Tải bản đầy đủ

Giải pháp khắc phục một số điểm đen trên các tuyến đường trục chính tại TPHCM

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ ĐỀ
XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ ĐIỂM
ĐEN TRÊN CÁC ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH CỦA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2014.


2
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa…………………………………………………………………
Mục lục……………………………………………………………………….
Tóm tắt luận văn……………………………………………………………...
Danh mục các ký hiệu, bảng biểu, hình vẽ và đồ thị…………………………
Phần mở đầu........................................................................................................

1
Lý do chọn đề tài...................................................................................................
1
Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................
2
Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................
2
Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................
2
Kết cấu của đề tài..................................................................................................
2
Chương 1. Tổng quan về an toàn giao thông; tình hình trong nước và
trên
thế
giới……………………………………………………………………………4
1.1. An toàn giao thông và các khái niệm……………………………4
1.1.1.Khái niệm chung
...............................................................................................................................
4
1.1.2.Định nghĩa tai nạn giao thông
...............................................................................................................................
5


3
1.1.3.Một số nghiên cứu về an toàn giao thông
...............................................................................................................................
5
1.1.4. Bản chất của quản lý nhu cầu giao thông
...............................................................................................................................
9
1.1.5.Định nghĩa quản lý giao thông
...............................................................................................................................
10
1.1.6. Quản lý nhu cầu giao thông
...............................................................................................................................
10
1.1.7.Đô thị xe máy
...............................................................................................................................
17

1.1.7.1.Khái niệm
...............................................................................................................................
17
1.1.7.2.Những vấn đề cơ bản trong đô thị phụ thuộc xe máy
...............................................................................................................................
20
1.2. Tình hình an toàn giao thông trên thế giới
...............................................................................................................................
21
1.3. Tình hình an toàn giao thông trong nước và tại TPHCM
...............................................................................................................................
22
1.3.1. Tình hình an toàn giao thông trong nước
...............................................................................................................................
22


4
1.3.2. Tình hình an toàn giao thông TPHCM
...............................................................................................................................
29
1.4. Quan điểm an toàn giao thông đường ô tô và đường thành phố
...................................................................................................................
30
1.4.1.Phân loại tai nạn giao thông
...................................................................................................................
30
1.4.1.1. Theo nguyên nhân
...................................................................................................................
30
1.4.1.2. Theo kết quả sự lựa chọn
...................................................................................................................
31
1.4.1.3.Theo cách xử lý
...................................................................................................................
31
1.4.1.4.Theo tác động dẫn xuất
...................................................................................................................
31
1.4.1.5.Tai nạn theo đối tượng
...................................................................................................................
32
1.4.1.6. Tốc độ xảy ra tai nạn
...................................................................................................................
32
1.4.1.7.Tai nạn theo mức độ cảm nhận
...................................................................................................................
32


5
1.4.1.8.Theo phạm vi ảnh hưởng của tai nạn
...................................................................................................................
32
1.4.1.9.Tai nạn theo mức độ
...................................................................................................................
33
1.4.2. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
...............................................................................................................................
34
1.4.3.Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án ATGT
...............................................................................................................................
35
1.5. Các tiêu chí đánh giá về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ
...................................................................................................................
38
1.5.1.Chỉ tiêu tuyệt đối
...................................................................................................................
38
1.5.2.Chỉ tiêu tương đối
...................................................................................................................
38
1.5.3.Chỉ tiêu tính toán đối với tuyến đường
...................................................................................................................
39
1.5.4.Chỉ tiêu tính toán đối với nút
...................................................................................................................
41
1.5.5.Chỉ tiêu thống kê tai nạn
...................................................................................................................
41


6
1.5.5.1.Tần suất tai nạn
...................................................................................................................
41
1.5.5.2.Cường độ tai nạn
...................................................................................................................
42
1.5.5.3.Cường độ nghiêm trọng
...................................................................................................................
42
1.5.6. Chỉ tiêu NPV
...................................................................................................................
43
1.6. Tổng quan các vấn đề khoa học về điểm đen
...................................................................................................................
44
1.6.1.Các hình thức tập trung tai nạn
...................................................................................................................
44
1.6.2.5 Bước bảo đảm ATGT và những kinh nghệm xử lý điểm đen
...................................................................................................................
46
1.6.3.Xác định khảo sát xử lý điểm đen cục bộ
...................................................................................................................
47
1.6.4.Thu thập và phân tích số liệu TN
...................................................................................................................
48
1.6.5.Khảo sát hiện trường
...................................................................................................................
48


7
1.7. Công tác đảm bảo ATGT và những kinh nghiệm về xử lý điểm đen
...................................................................................................................
50
Kết luận chương 1
...................................................................................................................
52
Chương 2. Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng an toàn giao thông
trên các trục chính tại TPHCM.........................................................................
53
2.1. Khảo sát và phân tích các điều kiện về đường - Ảnh hưởng các
nhân tố về đường đến an toàn xe chạy trên các trục chính tại TPHCM................
53
2.2. Khảo sát và phân tích các điều kiện về thiên nhiên - Ảnh hưởng
các yếu tố về thiên nhiên đến an toàn xe chạy trên các trục chính tại TPHCM....
54
2.2.1.Đặc
điểm
điều
kiện
tự
nhiên
TPHCM
...............................................................................................................................
54
2.2.2.
Vị
trí
địa

khu
vực
nghiên
cứu
...............................................................................................................................
54
2.2.3.
Đặc
điểm
khí
tượng
thủy
văn
...............................................................................................................................
54
2.3. Khảo sát và phân tích các phương tiện giao thông - Ảnh hưởng
của các phương tiện giao thông đến an toàn xe chạy trên các trục chính tại
TPHCM.................................................................................................................
55
2.3.1.Khảo sát và phân tích phương tiện GT tại TPHCM
...............................................................................................................................
56


8
2.3.2.Hệ
thống
lái
ảnh
hưởng
đến
TNGT
...............................................................................................................................
59
2.3.3.
Hệ
thống
phanh
ảnh
hưởng
đến
TNGT
...............................................................................................................................
59
2.3.4.
Hệ
thống
lốp
ảnh
hưởng
đến
TNGT
...............................................................................................................................
61
2.3.5.Hệ thống điện của xe ảnh hưởng đến TNGT
...............................................................................................................................
61
2.3.6.Gạt nước của kính chắn gió ảnh hưởng đến TNGT
...............................................................................................................................
62
2.4. Khảo sát và phân tích yếu tố người tham gia giao thông - Ảnh
hưởng của người tham gia giao thông đến an toàn xe chạy trên các trục chính
tại
TPHCM………………………………………………………………………
….64
2.4.1. Thực trạng các hành vi ứng xử khi tham gia giao thông ở các
đô thị hiện nay.......................................................................................................
64
2.4.2.
Tiến
trình

luận

hội
...............................................................................................................................
64
2.4.2.1.Các cá nhân, nhóm xã hội có cảm nghĩ ban đầu
...............................................................................................................................
64


9
2.4.2.2.Các
tiêu
chí
giao
thông
đường
bộ
...............................................................................................................................
66
2.5. Khảo sát và phân tích về thực trạng một số điểm đen trên các trục
đường chính tại TPHCM.......................................................................................
68
Kết
luận
chương
2
...............................................................................................................................
71
Chương 3. Lập trình đánh giá tính hợp lý của tuyến đường trong thiết kế
và khai thác theo quan điểm an toàn giao thông..............................................
72
3.1.

sở
lựa
chọn
các
thông
số
đầu
vào
...............................................................................................................................
72
3.1.1.
Thiết
kế
bình
đồ
tuyến
...............................................................................................................................
72
3.1.2.Ảnh hưởng của các nhân tố thiên nhiên đến an toàn xe chạy
...............................................................................................................................
77
3.1.2.1.Ảnh
hưởng
của
nước
mưa
...............................................................................................................................
77
3.1.2.2.Ảnh
hưởng
của
gió
bão
...............................................................................................................................
78
3.1.2.3Ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời (Nắng)
...............................................................................................................................
80


10
3.3.1.4.
Ảnh
hưởng
bởi
sương

...............................................................................................................................
80
3.1.2.5.
Ảnh
hưởng
sự
thay
đổi
nhiệt
độ
...............................................................................................................................
80
3.1.3.Ảnh hưởng của tầm nhìn đến an toàn xe chạy
...............................................................................................................................
80
3.1.3.1.Tầm
nhìn
một
chiều
...............................................................................................................................
80
3.1.3.2.Tầm
nhìn
hai
chiều
...............................................................................................................................
81
3.1.3.3.Tầm
nhìn
vượt
xe
...............................................................................................................................
81
3.1.3.4 Tầm
nhìn
vượt
xe theo

đồ
4
...............................................................................................................................
82
3.1.3.5. Tầm nhìn trong đường cong và giao cắt
...............................................................................................................................
82
3.1.4. Ảnh hưởng của tình trạng mặt đường đến an toàn xe chạy
...............................................................................................................................
85
3.2. Lựa chọn số liệu đầu vào và thuật toán của chương trình
...............................................................................................................................
86


11
3.3. Sơ đồ khối và nội dung cơ bản của chương trình.
…………………..94
3.3.1.

đồ
khối
...............................................................................................................................
94
3.3.2.Nội
dung
chương
trình
tính
...............................................................................................................................
94
3.4.
Đề
xuất
các
tiêu
chí
đánh
giá
...............................................................................................................................
98
Kết
luận
chương
3
...............................................................................................................................
99
Chương 4. Nghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số
điểm đen trên các tuyến trục chính tại TPHCM ...........................................
100
4.1. Áp dụng chương trình để phân tích đánh giá và xử lý các điểm đen
trên các trục đường chính tại TPHCM................................................................
100
4.1.1.
Đường

Văn
Kiệt
.............................................................................................................................
100
4.1.2.
Đường
Cầu
Vượt
Trạm
2
.............................................................................................................................
101
4.1.3. Đường giao quốc lộ 22 với quốc lộ 1
.............................................................................................................................
103


12
4.1.4.
Đường
Hồng
Bàng
Q5
.............................................................................................................................
104
4.1.5.
Đường
QL1
.............................................................................................................................
104
4.1.6. Đường Quốc lộ 1(Đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường số 7)
.............................................................................................................................
105
4.1.7. Đường Giao lộ đường TA16 và đường Lê Thị Riêng
.............................................................................................................................
106
4.1.8. Đường Kinh Dương Vương(đến Đường Tên Lửa)
.............................................................................................................................
107
41.9.
Đường
Trần
Quốc
Toản
Q.3
.............................................................................................................................
108
4.1.10.
Đường
Nguyễn
Văn
Trỗi,
Q.Phú
Nhuận
.............................................................................................................................
109
4.1.11. Đường Cầu Trao Trảo đường Nguyễn Xiển Q.9
.............................................................................................................................
110
4.1.12.
Đường
Cầu
Bình
điền
2
QL1A
.............................................................................................................................
111
4.1.13. Đường quốc lộ 1( đoạn từ đường Lê Đình Cẩn)
.............................................................................................................................
112


13
4.1.14. Đường Kinh Dương Vương(từ đường Đặng Nguyên Cần)
.............................................................................................................................
.113
4.1.15. Đường Kha Vạn Cân(từ trước số nhà 122 đến số nhà
162).113
4.1.16. Đường KhaVạn Cân(trụ điện số T77C đến T84C)
.............................................................................................................................
114
4.1.17.
Đường
Đường
Phan
Đăng
Lưu
.............................................................................................................................
114
4.1.18. Đường Quốc lộ 1( đoạn từ đường Tân Kỳ Tân Quý )
.............................................................................................................................
115
4.1.19.
Đường

Trang
Long
.............................................................................................................................
116
4.2. Dự báo xu hướng phát triển tai nạn giao thông trên các trục đường
chính tại TPHCM................................................................................................
116
4.3. Đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục một số điểm đen trên các trục
đường chính tại TPHCM.....................................................................................
118
4.3.1.
Đường

Văn
Kiệt
.............................................................................................................................
118
4.3.2.
Đường
Cầu
Vượt
Trạm
2
.............................................................................................................................
118


14
4.3.3. Đường giao quốc lộ 22 với quốc lộ 1
.............................................................................................................................
119
4.3.4.
Đường
Hồng
Bàng
Q5
.............................................................................................................................
120
4.3.5.
Đường
QL1
.............................................................................................................................
121
4.3.6. Đường Quốc lộ 1(Đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường số 7)
.............................................................................................................................
121
4.3.7. Đường Giao lộ đường TA16 và đường Lê Thị Riêng
.............................................................................................................................
122
4.3.8. Đường Kinh Dương Vương(đến Đường Tên Lửa)
.............................................................................................................................
122
4.3.9.
Đường
Trần
Quốc
Toản
Q.3
.............................................................................................................................
123
4.3.10.
Đường
Nguyễn
Văn
Trỗi,
Q.Phú
Nhuận
.............................................................................................................................
123
4.3.11. Đường Cầu Trao Trảo đường Nguyễn Xiển Q.9
.............................................................................................................................
123
4.3.12.
Đường
Cầu
Bình
điền
2
QL1A
.............................................................................................................................
124


15
4.3.13. Đường quốc lộ 1( đoạn từ đường Lê Đình Cẩn)
.............................................................................................................................
124
4.3.14. Đường Kinh Dương Vương(đường Đặng Nguyên Cần)
.............................................................................................................................
125.
4.3.15. Đường Kha Vạn Cân(trước số nhà 122 đến số nhà 162)
.............................................................................................................................
125
4.3.16. Đường KhaVạn Cân(trụ điện số T77C đến T84C)
.............................................................................................................................
126
4.3.17.
Đường
Đường
Phan
Đăng
Lưu
.............................................................................................................................
126
4.3.18. Đường Quốc lộ 1( đoạn từ đường Tân Kỳ Tân Quý )
.............................................................................................................................
126
4.3.19.
Đường

Trang
Long
.............................................................................................................................
127
Kết luận và Kiến nghị........................................................................................
128
Tài liệu tham khảo.............................................................................................
131

DANH MỤC BẢNG


16
Bảng
Bảng 1.1
Bảng 1.2
Bảng 1.3
Bảng 1.4
Bảng 1.5
Bảng 1.6
Bảng 1.7
Bảng 1.8
Bảng 1.9
Bảng 1.10
Bảng 1.11
Bảng 1.12
Bảng 1.13
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 3.1
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Bảng 3.4
Bảng 3.5
Bảng 3.6
Bảng 3.7
Bảng 3.8
Bảng 3.9
Bảng 3.10
Bảng 3.11
Bảng 3.12

Tên bảng
Các yếu tố cơ bản tác động lên người lái xe
Ma trận Haddon, theo 3 pha tai nạn
Yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giao thông
Hướng giải quyết chính trong các chính sách quản lý nhu
cầu giao thông.
Các tiêu chí đánh giá về sự phụ thuộc xe máy
Tính chất phụ thuộc xe máy ở các thành phố châu Á được
lựa chọn
Tai nạn giao thông ở một số thành phố được lựa chọn
Tai nạn giao thông theo loại hình giao thông năm 2011
Tai nạn giao thông theo loại hình giao thông năm 20012007
TNGT TPHCM 2008-2013
Thiệt hại liên quan đến người tham gia giao thông
Định nghĩa điểm đen
Tóm tắt quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT ngày
02/2/2005
Số lượng đường và cầu ở TPHCM
Phương tiện GT thống kê qua các năm
Danh mục điểm đen TPHCM
Tiêu chuẩn ATGT phần bình đồ
Liên hệ giữa chiều dài đoạn thẳng nối với các đường cong
nằm
Liên hệ giữa chiều dài đoạn thẳng nối với các đường cong
nằm
Yếu tố đường thẳng
Ảnh hưởng gió bão đến ATGT
Hệ số bám mặt đường
Yêu cầu chỉ số IRR
Yêu cầu chỉ số IRR
Chiều rộng tối thiểu các yếu tố trên mặt cắt ngang
Chiều rộng tối thiểu các bộ phận trên mặt cắt ngang
Tầm nhìn tối thiểu
Tầm nhìn tối thiểu
DANH MỤC HÌNH

Trang
7
9
12
17
18
19
20
23
29
30
34
45
48
53
56
71
72
74
74
76
79
81
85
85
91
92
92
93


17
Hình

Tên hình

Trang


18
Hình 1.1
Hình 1.2
Hình 1.3
Hình 1.4
Hình 1.7
Hình 1.8
Hình 1.9
Hình 1.10
Hình 1.11
Hình 1.12
Hình 1.13
Hình 1.14
Hình 1.15
Hình 1.16
Hình 1.17
Hình 1.18
Hình 1.19
Hình 1.20
Hình 2.1
Hình 2.2
Hình 2.3
Hình 2.4
Hình 3.1
Hình 2.5
Hình 2.6
Hình 2.7
Hình 2.8
Hình 2.9
Hình 2.10
Hình 2.11
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3
Hình 3.4
Hình 3.5
Hình 3.6

Hệ thống GTVT
Hệ thống GTVT
Tác động của quản lý GT
Cân bằng cung cầu
Thống kê TNGT
Hình ở Hà Nội và TPHCM
Tỷ lệ số người chết
Tình hình TNGT trong nước
Quy trình xây dựng chiến lược GTVT
Biểu đồ TNGT TPHCM
Phân loại TNGT
Các yếu tố gây ra tai nạn giao thông
Sơ đồ TNGT
Quan hệ TNGT
Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án an toàn giao thông
Các giải pháp đặc trưng xử lý điểm đen
Chu trình của một dự án xử lý điểm đen
Hình ở Nhật
TNGT ở Việt Nam theo loại đường
TNGT theo phương tiện
Tăng trưởng phương tiện qua các năm
Tai nạn giao thông theo phương tiện
Kết hợp các đường cong
TNGT theo phương tiện
Sơ đồ vận tải
Xe bị hỏng
Hệ thống lốp ảnh hưởng đến TNGT
Hệ thống điện ảnh hưởng đến TNGT
Gạt chán gió ảnh hưởng đến TNGT
Phương tiện đăng kiểm
Kết hợp các đường cong
Kết hợp các đường cong
Kết hợp các đường cong
Cải tiến các nút
Ảnh hưởng của nước mưa đến TNGT
Tầm nhìn hãm xe

9
10
10
14
22
23
25
26
28
30
34
34
35
35
35
51
51
51
53
57
57
57
54
58
58
59
61
62
62
63
75
75
75
76
77
80


19
Hình 3.7
Hình 3.8
Hình 3.9
Hình 3.10
Hình 3.11
Hình 3.12
Hình 3.13
Hình 3.14
Hình 3.15
Hình 3.16
Hình 4.1
Hình 4.2
Hình 4.3
Hình 4.4
Hình 4.5
Hình 4.6
Hình 4.7
Hình 4.8
Hình 4.9
Hình 4.9
Hình 1.10
Hình 4.11
Hình 4.12
Hình 4.13
Hình 4.14
Hình 4.15
Hình 4.16
Hình 4.17
Hình 4.18
Hình 4.19
Hình 4.20
Hình 4.21
Hình 4.22
Hình 4.23
Hình 4.24

Tầm nhìn hai chiều
Tầm nhìn vượt xe
Tầm nhìn vượt xe
Tầm nhìn trong đường cong
Tầm nhìn trong đường cong
Sơ đồ xác định phạm vi phá bỏ theo phương pháp đồ giải
Chiều dài tầm nhìn lớn hơn chiều dài đường cong
Toán đồ
Sơ đồ khối đề xuất các tiêu chí đánh giá ATGT
Hình ảnh phần mềm ATGT
Điểm đen giao thông đường Võ Văn Kiệt
Áp dụng chương trình ATGT Võ Văn Kiệt
Nút giao Thủ Đức(Cầu Vượt Trạm 2 Q9)
Áp dụng chương trình ATGT Nút giao Thủ Đức
Đoạn giao quốc lộ 22 với quốc lộ 1
Áp dụng chương trình ATGT An sương
Đường Hồng Bàng Q5
Quốc lộ 1(Giao Lê Trọng Tấn- đếnTân kỳ Tân Quý)
Áp dụng phần mềm ATGT QL1
Quốc lộ 1(Đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường số 7)
QL1
Lê Thị Riêng (Giao lộ đường TA16 và đường Lê Thị
Riêng)
Áp dụng phần mềm ATGT Lê Thị Riêng
Đường Kinh Dương Vương
Áp dụng phần mềm ATGT Kinh Dương Vương
Trần Quốc Toản Q.3
Áp dụng phần mềm ATGT Trần Quốc Toản
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận.
Áp dụng phần mềm ATGT đường Nguyễn Văn Trỗi
Cầu Trao Trào đường Nguyễn Xiền Q.9
Áp dụng phần mềm ATGT đường Nguyễn Xiền Q.9
Cầu Bình điền 2 QL1A
Áp dụng phần mềm ATGT Cầu Bình điền 2 QL1A
Đường quốc lộ 1
Áp dụng phần mềm ATGT Đường quốc lộ 1

81
82
82
82
83
84
88
89
94
97
106
101
101
102
103
103
104
104
105
110
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112


20
Hình 4.25
Hình 4.26
Hình 4.27
Hình 4.28
Hình 4.29
Hình 4.30
Hình 4.31
Hình 4.32
Hình 4.33
Hình 4.34
Hình 4.35
Hình 4.36
Hình 4.37

Đường Kinh Dương Vương
Kha Vạn Cân
Kha Vạn Cân
Đường Phan Đăng Lưu
Áp dụng phần mềm ATGT Đường Phan Đăng Lưu
Đường Quốc lộ 1
Áp dụng phần mềm ATGT Đường Quốc lộ 1
Đường Nơ Trang Long
Áp dụng phần mềm ATGT Đường Nơ Trang Long
Yếu tố của đường ảnh hưởng đến TNGT

Yếu tố về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến TNGT
Yếu tố về con người ảnh hưởng đến TNGT
Yếu tố phương tiện tham GT gia ảnh hưởng đến TNGT

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
TNGT: Tai nạn giao thông
ATGT: An toàn giao thông
TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh

113
113
114
114
115
115
115
116
116
129
130
136
130


21
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
CSHT: Cơ sở hạ tầng
GTVT: Giao thông vận Tải
PTCN: Phương tiện cá nhân
VTHKCC: Vận tải hành khách công cộng
PTVTHKCC: Phương tiện vận tải hành khách công cộng
ATGT: An toàn giao thông
CHLB: Cộng hòa liên bang
TCN: Tiêu chuẩn ngành
UBATGT: Ủy ban an toàn giao thông
TGGT: Tham gia giao thông
TGGT: Tham gia giao thông
VHGT:Văn hóa giao thông
KNTH: Khả năng thông hành
BTN: Bê tông nhựa
BTXM: Bê tông xi măng
Đ: Đường
TN: tự nhiên
N:Người
Xe: X
GT: Giao thông
TQTNGT: Tương quan tai nạn giao thông

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài nhằm từ cơ sở lý thuyết Sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng
hợp: Kết hợp giữa lý thuyết về an toàn giao thông; với việc thu thập điều tra
thống kê, phân tích, xử lý thông tin, mô hình hoá và tự động hóa trong quá


22
trình nghiên cứu thiết kế các giải pháp xử lý điểm đen. Đưa ra các giải pháp
khắc phục một số điểm đen trên các đường trục chính của TPHCM. Đồng thời
dự báo để đưa ra hợp lý tính khả thi của dự án ATGT ở TPHCM.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
TÊN ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
MỘT SỐ ĐIỂM ĐEN TRÊN CÁC ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH
CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
1.1.

Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài:

1.1.1.

Cơ sở khoa học

- Hiện nay vấn đề an toàn giao thông đã trở thành mối quan tâm hàng
đầu trong các dự án xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. An toàn giao thông,
bao gồm: An toàn do lái xe, an toàn cho các phương tiện giao thông, an toàn


23
trong bất kỳ đều kiện thời tiết khí hậu nào và đặc biệt là an toàn do điều kiện
khai thác của các tuyến đường. Vì vậy, ngoài việc áp dụng đúng các tiêu
chuẩn kỹ thuật để thiết kế, xây dựng tuyến đường mới hay nâng cấp cải tạo
các tuyến đường hiện có thì cần thiết phải nghiên cứu phân tích và xem xét kỹ
lưỡng các tai nạn giao thông xảy ra trên các quốc lộ, tỉnh lộ liên quan đến các
điều kiện đường để rút ra những kinh nghiệm, những nguyên tắc thiết kế trên
quan điểm nâng cao an toàn xe chạy.
- Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, không những nâng cao chất
lượng công tác thiết kế, xây dựng, khai thác và quản lý đường mà còn phải có
những giải pháp ngăn ngừa những rủi ro từ tai nạn giao thông cũng như hạn
chế tối đa những tổn thất về người và của cải vật chất cho xã hội.
1.1.2.

Tính thực tiễn

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của đường
ô tô, đường thành phố hiện hữu trên cơ sở khảo sát, thu thập số liệu từ các
tuyến trục chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để tìm ra được các giới
hạn, các quan điểm khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho xe chạy. Nhờ đó, đưa
ra các giải pháp thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang cùng các chỉ tiêu kỹ
thuật của đường theo quan điểm an toàn giao thông là hướng đi đúng đắn và
rất hiệu quả để ngăn ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra. Đồng thời, dựa
vào các tiêu chí này chúng ta có thể đánh giá được chất lượng tốt, xấu của
một đồ án thiết kế cũng như chất lượng cải tạo nâng cấp tuyến đường cũ hay
đánh giá chất lượng khai thác của một tuyến đường mới hiện tại trong điều
kiện ở TPHCM.
2. Mục tiêu của đề tài:

- Đề xuất và viết ra phần mềm An Toàn Giao Thông nhằm đánh giá sự
phù hợp của tuyến đường thiết kế và khai thác có phù hợp với quan điểm An
Toàn Giao Thông hay không.


24
- Dự báo xu hướng phát triển tai nạn tại các điểm đen trên các trục chính
ở TPHCM dựa trên phân tích nghiên cứu với sự hỗ trợ của phần mền phân
tích xử lý số liệu thống kê. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai nạn
giao thông của TPHCM.
- Nghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số điểm đen
trên các trục chính ở TPHCM.
3. Phạm vi nghiên cứu:

Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nghiên cứu xác định và đề xuất
giải pháp khắc phục một số điểm đen trên các trục chính ở TPHCM.
4. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp: Kết hợp giữa lý thuyết về
an toàn giao thông; với việc thu thập điều tra thống kê, phân tích, xử lý thông
tin, mô hình hoá và tự động hóa trong quá trình nghiên cứu thiết kế các giải
pháp xử lý điểm đen.
5. Kết cấu của đề tài:

Nội dung nghiên cứu được thể hiện qua các phần cụ thể chi tiết như sau:
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài

Chương 1. Tổng quan về an toàn giao thông; tình hình trong nước và trên thế
giới.
Chương 2. Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng an toàn giao thông trên các
trục chính tại TPHCM.


25
Chương 3. Lập trình đánh giá tính hợp lý của tuyến đường trong thiết kế và
khai thác theo quan điểm an toàn giao thông
Chương 4. Nghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp khắc phục một số điểm
đen trên các tuyến trục chính tại TPHCM .
Kết luận.
Kiến nghị.

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG; TÌNH HÌNH TRONG
NƯỚC VÀ THẾ GIỚI
1.1. An toàn giao thông và các khái niệm
1.1.1.

Khái niệm chung

Hệ thống giao thông: là tập hợp các công trình, các con đường và cơ sở
hạ tầng khác nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách, hàng hóa
trong đô thị được an toàn, thông suốt, thuận tiện, nhanh chóng và đạt hiệu quả
cao.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×