Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2

NGUYỄN HƢƠNG GIANG

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ HỘP TRẮNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ MÁY TÍNH

HÀ NỘI, 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2

NGUYỄN HƢƠNG GIANG

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ HỘP TRẮNG
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60 48 01 01


LUẬN VĂN THẠC SĨ MÁY TÍNH

Người hướng dẫn khoa học:TS. Lê Văn Phùng

HÀ NỘI, 2015


LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Lê Văn Phùng - Viện
Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tận tình
hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình tôi làm luận văn.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trường Đại học sư phạm Hà Nội
2, các thầy cô Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam đã truyền đạt những kiến thức và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học của
mình.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè những
người đã động viên tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học vừa qua.


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trong luận văn này do tôi tự nghiên cứu,
đọc, dịch tài liệu, tổng hợp và thực hiện, đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới
sự hướng dẫn khoa học của thầy TS. Lê Văn Phùng. Các số liệu, kết quả trong luận
văn là trung thực, rõ ràng. Trong luận văn tôi có sử dụng một số tài liệu tham khảo
như đã trình bày trong phần tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm với những
nội dung được viết trong luận văn này.

Hà nội, ngày ...…..tháng 12 năm 2015
Ngƣời viết luận văn

Nguyễn Hƣơng Giang


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................0
LỜI CAM ĐOAN .........................................................................................................3
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................... 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................................... 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 2
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................... 2
6. Dự kiến đóng góp mới của đề tài ................................................................................... 2

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM .........................................3
1. Tổng quan về kỹ nghệ phần mềm .................................................................................. 3
1.1. Khái niệm cơ bản về kiềm thử .................................................................................... 3
1.2. Chiến lược kiểm thử ................................................................................................... 6
1.2.1. Khái niệm chiến lược kiểm thử............................................................................ 6
1.2.2. Mô hình chiến lược tổng thể ................................................................................ 8
1.2.3. Một số chiến lược kiểm thử khác......................................................................... 9
1.2.3.1. Chiến lược kiểm thử hệ thời gian thực ....................................................... 10
1.2.3.2. Kiểm thử Alpha và Beta ............................................................................ 11
1.2.3.3. Kiểm thử so sánh ........................................................................................ 13
1.3. Các phương pháp kiểm thử ....................................................................................... 14
1.4. Các kỹ thuật kiểm thử ............................................................................................... 15
1.4.1. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black – box testing) .............................................. 16
1.4.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white – box testing) ............................................ 16

Kết luận .....................................................................................................................17
CHƢƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ HỘP TRẮNG ......................................18
2.1. Đồ thị dòng .............................................................................................................. 18
2.2 Ma trận kiểm thử........................................................................................................ 23
2.3 Điều kiện logic với chiến lược kiểm thử miền và nhánh ........................................... 38
2.4 Điều khiển theo dòng dữ liệu ..................................................................................... 46
2.5 Cấu trúc chu trình – giá trị đặc trưng ......................................................................... 47


CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT
KIỂM THỬ HỘP TRẮNG .........................................................................................50
3.1 Môi trường thử nghiệm .............................................................................................. 50
3.1.1. Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ C# ..................................................................... 50
3.1.1.1. C# là ngôn ngữ đơn giản ............................................................................. 50
3.1.1.2. C# là ngôn ngữ hiện đại .............................................................................. 51
3.1.1.3. C# là ngn ngữ hướng đối tượng .................................................................. 51
3.2 Dữ liệu đầu vào và yêu cầu đầu ra ............................................................................. 52
3.2.1. Dữ liệu đầu vào: ................................................................................................. 52
3.2.2 Yêu cầu đầu ra .................................................................................................... 52
3.3 Thiết kế ca kiểm thử .................................................................................................. 52
3.3.1. Quy trình thực hiện trong chương trình ............................................................. 52
3.3.2. Ví dụ minh họa chương trình ............................................................................. 53
3.4 Kết quả thử nghiệm và đánh giá ................................................................................ 53
3.4.1. Giao diện form chính của phần mềm ................................................................. 53
3.4.2. Chọn file nguồn ................................................................................................. 54

3.4.3. Kết quả thực hiện nút Open ....................................................................54
3.4.4. Kết quả thực hiện nút Tính độ phức tạp ............................................................ 55
3.4.5 Kết quả thực hiện nút Tập kiểm thử ................................................................... 56

KẾT LUẬN ................................................................................................................57
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................58


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1.Mô hình chiến lược kiểm thử tổng thể .........................................................9
Hình 2.1 Các cấu trúc cơ bản của đồ thị dòng (sequence, if, while, until, case) ................. 18
Hình 2.2 Sơ đồ điều khiển của chương trình ....................................................................... 21
Hình 2.3 Sơ đồ luồng điều khiển ......................................................................................... 22
Hình 2.4 Đồ thị dòng ........................................................................................................... 22
Hình 2.5 Sơ đồ điều khiển chương trình của ví dụ 2 ........................................................... 30
Hình 2.6 Sơ đồ điều khiển chương trình mức gộp của ví dụ 2 ............................................ 31
Hình 2.7 Đồ thị dòng mức gộp của ví dụ 2 ......................................................................... 32
Hình 2.8 Độ phức tạp của chu trình xác định từ đồ thị dòng mức gộp ............................... 34
Hình 2.9 Xác định các ca kiểm thửbằng đường cơ bản và điều kiện ................................. 44
Hình 2.10 Đồ thị dòng để xác định tập đường cơ bản nhỏ nhất phủ các lệnh .................... 45
Hình 2.11 Xác định điều kiện cho đường cơ bản ................................................................ 45

Hình 2.12 Dạng vòng lặp thứ nhất .......................................................................... 51
Hình 2.13 Dạng vòng lặp thứ hai ............................................................................. 52
Hình 2.14 Kiểu vòng lặp lồng nhau ......................................................................... 52
Hình 2.15 Kết hợp mỗi vòng lặp trước với mọi vòng lặp sau ............................................. 48
Hình 2.16 Vòng lặp phi cấu trúc .......................................................................................... 49
Hình 3.1. Giao diện form chính ........................................................................................... 54
Hình 3.2. Cửa sổ chọn file nguồn cho chương trình. ........................................................... 54
Hình 3.3. Hiển thị file nguồn ............................................................................................... 55
Hình 3.4. Kết quả độ phức tạp ............................................................................................. 55
Hình 3.5. Kết quả Tập kiểm thử .......................................................................................... 56


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Bảng tính độ phức tạp của đồ thị dòng V(G): ...................................................... 24
Bảng 2.2. Bảng kết quả tập đường kiểm thử ....................................................................... 27
Bảng 2.3. Bảng kiểm thử kết quả ra..................................................................................... 41
Bảng 2.4. Bảng kiểm thử có ràng buộc ................................................................................ 41
Bảng 2.5.Tập các giá trị bảo đảm các ràng buộc đầu ra ...................................................... 42
Bảng 2.6. Tập các giá trị bảo đảm các ràng buộc đầu ra của C ........................................... 42
Bảng 2.7.Xác định các đầu ra để kiểm thử .......................................................................... 43
Bảng 2.8. Tập đường cơ bản nhỏ nhất phủ các lệnh ............................................................ 45


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng có vai trò rất quan trọng trong việc đưa
một ứng dụng vào áp dụng thực tế.
Kiểm thử là một trong những giai đoạn của quá trình phát triển, hoàn thành
sản phẩm. Trước khi sản phẩm được phát hành tất cả các chức năng cũng như giao
diện, ứng dụng của sản phẩm đó đều cần qua kiểm thử. Một sản phẩm tuy được
thiết kế tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi các sai sót. Kiểm thử hiệu quả sẽ phát
hiện ra được các sai sót này, tránh các lỗi trước khi phát hành. Kiểm thử đứng dưới
vai trò của người sử dụng, sẽ giúp cho sản phẩm có sự thích ứng phù hợp hơn với
thị hiếu và nhu cầu của người dùng. Chính vì lẽ đó, kiểm thử là việc hết sức cần
thiết, cần nghiên cứu về kiểm thử nhằm góp phần xác định chất lượng phần mềm
vừa được xây dựng.
Kỹ thuật kiểm thử (technical testing) hộp trắng (white box) dựa vào thuật
giải cụ thể, dựa vào cấu trúc dữ liệu bên trong của đơn vị phần mềm cần kiểm thử
để xác định đơn vị phần mềm đó có thực hiện đúng không.
Vậy tại sao ta phải quan tâm đến các kỹ thuật kiểm thử? Vì chọn kỹ
thuật kiểm thử phù hợp thì sẽ:
-

Giảm chi phí phát triển

-

Tăng độ tin cậy của sản phẩm

-

Giúp tìm ra nhiều lỗi nhất

-

Chi phí (thời gian, công sức) ít nhất

-

Sinh ra được kỹ thuật kiểm thử chạy tốt

Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình là “Nghiên
cứu các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng”.


2

2. Mục đích nghiên cứu

- Nâng cao kiến thức về công nghệ phần mềm, bảo đảm toán học trong khoa học
máy tính.
- Thực hành các kỹ thuật xác định các ca kiểm thử trong công nghệ kiểm thử hộp
trắng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về kiểm thử phần mềm.
- Nghiên cứu tổng hợp về các kỹ thuật sử dụng để kiểm thử hộp trắng như kỹ thuật
đồ thị dòng, ma trận kiểm thử, điều kiện logic, điều khiển theo dòng dữ liệu, cấu
trúc chu trình,…
- Lập trình thử nghiệm một hoặc nhiều trong các kỹ thuật đã nghiên cứu để xác định
các ca kiểm thử và xây dựng kịch bản kiểm thử cho một bài toán cụ thể.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là đơn vị phần mềm (một đoạn lệnh/mô-đun/chương
trình).Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng trong kiểm
thử phần mềm.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp phân tích các vấn đề liên quan đến đề tài,
- Phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp chuyên gia,
- Phương pháp kết hợp lý thuyết với thực nghiệm trên máy tính.
6. Dự kiến đóng góp mới của đề tài
- Xác định các tiêu chuẩn thích hợp cho việc chọn phương pháp thiết kế ca kiểm thử
và ứng dụng.


3

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM
1. Tổng quan về kỹ nghệ phần mềm
Kỹ nghệ phần mềm (software engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận
có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo
trì phần mềm. Ngành học kỹ nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ, và
các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác
vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử (software testing), và bảo trì phần mềm.[2] Kỹ nghệ
phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học
máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần
mềm (software ergonomics), và kỹ nghệ hệ thống (systems engineering).
Trích dẫn một câu nói của Edsger Dijkstra về công nghệ phần mềm:
Khi máy tính chƣa xuất hiện, thì việc lập trình chƣa có khó khăn gì cả.Khi
mới xuất hiện một vài chiếc máy tính chức năng kém thì việc lập trình bắt đầu gặp
một vài khó khăn nho nhỏ.Giờ đây khi chúng ta có những chiếc máy tính khổng lồ
thì những khó khăn ấy trở nên vô cùng lớn.Nhƣ vậy ngành công nghiệp điện tử
không giải quyết khó khăn nào cả mà họ chỉ tạo thêm ra những khó khăn mới.Khó
khăn mà họ tạo nên chính là việc sử dụng sản phẩm của họ.
1.1. Khái niệm cơ bản về kiềm thử
Kiểm thử phần mềm (software testing) là một trong những yếu tố góp phần
bảo đảm chất lượng phần mềm (SQA), là khâu điển hình kiểm soát đặc tả, thiết lập,
lập mã.
Theo Glen Myers: “Kiểm thử phần mềm là quá trình vận hành chƣơng trình
để tìm ra lỗi”.
Kiểm thử phần mềm được đặt ra với những lý do:


4

-

Muốn nhận diện phần mềm như một phần tử của hệ thống hoạt động.

-

Hạn chế chi phí cho các thất bại do lỗi gây ra sau này (hiệu quả)

-

Có kế hoạch tốt nâng cao chất lượng suốt quá trình phất triển (giải pháp).

Kiểm thử giữ vai trò lớn trong quá trình phát triển phần mềm. Xét theo tiêu
chí về chi phí thì kiểm thử chiếm:
-

40% công sức phát triển;

-

≥ 30% tổng thời gian phát triển;

-

Với các phần mềm có ảnh hưởng tới sinh mạng, chi phí có thể gấp từ 3
đến 5 lần tổng các chi phí khác cộng lại.

Như vây, kiểm thử tốt sẽ:
-

Giảm chi phí phát triển;

-

Tăng độ tin cậy của sản phẩm phần mềm.

Vấn đề đặt ra là cần vận hành phần mềm như thế nào để:
-

Hiệu suất tìm ra lỗi là cao nhất?

-

Chi phí (thời gian, công sức) ít nhất?

Công việc trước mắt của kiểm thử phần mềm là tạo ra các ca kiểm thử để tìm
ra lỗi của phần mềm.
Mục đích cuối cùng của kiểm thử phần mềm nhằm có một chương trình tốt,
chi phí ít.
Glen Myers phát biểu một số quy tắc giống như mục đích kiểm thử:
Kiểm thử là một tiến trình thực hiện một chương trình với ý định tìm ra
lỗi.
Một ca kiểm thử là một trường hợp kiểm thử có xác suất cao để tìm ra lỗi.


5

Việc kiểm thử thành công là việc kiểm thử làm lộ ra một lỗi còn chưa được
phát hiện.
Các mục đích trên dẫn đến một sự thay đổi lớn trong quan điểm.Chúng đi
ngược lại quan điểm thông thường là một phép kiểm thử thành công là kiểm thử
không tìm ra lỗi nào.Mục đích của chúng ta là thiết kế các ca kiểm thử để làm lộ ra
một cách có hệ thống những lớp lỗi khác nhau và làm như vậy với một số lượng
thời gian và công sức ít nhất.
Nếu kiểm thử được tiến hành thành công, thì nó sẽ làm lộ ra những lỗi trong
phần mềm. Việc kiểm thử phần mềm làm việc theo đặc tả nên các yêu cầu hiệu
năng dường như là được đáp ứng. Bên cạnh đó, dữ liệu thu thập được khi việc kiểm
thử tiến hành đưa ra một chỉ dẫn tốt về độ tin cậy phần mềm và một chỉ dẫn nào đó
về phẩm chất phần mềm với tư cách toàn cục.
Có một điều mà kiểm thử không thể làm được: Kiểm thử không thể chứng
minh được việc không có khiếm khuyết, nó chỉ có thể chứng minh được khiếm
khuyết phần mềm hiện hữu.
Khi kiểm thử, người ta đưa ra những khái niệm về ca kiểm thử “tốt” và
“thắng lợi”:
-

Ca kiểm thử tốt là ca kiểm thử có xác suất cao tìm ra 1 lỗi.

-

Ca kiểm thử thắng lợi là ca kiểm thử làm lộ ra ít nhất một lỗi.

Vấn đề đặt ra ở chỗ nếu không tìm được lỗi nào thì có thể kết luận phần mềm
hoàn hảo?Câu trả lời chung là chưa hẳn như vậy.
Kiểm thử có nhiều lợi ích, trong đó phải kể đến các lợi ích quan trọng:
-

Ca kiểm thử thắng lợi làm lộ ra khiếm khuyết

-

Kiểm thử mang lại các lợi ích phụ là thuyết minh:

+ Chức năng tương ứng với đặc tả,


6

+ Thực thi phù hợp yêu cầu và đặc tả,
+ Cung cấp các chỉ số tin cậy và chất lượng.
Tuy kiểm thử có nhiều lợi ích như trên nhưng chưa thể khẳng định phần
mềm không còn khiếm khuyết.
1.2. Chiến lƣợc kiểm thử
1.2.1. Khái niệm chiến lược kiểm thử
Chiến lược kiểm thử là sự tích hợp các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử tạo
thành một dãy các bước nhằm hướng dẫn quá trình kiểm thử phần mềm thành công.
Chiến lược kiểm thử được đặt ra với mục tiêu nhằm phác thảo một lộ trình
để:
-

Nhà phát triển tổ chức việc bảo đảm chất lượng bằng kiểm thử,

-

Khách hàng hiểu được công sức, thời gian và nguồn lực cần cho kiểm
thử.

Chiến lược kiểm thử cần phải đạt những yếu cầu sau:
-

Tích hợp được các khâu như lập kế hoạch, thiết kế ca kiểm thử, tiến hành
kiểm thử, thu thập và đánh giá các thong tin kết quả.

-

Đủ mềm dẻo để cổ vũ óc sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu khách hàng

-

Thích ứng với mức kiểm thử cụ thể

-

Đáp ứng các đối tượng quan tâm khác nhau.

Kiểm thử là một tập hợp những hoạt động mà có thể được lập kế hoạch trước
và tiến hành một cách có hệ thống. Một tập các bước mà trong đó chúng ta có thể
vận dụng những kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử và phương pháp kiểm thử có những
đặc trưng mang tính “khuôn mẫu”:


7

-

Bắt đầu ở mức mô-đun và tiếp tục cho đến khi tích hợp ở mức hệ thống
trọn vẹn.

-

Các kỹ thuật kiểm thử khác nhau là thích hợp cho những thời điểm khác
nhau.

-

Được cả người phát triển và nhóm kiểm thử độc lập cùng tiến hành.

-

Kiểm thử đi trước gỡ lỗi, song việc gỡ lỗi phải thích ứng với từng chiến
lược kiểm thử.

Chiến lược cần thích ứng với từng mức kiểm thử và phải đưa ra hướng dẫn
cho người thực hành và một tập các cột mốc cho người quản lý. Có hai mức kiểm
thử:
-

Kiểm thử mức thấp: thẩm định từng đoạn mã nguồn xem có tương ứng và
thực thi đúng đắn hay không?

-

Kiểm thử mức cao: thẩm định và xác minh các chức năng hệ thống chủ
yếu có đúng đặc tả và đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay không?

Mỗi chiến lược đáp ứng được yêu cầu cần quan tâm:
-

Có các hướng dẫn cho người thực hiện tiến hành kiểm thử.

-

Có các cột mốc cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động bảo đảm chất
lượng.

-

Có thước đo để đo và nhận ra các vấn đề càng sớm càng tốt.

-

Khách hàng có thể nhận biết được quá trình kiểm thử.

Việc kiểm thử cung cấp một thành lũy cuối cùng để có thể thẩm định về chất
lượng và có thể phát hiện ra lỗi.
Có một số quan điểm sai lầm:
-

Người phát triển không nên tham gia kiểm thử.


8

-

Cho phép người lạ kiểm thử một cách thô bạo.

-

Người kiểm thử chỉ quan tâm khi kiểm thử bắt đầu.

Nên xuất phát từ thực tiễn mà phân công trách nhiệm thử:
-

Người phát triển chịu trách nhiệm kiểm thử đơn vị do mình phát triển để
bảo đảm thực hiện theo đúng thiết kế, có thể tham gia kiểm thử tích hợp;
không khoán trắng chương trình cho người kiểm thử mà phải cùng làm
việc với người kiểm thử xuyên suốt dự án.

-

Nhóm kiểm thử độc lập bắt đầu làm việc khi các khoản mục cấu trúc
phần mềm đã đầy đủ, giúp gỡ bỏ những thành kiến: “người xây dựng
không thể kiểm thử tốt sản phẩm”, gỡ bỏ mâu thuẫn giữa những người
tham gia; đánh giá công sức người phát triển bỏ ra tìm lỗi; tạo ra báo cáo
đầy đủ cho tổ chức bảo đảm chất lượng phần mềm.

1.2.2. Mô hình chiến lược tổng thể
Về mặt kỹ nghệ, việc kiểm thử gồm một số bước được thực hiện tuần tự. Ban
đầu, việc kiểm thử tập trung vào từng mô-đun riêng biệt bảo đảm nó ban hành đúng
đắn như một đơn vị. Do đó mới có tên kiểm thử đơn vị. Kiểm thử đơn vị dùng rất
nhiều các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, kiểm soát các đường đặc biệt trong cấu trúc
điều khiển của một lớp mô-đun nhằm phát hiện tối đa các lỗi. Mặt khác, các mô-đun
phải được lắp ghép hay tích hợp lại để tạo nên phần mềm hoàn chỉnh.
Việc kiểm thử tích hợp có liên quan đến thẩm định và xây dựng chương
trình.Các kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen được dùng trong hầu hết quá trình tích
hợp, mặc dù các kiểm thử hộp trắng cũng có thể được dùng để bao quát đa số các
đường điều khiển.Sau khi phần mềm đã được dùng tích hợp (được xây dựng), một
tập hợp các phép kiểm thử sẽ được tiến hành.Các tiêu chuẩn hợp lệ (được thiết lập
trong phân tích yêu cầu) cũng phải được kiểm thử.Việc kiểm thử hợp lệ được tiến
hành nhằm bảo đảm phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng.Các kỹ thuật
kiểm thử hộp đen được dùng chủ yếu trong kiểm thử hợp lệ.


9

Kiểm thử hệ thống nằm trong khung cảnh rộng hơn của kỹ nghệ hệ thống
máy tính.Khi làm hợp lệ, phần mềm phải được tổ hợp với các phần tử hệ thống khác
(như phần cứng, con người, CSDL).Vì vậy, kiểm thử hệ thống là rất quan trọng.
Cuối cùng, kiểm thử chấp nhận sẽ thẩm định lại rằng tất cả các thành phần có
phối khớp với nhau không, cũng như chức năng hay độ hoàn thiện của hệ thống có
đạt được không.
Phân tích
yêu cầu

KH kiểm thử
chấp nhận

Đặc tả
hệ thống

Test chấp nhận
Xác minh
+ thẩm định

KH kiểm thử
hệ thống

Thiết kế
kiến trúc

KH kiểm thử
tích hợp

Thiết kế
chi tiết
Lập trình

Test hệ thống

Test tích hợp
Thẩm định
Test đơn vị

Rà soát mã

Hình 1.1.Mô hình chiến lƣợc kiểm thử tổng thể
1.2.3. Một số chiến lược kiểm thử khác
Ngoài chiến lược kiểm thử tổng thể, người ta còn tiến hành một loạt các
chiến lược kiểm thử bổ trợ khác như:
-

Kiểm thử hệ thời gian thực

-

Kiểm thử Alpha và Beta

-

Kiểm thử so sánh.


10

1.2.3.1. Chiến lƣợc kiểm thử hệ thời gian thực
Hệ thời gian thực là hệ thống đáp ứng đúng, chính xác các sự kiện của môi
trường.
Kiểm thử hệ thống thời gian thực là rất khó. Những người thiết kế ca kiểm
thử không chỉ phải xem xét các trường hợp kiểm thử hộp đen và hộp trắng mà còn
phải xem xét cả việc chia thời gian cho dữ liệu cà cơ chế song song cho các nhiệm
vụ (tiến trình) giải quyết dữ liệu đó.Trong nhiều tình huống, trạng thái của hệ thống
cũng có thể dẫn tới lỗi.
Mối quan hệ mật thiết giữa phần mềm thời gian thực và môi trường phần
cứng của nó cũng có thể gây ra các vấn đề cho kiểm thử.Việc kiểm thử phần mềm
phải xem xét tác động của các lỗi phần cứng đến xử lý phần mềm.những lỗi như thế
rất khó mô phỏng sát thực tế.
Để khắc phục khó khăn trên, chiến lược kiểm thử được vạch ra theo 4 bước
thực hiện:
Bƣớc 1: Kiểm thử tác vụ
Kiểm thử từng tác vụ một cách độc lập với nhau(bằng kiểm thử hộp trắng và
hộp đen).
Kiểm thử tác vụ cho phép phát hiện sai về logic và chức năng nhưng không
phát hiện sai về thời gian và ứng xử.
Bƣớc 2: Kiểm thử ứng xử
Trước hết sử dụng công cụ CASE tạo mô hình hệ thống để mô phỏng ứng
xử, xem ứng xử như hậu quả của sự kiện tác động từ ngoài vào.
Sau đó dựng kết quả hoạt động phân tích này để thiết kế các ca kiểm thử
(tương tự kỹ thuật đồ thị nhân quả).


11

Tiếp theo, phân lớp sự kiện (phân hoạch tương đương). Kiểm thử từng lớp sự
kiện và nhận ứng xử của hệ thi hành để phát hiện các sai do xử lý đáp ứng các sự
kiện đó.
Cuối cùng, kiểm thử mọi lớp sự kiện. Các sự kiện được đưa vào trong hệ
thống theo thứ tự ngẫu nhiên và với tần xuất ngẫu nhiên nhằm phát hiện các lỗi ứng
xử.
Bƣớc 3: Kiểm thử liên tác
Kiểm thử liên tác là kiểm thử để tìm các sai liên quan đến thời gian đáp ứng do
không đồng bộ:
-

Các tác vụ không đồng bộ khi liên tác với các tác vụ khác. Vì thế cần
kiểm thử với nhịp điệu dữ liệu và mức tải với các xử lý khác nhau.

-

Các tác vụ không đồng bộ do giao tiếp phụ thuộc hàng đợi thông điệp
hoặc truy nhập kho dữ liệu cũng được thử để bộc lộ các lỗi về quy mô dữ
liệu.

Bƣớc 4: Kiểm thử toàn hệ thống
Tích hợp phần cứng và phần mềm nhằm tìm lỗi trên các phương diện:
-

Giao diện (giữa phần cứng và phần mềm)

-

Môi trường (tác động từ môi trường: các sự kiện).

-

Các ngắt (các loại ngắt và các xử lý xảy ra như hậu quả của ngắt).

1.2.3.2. Kiểm thử Alpha và Beta
Kiểm thử alpha (alpha testing) và kiểm thử beta (beta testing) đều do người
dùng thực hiện và đều được thực hiện trong môi trường thực.
Người phát triển không thể nào lường hết được khách hàng sẽ dùng chương
trình như thế nào. Các hướng dẫn sử dụng có thể bị hiểu sai, việc tổ hợp dữ liệu lạ


12

lại có thể hay được dùng, cái ra dường như rõ ràng với người kiểm thử, nhưng có
thể lại khó hiểu đối với người dùng.
Kiểm thử Alpha
Kiểm thử Alpha được khách hàng tiến hành tại cơ quan của người phát triển.
Phần mềm được dùng theo sự sắp đặt tự nhiên với người phát triển (nhìn qua vai)
người dùng và ghi lại các lỗi khi sử dụng. Kiểm thử Alpha còn có tên khác là kiểm
thử “sau lưng” và được tiến hành trong một môi trường có kiểm soát.
Dữ liệu cho kiểm thử Alpha là dữ liệu mô phỏng.
Kiểm thử Beta
Kiểm thử Beta được người dùng cuối tiến hành tại một hay nhiều cơ quan
khách hàng. Không giống kiểm thử Alpha, người phát triển thường không có mặt.
Do đókiểm thử Beta là việc áp dụng “sống” của phần mềm trong một môi trường
mà người phát triển không thể nào kiểm soát được. Khách hàng ghi lại tất cả các
vấn đề (thực hay tưởng tượng) gặp phải trong khi kiểm thử Beta và báo cáo lại
những vấn đề đó cho người phát triển trong những khoảng thời gian đều đặn. Xem
như một kết quả của vấn đề được báo cáo trong kiểm thử Beta, người phát triển tiến
hành sửa đổi rồi chuẩn bị đưa ra sản phẩm phần mềm cho toàn bộ khách hàng.
Trƣờng hợp kiểm thử Alpha và Beta cho 1 khách:
-

Khi các phần mềm dành cho một người đặt hàng, thì hoạt động kiểm thử
chỉ cần một khách hàng tiến hành thẩm định mọi yêu cầu.

-

Kiểm thử này do người sử dụng cuối cùng thực hiện, không phải là người
đặt hàng.

-

Kiểm thử chấp nhận có thể tiến hành vài tuần hoặc vài tháng một lần, nhờ
đó mà bộc lộ được các lỗi tích lũy làm suy giảm hệ thống theo thời gian.

Trƣờng hợp kiểm thử Alpha và Beta cho n khách:


13

Với phần mềm dành cho nhiều khách hàng, thì kiểm thử chấp nhận bằng một
khách hàng là không thực tế.Quá trình kiểm thử Alpha và Beta cho nhiều người tiến
hành là bắt buộc.
1.2.3.3. Kiểm thử so sánh
Có một số tình huống (như điều khiển máy bay, điều khiển nhà máy năng
lượng hạt nhân) mà trong đó độ tin cậy của phần mềm là yếu tố hàng đầu.Trong
những ứng dụng như vậy, phần cứng và phần mềm thường được yêu cầu tối thiểu
hóa khả năng lỗi.Khi phần mềm được phát triển, nhóm kỹ nghệ phần mềm tách biệt
sẽ phát triển những bản độc lập ứng dụng bằng cách dùng cùng đặc tả.Trong những
tình huống như thế, mỗi bản có thể được kiểm thử với cùng dữ liệu để đảm bảo rằng
tất cả đều cho kết quả giống nhau.
Các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng các bản phần mềm độc lập được phát triển.
Những bản độc lập này tạo nền cho kỹ thuật kiểm thử hộp đen được gọi là kiểm thử
so sánh (comparision testing) hay kiểm thử dựa vào nhau (back-to-back testing).
Khi tạo ra nhiều cài đặt cho cùng một đặc tả, các ca kiểm thử được thiết kế
để dùng những kỹ thuật hộp đen khác (như phân hoạch tương đương) được xem như
từng bản đầu vào của phần mềm.Nếu kết quả ra của mỗi bản là giống nhau thì
ngƣời ta giả thiết rằng tất cả các cài đặt đều đúng.Nếu kết quả ra là khác nhau thì
từng ứng dụng sẽ được nghiên cứu lại để xác định liệu một khiếm khuyết trong một
hay nhiều bản có phải là nguyên nhân sinh ra sự khác biệt hay không.Trong phần
lớn các trường hợp, việc so sánh các kết quả ra có thể được thực hiện tự động.
Việc kiểm thử so sánh không đơn giản. Nếu đặc tả mà từ đó tất cả các phiên
bản đã được xây dựng ra bị lỗi thì mọi bản đều có thể phản ánh lỗi đó.Mặt khác, nếu
từng bản độc lập lại tạo ra kết quả giống nhau, nhưng không đúng, thì việc kiểm thử
điều kiện sẽ không phát hiện được lỗi.
Trong quá trình kiểm thử so sánh, cần chú ý:


14

-

Khi triển khai nhiều phiên bản phần mềm từ cùng một đặc tả, kiểm thử
hộp đen cho các sản phẩm này được thực hiện với cùng ca kiểm thử và
cùng các dữ liệu vào.

-

Khi so sánh các kết quả thu được, nếu có khác biệt nghĩa là có sai trong
một sản phẩm nào đó.

1.3. Các phƣơng pháp kiểm thử
Thiết kế kiểm thử cho phần mềm và các sản phẩm kỹ nghệ khác có thể có
tính thách đố như việc thiết kế ban đầu cho chính bản thân sản phẩm. Người kỹ sư
phần mềm thường kiểm thử hần mềm sau khi lập trình xong.Các ca kiểm thử đòi
hỏi vừa đúng lại vừa đủ.Mặt khác, kiểm thử cần được thiết kế sao cho có khả năng
cao nhất để tìm ra lỗi với thời gian và công sức ít nhất.
Có rất nhiều phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử cho phần
mềm.Những phương pháp này cung cấp cho người phát triển một cách tiếp cận hệ
thống tới việc kiểm thử.Quan trọng hơn, những phương pháp này đưa ra một cơ chế
có thể giúp đảm bảo tính đầy đủ của kiểm thử và đưa ra khả năng cao nhất để phát
hiện ra lỗi trong phần mềm.
Bất kỳ sản phẩm kỹ nghệ nào đều có thể được kiểm thử một trong hai cách:
(1) Kiểm thử chức năng/ hộp đen: cho dữ liệu đầu vào đúng/ sai, kiểm tra đầu
ra đúng/ sai, tức là kiểm thử xem từng chức năng có vận hành đúng không,
không quan tâm đến cấu trúc bên trong của chức năng đó;
(2) Kiểm thức cấu trúc/ hộp trắng: không những quan tâm đến mối quan hệ đầu
vào và đầu ra của chức năng đó mà còn quan tâm đến cấu trúc bên trong,
quan tâm chi tiết đến từng đầu vào đầu ra của các thành phần cấu thành trong
đó và cả sự ăn khớp giữa chúng nữa, tức là đảm bảo rằng, sự vận hành bên
trong thực hiện đúng theo đặc tả và tất cả các thành phần bên trong đều được
quan tâm và được kiểm tra một cách chi tiết.


15

Đối với phần mềm máy tính, kiểm thử hộp đen biểu thị việc kiểm thử được
tiến hành tại giao diện phần mềm. Mặc dầu chúng được thiết kế để phát hiện ra lỗi,
kiểm thử hộp đen được dùng để thể hiện rằng các chức năng phần mềm đã vận
hành, cái vào được chấp nhận đúng, và cái ra được tạo ra đúng, tính toàn vẹn thông
tin ngoài (như tệp dữ liệu) là được duy trì. Phép kiểm thử hộp đen xem xét một khía
cạnh của hệ thống mà ít để ý tới cấu trúc logic bên trong của phần mềm.
Kiểm thử hộp trắng được hướng tới việc xem xét kỹ về chi tiết thủ tục.Các
đường logic đi qua phần mềm được kiểm thử bằng cách đưa ra các trường hợp kiểm
thử, vốn thực hiện trên một tập xác định các điều kiện và/ hoặc chu trình. “Trạng
thái của chương trình” có thể được xem xét tại nhiều điểm khác nhau để xác định
liệu trạng thái dự kiến hay khẳng định có tương ứng với trạng thái thực tại hay
không.
Thoáng nhìn dường như là việc kiểm thử hộp trắng rất thấu đáo sẽ dẫn tới
“chương trình chính xác 100%”. Mọi điều ta cần là xác định tất cả các con dđường
logic, xây dựng các trường hợp kiểm thử để vét hết logic chương trình. Nhưng việc
kiểm thử vét cạn lại có một số vấn đề.Ngay cả với những chương trình nhỏ, số các
đường logic cũng có thể rất lớn.
Tuy nhiên, việc kiểm thử hộp trắng không nên bị bỏ qua không xét vì không
thực tế.Người ta có thể chọn ra một số có giới hạn đường logic quan trọng và thực
hiện chúng. Có thể thăm dò cấu trúc dữ liệu quan trọng về tính hợp lệ. Các thuộc
tính của cả kiểm thử hộp đen lẫn hộp trắng có thể được tổ hợp để đưa ra một cách
tiếp cận để làm hợp lệ cho giao diện phần mềm và bảo đảm có chọn lựa rằng công
việc bên trong của phần mềm là đúng đắn.
1.4. Các kỹ thuật kiểm thử
Mục tiêu của kiểm thử là phải thiết kế các trường hợp kiểm thử có khả năng
cao nhất trong việc phát hiện nhiều lỗi với thời gian và công sức tối thiểu. Do đó, có
thể chia các kỹ thuật kiểm thử thành hai loại:


16

-

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black – box testing) hay còn gọi là kỹ thuật
kiểm thử chức năng.

-

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white – box testing) hay còn gọi là kỹ thuật
kiểm thử cấu trúc (structural testing).

1.4.1. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black – box testing)
Kiểm thử hộp đen hay còn gọi kiểm thử hướng dữ liệu (data driven) hay là
kiểm thử hướng vào/ra (input/output driven).
Trong kỹ thuật này, người kiểm thử xem phần mềm như là một hộp đen.
Người kiểm thử hoàn toàn không quan tâm đến cấu trúc và hành vi bên trong của
chương trình. Người kiểm thử chỉ cần quan tâm đến việc tìm các hiện tượng mà
phần mềm không hành xử theo đúng đặc tả của nó. Do đó, dữ liệu kiểm thử sẽ xuất
phát từ đặc tả.
1.4.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white – box testing)
Kiểm thử hộp trắng hay còn gọi là kiểm thử hướng logic, cho phép kiểm tra
cấu trúc bên trong của phần mềm với mục đích bảo đảm rằng tất cả các câu lệnh và
điều kiện sẽ được thực hiện ít nhất một lần.Người kiểm thử truy nhập vào mã nguồn
chương trình và có thể kiểm tra nó, lấy đó làm cơ sở để hỗ trợ việc kiểm thử.


17

Kết luận
Trong chương 1 đã nêu tổng quan về kỹ nghệ phần mềm và các loại kiểm thử
phần mềm cơ bản.Kiểm thử hộp trắng xem xét chương trình ở mức độ chi tiết và
phù hợp khi kiểm tra các môđun nhỏ.Tuy nhiên, kiểm thử hộp trắng có thể không
đầy đủ vì kiểm thử hết các lệnh không chứng tỏ là chúng ta đã kiểm thử hết các
trường hợp có thể.Ngoài ra chúng ta không thể kiểm thử hết các đường đi với các
vòng lặp lớn.
Kiểm thử hộp đen chú trọng vào việc kiểm tra các quan hệ vào/ra và những
chức năng giao diện bên ngoài, nó thích hợp hơn cho các hệ thống phần mềm lớn
hay các thành phần quan trọng của chúng.Nhưng chỉ sử dụng kiểm thử hộp đen là
chưa đủ.Bởi vì, kiểm thử chức năng chỉ dựa trên đặc tả của môđun nên không thể
kiểm thử được các trường hợp không được khai báo trong đặc tả. Ngoài ra, do
không phân tích mã nguồn nên không thể biết được môđun nào của chương trình đã
hay chưa được kiểm thử, khi đó phải kiểm thử lại hay bỏ qua những lỗi tiềm ẩn
trong gói phần mềm.
Phương pháp kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen là hai phương pháp cơ
bản có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, nếu chúng ta biết
kết hợp chúng để bổ sung khiếm khuyết lẫn nhau.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×