Tải bản đầy đủ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1.vẽ sơ đồ bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến- chức năng. giải thích
mối quan hệ.
2.so sánh sự giống và khác giữa c.ty TNHH 2 TV nhà nước và c.ty
TNHH 1 TV do 1 cá nhân thành lập.
so sánh giống và khác nhau c.ty TNHH 1 t.viên nhà nc với c.ty TNHH 1
t.viên tư nhân
3.quản trị là gì? tại sao nói quản trị vừa mang tính KH vừa mang tính NT.
4.so sánh giống và khác giữa c.ty TNHH có 2 TV trở lên với C.ty CP
5. trình bày phương pháp kinh tế trong quản trị.
6.vẽ sơ đồ tổ chức quản lý, phân tích ưu và nhược
7.trình bày nội dung phương pháp quản trị trong doanh nghiệp
8.trình bày bản chất, đặc trưng, ưu điểm , những khuyết tật của kinh tế thị
trường.
9.Với hình thức pháp lí của HTX ,nó có bao hàm đặc điểm gì của công ty
cổ phần và công ty hợp danh.Phân tích những đặc trưng riêng có của
HTX ?.
10.Trình bày phương pháp giáo dục trong quản trị
11.Trình bày phương pháp chính trị trong quản trị.
12.Trình bày phương pháp hành chính trong quản trị.
13.So sánh công ty TNHH 1 TV với TNHH 2 TV

14.Định nghĩa quan điểm của doanh nghiệp
15.So sánh HTX với Cty cổ phần
16.So sánh cty TNHH do tổ chức thành lập với cty cổ phần.
17.So sánh bản chất và đặc trưng nền kinh tế thị trường với nền kinh tế
kế hoạch hóa.
18.Các căn cứ phân loại doanh nghiệp.
19.So sánh DNTN với công ty TNHH 1 TV
20.So sánh công ty hợp danh với công ty cổ phần
21.So sánh công ty hợp danh với doanh nghiệp tư nhân.
22.So sánh công ty hợp danh với công ty TNHH 2 TV trở lên.
23.Các định nghĩa về doanh nghiệp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×