Tải bản đầy đủ

tình hình nợ công ở việt nam

Thực trạng nợ công Việt Nam

Giảng viên: Lê Thị Diệu Huyền
Bộ môn: Tài chính học
Nhóm 3 thứ 3 ca 4


II.Nợ công và một số vấn đề lí luận
Nợ công là khoản nợ mà chính phủ của một quốc gia phải chịu trách nhiệm chi trả khoản
nợ đó.


Mục đích cao nhất cho việc
huy động và sử dụng nợ công
là phát triển kinh tế- xã hội vì
lợi ích chung.


Nợ có lãi suất cố định
Nợ ngắn hạn


Kỳ
Lãihạn
suất
nợ
vay

Nợ có
trung
lãi suất
và dài
thả
hạn
nổi

Nợ trong nước

Phân loại

Vị trí địa


Nợ nước ngoài

Nợ bằng đồng nội tệ
Nợ trực tiếp

Loại vụ trả
Nghĩa
nợ
tiền vay

Nợ bằng đồng ngoại tệ
Nợ dự phòng


Tác động của nợ công đến nền kinh tế Việt Nam

Ảnh hưởng
ngược
từ các

chính
nợ công quá lớn
Làm
gia tăng
nguồn
lựcsách
nhàkhi
nước

Huy động nợ công góp phần tận dụng nguồn tài chính nhàn
Bị hạ bậc tín nhiệm
rỗi trong dân cư.

TIÊU
TÍCH CỰC
CỰC
Tận dụng được
hỗ trợ
từ sản
nước
ngoài
và các
chức lại
tài chính
Tăng sự
trưởng
của
lượng
tiềm
năngtổchậm
quốc tế.

Gây ra gáng nặng cho toàn bộ nền kinh tế cùng với rủi ro chênh lệch tỉ

Bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước.
giá


An


Các


III. Thực trạng nợ công ở Việt Nam


III. Thực trạng nợ công ở Việt Nam

1. Quy mô nợ công việt nam:


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

-> So với một số nước ASEAN, Vn có tỷ lệ nợ công so với GDP cao hơn hẳn
Theo dự báo Việt Nam có tỷ lệ nợ công/GDP tăng đến gần 68% GDP vào năm 2020


2. Cơ cấu nợ công và tốc độ gia tăng nợ công ở VN

 Cơ cấu nợ công VN

Tính đến 31/12/2015, tỷ lệ nợ công ở mức 61,3% GDP( nợ Chính phủ 48,9% GDP và nợ nước ngoài 41,5% GDP )
còn lại là nợ chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương


ia tăng về nợ công của VN

Theo số liệu dù nợ công của Việt Nam vẫn ở mức cao, song từ năm 2010 cho đến nay tốc độ gia tăng nợ công của
Việt Nam đã được giảm dần.


3. Tình hình sử dụng nợ công và trả nợ công ở Việt NamTình hình sử dụng nợ công

Tình hình sử dụng nợ công 2015 (%)
sử dụng cho các dự án hạ tầng
chi sự nghiệp trong các dự án vay ODA

-

Bộ Tài chính công bố rằng trên 70% nguồn vốn ODA
sử dụng cho đầu tư công và cung ứng vốn thực hiện
các dự án sản xuất kinh doanh.
0.02

0.01

Khu vực kinh tế nhà nước chiếm 70% tổng vốn đầu tư
quốc gia nhưng chỉ đóng góp 30% vào tổng sản lượng
quốc gia.

=> Vấn đề công khai thiếu minh bạch trong các dự án
ODA được đặt ra

98%

đưa vào NSNN chi cho đầu tu phát triển


Một số công trình sử dụng vốn ODA

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1
Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2


Tình hình trả nợ công


4. Kết quả đạt được và hạn chế của nợ công

 Kết quả đạt được
Huy


5. Kết quả đạt được và hạn chế của nợ công

 Hạn chế của nợ công
Định


IV. Giải pháp an toàn nợ công ở Việt Nam

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát .
Phải có những lĩnh vực ưu tiên rõ ràng cho chi tiêu sử dụng nợ công

Tiếp tục tái cơ cấu nợ công
Rà soát, sửa đổi Luật quản lý nợ để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thực hiện kỷ luật tài khóa rõ ràng, nghiêm ngặt
Phát triển thi trường nợ trong nước, cả sơ cấp và thứ cấp, trái phiếu chính phủ.
Đảm bảo thu chi ngan sách cho hợp lý.

Gánh nặng thuế phải được điều chỉnh giảm một cách hợp lý .R
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×