦM
BIӂN CKP (Ĉen)
ĈҪU NӔI 4P (Ĉen) BÓ
DÂY PHӨ ĈӜNG CѪ
ӔNG NӔI VAN ĈIӊN TӮ KIӆM SOÁT
LӐC KHÍ tӟi ӔNG HÚT

TӮ HӜ LӐC KHÍ BÌNH
XĂNG TӞI ӔNG VAN TӮ
ĈҪU NӔI 3P (Nâu)

MÁY PHÁT

ĈҪU NӔI 10P (Ĉen) BÓ DÂY
PHӨ ĈӜNG CѪ

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) VAN ĈIӊN TӮ
KIӆM SOÁT LӐC KHÍ

1-19


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) KIM PHUN XĂNG

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) CҦM BIӂN ECT

ĈҪU NӔI 2P VAN TӮ CҪM
CHӮNG NHANH

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) CҦM BIӂN IAT

DÂY KHÓA YÊN
ӔNG THÔNG HѪI

VÁCH MÁY

ӔNG THÔNG HѪI
HӜP LӐC KHÍ BÌNH
XĂNG

ÔғNG DÂѺN XĂNG

NӔI MÁT

ĈҪU NӔI 3P (Lөc) CÔNG
TҲC CHÂN CHӔNG

DÂY MÁY PHÁT/CҦM BIӂN CKP
ӔNG NӔI VAN ĈIӊN TӮ KIӆM
SOÁT LӐC KHÍ tӟi ӔNG HÚT

BÓ DÂY ĈӜNG CѪ
ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) VAN ĈIӊN TӮ
KIӆM SOÁT LӐC KHÍ

1-20


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×