Tải bản đầy đủ

slide chương 1 đường lối cách mạng việt nam cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ
CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Nhóm 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Trần Văn Hưng – Nhóm trưởng
Nguyễn Quốc Hùng
Trần Thị Thơm
Đỗ Thị Thư
Nguyễn Thị Thảo

6. Tạ Thị Tuyết Mai
7. Trần Thị Thu Trang
8. Trần Thị Thơm
9. Nguyễn Thị Thu
10. Nguyễn Thành LêCấu trúc bài thuyết trình

I. Bối cảnh lịch sử
II. Hội nghị thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
& Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng
III. Ý nghĩa


I. Bối cảnh lịch sử
1.Hoàn cảnh Quốc tế

* Sự chuyển biến của CNTB
và hậu quả của nó
* Chủ nghĩa Mác – Lenin ra
đ ời
* CM tháng Mười Nga thành
công và Quốc tế Cộng sản
ra đời


2. Hoàn cảnh trong nước
2.1. Xã hội VN dưới sự thống trị của thực dân Pháp
a. Chính sách cai trị của thực dân
b. Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam

Tóm lại: Cách mạng Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ hàng đầu là
chống đế quốc, giải phóng dân tộc.


2.2 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Các phong trào Cần Vương,
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế
Phong trào Đông Du,…
Mặc dù đều thất bại nhưng có

ý nghĩa rất quan trọng.


2.3 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
* Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ
chức cho sự việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
* Sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và sự
+ 5/6/1911: Bác ra đi tìm đường cứu nước
ra đời của các tổ chức cộng sản ở VN
+ 1917: Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi
+ 1919-1925
+ 1926-1929
+ 7/1920: Chuyển hẳn lập trường
- thành
+12/1920: Trở
ngườiĐông
cộng Dương
sản đầuCộng
tiên của
tộc
17/6/1929:
sảndân
Đảng
- 8/1929: An Nam Cộng sản Đảng
- 9/1929: Đông Dương Cộng sản liên đoàn


II. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam & Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
6/1-7/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc chủ trì
hội nghị hợp nhất Đảng.
24/2/1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản
Việt Nam NDDCSVN.
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN ( có 5 vấn đề )

Nhiệm
sảnNam
dân quyền
Quanvụhệcủa
củacách
cáchmạng
mạngtưViệt
Lãnh
đạo cách
mạng
Phương
Lực
hướng
lượng
chiến
mạng
lược

thổmạng
địacách
cách
mạng
với
cách
thế
giới


III. Ý nghĩa
Là kết quả tất yếu của
cuộc đấu tranh dân tộc và
đấu tranh giai cấp, chứng
tỏ giai cấp công nhân đã
trưởng thành và đủ sức
lãnh đạo cách mạng

Trở thành bộ phận khăng
khít của cách mạng Thế
Giới

ĐCSVN là sản phẩm của
sự kết hợp chủ nghĩa MácLenin với phong trào công
nhân và phong trào yêu
nước

Mở ra con đường và hướng
đi mới cho dân tộc


Đảng của chúng ta
đã làm được những
gì?

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người từ 1995 đến nay.
(Biểu đồ: BizLive)


Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần
được hình thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
Việt Nam đã thu hút được một lượng đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) ngày càng lớn.
Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo

Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy

mô và dạng hóa về loại hình trường lớp

Khoa học công nghiệp phát triển
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×