Tải bản đầy đủ

TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011

Thư ngỏ:
Xin chia sẻ với các thầy, cô giáo những mẫu bìa mà
tôi sưu tầm và thiết kế trong nhiều năm qua để các thầy,
cô tham khảo. Kính chúc các thầy, cô sức khỏe, năm học
mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cũng như
trong cuộc sống luôn hạnh phúc.
Đồng nghiệp của các thầy, cô!


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:


2010 - 2011


phòng giáo dục & đào tạO NG HềA
TRNG THCS SN CễNG
---------- ----------

GIAO AN

Giaựo vieõn: Trn Xuõn Ngc
Tổ: Ting Anh

Naờm hoùc: 2010 2011
Nm hc: 2010- 2011


ñY BAN NH¢N D¢N HUYÖN NGHI XU¢N
TRƯỜNG THCS CƯƠNG GIÁN
----------  ----------

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Gi¸o viªn: nguyÔn thÞ h¶i lý
Tæ: to¸n-lý-c«ng nghÖ

Năm học : 2015-2016


Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
N¨m häc : 2010-2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------GI¸O ¸N:

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------


Gi¸o ¸n
Tiếng Anh 7

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
Năm hoc: 2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011


phòng giáo dục & đào tạO NG HềA
TRNG THCS SN CễNG

----------ô---------

Môn tiếng anh 6

Giaựo vieõn: Trn Xuõn Ngc
Tổ: Ting Anh

Naờm hoùc: 2010 2011x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×