Tải bản đầy đủ

6 bai luan megabook

TUYỂN TẬP 6 BÀI LUẬN TIÊU BIỂU NHẤT CÓ PHÂN TÍCH CHI TIẾT
(Trích: cuốn Tự học đột phá Chuyên đề Viết Luận chuyên sâu ra mắt trong tháng 12)

TOPIC 1: Write a paragraph of 140 words to talk about your favourite subject.
(1)Among a variety of subjects at school, English appeals to me the most. (2)To
begin with, it is an interesting subject. (3)I am truly fascinated by its diversity of
vocabulary and idioms. (4)Unlike other subjects which can easily make me asleep,
English lessons are full of fun and the teachers are often open-minded and creative
in their teaching process. (5)Another reason for my passion for English is its
helpfulness for my career prospect. (6)It is widely believed that English is an
international language, so it might give me a distinct advantage over other
candidates during job interviews. (7)This means that my future can be guaranteed.
(8)Finally, learning English enables me to widen my friend network and befriend
people from all over the world. (9)In so doing, not only can I broaden my
relationship with others but I may also gain a more profound insight into foreign
cultures. (10)To conclude, English is forever the subject that I am most interested
in.
Bản dịch:
Trong rất nhiều môn học ở trường, tiếng Anh là môn học thu hút tôi nhất. Điều đầu
tiên là do bản thân nó là một môn học thú vị. Tôi thực sự bị cuốn hút từ sự đa dạng
trong vốn từ vựng và thành ngữ. Khác với những môn học buồn ngủ khác, các tiết

học tiếng Anh đầy ắp những điều thú vị và các giáo viên thì thường rất cởi mở và
sáng tạo trong quá trình giảng dạy. Một lý do khác đem đến niềm đam mê tiếng
Anh cho tôi chính là tác dụng của tiếng Anh đối với triển vọng nghề nghiệp của tôi.
Mọi người đều tin rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, do đó, nó đem đến cho
tôi một lợi thế hoàn toàn khác biệt so với các ứng viên khác khi phỏng vấn xin việc.
Đó có nghĩa là tương lai của tôi có thể được đảm bảo hơn. Cuối cùng, học tiếng
Anh giúp tôi mở rộng vòng bạn vè và kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế
giới. Khi đó, tôi không những có thể mở rộng mối quan hệ với những người khác
mà còn có thể có được hiểu biết sâu hơn về các nền văn hóa nước ngoài. Nói tóm
lại, tiếng Anh mãi mãi là môn học mà tôi thích nhất.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

1


Vocabulary:
+ core subject (n): môn học chủ yếu, chính
+ vital (adj): thiết yếu, quan trọng
+ dedicated (adj): tận tụy, cống hiến
+ passion (n): niềm đam mê
+ engage (v): thu hút
+ deliver (v): phân phát, truyền đạt
+ to be keen on: thích
Analysis:
+ Topic sentence: (1) Among a variety of subjects at school, English appeals to me
the most.
+ Supporting sentences: 2, 4, 5, 8, 9
+ Supporting details: 3, 6, 7
+ Concluding sentence: (10) To conclude, English is forever the subject that I am
most interested in.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

2


TOPIC 2: Write a paragraph of 140 words to talk about advantages of
television.
(1)There are severak reasons why television is an essential part of our lives. (2)

First, television helps us see more of the world and learn useful things because TV
programs can provide us with general knowledge about many fields. (3) For
example, we can know and understand different cultures and customs around the
world just by staying at home to watch TV programs. (4) Also, television can
entertain us with interesting and exciting programs such as comedy shows or
movies. (5) This is one of the best ways to help us relax and have fun after work.
(6) Furthermore, TV can make things memorable because it presents information
in an effective way. (7) In short, television has many benefits because it is not only
a source of information but also a means of entertainment.
Bản dịch:
Có một số lý do tại sao ti vi là một phần cần thiết của cuộc sống chúng ta. Đầu
tiên, ti vi giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế giới và học được nhiều điều bổ ích bởi
vì những chương trình ti vi có thể cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về
nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như, chúng ta có thể biết và hiểu được những nền văn
hóa và phong tục khác nhau khắp thế giới chỉ bằng cách ở nhà xem những chương
trình tivi. Hơn nữa, ti vi có thể giải trí chúng ta bằng những chương trình thú vị và
hào hứng như những cuộc biểu diễn hài hay những bộ phim. Đây là một trong
những cách tốt nhất để giúp chúng ta thư giãn và vui vẻ sau khi kết thúc công việc.
Thêm vào đó, ti vi có thể làm cho mọi thứ dễ ghi nhớ vì nó trình bày thông tin theo
một cách hiệu quả. Tóm lại, ti vi có nhiều lợi ích vì nó không chỉ là nguồn thông
tin mà còn là một phương tiện giải trí.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

3


Vocabulary
+ essential (adj): cần thiết
+ see more of the world: hiểu biết hơn về thế giới
+ program (n): chương trình
+ entertain (v): giải trí
+ exciting (adj): hào hứng, lý thú
+ present (v): trình bày
+ information (n): thông tin
+ source of information: nguồn thông tin
+ means of entertainment: phương tiện giải trí
Analysis:
+ Topic sentence (Câu chủ đề): (1) There are several reasons why television is an
essential part of our lives.
+ Supporting sentences: 2, 4, 6
+ Supporting details: 3, 5
Các ý chính được nối với nhau bởi các từ nối như: First; Also; Furthermore
+ Concluding sentence (Câu kết luận): (7) In short, television has many benefits
because it is not only a source of information but also a means of entertainment.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

4


TOPIC 3: How is your computer useful for your work/study? Write a
paragraph of 140 words to talk about that.
(1)Having a computer for work and study is of great convenience. (2)First of all,
storage and access of documents are no burden any more. (3)Unlike the traditional
bookshelf or desk, where papers and books can be a real mess, in the case of a
computer, everything is neatly organized inside the machine and should be in sight
almost immediately through a search command. (4)In addition, computers help
students widen their knowledge horizon. (5)In other words, they provide a variety
of materials such as e-books, audios or learning websites for reference thanks to
instant access to the Internet. (6)Moreover, collaboration has never been easier
with the aid of computers. (7)With a stable network connection, group members
can share files and update progress without ever needing to move around. (8)In
conclusion, computer has become indispensable for my work and study.
Bản dịch:
Có máy tính để làm việc và học tập là tiện lợi tuyệt vời. Trước hết, việc lưu trữ và
truy cập các tài liệu không còn là gánh nặng nữa. Khác với những kệ sách hoặc
bàn làm việc theo kiểu thông thường, nơi mà các loại giấy tờ, sách vở thật sự xếp
thành một đống lộn xộn, khi chúng ta có một chiếc máy tính, tất cả mọi thứ được
sắp xếp một cách hợp lý trong máy và sẽ được tìm thấy gần như ngay lập tức chỉ
với một lệnh tìm kiếm. Ngoài ra, máy tính còn giúp các học sinh mở rộng chân trời
kiến thức. Nói cách khác, chúng mang đến một loạt các công cụ như sách điện tử,
sách nói, hoặc các trang web học tập để tham khảo nhờ truy cập nhanh vào
Internet. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của máy tính, các hoạt động nhóm trở nên dễ
dàng hơn bao giờ hết. Với kết nối mạng ổn định, các thành viên trong nhóm có thể
chia sẻ các tập tin và cập nhật tiến độ mà không cần phải đi lại nhiều. Tóm lại,
máy tính đã trở thành một thứ không thể thiếu cho công việc và học tập của tôi.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

5


Vocabulary:
+ convenience (n): thuận tiện
+ storage (n): cất giữ, kho
+ access (n/v): tiếp cận
+ immediately (adv): ngay lập tức
+ command (n): lệnh
+ horizon (n): tầm nhìn, chân trời
+ reference (n): tham khảo
+ collaboration (n): sự cộng tác
+ update (adj): cập nhật
+ indispensable (adj): không thể thiếu được
Analysis:
+ Topic sentence: (1)Having a computer for work and study is of great
convenience.
+ Supporting sentences: bao gồm từ câu 2 tới câu 7
+ Concluding sentence (Câu kết luận): (8) In conclusion, computer has become
indispensable for my work and stud y.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

6


TOPIC 4: Write a paragraph of 140 words to talk about benefits of part-time
jobs.
(1)Nowadays, doing a part-time job is an increasingly popular trend because of
some reasons. (2)First, it helps people generate an extra income along with their
main work. (3)For example, students can work at shops or restaurants during their
spare time, housewives can work part-time at supermarkets, etc. (4)In this way,
people can save up for the family or their own expenses. (5)Moreover, a great deal
of knowledge can be gained through part-time work. (6)Since each occupation
requires different expertise, working part-time provides a chance for learning about
different fields. (7)Additionally, part-time jobs are a source of experience.
(8)Indeed, real life can teach us some especial lessons which school and family
can’t, like time and money management, communication skill or collaboration
skill. (9)These soft skills will prove useful in the future. (10)In summary, parttime jobs are a good choice in view of financial support, knowledge gain and
experience.
Bản dịch:
Ngày nay, làm một công việc bán thời gian trở thành một xu hướng ngày càng phổ
biến vì một số nguyên nhân. Đầu tiên là nó giúp con người kiếm thêm một nguồn
thu nhập bên cạnh công việc chính của họ. Ví dụ, học sinh có thể làm việc tại các
cửa hàng, nhà hàng trong thời gian họ rảnh rỗi, các bà nội trợ có thể làm việc bán
thời gian tại các siêu thị, vv . Nhờ thế, người ta có thể để tiết kiệm cho gia đình
hoặc cho các khoản chi tiêu của chính mình. Hơn nữa, mọi người có thể học được
rất nhiều kiến thức thông qua việc làm thêm. Vì mỗi nghề nghiệp đòi hỏi phải có
chuyên môn khác nhau, làm việc bán thời gian mang đến một cơ hội để học hỏi
những lĩnh vực khác. Ngoài ra, đi làm thêm còn giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm.
Thật vậy, cuộc sống thực tế có thể dạy cho chúng ta những bài học đặc biệt mà
nhà trường hoặc gia đình không dạy được, ví dụ như kỹ năng quản lý thời gian và
tiền bạc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác. Những kỹ năng mềm này sẽ chứng tỏ
sự hữu ích của chúng trong tương lai. Tóm lại, làm công việc bán thời gian là một
lựa chọn đúng đắn trong các khía cạnh hỗ trợ tài chính, tích lũy kiến thức và kinh
nghiệm.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

7


Vocabulary:
+ increasingly (adv): gia tăng
+ trend (n): xu hướng
+ generate (v): kiếm
+ income (n): thu nhập
+ expenses (n): chi tiêu
+ occupation (n): ngành nghề
+ expertise (n): chuyên môn
+ collaboration (n): sự cộng tác
Analysis:
+ Topic sentence: (1) Nowadays, doing a part-time job is an increasingly popular
trend because of some reasons.
+ Supporting sentences: bao gồm từ câu 2 tới câu 9
Các ý chính được nối với nhau bởi các từ như: Firstly, In this way, Moreover,
Additionally, Indeed, In summary.
+ Concluding sentence (Câu kết luận): (10)In summary, part-time jobs are a good
choice in view of financial support, knowledge gain and experience.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

8


TOPIC 5: Write a paragraph of 140 words to talk about advantages and
disadvantages of the internet.
(1)Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks, is
becoming popular all over the world. (2) For one thing, it can provide a lot of
information and some kinds of entertainment for us. (3) Instead of using the
traditional media like newspapers, we can use the Internet to surf webs to get
information. (4) When you have free time, you can relax/unwind by listening to
music and playing games. (5) Furthermore, through the Internet we not only keep
in touch with friends and family but also share opinions or photos with each other.
(6) Beside the advantages, it also has some disadvantages. (7) It can make us lazy.
(8) We only want to use the Internet to get information instead of thinking
independently. (9) In addition, we can waste too much time sitting in front of the
computer to read newspapers or play games, which can easily have a negative
effect on our eyes. (10) In short, I think the internet will be useful to us if we know
to use it effectively.
Bản dịch:
Ngày nay Internet có nhiều lợi ích và bất lợi đang trở nên phổ biến khăpd thế giới.
Đầu tiên, nó có thể cung cấp nhiều thông tin và nhiều loại giải trí cho chúng ta.
Thay vì sử dụng những phương tiện truyền thông như báo chí thì chúng ta có thể
sử dụng Internet để lướt web để nhận thông tin. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn
có thể thư giãn bằng việc nghe nhạc và chơi trò chơi. Hơn nữa, thông quan
Internet chúng ta không chỉ liên lạc với bạn bè và gia đình mà còn chia sẻ được
những ý kiến hay những tấm ảnh với nhau. Bên cạnh những thuận lợi, nó cũnh có
một số bất lợi. Nó có thể làm chi chúng ta lười nhác. Chúng ta chỉ muốn sử dụng
Internet để nhận thông tin thay vì suy nghĩ độc lập. Thêm vào đó, chúng ta có thể
lãng phí quá nhiều thời gian ngồi trước máy tính để đọc báo hay chơi trò chơi, mà
có thể dễ dàng ảnh hưởng tiêu cực đến mắt của chúng ta. Tóm lại, tôi nghĩ rằng
Internet sẽ hữu ích với chúng ta nếu chúng ta biết cách sử dụng nó hiệu quả.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

9


Vocabulary:
+ popular (adj): phổ biến
+ worldwide ~ in the world ~ all over the world: trên thế giới
+ benifit = advantage (n): thuận lợi >< disadvantage: bất lợi
+ information (n): thông tin
+ entertainment (n): giải trí
+ surf: lướt(web)
+ media: phương tiện
+ relax (v): giải trí, thư giãn
+ keep in touch with sb: liên lạc với ai
+ share sth with sb: chia sẻ cái gì với ai
+ independently (adv): độc lập
+ have a (negative) effect on sb/sth: ảnh hưởng (tiêu cực) vào
+ useful (adj): hữu ích
+ effectively (adv): hiệu quả
Structure:
+ provide sth for sb: cung cấp cái gì cho ai
+ instead of doing sth: thay vì làm gì đó
+ not only...but also: không những.. mà còn
+ waste time doing sth: lãng phí thời gian làm gì đó
+ mệnh đề quan hệ
+ câu điều kiện loại 1
Analysis:

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

10


+ Topic sentence: (1) Nowadays, the Intermet, which has many benefits and some
drawbacks, is becoming popular all over the world.
+ Supporting sentences: bao gồm từ câu 2 tới câu 9
Các ý chính được nối với nhau bởi các từ như: For one thing, Instead of,
Furthermore, Beside, In addition, In short.
+ Concluding sentence (Câu kết luận): (10) In short, I think the internet will be
useful to us if we know to use is effectively

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

11


TOPIC 6: Should students learn English in an English-speaking country?
Write a paragraph of 140 words to give your opinion.
(1)Learning English in an English speaking country such as America or Britain
brings many advantages. (2)The most important reason is that it helps create
opportunities for practicing the language. (3)Students will have to listen and speak
in English in order to communicate efficiently everyday. (4)In a country where
everyone speaks English, not trying to learn the language will make people fail to
adapt and survive in such a society. (5)Furthermore, it is obviously advantageous
to learn English in English speaking countries where students can experience the
foreign culture, which greatly helps them understand the language. (6)This allows
learners to make associations and have a more interesting learning experience.
(7)In addition, since students are taught by native teachers and use English
materials, their reading and writing skills will improve as well. (8)In conclusion,
learning English abroad is one of the most beneficial ways to improve this
language.
Bản dịch:
Học tiếng Anh tại một nước nói tiếng Anh như Mỹ hay Anh mang đến khá nhiều
thuận lợi. Nguyên nhân quan trọng nhất là học sinh sẽ có cơ hội thực hành tiếng.
Học sinh sẽ phải lắng nghe và nói tiếng Anh để giao tiếp một cách hiệu quả hàng
ngày. Ở một đất nước mà tất cả mọi người đều nói tiếng Anh, nếu ai không cố
gắng học tiếng thì sẽ không thể thích ứng và tồn tại trong xã hội được. Hơn nữa,
học tiếng Anh tại các nước nói tiếng Anh hiển nhiên là một lợi thế, vì người học
được tiếp xúc với nền văn hóa của nước ngoài, từ đó giúp họ hiểu được ngôn ngữ
ấy. Điều này cho phép người học hòa nhập và có trải nghiệm học tập thú vị hơn.
Ngoài ra, do học sinh được giáo viên bản ngữ giảng dạy và sử dụng tài liệu tiếng
Anh, họ sẽ cải thiện kỹ năng đọc và viết của mình nhanh hơn. Tóm lại, học tiếng
Anh ở nước ngoài là một trong những cách hữu hiệu nhất để nâng cao vốn ngôn
ngữ này.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

12


Vocabulary:
+ bring (v): mang lại
+ opportunities (n): cơ hội
+ in order to: để
+ efficiently (adv): hiệu quả
+ adapt (v): thích nghi
+ obviously (adv): rõ ràng
+ association (n): kết hợp, liên kết
+ beneficial (adj): lợi nhuận
+ improve (v): nâng cao
Analysis:
+ Topic sentence: (1) Learning English in an English speaking country such as
America or Britain brings many advantages.
+ Supporting sentences: bao gồm từ câu 2 tới câu 7
Các ý chính được nối với nhau bởi các từ như: Furthermore, In addition, In
conclusion.
+ Concluding sentence (Câu kết luận): (8)In conclusion, learning English abroad is
one of the most beneficial ways to improve this language.

http://megabook.vn/Tu-Hoc-Dot-Pha/

13x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×