Tải bản đầy đủ

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực
thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân
trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt
bằng.
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của
người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải
phóng mặt bằng có vai trò hết sức quan trọng với đất nước, nhà
đầu tư và với mỗi người dân. Tuy nhiên việc thực hiện công tác này
vẫn gặp phải rất nhiều tồn tại, khó khăn cần có nhanh chóng có
biện pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả.
Nhà nước, chính quyền địa phương và các ban ngành cần đa dạng
hoá hơn nữa các hình thức tuyên truyền kết hợp với tăng cường
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hoá phương tiện
tuyên truyền. Trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật giải
phóng mặt bằng cần có sự kết hợp các hình thức tuyên truyền
miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo
chí, xuất bản, tờ rơi, tuyên truyền thông qua hoạt động văn hoá,
văn nghệ, bài dự thi, tuyên truyền thông qua các hoạt động trợ

giúp pháp lý... Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ thông tin,
internet là một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hết
sức hiệu quả, các địa phương có thể đăng các chính sách, quy định
của nhà nước về giải phóng mặt bằng lên website của địa phương.
Tuy nhiên ở một số địa phương điều kiện vật chất không cho phép
người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các kênh thông tin này.


Chính vì vậy nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị hiện đại, phục vụ công tác tuyên truyền mà trước hết là
đầu tư cho ban tuyên giáo cấp uỷ, mở các điểm internet công cộng
trên khắp các địa phương, đồng thời tập huấn nâng cao trình độ sử
dụng công nghệ thông tin của cán bộ và người dân.
Nhà nước cần tăng thêm kinh phí để thực hiện thêm nhiều chương
trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật bồi thường giải phóng mặt
bằng. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và môi trường cũng cần tìm
kiếm thêm các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, từ sự tài trợ
của các tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi triển khai
hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bồi thường giải
phóng mặt bằng cho người dân trong cả nước.
Bộ máy cán bộ tuyên truyền pháp luật có vai trò hết sức quan
trọng, do đó để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực
thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, Nhà nước cần
quan tâm củng cố và phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ làm công
tác tuyên truyền. Các cán bộ thực hiện công tác này phải được
chuyên trách, chuyên nghiệp hóa, bồi dưỡng trình độ chuyên môn
về pháp luật đất đai đồng thời có tinh thần trách nhiệm với nhân
dân. Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền giáo dục pháp luật,
cán bộ tuyên truyền cần thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kiểm
tra, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và giải
phóng mặt bằng mới. Phải luôn đảm bảo người dân được tiếp cận
với những văn bản pháp luật mới nhất, có hiệu lực.
Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhiều người dân không
nói được tiếng phổ thông. Chính vì vậy nhà nước cần có biện pháp


đào tạo và sử dụng các cán bộ tuyên truyền là người bản xứ, có
thể nói được tiếng dân tộc để tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về giải phóng mặt bằng cho chính người dân tộc mình.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của
người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải
phóng mặt bằng chỉ thực sự có hiệu quả khi được thực hiện thường
xuyên liên tục. Chính vì thế các địa phương tiếp tục thực hiện hoạt
động tuyên truyền chính sách, pháp luật về bồi thường thường,
giải phóng mặt bằng cho người dân một cách thường xuyên, liên
tục và tập trung truyền thông để người dân hiểu và tạo ra sự đồng
thuận của đông đảo nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên và có sự
kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và
phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức người dân về thực
thi các quy định bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm phát hiện
những sai sót để kịp thời uốn nắn sửa chữa. Đồng thời có những
biện pháp cụ thể để động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị
thực hiện tốt việc giáo dục và phố biến pháp luật về giải phóng
mặt bằng.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×