Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tràng an, hà nội

U

M
1. Tính c p thi t c a đ tƠi

b t k m t qu c gia nào, h th ng Ngân hàng th

ng m i luôn đóng

vai trò quan tr ng, là huy t m ch c a n n kinh t , là h i th trong m i ho t
đ ng c a đ i s ng xã h i, là nhân t không th thi u đ t p trung ngu n l c
v n cho phát tri n đ t n

c.

Cùng v i s t ng tr

ng và phát tri n không ng ng c a n n kinh t ,

nhu c u v n đã tr nên vô cùng quan tr ng, c p thi t cho vi c xây d ng c s
h t ng, đ i m i trang thi t b máy móc thi t b c ng nh chuy n d ch c c u

kinh t . Ho t đ ng c a các ngân hàng th

ng m i đã tr thành m t ph n

không th thi u trong quá trình phát tri n đó. K t khi chuy n t h th ng
ngân hàng m t c p sang h th ng ngân hàng hai c p, các ngân hàng th
m i ( NHTM) Vi t Nam đã có nh ng b
l

ng, lo i hình, m ng l

ph n t ng tr

ng

c phát tri n m nh m c v s

i, quy mô ho t đ ng và n ng l c tài chính đã góp

ng kinh t , n đ nh giá tr đ ng ti n. Ngoài h th ng ngân hàng

qu c doanh còn có các ngân hàng th

ng m i c ph n, ngân hàng liên

doanh.., các nghi p v c ng đ i m i và t ng b

c hi n đ i hóa, ti p c n v i

công ngh và thông l qu c t . V i ho t đ ng tín d ng và các d ch v đa
d ng, ngân hàng đã đáp ng đ

c ph n l n nhu c u v n c a khách hàng, góp

ph n đáng k vào s nghi p phát tri n kinh t đ t n

c. Ngày nay ngân hàng

đã tr thành m t m t xích quan tr ng c u thành lên s v n đ ng nh p nhàng
c a n n kinh t . Cùng v i các ngành kinh t khác ngân hàng có nhi m v

tham gia bình n th tr
tr

ng ti n t , ki m ch và đ y lùi l m phát, t o môi

ng đ u t thu n l i, t o công n vi c làm cho ng

i lao đ ng.

Tuy nhiên trong b i c nh n n kinh t v mô đang trong th i k ch a n
đ nh, môi tr

ng pháp lý đang d n đ

giá vàng bi n đ i th t th

ng, th tr

c hoàn thi n, t l l m phát t ng cao,
ng b t đ ng s n ch a kh i s c nên ho t

1


đ ng kinh doanh c a các NHTM còn g p r t nhi u khó kh n, nh t là ch t
l

ng tín d ng ch a cao mà bi u hi n là n quá h n, n khó đòi hay còn g i

là n x u còn l n. Vi c phân tích m t cách chính xác, khoa h c các nguyên
nhân phát sinh r i ro tín d ng đ t đó tìm ra các gi i pháp h u hi u nh m
nâng cao ch t l
l

c lâu dài đ

ng tín d ng v a mang tính c p bách v a mang tính chi n
c nhi u ngân hàng quan tâm t i. Nói nh

v y b i l , trong

đi u ki n hi n nay ho t đ ng tín d ng là ho t đ ng quan tr ng và c b n nh t
trong toàn b các ho t đ ng c a NHTM. Ho t đ ng đó đã t o ra ph n l n tài
s n trong t ng tài s n c a các NHTM và là ho t đ ng t o ra ngu n thu nh p
chính c a m i ngân hàng d

i hình th c thu nh p t lãi cho vay.Tuy nhiên

ho t đ ng này luôn ti m n nhi u r i ro, có th gây t n th t r t l n, d n đ n
m t kh n ng thanh toán hay phá s n c a ngân hàng. Chính vì v y mà “ ch t
l

ng tín d ng” luôn là v n đ “ s ng, còn” trong ho t đ ng kinh doanh mà

b t c m t ngân hàng nào c ng c n ph i quan tâm trong su t quá trình t n t i
và phát tri n c a mình.
Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn ( NHNo&PTNT) Vi t
Nam – Chi nhánh Tràng An Hà N i là chi nhánh đ

c đ i tên t

Ngân hàng

nông nghi p và phát tri n nông thôn ( NHNo&PTNT) Vi t Nam – Chi nhánh
Láng Th

ng theo Quy t đ nh s

s

1463/Q /H QT-TCCB ngày

03/12/2008 c a Ch t ch H i đ ng NHNo&PTNT Vi t Nam, là m t chi
nhánh ho t đ ng trên đ a bàn Th đô – Trung tâm kinh t chính tr c a c
n

c.

ây v a là môi tr

ng h p d n, v a là ti m n ng l n trong kinh doanh

nh ng đ ng th i c ng là m t thách th c không nh đ i v i Chi nhánh. Ho t
đ ng trên cùng m t đ a bàn v i nhi u NHTM l n, s c nh tranh trong kinh
doanh là không th tránh kh i. Song, k t khi thành l p cho đ n nay, Chi
nhánh đã t ng b

c ph n đ u, ngày m t hoàn thi n h n và đ t đ

thành t u đáng k , có t c đ phát tri n t

c nhi u

ng đ i nhanh v m i m t, đã kh ng

2

Thang Long University Libraty


đ nh đ

c v trí trên th tr

ng. Tuy v y trong b i c nh tình hình kinh t - xã

h i hi n nay ho t đ ng tín d ng c a chi nhánh c ng đang ph i đ i m t v i
nhi u thách th c m i, nhi u ti m n r i ro trong kinh doanh.
Nh n th c đ

c t m quan tr ng c a công tác tín d ng, cùng v i nh ng

ki n th c đã h c t p, nghiên c u, tôi quy t đ nh ch n đ tài “ Nơng cao ch t
l

ng tín d ng t i Ngơn hƠng nông nghi p vƠ phát tri n nông thôn Vi t

Nam ậ Chi nhánh TrƠng An HƠ N i” đ làm lu n v n th c s c a mình.
2. M c đích nghiên c u c a đ tƠi
- Nghiên c u và làm rõ h n c s lý lu n v tín d ng và ch t l
d ng c a các NHTM trong n n kinh t th tr

ng tín

ng.

- Kh o sát toàn di n và có h th ng v th c tr ng ch t l

ng tín d ng

c a Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (
NHNo&PTNT) Chi nhánh Tràng An, Hà N i.
xu t gi i pháp nâng cao ch t l

-

ng tín d ng t i NHNo&PTNT

chi nhánh Tràng An Hà N i.
3.
-

it
it

ng vƠ ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u:

+ Các lý lu n c b n v tín d ng và ch t l
+ Th c tr ng ch t l

ng tín d ng c a NHTM.

ng tín d ng t i NHNo&PTNT Chi nhánh Tràng

An, Hà N i
- Ph m vi nghiên c u: Nâng cao ch t l

ng tín d ng t i NHNo&PTNT

chi nhánh Tràng An Hà N i trong giai đo n 2012 – 2014.
4. Ph

ng pháp nghiên c u:

hoàn thành các m c tiêu đ t ra, lu n v n s d ng các ph
nghiên c u: Duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s , ph
tích, th ng kê, so sánh...

3

ng pháo

ng pháp t ng h p, phân


Thu th p tài li u qua các báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
NHNo&PTNT Chi nhánh Tràng An, Hà N i t n m 2012 – 2014; Tài li u
báo cáo th

ng niên n m 2012,2013,2014 và các v n b n liên quan đ n công

tác tín d ng trong h th ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn
Vi t Nam.
Ngoài ra còn s d ng ph

ng pháp :

t câu h i và ph ng v n tr c ti p

cán b tín d ng, cán b th m đ nh c ng nh Ban lãnh đ o t i Chi nhánh
NHNo&PTNT Chi nhánh Tràng An.
5. K t c u c a lu n v n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, lu n v n
đ

c k t c u làm 3 ch
Ch

ng 1: C s lý lu n v tín d ng và nâng cao ch t l

c a Ngân hàng th
Ch

ng.
ng tín d ng

ng m i.

ng 2: Th c tr ng ch t l

ng tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p

và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh Tràng An Hà N i.
Ch

ng 3: Gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng tín d ng c a Ngân

hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Tràng An
Hà N i.

4

Thang Long University Libraty


Ch

C
L

S

ng 1

Lụ LU N V TệN D NG VÀ NỂNG CAO CH T

NG TệN D NG C A NGỂN HÀNG TH

NG M I.

1.1. TệN D NG NGỂN HÀNG
1.1.1. Khái ni m tín d ng Ngơn hƠng
1.1.1.1. Khái ni m tín d ng
Trong n n kinh t hàng hóa, trong cùng m t th i gian luôn có m t s
ng

i t m th i th a v n, có v n t m th i nhàn r i và có nhu c u cho vay. Bên

c nh đó luôn có m t s ng
t

i t m th i thi u v n, có nhu c u đi vay. Hi n

ng này làm n y sinh m i quan h kinh t mà n i dung c a nó là v n đ

c

d ch chuy n t n i th m th i th a sang n i t m th i thi u v i đi u ki n hoàn
tr v n và lãi ti n vay là l i nhu n thu đ

c do s d ng v n vay. Tín d ng

theo ngh a La tinh là Creditim, có ngh a là s tín nhi m, s tin t

ng. Tên g i

này xu t phát t b n ch t quan h tín d ng.
Quan h tín d ng đã hình thành và ra đ i t r t lâu, th m chí m i quan
h tín d ng thô s nh t đ

c phát sinh ngay t khi ch đ c ng s n nguyên

th y tan rã. Quan h tín d ng đã phát tri n qua nhi u hình th c t th p đ n
cao, t đ n gi n đ n ph c t p. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t th
tr

ng, qua t ng th i k , t ng giai đo n phát tri n mà d n hình thành nên các

hình th c tín d ng m i có trình đ cao h n, đã có các hình th c tín d ng sau:
Tín d ng ngân hàng, tín d ng th

ng m i, tín d ng nhà n

c, tín d ng thuê

mua và tín d ng tiêu dùng. M i m t hình th c tín d ng đ u có đi u ki n kinh
t xã h i c th . Tuy nhiên trong s phát tri n c a mình, các hình th c quan
h tín d ng không h m t đi mà còn t n t i và phát huy tác d ng khi có s ra
đ i m t hình th c tín d ng m i. Ngay nay, t t c các hình th c tín d ng trên
đ u còn t n t i và b sung l n nhau và nó có vai trò quan trong trong s phát
tri n kinh t .

5


Tr i qua nhi u giai đo n, l ch s phát tri n cho th y, tín d ng là m t
ph m trù kinh t và c ng là m t s n ph m c a n n s n xu t hàng hoá. Nó t n
t i song song và phát tri n cùng v i n n kinh t hàng hoá và là đ ng l c quan
tr ng thúc đ y n n kinh t hàng hoá phát tri n lên nh ng giai đo n cao h n.
T n t i và phát tri n qua nhi u hình thái kinh t -xã h i, đã có nhi u khái ni m
khác nhau v tín d ng đ

c đ a ra. Song hi u m t cách chung nh t, khái ni m

tín d ng theo pháp lu t Ngân hàng Vi t Nam ghi nh n r ng “ Tín d ng là
quan h vay ( m
m

n) d a trên c s tin t

n) và bên đi vay( m

ng và tín nhi m gi a bên cho vay (

n). Theo đó bên cho vay chuy n gaio m t l

ng v n

ti n t ( ho c tài s n) đ bên vay s d ng có th i h n. Khi đ n h n, bên vay
có ngh a v hoàn tr v n( tài s n) ban đ u và lãi su t.
Liên quan đ n khái ni m v tín d ng, t i kho n 14 đi u 2 Lu t s
47/2010/QH12 c a Qu c h i v Lu t các t ch c tín d ng có đ a ra : C p tín
d ng là vi c th a thu n đ t ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n ho c cam
k t cho phép s d ng m t kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng nghi p
v cho vay, chi t kh u, cho thuê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng
và các nghi p v c p tín d ng khác.
1.1.1.2. Khái ni m tín d ng ngân hàng
Trong các hình th c trên thì tín d ng ngân hàng là m t hình th c vô
cùng quan tr ng, nó là m t quan h tín d ng ch y u, cung c p ph n l n nhu
c u tín d ng cho các doanh nghi p, cho các th nhân khác trong n n kinh t .
V i công ngh ngân hàng hi n nay, tín d ng ngân hàng càng tr thành m t
hình th c không th thi u trong c n

c và qu c t .

Tín d ng ngân hàng là quan h b ng ti n gi a m t bên là ngân hàng,
m t t ch c chuyên kinh doanh trong l nh v c ti n t v i m t bên các t ch c,
cá nhân trong xã h i, trong đó ngân hàng đóng vai trò v a là ng
là ng

i đi vay v a

i cho vay [38].

6

Thang Long University Libraty


1.1.2.

c đi m c a tín d ng ngơn hƠng

Th nh t, Tín d ng ngân hàng d a trên c s lòng tin. Ngân hàng ch
c p tín d ng khi có lòng tin vào vi c khách hàng s d ng v n vay đúng m c
đích, hi u qu và có kh n ng hoàn tr n vay ( g c, lãi) đúng h n.
Th hai, Tín d ng là s chuy n nh

ng m t tài s n có th i h n. Ngân

hàng là trung gian tài chính “ đi vay đ cho vay”, nên m i kho n tín d ng c a ngân
hàng đ u ph i có th i h n, b o đ m cho ngân hàng hoàn tr v n huy đ ng.
Th ba, Tín d ng ph i trên nguyên t c hoàn tr c g c và lãi. N u
không có s hoàn tr thì không đ

c coi là tín d ng. Giá tr hoàn tr ph i l n

h n giá tr lúc cho vay ( giá tr g c), ngh a là ngoài vi c hoàn tr giá tr g c,
khách hàng ph i tr cho ngân hàng m t kho n lãi ph i luôn luôn là m t s
d

ng, có nh v y m i bù đ p đ

c chi phí ho t đ ng và t o ra l i nhu n cho

ngân hàng, ph n ánh ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
Th t , Tín d ng là ho t đ ng ti m n r i ro cao cho ngân hàng. Vi c
thu h i tín d ng ph thu c không nh ng vào b n thân khách hàng, mà còn
ph thu c vào môi tr

ng ho t đ ng, ngoài t m ki m soát c a khách hàng

nh s bi n đ ng v giá c , lãi su t, t giá, l m phát, t ng tr

ng kinh t , th

tr

ng kinh doanh

ng, thiên tai...khi khách hàng g p khó kh n do môi tr

thay đ i , d n đ n khó kh n trong vi c tr n , đi u này khi n cho ngân hàng
g p r i ro tín d ng.
Th n m, Tín d ng ngân hàng trên s cam k t hoàn tr vô đi u ki n.
Quá trình cho vay di n ra trên c s nh ng c n c pháp lý ch t ch nh : H p
đ ng tín d ng, kh

c vay ti n, h p đ ng b o lãnh... trong đó bên đi vay

ph i cam k t hoàn tr vô đi u ki n kho n vay cho ngân hàng khi đ n h n.
T

các đ c đi m trên tín d ng ngân hàng ph i đ m b o đ

nguyên t c c b n sau:
- V n vay ph i đ

c s d ng đúng m c đích

7

c hai


- V n vay ph i đ

c hoàn tr c g c và lãi đúng đi u kho n đã đ

c

cam k t, th a thu n ghi trong h p đ ng.
1.1.3. Phơn lo i tín d ng ngơn hƠng
Có r t nhi u cách phân lo i tín d ng ngân hàng d a vào các c n c
khác nhau tùy theo m c đích nghiên c u. Tuy nhiên th

ng phân lo i theo

m t s tiêu th c sau:
1.1.3.1. Theo m c đích s d ng ti n vay
C n c theo tiêu th c này, tín d ng ngân hàng đ

c chia thành hai lo i:

- Tín d ng s n xu t và l u thông hàng hóa: là lo i tín d ng đ

c cung

c p cho các doanh nghi p đ h ti n hành s n xu t và kinh doanh.
- Tín d ng tiêu dùng: là lo i tín d ng đ

c c p phát cho cá nhân đ đáp

ng nhu c u tiêu dùng. Lo i tín d ng này th

ng đ

c dùng đ mua s m nhà

c a, xe c , các thi t b gia đình.... Tín d ng tiêu dùng ngày càng có xu h

ng

t ng lên.
1.1.3.2.Theo th i h n s d ng ti n vay
Theo cách này, tín d ng ngân hàng đ

c chia thành ba lo i

- Tín d ng ng n h n: Là lo i tín d ng có th i h n d
th

ng đ

i m t n m,

c s d ng vào nghi p v thanh toán, cho vay, b sung thi u h t

t m th i v v n l u đ ng c a các doanh nghi p hay cho vay ph c v nhu c u
sinh ho t tiêu dùng cá nhân.
- Tín d ng trung h n: Là lo i tín d ng có th i h n t trên 1 đ n 5 n m,
đ

c dùng đ cho vay v n ph c v nhu c u mua s m tài s n c đ nh, c i ti n

đ i m i k thu t, m r ng và xây d ng các công trình nh có th i h n thu h i
v n nhanh.
- Tín d ng dài h n: Là lo i tín d ng có th i h n t
đ

trên 5 n m tr lên,

c s d ng đ cung c p v n cho xây d ng c b n, c i ti n và m r ng s n

xu t có quy mô l n.

8

Thang Long University Libraty


Thông th

ng tín d ng trung và dài h n đ

c đ u t đ hình thành v n

c đ nh và m t ph n v n t i thi u cho ho t đ ng s n xu t.
1.1.3.3. Theo hình th c đ m b o ti n vay
Theo tiêu th c này, tín d ng đ

c chia thành hai lo i:

- Tín d ng có đ m b o: là lo i hình tín d ng mà các kho n cho vay
phát ra đ u có tài s n t

ng đ

ch p, chi t kh u và b o lãnh.

ng th ch p, có các hình th c nh c m c , th
i v i khách hàng không có uy tín cao đ i v i

ngân hàng khi vay v n đòi h i ph i có tài s n đ m b o, s đ m b o này là
c n c đ ngân hàng có thêm m t ngu n thu th hai, b sung cho ngu n thu
n th nh t thi u ch c ch n nh m bù đ p l i kho n ti n vay trong tr
ng

ng h p

i vay không có kh n ng tr n
- Tín d ng không có đ m b o : Là lo i hình tín d ng mà các kho n vay

phát ra không c n tài s n th ch p mà ch d a vào tín ch p. Lo i hình này
th

ng đ

c áp d ng đ i v i nh ng khách hàng truy n th ng, có quan h làm

n lâu dài và sòng ph ng v i ngân hàng, khách hàng này ph i có tình hình tài
chính lành m nh và có uy tín đ i v i ngân hàng nh tr n đ y đ , đúng h n
c g c l n lãi, có d án s n xu t kinh doanh kh thi, có kh n ng hoàn tr n ...
1.1.3.4. Theo thành ph n kinh t
- Tín d ng đ i v i thành ph n kinh t nhà n

c.

- Tín d ng đ i v i thành ph n kinh t ngoài nhà n

c

Ngoài ra, tín d ng có th phân lo i theo: Lo i ti n, ph m vi qu c gia,
c c u v n tín d ng tham gia, đ i t
Trong n n kinh t th tr
tiêu th c trên ch có ý ngh a t

ng t o l p c a v n vay.

ng vi c phân lo i tín d ng ngân hàng theo các
ng đ i. Khi các hình th c tín d ng càng đa

d ng thì cách phân lo i càng chi ti t. Phân lo i tín d ng giúp cho vi c nghiên
c u s v n đ ng c a v n tín d ng trong t ng lo i hình cho vay và là c s đ
so sánh, đánh giá hi u qu kinh t c a chúng.

9


1.1.4. Vai trò c a tín d ng ngơn hƠng trong n n kinh t th tr
1.1.4.1.

ng

i v i b n thân Ngân hàng

- Tín d ng là ho t đ ng ch y u mang l i ngu n thu nh p cho ngân hàng.
Thu nh p t ho t đ ng tín dung đ c hình thành ch y u b i chênh l ch gi a lãi
su t cho vay và lãi su t huy đ ng cùng v i m t s các kho n phí khác theo qui
đ nh, kho n thu nh p này là ph n thu nh p đáng k trong t ng thu nh p c a các
ngân hàng th ng m i (NHTM).

c bi t các n

c ch a có th tr

ng v n phát

tri n thì ho t đ ng cho vay truy n th ng v n đ c coi nh ho t đ ng bao trùm
nh t trong kinh doanh c a NHTM. Do đó thu nh p t cho vay có th xem nh
kho n thu nh p chính quy t đ nh đ n s t n t i và phát tri n c a ngân hàng, Tuy
nhiên ho t đ ng tín d ng l i là ho t đ ng ti m n r i ro l n nh t trong kinh doanh
c a ngân hàng nên các NHTM th

ng r t coi tr ng và nâng cao ch t l ng qu n

tr r i ro tín d ng.
- Ho t đ ng tín d ng góp ph n đa d ng hoá ho t đ ng kinh doanh c a
ngân hàng, giúp ngân hàng m r ng đ i t

ng và ph m vi đ u t , t đó gi m

thi u r i ro trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
Tr

c h t, chúng ta th y quan h tín d ng là quan h l n nh t và quan

tr ng nh t trong các quan h v i khách hàng c a ngân hàng. M t khác, thông
qua ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng có th t o ra nhi u s n ph m d ch v
ti n ích cung ng cho chính b n thân h . Thông qua ho t đ ng huy đ ng v n
( nh t là ho t đ ng ti n g i) ngân hàng có th t o ra nhi u s n ph m d ch v
ti n t nh : d ch v thanh toán, d ch v ngân qu , d ch v thu h , chi h , d ch
v

y thác, d ch v két s t, ... và các d ch v khác có liên quan nh : d ch v

t v n, d ch v b o lãnh, d ch v kinh doanh ch ng khoán, d ch v kinh
doanh ngo i t ,...nh t là trong đi u ki n n n kinh t th tr
d ch v ngân hàng hi n đ i đ l n l
truy n th ng, và coi đây là chi n l

ng phát tri n các

t thay th cho các s n ph m kinh doanh

c kinh doanh ch y u nh t trên th tr

ng.

10

Thang Long University Libraty


1.1.4.2.

i v i khách hàng

-Tín d ng ngân hàng đáp ng k p th i nhu c u v s l
l

ng v n đ quá trình s n xu t đ

ng và ch t

c liên t c: Trong n n kinh t , có nhi u

ch th kinh t ho t đ ng trong nhi u ngành ngh khác nhau, m i ch th m i
ngành kinh t l i có chu k s n xu t khác nhau, trong khi đó, quá trình tái s n
xu t xã h i l i di n ra liên t c trên c s phân công lao đ ng và h p tác trong
toàn b n n kinh t . Vì v y, t t y u x y ra tình tr ng n i t m th i th a v n,
n i t m th i thi u v n. V i t cách là trung gian tài chính, các ngân hàng t p
trung các ngu n v n t m th i nhàn r i trong n n kinh t và cho vay đ i v i
các thành ph n đang t m th i thi u v n, t o đi u ki n cho quá trình s n xu t
đ

c di n ra liên t c. i u này có ngh a là tín d ng ngân hàng là công c tích

t và t p trung v n r t quan tr ng góp ph n thúc đ y nhanh t c đ chu chuy n
v n trong n n kinh t th tr

ng. Ho t đ ng theo ph

ng châm “ đi vay đ

cho vay”, tín d ng ngân hàng không nh ng đ m b o cho quá trình s n xu t
đ

c di n ra bình th

ng mà còn đ y nhanh quá trình s n xu t, l u thông

hàng hóa, m r ng s n xu t, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh s n xu t
m i, nâng cao ch t l

ng s n ph m d ch v .

-Tín d ng ngân hàng góp ph n thúc đ y phát tri n các ho t đ ng s n
xu t kinh doanh thêm n ng đ ng và có hi u qu h n: Ho t đ ng trong môi
tr

ng c nh tranh gay g t đòi h i các doanh nghi p ph i không ng ng v n

đ ng đ phù h p v i nh ng bi n đ ng c a th tr

ng. Trong quá trình s n

xu t kinh doanh, nh m đáp ng nhu c u v n c a mình doanh nghi p ph i đi
vay ngân hàng r i hoàn tr g c và lãi sau m t th i gian nh t đ nh, do đó
doanh nghi p c n tìm hi u và đ u t v n vào nh ng ngành ngh có t su t l i
nhu n cao, qua đó v a duy trì đ

c ho t đ ng c a mình, v a hoàn tr đ

c

v n vay ngân hàng. Bên c nh đó, tín d ng ngân hàng c ng t o đi u ki n thu n
l i cho vi c di chuy n v n, góp ph n thay đ i c c u s n xu t kinh doanh. Tín

11


d ng ngân hàng th c s là công c kinh t quan tr ng góp ph n t o ra các
ngu n v n h tr h u hi u và các s n ph m d ch v ti n ích ph c v đ c l c
cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đ ng th i nó c ng là công c đi u
ti t có hi u qu c a nhà n

c đ tác đ ng vào m i ho t đ ng kinh doanh theo

các m c tiêu chung c a n n kinh t , t đó làm cho các ho t đ ng kinh t nói
chung và các doanh nghi p nói riêng tr nên n ng đ ng và linh ho t h n.
i v i n n kinh t

1.1.4.3.

-Vai trò kinh t c b n c a tín d ng ngân hàng là luân chuy n v n t
nh ng ng

i ( cá nhân, h gia đình, công ty, chính ph ) có ngu n v n th ng

d ( do ch tiêu ít h n thu nh p) đ n nh ng ng
tiêu v

i tiêu th h t ( do nhu c u chi

t quá nhu nh p). Nhu c u vay v n không ch đ u t kinh doanh mà

còn dùng đ th a mãn nhu c u tiêu dùng tr
v n t ng

i ti t ki m sang ng

i s d ng v n l i quan tr ng đ i v i n n

kinh t ? Câu tr l i là vì: nh ng ng
nh ng ng

c m t. T i sao vi c luân chuy n

i ti t ki m th

ng không đ ng th i là

i c h i đ u t sinh l i cao. Nh v y, n u không có ngân hàng thì

vi c luân chuy n v n gi a các ch th trong n n kinh t s ách t c. Chính vì
v y, kênh luân chuy n v n qua ngân hàng có ý ngh a r t l n trong vi c thúc
đ y tính hi u qu c a n n kinh t .
-Thông qua vi c đ u t v n tín d ng vào ngành ngh , khu v c kinh t
tr ng đi m s thúc đ y s phát tri n c a các ngành ngh đó, hình thành nên c
c u hi n đ i, h p lý và hi u qu .
-Tín d ng ngân hàng góp ph n l u thông ti n t , hàng hóa, đi u ti t th
tr

ng ki m soát giá tr đ ng ti n và thúc đ y quá trình m r ng giao l u kinh

t c a các n

c.

- Tín d ng ngân hàng th ng m i l i là ngu n thu l n cho ngân sách nhà
n c thông qua thu thu nh p và lãi t

y thác đ u t c a Chính ph .

12

Thang Long University Libraty


-Tín d ng ngân hàng là kênh truy n t i v n c a nhà n

c đ n nông

nghi p, nông thôn góp ph n xóa đói gi m nghèo, n đ nh chính tr , xã h i.
Tóm l i, tín d ng ngân hàng có vai trò vô cùng quan tr ng đ i v i n n kinh
t đ t n c. Tín d ng ngân hàng là c u n i gi a ng

i có v n và ng i c n v n đ

gi i quy t nhu c u này th a đáng trong m i quan h này, t đó thúc đ y tái s n
xu t m r ng t o đi u ki n thu n l i cho n n kinh t phát tri n b n v ng, thông
qua tín d ng ngân hàng có th ki m soát đ

c kh i l ng ti n cung ng trong l u

thông , th c hi n yêu c u c a quy lu t l u thông ti n t . M t khác, tín d ng ngân
hàng còn thúc đ y các doanh nghi p t ng c ng ch đ h ch toán kinh doanh,
giúp các doanh nghi p khai thác có hi u qu ti m n ng kinh t trong ho t đ ng
kinh doanh.
1.2. CH T L

NG TệN D NG NGỂN HÀNG

1.2.1. Quan ni m v ch t l

ng tín d ng ngơn hƠng

Theo T ch c Qu c t v tiêu chu n hóa ISO, trong d th o DIS 9000: 2000,
đã đ a ra đ nh ngh a v ch t l ng nh sau: “ Ch t l ng là kh n ng c a t p h p
các đ c tính c a m t s n ph m, h th ng hay quá trình đ đáp ng các yêu c u c u
khách hàng và các bên có liên quan”.
Trong Ngân hàng ho t đ ng tín d ng là m t ho t đ ng ph n ánh quan h
vay m n có hoàn tr trên c s lòng tin gi a m t bên là ngân hàng, các t ch c tín
d ng v i m t bên là khách hàng – các ch th kinh doanh khác nh m m c tiêu cu i
cùng c ng là phát tri n kinh t xã h i . Do đó, ch t l ng tín d ng đ c hi u là s
đáp ng nhu c u c a khách hàng ( ng i g i ti n và ng i vay ti n), phù h p v i
s phát tri n kinh t xã h i và đ m b o s t n t i, phát tri n c a Ngân hàng.
Ch t l ng tín d ng là m t khái ni m v a c th ( có th đo l ng qua các
ch tiêu đ nh l ng nh k t qu kinh doanh, n quá h n), v a tr u t ng ( có th
đ c xem xét thông qua nh ng ch tiêu đ nh tính nh kh n ng thu hút khách hàng,
tác đ ng đ n n n kinh t ....)

13


Ch t l ng tín d ng không t nhiên mà có, nó là k t qu c a c quá trình
ph i k t h p ho t đ ng c a ngân hàng và các khách hàng vì m t m c đích chung.
Do đó, đ đ t đ c ch t l ng c n có s qu n lý khoa h c và ch t ch .

c bi t là

ph i có chính sách tín d ng đúng đ n, phù h p v i đi u ki n c a th tr ng trong
t ng th i k nh t đ nh.
Tuy v y, đ đ a ra m t khái ni m v ch t l ng tín d ng không ph i là d ,
b i l m i khái ni m đ a ra đòi h i ph i ch ra nó xu t phát t đâu và trên quan
đi m nào. Nh ta đã bi t m i quan đi m khác nhau thì đ a ra khái ni m v ch t tín
d ng c ng khác nhau
1.2.1.1.Theo quan đi m c a khách hàng
Khách hàng là đ i t ng s d ng các d ch v c a ngân hàng, đ c bi t là s
d ng các d ch v tín d ng nh vi c vay v n đ c cung ng đ v s l ng, đúng
th i h n và lãi su t h p lý v i th i gian xét duy t nhanh, thái đ ph c v t n tình,
chu đáo. Chính vì th v i khách hàng đ đánh giá ch t l ng tín d ng c a ngân
hàng, cái h quan tâm đ u tiên là lãi su t, th i h n, qui mô, ph ng th c gi i ngân
và ph ng th c thu n c a kho n tín d ng mà ngân hàng cung c p có th a mãn nhu
c u c a h hay không. N u t t c các y u t này đ u đáp ng đ c nhu c u c a
khách hàng thì kho n tín d ng đó đ c coi là có ch t l ng t t và ng c l i.
Do đó, theo quan đi m c a khách hàng thì ch t l ng tín d ng là s th a
mãn nhu c u c a h v kho n tín d ng trên các ph ng di n lãi su t, qui mô, th i
h n, ph ng th c gi i ngân và ph ng th c thu n …
1.2.1.2. Theo quan đi m c a Ngân hàng
C ng nh b t c m t doanh nghi p nào trong n n kinh t , Ngân hàng c ng
ph i ho t đ ng kinh doanh làm sao đem l i càng nhi u thu nh p cho ch s h u thì
càng t t. Nh ng ngân hàng khác v i các doanh nghi p khác là kinh doanh trên l nh
v c ti n t v i 3 nghi p v c b n: Nh n g i, cho vay, cung ng các d ch v thanh

14

Thang Long University Libraty


toán. Vì th theo quan đi m c a ngân hàng thì ch t l ng tín d ng là m c đ an
toàn c a tín d ng và kh n ng sinh l i do ho t đ ng tín d ng mang l i.
1.2.1.3. Theo quan đi m c a xã h i
Thông qua các kho n tín d ng mà Ngân hàng cung c p cho các ch th kinh
t trong n n kinh t , các ho t đ ng nh tái s n xu t m r ng, đ u t phát tri n theo
chi u sâu… s đ c ti n hành và góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t . Nh v y,
đ ng trên quan đi m c a xã h i đ đánh giá ch t l ng tín d ng thì ch t l ng tín
d ng là : S đáp ng cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i mà các kho n tín d ng
c a Ngân hàng mang l i. Ch t l ng tín d ng là s ph c v đáp ng nhu c u s n
xu t và l u thông hàng hóa, góp ph n gi i quy t công n vi c làm, khai thác kh
n ng ti m tàng c a n n kinh t , thúc đ y quá trình tích t và t p trung s n xu t, gi i
quy t t t m i quan h gi a t ng tr

ng kinh t và t ng tr

ng tín d ng, hòa

nh p v i c ng đ ng qu c t .
Trên c s các quan ni n v ch t l ng tín d ng

trên, ta có th hi u ch t

l ng tín d ng ngân hàng là s đáp ng m t cách t t nh t yêu c u c a khách hàng
trong quan h tín d ng, đ m b o an toàn hay h n ch v r i ro v v n, t ng l i
nhu n c a Ngân hàng, phù h p và ph c v s phát tri n kinh t xã h i.
Nh v y, ch t l ng tín d ng là m t khái ni m hoàn toàn t ng đ i, nó v a
c th ( th hi n qua ch tiêu có th tính toán đ c, k t qu kinh doanh c a ngân
hàng , n quá h n...) v a tr u t ng ( th hi n qua kh n ng thu hút khách hàng, tác
đ ng đ n n n kinh t qua các nh h ng xuôi và ng c). Ch t l ng tín d ng là
m t ch tiêu t ng h p, nó ph n ánh m c đ thích nghi c a ngân hàng th ng m i
v i s thay đ i c a môi tr ng bên ngoài và th hi n s c m nh c a m t ngân hàng
th ng m i trong quá trình c nh tranh đ t n t i.
Ch t l

ng tín d ng đ

c xác đ nh qua nhi u y u t : thu hút đ

c

nhi u khách hàng, th t c đ n gi n, thu n ti n, m c đ an toàn trong tín d ng
cao, chi phí th p.

15


Ch t l ng tín d ng không ph i cái t nhiên mà có mà nó là k t qu c a m t
quy trình k t h p gi a con ng i v i t ch c, gi a các t ch c v i nhau vì m t m c
đích chung, do đó ch t l ng tín d ng c n có s qu n lý.
Qu n lý ch t l ng nói chung v c b n là nh ng ho t đ ng và k thu t
đ c s d ng nh m đ t đ c và duy trì ch t l ng c a m t lo i s n ph m, quy trình
ho c d ch v , nó bao g m theo dõi, tìm hi u và lo i tr nh ng nguyên nhân, nh ng
tr c tr c trong vi c c p tín d ng đ các yêu c u c a khách hàng liên t c đ c đáp
ng.

m b o ch t l ng là vi c ng n ng a nh ng tr c tr c v ch t l ng b ng các

ho t đ ng có k ho ch và có h th ng, bao g m vi c thi t l p m t h th ng qu n lý
ch t l ng t t, thích h p, có kh n ng ki m tra, ki m soát và đánh giá b n thân s
ho t đ ng c a c h th ng.
có ch t l ng tín d ng cao c n ph i có s qu n lý ch t l ng đ ng b .
ây là m t cách qu n lý m i không ch đ m b o ch t l ng tín d ng mà còn c i
ti n tính hi u qu và linh ho t c a toàn b ngân hàng nh m th a mãn đ y đ yêu
c u c a khách hàng trong m i công đo n.

làm đ c đi u này, m i thành viên

trong ngân hàng th ng m i c n ph i hi u và th c hi n t t quy trình qu n lý ch t
l ng tín d ng.
Tóm l i, đ có ch t l ng tín d ng t t thì ho t đ ng tín d ng ph i có hi u
qu và quan h tín d ng ph i đ c thi t l p trên c s tin c y và uy tín trong ho t
đ ng. Hay nói cách khác, ch t l ng tín d ng t ng quan t l v i hi u qu và đ
tin c y. Hi u đúng b n ch t c a ch t l ng tín d ng s giúp ngân hàng th ng m i
phân tích, đánh giá đúng đ c hi u qu tín d ng hi n t i c ng nh xác đ nh chính
xác các nguyên nhân t n t i v ch t l ng đ t đó đ a ra nh ng bi n pháp qu n lý
thích h p đ nâng cao hi u qu ho t đ ng, đ ng v ng trong n n kinh t th tr ng
sôi đ ng và c nh tranh gay g t nh hi n nay.
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá ch t l
th

ng tín d ng c a ngơn hƠng

ng m i

16

Thang Long University Libraty


Tín d ng là m t nghi p v kinh doanh ch yêu c a NHTM. Do đó, đo
l

ng ch t l

ng tín d ng là m t n i dung quan tr ng trong vi c phân tích

hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM. Tùy theo m c đích phân tích mà
ng

i ta đ a ra nhi u ch tiêu khác nhau, tuy m i ch tiêu có n i dung khác

nhau nh ng gi a chúng có m i quan h m t thi t v i nhau. Nhìn chung, khi
đánh giá ch t l
các ch tiêu đ nh l

ng tín d ng ng

i ta th

ng dùng các ch tiêu đ nh tính và

ng.

1.2.2.1. Các ch tiêu đ nh tính
Là nh ng ch tiêu mang tính t
dùng đ đánh giá ch t l
tính th

ng đ

c

ng tín d ng m t cách khái quát. Các ch tiêu đ nh

ng bao g m:

Th
h

ng đ i r t khó xác đ nh th

nh t, Ho t đ ng tín d ng ph i đ m b o đúng m c tiêu, đ nh

ng c a ngân hàng trong ng n h n c ng nh trng dài h n, ph i đ m b o

th c hi n đúng nguyên t c cho vay nh m h n ch đ n m c t i đa r i ro cho
ngân hàng và th c hi n t t các chính sách c a Nhà n

c trong t ng th i k .

Th hai, Ho t đ ng tín d ng ph i đ m b o đúng qui trình th t c, tuân
th các nguyên t c: s d ng v n đúng m c đích, hoàn tr ti n vay đ y đ và
đúng h n, có tài s n đ m b o... có nh v y m i đ m b o tính ch t pháp lí và
an toàn cho ngân hàng.
Th ba, Là uy tín c a ngân hàng đ i v i khách hàng, s hài lòng c a
khách hàng đ i v i các s n ph m tín d ng mà ngân hàng cung c p v qui mô,
lãi su t, phí, th i gian ph c v …..
Th t , Là trình đ chuyên môn nghi p v c a cán b ngân hàng, kh
n ng ng d ng c a công ngh , k thu t hi n đ i trong quá trình cung c p tín
d ng nh m rút ng n th i gian ph c v nh ng v n đ m b o thu th p, l u tr
đ y đ thông tin đ giúp ngân hàng có th khai thác, phát hi n và ng n ng a
r i ro.

17


Th n m, Là vi c ph i h p t t gi a các c quan ch c n ng nh : công
ch ng, trung tâm giao d ch đ m b o, các t ch c, đoàn th đ làm t t công tác
cho vay.
Các ch tiêu đ nh tính r t khó xác đ nh và ch y u d a vào kinh nghi m
c a cán b tín d ng và ng

i qu n lý c ng nh các m i quan h c a h v i

khách hàng vì v y trên th c t nói đ n ch t l
chú ý nhi u đ n các ch tiêu đ nh l
1.2.2.2. Các ch tiêu đ nh l
-D n :

ng tín d ng th

ng ng

i ta

ng.
ng

D n ng n h n (ho c trung-dài h n)
T ng d n

ây là m t ch tiêu đ nh l
h pd n đ

ng, xác đ nh c c u tín d ng trong tr

ng

c phân theo th i h n cho vay (ng n, trung, dài h n). Ch tiêu

này còn cho th y bi n đ ng c a t tr ng gi a các lo i d n tín d ng c a m t
ngân hàng qua các th i k khác nhau. T l này càng cao ch ng t m c đ
phát tri n c a nghi p v tín d ng càng l n, m i quan h v i khách hàng càng
có uy tín.
- T l n quá h n
N quá h n
T l n quá h n =

x 100%
T ng d n

Ch tiêu này cho bi t trong t ng d n thì có bao nhiêu ph n tr m là n
quá h n. T l này càng cao thì kh n ng ngân hàng g p r i ro càng l n, ch t
l

ng tín d ng càng gi m. N quá h n cao kh n ng m t v n ngân hàng g p

ph i là r t l n. Theo quy đ nh c a Ngân hàng nhà n
thì ngân hàng có t l n quá h n l n h n 7% đ
kém, nh h n ho c b ng 5% thì ngân hàng đó đ
ho t đ ng tín d ng t t, ch t l

c ( NHNN) Vi t Nam

c xem là ngân hàng y u
c đánh giá là ngân hàng có

ng tín d ng đ m b o. N quá h n là nhân t

18

Thang Long University Libraty


nh h
đ

ng tr c ti p đ n ch t l

ng tín d ng, do đó ngân hàng nào ki m soát

c n quá h n thì ngân hàng đó có ch t l

ng tín d ng t

ng đ i t t. Nói

chung trong ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng không có d n quá h n đã là
m t thành công l n c a ngân hàng. Tuy nhiên ch tiêu này c ng ch a ph n
ánh h t ch t l
hàng có đ

ng tín d ng c a m t ngân hàng. B i vì bên c nh nh ng ngân

c t l n quá h n h p lý do đã th c hi n t t các khâu trong qui

trình tín d ng, còn có nh ng ngân hàng có đ

c t l n quá h n th p thông

qua vi c cho vay đ o n , không chuy n n quá h n theo đúng qui đ nh…
- N x u và t l n x u trên t ng d n
Theo qui đ nh v phân lo i n và trích l p d phòng đ x lý r i ro tín
d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng ban hành kèm theo
Thông t s 02/2013/TT –NHNN ngày 21/1/2013 c a Ngân hàng Nhà n
Vi t Nam thì “ Ít nh t m i quý m t l n, trong 15 ( m

c

i l m) ngày đ u tiên

c a tháng đ u tiên c a m i quý, t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n

c

ngoài ph i t th c hi n phân lo i n , cam k t ngo i b ng đ n th i đi m cu i
ngày làm vi c cu i cùng c a quý tr

c, c n c vào kh n ng tr n c a khách

hàng theo quy đ nh t i i u 10, i u 11 Thông t này và g i k t qu t phân
lo i n , cam k t ngo i b ng cho CIC” [8].
Thông t 02/2013/TT-NHNN c ng qui đ nh v vi c phân lo i n và
cam k t ngo i b ng đ i v i các t ch c tín d ng th c hi n theo đi u 10, đi u
11 nh sau:
+ Nhóm 1: (N đ tiêu chu n) : N trong h n và đ
n ng thu h i đ y đ c n và g c đúng h n ho c n d
đánh giá có kh n ng thu h i đ y đ

c đánh giá có kh
i 10 ngày và đ

c

n g c và lãi b quá h n và thu h i đ y

đ g c và lãi còn l i đùng th i h n...
+ Nhóm 2: (N c n chú ý): N quá h n t 10 ngày đ n 90 ngày, n
đi u ch nh k h n tr n l n đ u...

19


+ Nhóm 3: (N d

i tiêu chu n): Bao g m n quá h n t 91 đ n 180

ngày, n gia h n l n đ u, N đ

c mi n gi m ho c gi m lãi do khách hàng

không đ kh n ng tr lãi đ y đ theo h p đ ng tín d ng.. .
+ Nhóm 4: (N nghi ngh ) : Bao g m n quá h n t 181đ n 360 ngày,
n c c u l i th i h n tr n l n đ u quá h n d
n đ

i 90 ngày theo th i h n tr

c c c u l i l n đ u, n c c u l i th i h n tr n l n hai...
+ Nhóm 5: ( N có kh n ng m t v n) : Bao g m n quá trên 360 ngày,

n c c u l i th i h n tr n l n đ u quá h n t 90 ngày tr lên theo th i h n
tr n đ

c c c u l i l n đ u, n c c u l i th i h n tr n l n hai quá h n

theo th i h n tr n đ

c c c u l i l n hai, n c c u l i th i h n tr n l n

ba tr lên, k c ch a b quá h n ho c đã quá h n.
Trong đó các kho n n thu c nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 đ

c xem là

các kho n n x u.
N x u
T l n x u=

x 100%
T ng d n

Ch tiêu này ph n ánh trong t ng d n có bao nhiêu ph n tr m là n
x u ( hay trong t ng d n có bao nhiêu ph n tr m b r i ro).
N x u t ng làm t ng chi phí d phòng r i ro tín d ng, gi m l i nhu n
c a ngân hàng. Ngân hàng có t l n x u cao ch ng t ch t l

ng tín d ng

c a ngân hàng đó th p, n ng l c tài chính, n ng l c qu n lý c ng nh n ng
l c ho t đ ng c a h y u kém, do đó ngân hàng c n ph i xem xét l i ho t
đ ng tín d ng c a mình đ tránh r i vào tình tr ng khó kh n.
- Hi u su t s d ng v n:
Ch tiêu này ph n ánh t l v n cho vay trong t ng ngu n v n huy
đ ng. Nó xem xét, đánh giá t tr ng cho vay đã phù h p v i kh n ng đáp
ng v n c a b n thân ngân hàng c ng nh c a n n kinh t hay ch a.

20

Thang Long University Libraty


T ng d n
Hi u su t s d ng v n vay =

x 100%
T ng ngu n v n huy đ ng

T l này trên th c t giao đ ng t 30% đ n 100%. Thông th
kho ng trên 80% là t t, còn n u d
có th s gây nh h

ng vào

i ho c trên m c đó, th m chí x p x 100%

ng không t t t i ngân hàng. Lúc đó tính thanh kho n

c a ngân hàng s b đe d a do kh i l

ng d tr không đ

c đ m b o.

-Vòng quay v n tín d ng: ( t c đ chu chuy n v n tín d ng)
Doanh s thu n trong n m
Vòng quay v n tín d ng trong n m =
D n bình quân trong n m
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng v n c a ngân hàng đ

c s d ng cho

vay m y l n trong m t n m. Ch tiêu này càng l n càng t t, nó ch ng t
ngu n v n c a ngân hàng đã luân chuy n nhanh, tham gia vào nhi u chu k
s n xu t kinh doanh.
- Lãi treo: Là kho n lãi tính trên n quá h n mà ngân hàng ch a thu
đ

c, do đó ch s này càng th p càng t t.
1.2.3. Các nhơn t
Ch t l

hàng đ

nh h

ng đ n nơng cao ch t l

ng tín d ng

ng tín d ng theo đúng ngh a c a nó chính là v n vay c a Ngân

c khách hàng s

d ng vào quá trình s n xu t kinh doanh d ch

v ....đ có th t o ra m t s ti n l n h n v a đ hoàn tr Ngân hàng c g c
l n lãi, trang tr i các kho n chi phí khác và l i nhu n. Trong m t quá trình
luân chuy n v n nh v y Ngân hàng nh n đ

c v n và m t ph n l i nhu n t

v n đó, còn khách hàng thì đ t hi u qu trong kinh doanh. Nh v y, có th nói
ch t l ng tín d ng ph i đ c đ m b o t hai phía Ngân hàng và khách hàng.
Trong ho t đ ng c a mình Ngân hàng c ng nh khách hàng ph i ch u tác đ ng

21


tr c ti p c a r t nhi u y u t c tr c ti p và gián ti p mà ch m t trong s đó có
th

nh h

ng không nh đ n ch t l

1.2.3.1. Các nhân t ch

ng tín d ng c a Ngân hàng.

quan

Các nhân t ch quan th

ng liên quan đ n s ph n đ u c a b n thân

Ngân hàng trên t t c các m t c a ho t đ ng tín d ng nh vi c xây d ng
chi n l

c, sách l

c trong quá trình phát tri n, các chính sách tín d ng, xây

d ng c c u t ch c ngân hàng nói chung và qu n lý ho t đ ng tín d ng nói
riêng, công tác ki m tra, ki m soát và thi t l p h th ng thông tin.... Vì v y,
các y u t ch quan th

ng có nh h

ng tr c ti p đ n ch t l

ng tín d ng.

* Chính sách tín d ng:
Chính sách tín d ng là qu đ o quy t đ nh đ n ho t đ ng tín d ng c a
các Ngân hàng th

ng m i, nó quy t đ nh đ n s thành công hay th t b i c a

m t Ngân hàng. M t chính sách tín d ng đúng đ n s thu hút đ

c nhi u

khách hàng đ n v i Ngân hàng, đ m b o kh n ng sinh l i c a ho t đ ng tín
d ng trên c s phân tán r i ro, tuân th pháp lu t, làm theo các đ
chính sách c a Nhà n
ngh a là ch t l

c và đ m b o công b ng xã h i.

ng l i

i u đó c ng có

ng tín d ng tùy thu c vào vi c xây d ng chính sách c a

NHTM có đúng đ n hay không do đó b t c m t NHTM nào mu n có ch t
l

ng tín d ng đ u ph i có m t chính sách tín d ng rõ ràng, phù h p v i b n

thân Ngân hàng.
* Công tác t ch c c a Ngân hàng
T ch c ngân hàng đ

c s p x p m t cách có khoa h c, b o đ m s

ph i h p ch t ch , nh p nhàng gi a các phòng, ban trong t ng Ngân hàng,
trong toàn b h th ng ngân hàng c ng nh gi a ngân hàng v i các c quan
khác nh tài chính, pháp lý s t o đi u ki n đáp ng k p th i yêu c u c a
khách hàng, qu n lý sát sao các kho n huy đ ng v n c ng nh các kho n v n
cho vay. ây là c s ti n hành các nghi p v tín d ng lành m nh và qu n lý
có hi u qu ngu n v n tín d ng. T ch c ngân hàng theo nguyên t c t p trung

22

Thang Long University Libraty


có phân c p là m t khâu quan tr ng trong quá trình qu n lý ch t l

ng tín

d ng đ ng b , góp ph n th c hi n chính sách ti n t qu c gia trong t ng th i k .
* Ch t l

ng nhân s ngân hàng

Con ng

i là y u t h t s c quan tr ng quy t đ nh đ n s thành b i

trong qu n lý v n tín d ng c ng nh trong ho t đ ng c a Ngân hàng, xã h i
ngày càng phát tri n đòi h i ch t l

ng nhân s ngày càng cao đ đ i phó k p

th i, có hi u qu v i các tình hu ng khác nhau c a ho t đ ng tín d ng. Vi c
tuy n ch n nhân s có đ o đ c ngh nghi p t t và chuyên môn gi i s giúp
cho ngân hàng ng a đ

c nh ng sai ph m có th x y ra khi th c hi n m t chu

trình khép kín c a m t kho n tín d ng.
* Quy trình tín d ng
Quy trình tín dung bao g m nh ng quy đ nh c n ph i th c hi n trong
quá trình cho vay, thu n nh m b o đ m an toàn ngu n v n tín d ng. Nó đ

c

b t đ u t khi chu n b cho vay, phát ti n vay, ki m tra quá trình cho vay đ n
khi thu h i đ

c n . Ch t l

ng tín d ng có b o đ m hay không tùy thu c

vào vi c th c hi n t t các quy đ nh
nhàng gi a các b

t ng b

c và s ph i h p ch t ch , nh p

c trong quy trình tín d ng. Trong quy trình tín d ng, b

chu n b cho vay là h t s c quan tr ng, là c s đ đ nh l
trình cho vay. Trong b
công tác th m đ nh đ i t
th t c vay

c này, ch t l
ng đ

t ng ngân hàng th

c

ng r i ro trong quá

ng tín d ng tùy thu c vào ch t l

ng

c vay v n c ng nh quy đ nh đi u ki n và
ng m i.

Ki m tra quá trình cho vay giúp ngân hàng n m đ

c di n bi n c a

kho n vay đã cung c p đ có th đi u ch nh ho c can thi p khi c n thi t, s m
th y đ

c nguyên nhân và ng n ng a r i ro có th x y ra. Vi c l a ch n và áp

d ng có hi u qu các hình th c ki m tra s thi t l p đ
ng a h u hi u cho ch t l

ng tín d ng ng n h n.

23

c m t h th ng phòng


Thu n và thanh lý là khâu có ý ngh a quy t đ nh s t n t i c a Ngân
hàng th

ng m i. S nh y bén c a NHTM trong vi c phát hi n k p th i

nh ng b t l i x y ra đ i v i khách hàng cùng các bi n pháp x lý chính xác,
đúng lúc s gi m thi u các kho n n quá h n và đi u đó s có tác đ ng tích
c c đ i v i ch t l

ng tín d ng ng n h n.

S ph i h p nh p nhàng gi a các b
đi u ki n cho v n tín d ng đ

c trong quy trình tín d ng s t o

c luân chuy n bình th

ho ch đã đ nh mà nh đó b o đ m đ

c ch t l

ng, theo đúng k

ng tín d ng ng n h n.

*Thông tin tín d ng
Thông tin tín dung có vai trò quan tr ng trong qu n lý ch t l
d ng. Nh có thông tin tín d ng ng

i qu n lý có th đ a ra đ

ng tín

c các quy t

đ nh c n thi t có liên quan đ n cho vay, theo dõi và qu n lý tài kho n cho
vay. Thông tin tín d ng có th l y đ

c t các ngu n s n có t ngân hàng ( h

s vay v n, thông tin gi a các t ch c tín d ng, phân tích c a các cán b tín
d ng...) t các ngu n c a khách hàng ( theo ch đ báo cáo đ nh k , các d án
s n xu t kinh doanh), t các c quan chuyên thông tin tín d ng trong và ngoài
n

c, t các b , các ngành ch qu n... S l

nh n đ

ng và ch t l

ng thông tin thu

c có liên quan đ n m c đ chính xác trong vi c phân tích, nh n đ nh

tình hình th tr

ng, khách hàng... đ đ a ra nh ng quy t đ nh phù h p. Vì

v y, thông tin càng đ y đ , nhanh nh y, chính xác và toàn di n thì kh n ng
phòng ng a r i ro trong ho t đ ng kinh doanh ngày càng l n, ch t l

ng tín

d ng ngày càng cao.
* Ki m soát n i b
ây là bi n pháp giúp cho Ban lãnh đ o ngân hàng có đ

c các thông

tin v tình tr ng kinh doanh nh m duy trì có hi u qu các ho t đ ng kinh doanh
đang xúc ti n, phù h p v i các chính sách, đáp ng các m c tiêu đã đ nh.
Trong l nh v c tín d ng, ho t đ ng ki m soát bao g m:

24

Thang Long University Libraty


+ Ki m soát chính sách tín d ng và các th t c có liên quan đ n các
kho n vay ( th m quy n và đi u hành, qu n lý, giám sát các kho n ti n cho
vay, h s , th t c cho vay...).
+ Ki m tra đ nh k do ki m soát viên n i b th c hi n, báo cáo các
tr

ng h p ngo i l , nh ng vi ph m chính sách, th t c, ki m soát k toán c

các nghi p v cho vay.
Ch t l

ng tín d ng tùy thu c vào m c đ phát hi n k p th i nguyên

nhân các sai sót phát sinh trong quá trình th c hi n m t kho n tín d ng c a
công tác n i b đ các bi n pháp kh c ph c k p th i.
ki m soát n i b có hi u qu , Ngân hàng c n ph i có c c u t ch c
h p lý, cán b ki m tra ph i gi i nghi p v , trung th c và có chính sách
th

ng ph t nghiêm minh.
* Trang thi t b ph c v cho ho t đ ng tín d ng
có th qu n lý và theo dõi có hi u qu ho t đ ng tín d ng, song

song v i vi c nâng cao ch t l

ng công tác ho ch đ nh chính sách, công tác t

ch c qu n lý Ngân hàng, công tác nhân s , qu n lý quá trình cho vay, công
tác thông tin, ki m soát n i b , c n chú ý t i các ph

ng ti n c n thi t ph c

v cho quá trình qu n lý ho t đ ng tín d ng. Trang thi t b đ y đ , trang thi t
b tiên ti n phù h p v i kh n ng tài chính và ph m vi, quy mô ho t đ ng c a
Ngân hàng s giúp cho Ngân hàng.
+ Ph c v k p th i yêu c u c a khách hàng v t t c các m t d ch v
ph c v ( nh n ti n g i, cho vay, thu n ...) v i chi phí mà c hai bên cùng
ch p nh n đ

c.

+ Giúp cho các c p qu n lý c a NHTM k p th i n m b t tình hình ho t
đ ng tín d ng đ đi u ch nh k p th i cho phù h p v i tình hình th c t nh m
th a mãn ngày càng cao yêu c u c a khách hàng.
Nh v y, trang thi t b c ng là m t trong các nhân t không th thi u
đ

c đ không ng ng c i thi n ch t l

ng tín d ng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×