Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
1 số lưu ý về giới từ - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

1 số lưu ý về giới từ

1 số lưu ý về giới từ
1. Khi nói đi bằng phương tiện gì ta dùng by+ phương tiện
Eg: by car, by bus, by train,…
Nhưng trước từ chỉ phương tiện có thêm các từ khác như (a, an,
the, this, that , her. His….)thì không dùng giới từ by. Ta dùng như
sau:
+ on a bus/ that bus/ the boat/ his train….
+ in a car / an old taxi/ the truck
2.Khi nói ai đó ngồi ghế
+ In a chair/ an arm chair
+On a couch/ a sofa
3. It is important to+ him /her/me/… : Quan trọng đối với ai đó
It is important +for +O + to V: Quan trọng đối với ai để làm gì
4. To be bored + with: chán
5. To be tired of ; chán
6.To be tired from: mệt vì

x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×