Tải bản đầy đủ

Tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố
Tuyên Quang

Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Việt
Nam với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những yếu
tố hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế quốc gia. Tỉnh Tuyên Quang cũng không
nằm ngoài mục tiêu và chủ trương đó, trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân
tỉnh Tuyên Quang chủ trương phát triển tỉnh theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, phát triển dịch vụ, du lịch. Kinh tế và đời sống nhân dân ở đây dần được cải
thiện, đi đôi với sự phát triển đó thì nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh những
mặt trái, đó là sự tha hóa biến chất về đạo đức và nhận thức của một bộ phận con
người, làm phát sinh tệ nạn xã hội, dẫn đến tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội
đi theo chiều hướng xấu.

Các loại Tội phạm này ngày một gia tăng, tinh chất và mức độ hành vi phạm tội
ngày càng nguy hiểm, tinh vi hơn, trong đó thì tội phạm ma túy chiếm tỉ lệ lớn trong
các loại tội phạm như: tội “tàng trữ , vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm
đoạt chất ma túy”, “ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “ sử dụng trái phép
chất ma túy”, “cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”…xảy
ra rất phức tạp dưới nhiều hình thức. Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội,
gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại

hạnh phúc gia đình, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác như cướp của,
giết người, trộm cắp…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh xã hội, an
ninh quốc gia. Tệ nạn ma túy ngày càng nhức nhối và có chiều hướng gia tăng trong
những năm gần đây, trở thành vấn đề cấp bách của toàn thể xã hội.
Trong thời gian thực tập tại địa phương, cụ thể là tại Tòa án nhân thành phố Tuyên
Quang, qua theo dõi công tác xét xử và qua số liệu thống kê từ năm 2006 đến 2010
nhận thấy tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ngày càng


gia tăng, mặc dù địa phương cũng đã có nhiều biện pháp nhằm chặn đứng và đẩy lùi
tệ nạn này nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tệ nạn này vẫn đang là mối
quan tâm lo lắng của địa phương. Trong đó đặc biệt là các tội mua bán trái phép
chất ma túy chiếm tỷ lệ lớn so với nhóm tội phạm ma túy và tổng số vụ án hình sự
đã được xét xử. Để tìm hiểu và góp phần đấu tranh với hành vi mua bán trái phép
chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, qua thực tiễn xét xử và báo cáo
tổng kết công tác xét xử qua cac năm về tội phạm ma túy, em đã mạnh dạn chọn đề
tài: “……..” để thấy được đặc điểm cũng như công tác xét xử loại tội phạm này trên
địa bàn thành phố Tuyên Quang.
I. Đặc điểm của tội phạm “Mua bán trái phép chất ma túy” trên địa bàn thành phố
Tuyên Quang.
1. Tội phạm ma túy chiếm tỷ lệ lớn và phức tạp.
Theo số liệu thống kê của TAND thành phố Tuyên Quang từ năm 2006 đến 1010 tội
phạm về ma túy và tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy có diễn biến như sau:
Năm 2006, TAND thành phố Tuyên Quang đã thụ lý và đưa ra xét xử các tội phạm
về ma túy là 50 vụ và 55 bị cáo, trong đó tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy
có 27 vụ và 30 bị cáo, chiếm 54% số vụ và bị cáo phạm tội về ma túy.
Năm 2007, TAND thành phố Tuyên Quang đã thụ lý và đưa ra xét xử các tội phạm
về ma túy là 52 vụ và 59 bị cáo, trong đó tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy
có 29 vụ và 32 bị cáo, chiếm 56% số vụ và 54% số bị cáo phạm tội về ma túy.
Năm 2008, TAND thành phố Tuyên Quang đã thụ lý và đưa ra xét xử các tội phạm
về ma túy là 55 vụ và 61 bị cáo, trong đó tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy
có 31 vụ và 33 bị cáo, chiếm 56% số vụ và 54% số bị cáo phạm tội về ma túy.


Năm 2009, TAND thành phố Tuyên Quang đã thụ lý và đưa ra xét xử các tội phạm
về ma túy là 58 vụ và 66 bị cáo, trong đó tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy
có 33 vụ và 35 bị cáo, chiếm 57% số vụ và 53% số bị cáo phạm tội về ma túy.
Năm 2010, TAND thành phố Tuyên Quang đã thụ lý và đưa ra xét xử các tội phạm
về ma túy là 59 vụ và 67 bị cáo, trong đó tội phạm về mua bán trái phép chất ma túy
có 34 vụ và 35 bị cáo, chiếm 58% số vụ và 52% số bị cáo phạm tội về ma túy.

Như vậy, qua số liệu trên cho ta thấy tỷ lệ tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
so với tội phạm ma túy nói chung là tương đối lớn, chiếm khoảng trên 50% số
lượng và chất lượng. Loại tội phạm này ngày càng có xu hướng tăng về số lượng.
Năm 2006 chiếm 54% số vụ tội phạm ma túy, đến năm 2010 tăng lên 58%. Về chất
lượng lại có chiều hướng giảm, năm 2006 chiếm 54% số bị cáo phạm tội ma túy,
đến năm 2010 giảm xuống còn 52%. Tuy có chiều hướng giảm song vẫn còn chậm.
Qua quá trình tìm hiều, thu thập số liệu và được sự đóng góp ý kiến của các cán bộ
ngành tòa án và các cán bộ tư pháp khác cho biết:
Loại tội phạm về ma túy nói chung và tội phạm mua bán trái phép chất ma túy nói
riêng đang ngày càng có chiều hướng gia tăng và tinh vi xảo quyệt hơn trước, tỷ lệ
phạm tội ở tầng lớp trẻ, thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, trước đây chủ
yếu là: thuốc phiện, heroin thì nay còn xuất hiện cả thuốc lắc. Mặc dù các tội phạm
trong quá trình xét xử đã được các thẩm phán áp dụng những hình phạt nghiêm
khắc tương xứng với hành vi phạm tội và cũng là bài học để cảnh tỉnh những người
khác. Tuy nhiên loại tội phạm này vẫn không giảm, tỷ lệ tái phạm sau khi đi chấp
hành hình phạt tù vẫn còn.
Cách Hà Nội 165km về phía đông bắc, Tuyên quang là một tỉnh miền núi vẫn còn
nhiều khó khăn về kinh tế. Xung quanh tiếp giáp với các tỉnh Hà Giang, Yên Bái,
Phú Thọ, Thái Nguyên, là những tỉnh mà loại tội phạm về ma túy đang làm xã hội
nhức nhối, vì vậy mà Tuyên quang không tránh khỏi sự ảnh hưởng đó.


Cùng với quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương, những mặt trái của
nền kinh tế thị trường cũng dần biểu hiện ra, để đáp ứng nhu cầu sử dụng trái phép
chất ma túy, để thu được những món lời “siêu lợi nhuận” thì hoạt động mua bán ma
túy ngày càng lớn. Đảng và nhân dân Tuyên Quang cũng đã tích cực trong việc đấu
tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong đó đặc biệt những năm qua tỉnh Tuyên
quang cũng đã thực hiện Quyết định số 49/2005/QĐ- TTg của thủ tướng Chính Phủ
phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010 và thực hiện Công
văn số 871/CAT (PV11) ngày 06/5/2010 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm,
phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy của tỉnh nên các tội phạm về ma túy được phát
hiện và ngăn chặn kịp thời. Hiệu quả hoạt động điều tra khám phá các tội phạm ma
túy ngày càng cao, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Do vậy mà những nguồn ma túy ở các
tỉnh giáp ranh phần nào được kiểm soát chặt chẽ hơn.
2. Về giới tính.
Theo bản tổng hợp báo cáo kết quả xét xử của TAND thành phố Tuyên quang và
qua tìm hiểu đã được các cán bộ ngành tòa án cho biết:
Từ năm 2006 đến năm 2010, mỗi năm có khoảng 2 đến 3 vụ về mua bán trái phép
chất ma túy là có người phạm tội là nữ giới, còn lại đều là nam giới, tỷ lệ nữ giới
phạm tội về loại tội này không nhiều song thủ đoạn và cách thức hoạt động rất tinh
vi. Đối với tội phạm là nữ giới, chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình, do không có công
ăn việc làm, do nhận thức kém nên đã dẫn đến hành vi phạm tội. Đối với nam giới,
tội phạm bao giờ cũng mang tính chất, mức độ nguy hiểm cao hơn, liều lĩnh hơn,
táo tợn hơn, các đối tượng này thường không có công ăn, việc làm, lười lao động,
ăn chơi đua đòi dẫn đến hành vi phạm tội.
3. Về độ tuổi.


Dựa theo bảng tổng hợp báo cáo kết quả xét xử của TAND thành phố Tuyên quang
thì độ tuổi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố được
đánh giá như sau:
Số người ở độ tuổi dưới 18 phạm tội mua bán trái phép chất ma túy là không nhiều,
chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đối với những vụ án ở độ tuổi này thường mang tính chất ít
nghiêm trọng, số lượng tàng trữ không nhiều, chủ yếu là thuốc lắc và ma túy tổng
hợp. Nguyên nhân là do sự quản lý giáo dục từ phía gia đình và nhà trường còn
chưa chặt chẽ, các đối tượng còn đang độ tuổi đến trường nhưng do bỏ học sớm
hoặc do ăn chơi đàn đúm thích thể hiện mình “ chơi trội” so với bạn bè nên đã dẫn
đến những sai lầm không đáng có.
Độ tuổi từ 18 trở lên lại chiếm tỷ lệ lớn, những đối tượng này là những người mắc
nghiện lâu năm, lười lao động, không có công ăn việc làm, đua đòi, ham muốn làm
giàu bất chính.
4.Về nhân thân.
Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên quang rất đa
dạng và phong phú, thường là những người có trình độ văn hóa thấp, không có việc
làm, bản than lười lao động, ham chơi, đàn đúm, thậm chí có những người còn là
Đảng viên, trước đây đã từng tham gia quân ngũ những năm giải phóng đất nước.
Có những gia đình cả nhà phạm tội về ma túy, vì mức siêu lợi nhuận mà họ bất chấp
pháp luật, bố mẹ vào tù đã có con cái làm thay, dường như họ đã coi việc mua bán
ma túy và vào tù là một “ nghề” nên vẫn thường xuyên diễn ra.
5. Hành vi phạm tội.
Người phạm tội thường chia ma túy ra thành những gói nhỏ: tép….mỗi gói là một
liều lượng nhất định để bán cho các con nghiện, việc tổ chức mau bán của những


đối tượng này hết sức tinh vi, chúng thường lựa chọn những địa điểm vắng ngwoif,
không ai để ý có sự canh gác của đông bọn để khi các lực lượng chống ma túy phát
hiện thì chúng dễ dàng tẩu thoát.
Thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội phạm về mua bán trái phép chat ma túy
cho thấy: người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ít khi bị bắt quả tang, nếu
có bị bắt quả tang cũng chỉ bị bắt với lượng chất ma túy rất ít, còn chủ yếu là bắt
được người sử dụng và từ lời khai của người sử dụng ma túy nên cơ quan điều tra
mới xác minh truy tìm người bán chất ma túy. Khi người mua chất ma túy sử dụng
bị bắt thì lập tức người bán chất ma túy đã kịp tẩu tán chất ma túy hoặc bỏ trốn nếu
có nguy cơ bị lộ. Nhiều trường hợp, người mua chất ma túy khai ra người bán chất
ma túy cho mình nhưng nếu chỉ có lời khai của người mua chất ma túy mà không có
các nguồn chứng cứ khác mà người bán chất ma túy không nhận tội thì cũng không
kết luận được. Về đặc điểm này sẽ được trình bày sâu hơn trong phần dấu hiệu của
tội phạm mua bán trái phép chất ma túy để thấy được sự phức tạp cũng như khó
khăn trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm này.
II. Dấu hiệu của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy thông qua thực tiễn xét xử
trên địa bàn thành phố Tuyên quang.
Điều 194 bộ luật hình sự quy định tới 4 hành vi phạm tội về ma túy khác nhau, nên
phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định hành vi của người phạm tội cho
đúng với tội danh. Trong đó, hành vi mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ lớn,
để tìm hiểu về loại tội phạm này, chúng ta sẽ xem xét dấu hiệu của loại tội phạm
này qua các yếu tố cấu thành tội phạm trong thực tiễn xét xử vừa qua:
1. Khách thể
Hành vi của người phạm tội xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà
nước về chất gây nghiện, đồng thời gây hiểm hạo về sức khỏe, nòi giống và kinh tế
cho con người và cho xã hội, gây ra hậu quả xấu cho cộng đồng, cải trở phong trào


phòng chống tội phạm nói chung và phong trào phòng chống tệ nạn ma túy nói
riêng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, tác động xấu đến sự phát triển lành mạnh
trong cộng đồng.
Đối tượng tác động của tội phạm này chủ yếu là các chất ma túy thường gặp như
thuốc phiện, heroin, thuốc lắc, ma túy tổng hợp.
2. Chủ thể.
Người phạm tội đều là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, đều nhận thức
được hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhận thức được hậu quả
của hành vi của mình song do ăn chơi, đua đòi, hám lợi nên vẫn quyết tâm thực
hiện. Đa phần người phạm tội là từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ dưới 18 tuổi rât ít, chiếm
khoảng 1%, trong đó chủ yếu là Nam giới chiếm tới 98%, tỷ lệ nữ giới trong tội
phạm này rất ít.
Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên quang
rât phong phú và đa dạng, đa phần là có nhân than xấu, là những người nghiện ma
túy đã được đưa đi cai nghiện song không chiujtwf bỏ mà tiếp tục dấn than vào con
đường phạm tội, là những đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự, ăn chơi, lêu
lổng, không chịu lao động.
Tuy nhiên bên cạnh đó cung có không ít những người phạm tội là Đảng viên và giữ
chức vụ nhất định tại các cơ quan Nhà nước, đây là những người tha hóa biến chất,
vì mục tiêu lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Trong đó có bị cáo Hoàng Trọng Thủy
sinh năm 1970, nghề nghiệp và chức vụ: là phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện
yên sơn, tỉnh Tuyên Quang, là Đảng viên, do hám lợi mà đã thực hiện hành vi mua
bán trái phép chất ma túy và kết quả phải nhận một bản án là 7 năm tù giam cho
hành vi của mình (Bản án số 16/2010/HSST ngày 25- 02- 2010 của TAND thành
phố Tuyên Quang), hay như bị cáo Nguyễn Văn Học sinh 1956 trước đây từng có
thời gian phục vụ trong quân ngũ được Nhà nước thưởng huân chương chiến công


hạng Nhì, bố mẹ đẻ là những cán bộ tiền khởi nghĩa được tặng thưởng huân chương
kháng chiến trong cuộc kháng chiến chống pháp, song bản than bị cáo lại vì hám lời
mà thực hiện hành vi phạm tội ( Bản án số 14/ 2010/HSST ngày 24-02- 2010 của
TAND thành phố Tuyên Quang).
Đây là thực trạng đáng buồn về sự tha hóa biến chất của những cán bộ, Đảng viên
do mục tiêu kiếm tiền mà bất chấp tất cả, đánh mất đi cả sự nghiệp, truyền thống tốt
đẹp của gia đình mà đã được xã hội và Nhà nước thừa nhận.
3. Khách quan.
Các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy hầu hết là mua rồi
bán lại hoặc mua về sử dụng rồi bán, vận chuyển ma túy để bán cho người khác,
tàng trữ để bán cho người khác, trong đó có những hành vi bị bắt quả tang, có
những hành vi đang vận chuyển trên đường đi bán nhưng kịp bán thì đã bị bắt, có
những hành vi do bắt được người sử dụng ma túy và từ lời khai của người sử dụng
ma túy nên cơ quan điều tra đã xác minh và đấu tranh với người bán chất ma túy và
với những chứng cứ không thể chối cãi người thực hiện hành vi phạm tội cũng đã
thừa nhận.
Trong đó có vụ án của Hoàng Trọng Thủy: ngày 02/11/2009, phòng cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy công an thành phố Tuyên Quang lập biên bản vi phạm hành
chính đối với Vũ Duy Kiên xã An Tường, thành phố Tuyên Quang về hành vi sử
dụng trái phép chất ma túy, xét nghiệm tìm chất ma túy đối với Kiên, kết quả dương
tính ( có chất ma túy trong cơ thể), Kiên khai, ngày 01/11/2009 đã mua ma túy ở
Đoan Hùng, Phú Thọ sử dụng và trước đó đã cùng Mai Hồng Đàm ở xã An Tường
mua hê rooin của Hoàng Trọng Thủy ở tổ 6, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang để sử dụng.
Ngày 03/11/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Trọng
Thủy, Thủy đã tự giao nộp cho tổ công tác 01 gói nhỏ cất giữ trong ví để trong túi


quần đang mặc, Thủy khai là hê rooin. Kết luận giám định số 222/GĐ- KTHS ngày
05/11/2009 của phòng kĩ thuật hình sự công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: Số chất
bột vón cục màu trắng thu của Hoàng Trọng Thủy có trọng lượng 0,073 gam là hê
rooin.
Qua quá trình đấu tranh khai thác, Thủy đã nhận tội là đã 2 lần bán hê rôin cho
những người nghiện khác là Đàm và Kiên (Bản án số 16/2010/HSST ngày 25- 022010 của TAND thành phố Tuyên Quang).
Vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Mai Duy Khánh, bị cáo này mua hê
roin tại km 6 thuộc xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang của một người đàn
ông không quen biết 1 gói hê roin, giá 150.000 đồng; sau đó Khánh mang về nơi ở
lấy một ít hê roin ra sử dụng, số còn lại Khánh chia thành 02 gói nhỏ để bán lại cho
những người khác, hay như vụ án của Nguyễn Văn Học, Học đang trên đường vận
chuyển ma túy để bán cho đối tượng khác và chưa kịp bán thì đã bị bắt.
4. Chủ quan.
Tại phiên tòa, người phạm tội thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều
khai nhận là biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật, đều nhận thức được tác hại
của hành vi mua bán trái phép chất ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự
xã hội, hủy hoại biết bao cuộc song gia đình nhưng vẫn cố ý thực hiện, hành vi của
những người này đều được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.
Mục đích phạm tội của họ thường mua ma túy về sử dụng rồi bán lại cho người
khác nhằm kiếm tiền mua ma túy phục vụ cho cơn nghiện của mình, số còn lại là ví
muốn kiếm tiền, làm giàu bất chính trên những nỗi lo của xã hội.
III. Đặc điểm hình phạt được áp dụng đối với tội phạm mua bán trái phép chất ma
túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.


Việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
thông qua những số liệu được tổng kết, phân tích và đánh giá như sau:
Từ năm 2006 đến 2010, TAND thành phố Tuyên Quang đã xét xử và không có bị
cáo nào được hưởng án treo, điều này thể hiện tính nghiêm minh trong công tác xét
xử nhằm răn đe, giáo dục người phạm tội. Số bị cáo bị áp dụng hình phạt tù chiếm
tỷ lệ lớn trên 50%, còn lại là bị từ 7 đến 15 năm. Những đối tượng từ 7 năm tù trở
lên hầu hết là những đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thực hiện
hành vi phạm tội nhiều lần hoặc là trường hợp tái phạm nguy hiểm, đa phần là có
nhân thân xấu, là những đối tượng tái nghiện trở lại…
IV. Đánh giá thực tiễn công tác xét xử các vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên
địa bàn thành phố Tuyên Quang.
1. Ưu điểm:
Trong những năm qua, TAND thành phố Tuyên Quang đã thực hiện sự chỉ đạo của
Chánh án TANDTC về hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm
do Bộ Công An phát động và đợt cao điểm phòng chống ma túy do thủ tướng Chính
phủ phát động, cùng với các đơn vị khác trên địa bàn thành phố, TAND thành phố
Tuyên Quang đã tập trung lực lượng cán bộ, Thẩm phán và tăng cường phối hợp với
các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp lựa chọn, xác định các vụ án điểm để khẩn
trương đưa ra xử lý. Từ năm 2006 đến 2010 TAND thành phố Tuyên Quang đã lựa
chọn và xét xử 67 vụ án lưu động, án điểm, thông qua đó góp phần nâng cao ý thức
pháp luật, tinh thần đâu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân và phục vụ kịp
thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Với việc làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cộng với việc xét xử
nghiêm túc các trường hợp vi phạm, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến ít
phức tạp hơn. Tuy nhiên theo đánh giá và phân tích tình hình tội phạm mua bán trái
phép chất ma túy cho thấy số vụ án loại tội này chiếm tỷ lệ lớn và có chiều hướng


gia tăng, tuy nhiên số bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy lại có xu
hướng giảm nhưng ít.
Trong công tác giải quyết các vụ án hình sự nói chung và các tội phạm về mua bán
trái phép chất ma túy nói riêng, TAND thành phố Tuyên Quang luôn cố gắng đảm
bảo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự và theo tinh thần cải cách tư pháp.
Phán quyết của tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ
sở xem xét một cách toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án để xét xử đúng
người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong những năm qua, không có trường hợp nào
quá hạn luật định. Trong các vụ án đã xét xử chưa có trường hợp nào TAND thành
phố Tuyên Quang kết án oan người không có tội. Tỷ lệ giải quyết các vụ án cao đạt
98% số lượng vụ án đã thụ lý, hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo còn
mang tính chất răn đe giáo dục có tác dụng với kẻ khác, đáp ứng được yêu cầu đấu
tranh, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.
TAND thành phố Tuyên Quang cũng đã thực hiện việc đổi mới thủ tục xét xử và
tranh tụng tại các phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, phối hợp với
viện kiểm sát tổ chức tốt các phiên tòa mẫu và phiên tòa lưu động, qua đó bồi
dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán
bộ nghành.
2. Hạn chế:
- Số vụ án mua bán trái phép chất ma túy đưa ra xét xử lưu động chưa nhiều chỉ mới
đạt chỉ tiêu mà tòa án đưa ra.
- Nhiều vụ chưa bảo đảm được tính nhanh chóng kịp thời.
- Thời gian tranh tụng tại phiên tòa còn ít.


- Số lượng, chất lượng thẩm phán của TAND nói chung còn thiếu so với yêu cầu,
trình độ nâng cao nghiệp vụ nhiều bất cập trong khâu đào tạo và bồi dưỡng vì
những nguyên nhân chủ quan. Do vậy trong quá trình phân công xét xử đôi khi còn
gặp trở ngại.
- Hội thẩm nhân nhân về trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa được nâng cao, kiến
thức pháp luật đôi khi còn chưa nắm bắt cụ thể và chính xác, do vây trong công tác
xét xử gặp nhiều khó khăn.
V. Những khó khăn trong quá trình đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua
bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
Trong quá trình đấu tranh và phòng chống tội phạm, một trong những yếu tố hang
đầu không chỉ là việc đưa ra những bản án, quyết định mang tính chất nghiêm khắc
để răn đe trừng phạt mà còn phải tìm ra những nguyên nhân, những khó khăn vướng
mắc trong quá trình ngăn chặn đấu tranh đẩy lùi loại tội phạm này.
Nguyên nhân và khó khăn đối với loại tội phạm này rất đa dạng, nó có thể là do
khách quan và chủ quan, cụ thể là: do vị trí địa lý, do kiinh tế, môi trường sống,
giáo dục, sự quản lý từ phía các cơ quan chức năng…Đó đều là những vướng mắc,
khó khăn trong quá trình đấu tranh đối với loại tội phạm này. Những khó khăn này
đã được đề cập đến trong nhiều đề tài nghiên cứu về loại tội phạm này, mặc dù
không còn là mới mẻ nhưng vẫn rất cần thiết, trong đề tài này em xin đưa ra một
khó khăn đối với loại tội phạm này. Đó là khó khăn trong quá trình “ Hậu cai
nghiện”.
Thực tiễn công tác xét xử đối với tội phạm ma túy cho tháy rằng: “ việc dậy nghề và
giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” là điều cần thiết. Thực tiễn trên địa
bàn thành phố Tuyên Quang cho thấy công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và
cộng đồng không đạt hiệu quả, có đến 98% người sau cai nghiện ma túy tại gia đình
và cộng đồng bị tái nghiện. Hầu hết những người này sử dụng ma túy với liều lượng


cao hơn, chuyển từ hút sang tiêm chích, làm gia tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS.
Bên cạnh đó, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cũng tạo điều kiện cho
nạn lôi kéo, rủ rê, lây lan, làm phát sinh nhiều người nghiện mới, từ đó phát sinh
thêm những đối tượng tang trữ, mua bán trái phép chất ma túy ngày càng nhiều, bởi
có “ cầu” ắt sẽ có “ cung”, các tội phạm về ma túy sẽ gia tăng.
Hàng năm có không biết bao nhiêu người cai nghiện được trở về gia đình và xã hội
nhưng không được dạy nghề, không được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tạo
việc làm, việc định hướng cho họ có được một nhận thức đúng đắn, lựa chọn cho
mình những công việc phù hợp lại chưa có, từ đó có thể thấy là khoảng cách từ
nghiện ma túy đến con đường phạm tội trộm cắp, cướp giật và các tội phạm liên
quan đến ma túy là rất ngắn.

Tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Qaung vẫn còn, do vậy người cai
nghiện khi trở về với gia đình dễ có cơ hội tiếp xúc với ma túy nên dễ tái nghiện và
phạm tội liên quan đến ma túy.
Thêm vào đó, gia dình và các đoàn thể xã hội chưa thật sự quan tâm đúng mức cho
người cai nghiện khi trở về với gia đình và xã hội: không có việc làm, thất nghiệp
nên tụ tập, bạn bè ăn chơi và để có tiền chơi bời hút chích dẫn đến phạm tội, đặc
biệt là các tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có nguy cơ cao.
Đó là những khó khăn, vướng mắc mà trong quá trình đấu tranh nhằm ngăn chặn và
đẩy lùi loại tội phạm này, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý và cân nhắc đưa ra
những biện pháp thích hợp để góp phần hạn chế loại tội phạm này xảy ra trên địa
bàn thành phố Tuyên Quang.
VI. Một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống
tội phạm mua bán trái phép chất ma túy.


1. Đối với các cơ quan chức năng.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và
tệ nạn xã hội thành phố cần phải tập trung chỉ đạo các sở, ban, nghành phối hợp
triển khai nhiều biện pháp phòng chống ma túy; tập trung tuyên truyền, vận động
nhân dân phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy trong cộng đồng dân cư...
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang cần chỉ đạo lực lượng Công an tấn công
quyết liệt, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma
túy lớn trên địa bàn thành phố và mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất
ma túy trong khu dân cư.
2. Giải pháp kinh tế.
Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy phần nhiều do mục đích hám lời,
ma hủ yếu là những đối tượng không có việc làm, do vậy chính quyền địa phương
cần khắc phục tình trạng khó khăn về kinh tế bằng cách giúp đỡ tạo công ăn việc
làm cho con em địa phương nhằm nâng cao mức sống. Mặt khác cũng là giúp cho
họ có một niềm tin, lập trường vững vàng trong cuộc sống, không sa vào những con
đường tệ nạn xã hội. Để làm được điều đó cần phải:
- Xây dựng các cơ sở dậy nghề, trung tâm hướng nghiệp, đầu tư trang thiết bị nhằm
tạo cơ hội việc làm cho mọi đối tượng, nhất là những người sau cai nghiện
- Các xã, phường, thị trấn cần nắm rõ những đối tượng vừa thi hành án phạt tù trở
về địa phương và có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho họ có việc làm ổn
định.
3.Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.


Cần đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, triển khai kế hoạch thực hiện đến toàn
thể cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp, tổ chức, cho 100% cán bộ, công
chức, viên chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, cam kết phòng chống ma túy;
phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng
chống ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
4. Các biện pháp về tổ chức quản lý xã hội.
Thường xuyên kiểm tra nhân khẩu, tạm trú tạm vắng của những người sinh sống
trên địa bàn thị xã, làm tốt công tác đăng ký và quản lý nhân khẩu, tập chung rà soát
kỹ đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội tàng trữ trai phép chất ma túy. Theo dõi,
lắm chắc tình hình hoạt động, phương thức thủ đoạn, đặc điểm của tội phạm này
diễn ra trên địa bàn thị xã.
5. Đối với hoạt động của TAND thành phố Tuyên Quang.
Cần phải nâng cao chất lượng, trách nhiệm hơn mức của đội ngũ Thẩm phán và cán
bộ tòa án. Bên cạnh đó cần có sự tăng cường phối hợp chặt chẽ; đồng bộ, hơn nữa
giữa 3 nghành Công an, viện kiểm sát, tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử
để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.
Bên cạnh việc nâng cao nhận thức chuyên môn, TAND thành phố Tuyên Quang cần
tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cho
cán bộ tòa án. Ngày càng nâng cao ý thức tự giác và rèn luyện để người cán bộ tòa
án có đạo đức trong sang và trình độ chuyên môn vững vàng để giải quyết, phán xét
các vụ án khách quan và công bằng.
KẾT LUẬN
Công tác đấu tranh, phòng chống tội tàng trữ trái phép chất ma túy nói riêng và tội
phạm về ma túy nói riêng có một ý nghĩa, vai trò hết sức to lớn trong sự nghiệp xây


dựng và phát triển đất nước. Nó không chỉ xâm hại đến những quan hệ pháp luật mà
nhà nước bảo hộ ( đó là quản lý độc quyền các chất gây nghiện của nhà nước), nó
còn trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm, tính mạng - là những quyền cơ bản
của con người được quy định trong hiến pháp và hiến chương Liên hợp quốc. Do đó
chúng ta cần phải ý thức được chính bản thân mình, để loại bỏ những hành vi đó ra
khỏi đời sống xã hội. Đây không chỉ là quyền mà là nghĩa vụ của mỗi công dân bởi
lẽ đấu tránh và phòng chống tội phạm là “ sự nghiệp toàn dân” có như vậy quyền và
lợi ích chính đáng của mỗi người mới được bảo vệ.
Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa và vai trò của công tác này, Đảng bộ và nhân dân
thành phố Tuyên Quang đã không ngừng đẩy mạnh việc nghiên cứu những nguyên
nhân, điều kiện cũng như thực trạng của tội tàng trữ trái phép chất ma túy để từ đó
xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm này sao cho có hiệu quả
nhất.
Vì vậy trong những năm gần đây công tác đầu tranh phòng chống tội tàng trữ trái
phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã đạt được những thành tích
đáng kể, nhiều hành vi vi phạm pháp luật, các vụ án có tính chất phức tạp đều được
phát hiện và xử lý kịp thời góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
thành phố, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên công tác này
vẫn còn những tồn tại nhất định. Với mong muốn có thể nâng cao hiệu qua của công
tác xét xử và phần nào khắc phục được những mặt còn hạn chế đó em đã đưa ra một
số những giải pháp trong bài viết của mình.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×