Tải bản đầy đủ

Hội thảo khoa học “Bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người”~ g u ~ Tt-~ng
g n H ~ -uTin: h8i thho khoa hoc Vi$t Nga...

thuat nen c6 chlldng tilnh dao tao v6 linh vqc
nay; b6n la, cdn tao di6u kien hdn nita cho dei
ngii can be b i o tang d w c ti6p c$n vdi n h h g
kinh nghiem tien ti6n cda cac nlfdc v6 linh vqc
b i o t6n di s i n van hoa th6ng qua cac hinh
thirc: c3 di nghien ciru, hoc tap 6 nllac ngoai,
mdi chuyen gia b i o tang cac nllClc sang tham
gia g; ing day, trao do"i kinh nghiem, tang c ~ d n g
viec th6ng tin v6 cac b i o tang mdi tr6n the" gidi;
nam la, phii ddy manh c6ng tac nghien ciru 1y
lu$n va t6ng kQ thqc ti6n c6ng tac b i o tang 6
Viet Nam - c6ng viec nay 6 n ~ d ta
c hien nay
con nhi6u han ch6, cdn p h i i giao cho met b i o
tang qu6c gia h o w Vien B i o t6n di tich thqc
hien ngay.

Ve phlldng dien chuyen men, khi thio lu$n
v6 thqc trang va cac giii phap d6 da"y manh
cBng tac giao duc nhin cach con n g ~ d iy, ki6n
cda phdn ldn cac dai bi6u la tlldng d6i th6ng
n h a (phat bieu cda PGS.TS Pham Mai H h g Giam d6c B i o tang Cach mang Viet Nam,
PGS.TS ~ g u y 6 nVan Huy-Giam d6c B i o tang
D i n tec hoc Viet Nam, TS Pham Qu6c QuinGiam d6c B i o tang Ljch sb Viet Nam, PGS.TS
Trlldng Qu6c Binh-Giam d6c B i o tang MJ
thuat Viet Nam, TS. ~ g u y d nThj Tinh-Giam d6c
B i o tang H6 Chi Minh, TS. Trjnh Thj Hoa-Giam
d6c B i o tang Ljch sir thanh ph6 H6 Chi
Minh...). Db @p ddn n h h g tBn tai, bat c$p c i a
cac b i o tang noi chung, cac jl kidn deu cho
rang: CBng tac giao duc clja cac b i o tang con
thidu tinh thu'dng xuyen va lien tuc; con thigu

chudng tilnh giao duc cho rieng t h g d6i tlldng
khach tham quan; nhi6u trmg bay, tri6n IBm
chuyen d kh6ng phat huy thqc s q hieu q u i va
chua trien khai dude cac hoat dong ti6p the0
cda "h$u c i t bang"; cac b i o tang con chua lam
t6t viec ti6p can, tidp thj vdi cac t r ~ d n gphd
th6ng, dai hoc d quing ba cho hoat deng cGa
minh... f)e" khic phuc dude di6u d6, trong thdi
gian tdi, cac b i o tang, dgc biet la cac b i o tang
qu6c gia, cdn p h i i thqc hien ngay cac bien
phap cu th6 sau:
1- X i y d m g nhi6u chd d6 cho t h g phdn
trmg bay c6 d/nh 66 phuc vu cho nhi6u d6i
tlldng khach.
2- Cac b i o tang p h i i cb he th6ng thuye"t
minh t q dong thay cho viec sa dung n g ~ d i
thuygt minh nhu hien nay.
3- Cac trmg bay chuyen d6 con it va ddn
dieu. Do d6, cac b i o tang phhi da dang b - 6
cac hoat dong nhhm khai thac d q c chi& s i u
clja trmg bay chuyen d6. Oi6u nay d ~ d cthd
hien 6 viec m6 rong "kh6ng gian" cda b i o tang
th6ng qua he th6ng bao chi, truy6n thbng, internet, dgc biet la qua cac nha t r ~ d n g(ti, pho"
th6ng d6n dai hoc).

4- Keo dai thdi gian cac trmg bay va thqc
hign lien tuc cac bien phap: ning cao chi't
lu'gng trmg bay, tao ra cac th6ng diep ti, nQi
dung trmg bay cho ngu'di xem, mb ra cac cuec
hOi thio khoa hoc cho mdi cuec tnmg bay va to"
chirc cac cuec toa dam, giao lilu nhe nhang
giiia cac nha khoa hoc, cac can bQb8o tang vdi


Tap chi Di &n M n h6a 5 d 5 (ndm 2003)

cbng chung...
5- X i y d m g n h h g trmg bay riCng cho t h g
d6i twng, dac biet la cho hoc sinh, sinh vien,
giao vien, n g d i khuye"t ttg (khie"m thj, khie"m
thinh)...
6- Tang thdi l w n g ma caa phuc vu khach
tham quan b8o tang, dac biet, cac b8o tang
nen ma caa them bu6i t6i de" c6ng ch~ingc6
di6u kien tham quan vao n h h g gid nghi.
7- B8o tang p h i i dgy manh cac hoat dong
lien nganh, lien k6t giaa cac ddn vj, giila cac
b i o tang trong nlrac va ngoai n ~ d de"
c phat huy
gia tr/ cao nhi't ccb cac s ~ f utgp b8o tang.
8- Khuy6n nghj l l n h dao BQ Van hoa Th6ng tin, kie"n nghj vdi BQGiao duc va Dao tao
trong viec gBn b8o tang vdi giao duc hoc
d ~ d n g ,d6ng thdi kibn nghhj cac c2'p chinh
quyen tinh, thanh ph6 can quan t5m, tao di6u
kien cho hoat dong cba b8o tang dudc d6y
manh kh6ng n g h g .
d g6c do su pham, y kie"n cba cac nha giao
( n h ~PGS.TS ~ g u y 6 nThj Hue-Dai hoc Van
hoa Ha NQi,GS.TS Phan Ngoc Lien, TS. Trjnh
Thhj C6i-Dai hoc Qu6c gia Ha NQi, Th.s Tr6n
Th8o Nguyen-Hoc vien N g l n hang Ha NQi),
d6u nh2't trti cho ring: n6n coi b8o tang, cac s w
tep hien vgt nhU la mot ngu6n sb lieu quy bau
phuc vu cho viec giing day 6 cac trudng daj
hoc hien nay. Phii c6 k6 hoach va bien phap cu
the" de" tgn dung t6i da cd sd vat chi't cc6 cac
b i o tang trong ch nu'& de" phuc vu cho viec
phat .trie"n s+f nghiep giao duc va dao tao noi
chung. De" lam d@c didu do, trong vigc xby
dyhg chlrdng trinh mbn hoc, cdn chu y dbn
n h h g nQi dung co the" thqc hien bang phudng
phap day hoc thbng qua hien vat bho tang,
d6ng thdi c i n quy d/nh met quv thdi gian c i n
thie"t (ttinh bang s6 gid 16n Idp) de" cho giao vi6n
co the" thqc hien chu'dng trinh gihng day va
h ~ d n gdan sinh vi6n tq hoc, tq nghi6n cilu d cac
b i o tang. Thgc hien day hoc the0 phlrdng phap
nay doi hbi phhi co s,! quan tCm c6a l3nh dao
cac nganh nhu: BQ Giao duc va Dao tao, Ban
TU tlrdng - Van hoa Trung Udng, Ban Giam hieu
cac trlrirng dai hoc va cao ding, dec biet la s q
nB lqc r5t Idn cba cac giao vi6n trqc ti6p giing
day. Vi vgy, can sdm tb chat ,th~jchien de" rut
kinh nghiem, ti, do co sq danh gia dung milc
d6i vdi giao vien va sinh vi6n de" khich le phong
trao d6i mdi phUdng phap day hoc hien nay,
khac phuc tinh trang hoc chay va de" cac b80
tang thgc sg la n h h g cu6n ssSl s6ng v6 lich si,

va van hoa cba d i n tQc, g6p phgn thie"t thgc
vao viec giao duc va ren luyen n h i n cach c6a
the" he trh.
Thay mat cho cac can bQbho tang lien bang
Nga noi chung va Bgo tang Qu6c gia Trung
Udng Ljch sir dUdng dai Nga, TS.Blakiev d2
phat bigu, chhn thanh c i m dn l l n h dao Be Van
hoa-Th6ng tin va B i o tang Cach mang Viet
Nam d l cho 6ng va d6ng nghiep cba ang d ~ d c
tham dl! cuQc Hoi th8o nay. Qua cuQc HQithio
nay, 6ng nhgn thi'y r i n g cac b i o tang 6 Viet
Nam dS c6 mot bllirc phat trie"n mdi, vdi mot
tgm cao mdi. Cac b8o tang 6 Viet Nam dZi c6
nhi6u sang kign, t d n g mdi va n h h g bien
phap thie"t thqc de" thqc hien c h k n i n g giao
duc va g6p phan hoan thien nhin cach con
ngudi hien dai Viet Nam. TS. Balakiev cUng d l
trinh bay mot s6 suy nghi cBa 6ng v6 b8o tang
thdi hien dai va chia sh sg d6ng c8m vdi cac
d6ng nghiep Viet Nam khi k h h g dhjnh rang,
d h g 6 g6c dQ van hoa, chung ta p h i i thCfa
nhgn ndn kinh te" thj trlrirng c6 n h h g mat tich
cgc va n h h g mat khbng tich cgc (ti6u cgc). Do
d6, c6ng tac giao duc nh5n cach la cdng tac
quan trong cBa cac b8o tang, n h 8 la d6i vdi the"
he tr& - mot bQ phgn d6ng d6o cda cQng d6ng
x l hbi, de" cho ho c6 n h h g tri t h k , t~idubi6t t6t
hdn, tild6 c6ng hi6n cho x l hQit6t hdn. d nlrirc
Nga hien nay, do nhidu nguy6n nhin, c6ng viec
nay con rgt khh6 khan, nhmg didu quan trong
d6i vdi cac b i o tang la kh6ng d ~ d bubng
c
Ibng
n h h g djnh hlrtrng giao ~ I J Cde"
, cac b8o tang
kh8ng danh mi't tinh dac thu cba minh la cd
quan liru giS di tich ljch sit, la thi6t che" tuy6n
truydn giao duc va la phudng tien giao duc
nhbn thirc cho cac c6ng d i n vdi s q trd giup cca
tri thilc ljch sa...
Thay met cho Ban t6 c h Q Hoi th80,
PGS.TS Pham Mai Hung-Giam d6c 680 tang
Cach mang Vigt Nam d3 phat bie"u t6ng k a Hci
thio. 6ng kh6ng djnh s q thanh c6ng t6t dep
cBa cubc HQi thio, d6ng thdi hy vong r i n g
nhinlg cuQc hQithio tUdng t g sG tigp tuc d ~ d c
to" chicc thlrbng xuy6n, deu dan va s g hdp tac
giaa cac B i o tang Viet Nam va cac B i o tang
Li6n bang Nga (trong d6 c6 B i o tang Cach
mang Viet Nam va B i o tang Qu6c gia Trung
lrdng Ljch sb dlrdng dai Nga) ngay cang chat
ch6 va higu qu8 vi sg nghiep cba nganh b8o
tang hai n ~ d va
c s q hi& bigt liln nhau tren cd
s6 cba tinh hiiu nghj, doan kgt truyen th6ng
giSa hai d i n tcc Viet-Nga.
N.T.HTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×