Tải bản đầy đủ

đề cương môn tư tưởng HCM có đáp án

Câu 1 Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:

Dân tộc thuộc địa
A)

Dân tộc nói chung
B)

Dân tộc học
C)

Dân tộc Việt Nam
D)

tưởng Hồ Chí Minh là:

A)

Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập
dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại


Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân
B)

Câu
2
Thực
chất
vấn
đề
dân
tộc
thuộc
địa
trongĐộc lập dân tộc
C)

Đòi quyền bình đẳng pháp lý
D)

Câu 3 Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp)
đề cập đến vấn đề:

Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân và Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân
A)

Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân
B)

Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân
C)

D)

Đòi quyền dân tộc tự quyết

Câu 4 Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là:Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
A)

Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc
B)

Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
C)

D)

Quyền thiêng liêng, tất yếu của tất cả các dân tộc

Câu 5 Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố nào sau đây?

Dân tộc với giai cấp
A)

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
B)

Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế
C)


D)

Tất cả đều đúng

Câu 6 Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho đối tượng nào?

Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
A)

Dân tộc Việt Nam
B)

Các dân tộc thuộc địa ở phương Đông
C)

D)

Các dân tộc da màu

Câu 7 Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải làm gì?

Đi theo con đường của cách mạng vô sản
A)

B)

Đi theo khuynh hướng Phong kiến


Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ
C)

D)

Đi theo khuynh hướng tư sản

Câu 8 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi cần phải có yếu tố quyết định nào sau đây?

Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
A)

Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo
B)

Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo
C)

D)

Có đội ngũ trí thức lãnh đạo

Câu 9 Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của các tầng lớp, giai cấp nào?


Toàn dân, trên cơ sở liên minh công - nông
A)

Giai cấp công nhân
B)

Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
C)

D)

Giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức

Câu 10 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải dựa vào yếu tố nào?

Tiến hành chủ động và sáng tạo
A)

Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác
B)

Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc
C)


Dựa vào sự suy yếu của kẻ thù
D)

Câu 11 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải thực hiện bằng phương pháp nào sau
đây?

A)

Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ
trang nhân dân

Thực hiện bằng con đường bạo lực
B)

Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân
C)

D)

Thực hiện bằng con đường hòa bình, thương lượng

Câu 12 Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là gì?

A)

Giải phóng dân tộc


Giải phóng giai cấp
B)

Giải phóng con người
C)

D)

Tất cả đều đúng

Câu 13 Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Xóa bỏ các giai cấp bóc lột với tính cách là giai cấp thống trị xã hội
A)

Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc các giai cấp bóc lột
B)

Tất cả đều đúng
C)

D)

Xóa bỏ tất cả quyền sở hữu của giai cấp bóc lột


Câu 14 Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người thể hiện trước hết là:

Giải phóng quần chúng lao động
A)

Giải phóng giai cấp công nhân
B)

Giải phóng giai cấp nông dân
C)

D)

Giải phóng tầng lớp trí thức

Câu 15 Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:

A)

B)

Đánh đổ ách áp bức, thống trị của thực dân giành độc lập dân tộc, thiết lập nhà nước dân tộc độc
lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại

Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc


Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập
C)

D)

Giành độc lập dân tộc, tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc

Câu 16 Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng
Hồ Chí Minh là:

Tất cả các phương án trên
A)

Đảng Cộng sản
B)

Khối đại đoàn kết dân tộc, đòan kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông - trí thức
C)

D)

Các lực lượng cách mạng thế giới

Câu 17 Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh cách mạng là:


Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
A)

Độc lập dân tộc
B)

Chủ nghĩa xã hội
C)

D)

Độc lập dân tộc và thiết lập nhà nước pháp quyền

Câu 18 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi
là:

Phải có Đảng cộng sản
A)

Đoàn kết dân tộc
B)

C)

Đoàn kết giai cấp


D)

Được sự cổ vũ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

Câu 19 Luận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là
của ai?

Hồ Chí Minh
A)

Các Mác
B)

Ph. ĂngGhen
C)

D)

V. I. Lênin

Câu 20 Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và
một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời
cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào?"

A)

Bản án chế độ thực dân Pháp


Đường cách mệnh
B)

Báo Người cùng khổ
C)

D)

Vấn đề dân tộc thuộc địa

Câu 21 Luận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm

Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ
A)

Đường cách mệnh
B)

Bản án chế độ thực dân Pháp
C)

D)

Lời kêu gọi kiều bào Việt Nam ở Pháp


Câu 22 Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội
nghị Vecxay (Pháp) là:

Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân
A)

Đòi quyền độc lập dân tộc
B)

Đòi quyền tự trị của dân tộc
C)

D)

Tất cả đều đúng

Câu 23 Nội dung nào sau đây thể hiện trong bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội
nghị Vecxay (Pháp)?

Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân
A)

B)

Đòi quyền độc lập dân tộc


Đòi quyền tự trị của dân tộc
C)

D)

Đòi các quyền lợi về kinh tế cho nhân dân thuộc địa

Câu 24 Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
A)

Đấu tranh chính trị
B)

Đấu tranh vũ trang
C)

D)

Bạo động vũ trang

Câu 25 Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:


A)

Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và Giải phóng con người với tư cách là cả loài
người

Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân
B)

Giải phóng con người với tư cách là cả loài người
C)

D)

Giải phóng con người với tư cách một dân tộc

Câu 26 Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc là:

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
A)

Giải phóng dân tộc
B)

C)

Giải phóng giai cấp


D)

Giải phóng mọi tầng lớp

Câu 27 Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Aí Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay
“Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm mấy điểm?

8 điểm
A)

6 điểm
B)

9 điểm
C)

D)

12 điểm

Câu 28 “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung
sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?

A)

Tuyên ngôn độc lập


Đường Cách mệnh
B)

Bản án chế độ thực dân Pháp
C)

D)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu 29 “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững
quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ chí Minh?

Tuyên ngôn độc lập
A)

Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
B)

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
C)


D)

Thư gửi đồng bào Nam Bộ

Câu 30 Hồ Chí Minh khẳng định: “Nay tuy châu chấu đá voi, Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”. Điều khẳng
định trên ở thời gian nào trong quá trình kháng chiến chống Pháp:

1/1954
A)

4/1953
B)

2/1951
C)

D)

3/1952

Câu 31 Chọn phương án trả lời đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh:

A)

Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô
sản ở chính quốc.


B)

C)

D)

Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính
quố

c. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản
ở chính quốc.

Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc không có mối liên hệ
với nhau

Câu 32 Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

Con đỉa hai vòi
A)

Con bạch tuộc
B)

Con chim đại bàng
C)

D)

Con chim diều hâu


Câu 33 Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong
các nước thuộc địa”

V.I.Lênin
A)

Các Mác
B)

Xtalin
C)

D)

Ph.Ăngghen

Câu 34 Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1 tháng 1 năm 1954, Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn
quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không
đánh” Vị tướng được trao nhiệm vụ đó là:

Võ Nguyên Giáp
A)

B)

Nguyễn Chí Thanh


Trần Văn Quang
C)

D)

Nguyễn Sơn

Câu 35 Câu: “….Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”
được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Chính cương vắn tắt của Đảng
A)

Đường Cách mệnh
B)

Sách lược vắn tắt của Đảng
C)

Chương trình tóm tắt của đảng
D)


Câu 36 “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng
dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào?

Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
A)

Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc
B)

Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh
C)

D)

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh

Câu 37 Chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

A)

B)

Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa hơn ở các nước
chính quốc

Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc


Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc
C)

D)

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa nhận được sự cổ vũ của nhân dân tiến bộ thế giới
nhiều hơn cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc

Câu 38 Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn?

Ươn hèn, nhu nhược
A)

Phản bội
B)

Cấu kết với thực dân Pháp
C)

D)

Nhu nhược, phản bội, cấu kết với thực dân Pháp

Câu 39 Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại?


Chưa huy động được sức mạnh toàn dân
A)

Chưa có đường lối đúng
B)

CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới
C)

D)

tất cả đều đúng

Câu 40 Hạn chế của phong trào cứu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ?

Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân
A)

Khủng hoảng đường lối
B)

Mang nặng tư tưởng tôn quân
C)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×