Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng kết 5 năm đề án 343704

TỈNH ĐOÀN PHÚ THỌ
BCH ĐOÀN HUYỆN LÂM THAO
*
Số:
- BC/HĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Lâm Thao, ngày 02 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 & 704/ĐA- CP của Chính phủ
giai đoạn 2010 - 2015
Thực hiện văn bản số 02-CV/BCĐ ngày 29/5/2015 của BCĐ thực hiện đề án
343&704 về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 & 704/ĐA-CP của
Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015. BTV Huyện đoàn Lâm Thao xây dựng báo cáo
như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 343 & 704
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Đề án
Sau khi nhận được kế hoạch số 1978/KH-UBND và 1979/KH-UBND ngày
02/11/2011 của BCĐ thực hiện Đề án 343 & 704 của Chính phủ về “Tuyên truyền

giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước” và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, BTV Huyện
đoàn đã xây dựng kế hoạch số 06-KH/HĐ ngày 10/5/2012 triển khai thực hiện 2 đề
án tới các cơ sở Đoàn trong toàn huyện, xây dựng báo cáo số 01-BC/HĐ ngày
02/01/2013 về việc sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 343 & 704 của Chính phủ. Đồng
thời, BTV Huyện đoàn cử cán bộ theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nội dung của
2 Đề án của các cơ sở, yêu cầu các cơ sở Đoàn báo cáo kết quả trong báo cáo sơ
kết 6 tháng, 1 năm về Thường trực Huyện đoàn.
2. Kết quả triển khai thực hiện
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 343/CP
Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch 1978/KH-UBND ngày
02/11/2011 của UBND huyện Lâm Thao, BTV Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch
triển khai các nội dung của Đề án 343 tới các cơ sở Đoàn trong huyện. Chỉ đạo cơ
sở tuyên truyền các nội dung về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới các đoàn viên thanh niên
tại địa phương, đơn vị. Phối hợp chọn cử các nữ thanh niên tham gia lớp tập huấn
của cơ sở và huyện về Đề án 343.


Đến nay đã có hơn 2.000 nữ đoàn viên thanh niên được tập huấn, tuyên
truyền về Đề án 343, chiếm khoảng 80% nữ đoàn viên thanh niên được tuyên
truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 100% cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở được
tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo
dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam, giúp nâng cao nhận thức, chuyển đổi
hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội đặc biệt là nữ thanh niên trong việc
giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Vai trò và vị trí, trình độ của nữ thanh niên ngày càng được nâng cao, nhiều cán bộ nữ
thanh niên có vị trí chủ chốt trong các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.
2.2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 704/CP
Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch 1979/KH-UBND ngày
02/11/2011 của UBND huyện Lâm Thao, BTV Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch
triển khai các nội dung của Đề án 704 tới các cơ sở Đoàn trong huyện.
Các cơ sở Đoàn trong huyện đã thành lập được 03 câu lạc bộ "gia đình trẻ nuôi
dạy con tốt" cấp xã, thị trấn để thường xuyên tổ chức tuyên truyền, trao đổi thảo
luận giữa các thành viên tại các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ. Cấp cơ sở đã có 75%
ông bố bà mẹ trẻ được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em, nhằm thực hiện
chăm sóc, thực hành nuôi, dạy con theo từng độ tuổi; trong đó, có 70% ông bố bà
mẹ trẻ được hướng dẫn thực hiện và áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng

trẻ em vị thành niên. Các hình thức tuyên truyền phong phú như trên hệ thống loa
truyền thanh của trường học, xã, thị trấn, tổ chức hội thảo, tập huấn… Có ít nhất
70% trẻ em vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo
dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống. Hoạt động tiêu biểu của
Đoàn trường THPT Phong Châu với mô hình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành
niên, Đoàn trường THPT Long Châu Sa, THPT Lâm Thao, chi đoàn THCS Lâm
Thao với các chương trình ngoại khóa về tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên… Hoạt
động của CLB tiền hôn nhân do Đoàn xã Kinh Kệ chủ trì phối hợp với Trung tâm
Dân số KHHGĐ huyện Lâm Thao năm 2014 tổ chức tư vấn, khám sức khỏe tiền
hôn nhân cho 80 ĐVTN của xã. Các đoàn viên thanh niên tham gia chương trình
đã được các cán bộ trung tâm DSKHHGĐ của huyện tư vấn về vấn đề sinh lí, cơ
chế thụ thai, các biện pháp tránh thai, hậu quả của việc nạo phá thai, mang thai
ngoài ý muốn, vấn đề sống thử trước hôn nhân, phương pháp để áp dụng tình dục
an toàn, tình dục có trách nhiệm và các vấn đề vấn đề phát sinh khi quan hệ tình
dục sớm của vị thành niên, thanh niên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp

2


phần nâng cao hiểu biết cho ĐVTN về sức khỏe sinh sản vị thành niên, nâng cao
chất lượng dân số.
100% báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ sở Đoàn được tiếp cận về kiến thức
nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động các ông bố bà mẹ nuôi, dạy con
tốt. BTV Huyện đoàn chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn khối nông nghiệp tiếp tục duy trì,
nhân rộng mô hình câu lạc bộ “gia đình trẻ”.
3. Đánh giá chung việc thực hiện Đề án 343 và Đề án 704
3.1. Thuận lợi
Trình độ dân trí của thanh niên trong huyện tương đối đồng đều và ngày
càng được nâng lên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền triển khai thực
hiện 2 Đề án.
Sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển
khai thực hiện Đề án 343 & 704 tới đoàn viên thanh niên trong huyện.
3.2. Tồn tại, hạn chế
Một số cơ sở Đoàn trong huyện còn chưa quan tâm tới việc triển khai thực
hiện Đề án 343 & 704 tới các đoàn viên thanh niên. Kết quả của công tác tuyên
truyền còn chưa thực sự nổi bật, chưa kịp thời nhân rộng những mô hình tiêu biểu.
Một bộ phận nam nữ thanh niên chưa quan tâm tới các nội dung của Đề án
343 & 704. Việc phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong
việc tuyên truyền về Đề án 343 & 704 chưa thường xuyên.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
1. Đối với Đề án 343/CP
Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tuyên truyền về Đề án 343
với các nội dung về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới các đoàn viên thanh niên tại địa
phương, đơn vị. Trọng tâm là nhân rộng các mô hình tiêu biểu của các địa phương
ra toàn huyện.
Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia các lớp tập huấn cho các nữ thanh niên về
phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, phối hợp với ban, ngành, đoàn
thể địa phương tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đổi mới hơn.
2. Đối với Đề án 704/CP
Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tuyên truyền về Đề án 704
“Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với nhiều hình thức tuyên truyền phong
phú. Phấn đấu có 80% ông bố bà mẹ trẻ được tập huấn kiến thức về quyền trẻ em,
có 80% ông bố bà mẹ trẻ được hướng dẫn thực hiện và áp dụng kỹ năng trong giáo
3


dục, nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên. Có ít nhất 80% trẻ em vị thành niên được
tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng.
Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 & 704/ĐA-CP của
Chính phủ của BTV Huyện đoàn Lâm Thao.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

- BCĐ Đề án 343&704 (B/c);
- TT HĐ;
- Lưu HĐ./.

Nguyễn Thị Thùy Linh

4


5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×