Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN


Để
giao tiếp tốt
với bệnh nhân
PGS Nguyễn Sào Trung
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh


Tạo không khí
nhẹ nhàng …

và thân thiện …


… giöõ tinh thaàn treû trung,


giửừ caựi nhỡn thieọn caỷm,


giửừ nuù cửụứi chụn chaỏt,… luôn nở nụ cười dù chỉ là nụ cười … bí ẩn,


… giöõ taâm hoàn thanh thaûn,


… khoâng caêng thaúng,


Nghó đến bệnh tật
bệnh nhân
phải chòu đựng,

để…


… chia seû vaø san seû,


giuựp ủụừ vaứ naõng ủụừ,


hoaứ ủong vaứ khoõng phaõn bieọt,


… noùi ít ñeå thaáy nhieàu,


  … tạo không khí khôi hài cho đỡ … sợ,


… ñoâïng vieân vöôït qua noãi ñau,


an uỷi vửụùt qua beọnh taọt,


… thoâng caûm noãi lo cuûa gia ñình, …ủaởc bieọt khi beọnh nhaõn laứ treỷ em,


… tôn trọng tín ngưỡng của bệnh nhân,


… tôn trọng tự do cá nhân và … cá tính,


… hiểu và tránh làm điều không nên,


khoõng ủe doaù vaứ taùo aựp lửùc,


khoõng laứm thaỏt voùng vaứ tuyeọt voùng,


luoõn giaỷi thớch tửụứng taọn,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×