Tải bản đầy đủ

đề cương trắc nghiệm môn tư tưởng HCM có đáp án

Câu 1 Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên
hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
A)

Đường cách mệnh

B)

Bản án chế độ thực dân Pháp

C)

Con Rồng tre

D)

V.I.Lênin và Phương Đông

Câu 2 Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
A)


Chủ nghĩa Mác-Lênin

B)

Tư tưởng của văn hoá phương Đông

C)

Tư tưởng của văn hoá phương Tây

D)

Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng

Câu 3 "Luận cương của V.I.Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui
mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông
đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của
chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu nói ấy khi đang ở đâu?"
A)

Maxcơva, Liên Xô

B)

Luân Đôn, Anh

C)

Quảng Châu, Trung Quốc

D)

Paris, Pháp

Câu 4 Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để
hình thành tư tưởng của mình là:
A)

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam


B)

Những mặt tích cực của Nho Giáo


C)

Tư tưởng vị tha của Phật giáo

D)

Tư tưởng bình đẳng, dân chủ chất phác của Phật giáo

Câu 5 Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được tính từ khoảng thời gian
nào sau đây?
A)

Trước năm 1911

B)

Năm 1911 đến năm 1920

C)

Năm 1921 đến năm 1930

D)

Năm 1930 đến năm 1941

Câu 6 Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh được tính từ:
A)

Năm 1911 đến năm 1920

B)

Năm 1890 đến năm 1911

C)

Năm 1921 đến năm 1930

D)

Năm 1930 đến năm 1941

Câu 7 Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được tính
từ:
A)

Năm 1921 đến năm 1930

B)

Năm 1911 đến năm 1920

C)

Năm 1930 đến năm 1941

D)

Năm 1941 đến năm 1969

Câu 8 Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ
A)

Năm 1930 đến năm 1945


B)

Năm 1911 đến năm 1920

C)

Năm 1921 đến năm 1930

D)

Năm 1941 đến năm 1969

Câu 9 Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính:
A)

Tất cả đều đúng

B)

Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em

C)

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

D)

Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã

Câu 10 Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A)

Tất cả đều đúng

B)

Giải phóng dân tộc

C)

Giải phóng giai cấp

D)

Giải phóng con người

Câu 11 Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:
A)

Tất cả đều đúng

B)

Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

C)

Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hoá nhân loại

D)

Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ăngghen, Lênin


Câu 12 Giai đoạn phát triển và hoàn thiện của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ thời gian nào?
A)

Năm 1945 đến năm 1969

B)

Năm 1921 đến năm 1930

C)

Năm 1930 đến năm 1941

D)

Năm 1989 đến năm 1920

Câu 13 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
A)

5/6/1911

B)

6/5/1911

C)

2/6/1911

D)

4/6/1911

Câu 14 Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiều tuổi?
A)

21

B)

19

C)

20

D)

24

15 Nguyễn Aí Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới hội nghị Vecxay vào ngày, tháng, năm nào?
A)

18/06/1919

B)

18/06/1971

C)

18/06/1918

D)

18/06/1920


Câu 16 Nguyễn Aí Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của
V.I. Lênin vào thời gian nào?
A)

7/1920

B)

7/1917

C)

7/1918

D)

7/1922

Câu 17 Nguyễn Aí Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi
nào?
A)

12/1920

B)

12/1918

C)

12/1919

D)

12/1923

Câu 18 Nguyễn Aí Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào?
A)

1923

B)

1921

C)

1922

D)

1924

Câu 19 Nguyễn Aí Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào?
A)

1924

B)

1922


C)

1923

D)

1925

Câu 20 Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng, năm:
A)

28/1/1941

B)

15/1/1941

C)

20/2/1940

D)

8/2/1841

Câu 21 Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
A)

Tất cả đều đúng

B)

Lòng thương người

C)

Tinh thần từ bi, bác ái

D)

Tinh thần cứu khổ cứu nạn

Câu 22 Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?
A)

Trường Dục thanh ở Phan Thiết

B)

Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh

C)

Trường tiểu học Đông Ba ở Huế

D)

Trường Quốc học Huế

Câu 22 Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?
A)

Trường Dục thanh ở Phan Thiết

B)

Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh


C)

Trường tiểu học Đông Ba ở Huế

D)

Trường Quốc học Huế

Câu 23 Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
A)

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B)

Bản án chế độ thực dân Pháp

C)

Đường Cách mệnh

D)

Tuyên ngôn độc lập

Câu 24 Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta đưa ra từ bao giờ?
A)

Từ Đại hội IX

B)

Từ Đại hội VI

C)

Từ Đại hội VII

D)

Từ Đại hội VIII

Câu 25 Núi Các Mác, suối V.I.Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc
huyện, tỉnh nào?
A)

Hà Quảng, Cao Bằng

B)

Đại Từ, Thái Nguyên

C)

Bắc Sơn, Lạng Sơn

D)

Sơn Dương, Tuyên Quang

Câu 26 Bài thơ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng
vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công” ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?


A)

Nhật ký trong tù

B)

Ca binh lính

C)

Bài ca du kích

D)

Ca sợi chỉ

Câu 27 Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và
danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
A)

1990

B)

1969

C)

1975

D)

1987

Câu 28 Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào?
A)

Năm 1965

B)

Năm 1954

C)

Năm 1960

D)

Năm 1969

Câu 29 Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?
A)

Tất cả đều đúng

B)

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

C)

Dân giàu, nước mạnh

D)

Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh


Câu 30 Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: Một trong những nguồn gốc của Tư tưởng Hồ Chí
Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
A)

Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi….

B)

Những mặt tích cực của Nho giáo

C)

Tư tưởng vị tha của Phật giáo

D)

Lý tưởng về một xã hội bình trị, hòa mục, đại đồng

Câu 31 Các bài giảng của Nguyễn ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên
hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
A)

Đường cách mệnh

B)

Bản án chế độ thực dân Pháp

C)

Con Rồng tre

D)

V. I. Lênin

Câu 32 Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
A)

Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919

B)

Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911

C)

Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920

D)

Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923

Câu 33 Tìm một phương án sai trong đoạn sau đây: “Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba
tìm đường cứu nước, Nguyễn ái Quốc đã…….”
A)

Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B)

Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục


C)

Đến khoảng gần 30 nước.

D)

Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp

Câu 34 Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng
Kông?
A)

Luật sư Lôdơbai (Loseby)

B)

Luật sư Nôoen Prit

C)

Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)

D)

Nữ nhà văn Mỹ Lady Borton

Câu 35 Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính Phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch
nước trong thời gian Người đi vắng?
A)

Huỳnh Thúc Kháng

B)

Phan Anh

C)

Phạm Văn Đồng

D)

Võ Nguyên Giáp

Câu 36 Tuần báo Thanh niên, cơ quan Trung ương của tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái
Quốc sáng lập ra số báo dầu tiên vào thời gian nào?
A)

Ngày 21/6/1925

B)

Ngày 21/6/1924

C)

Ngày 21/6/1926

D)

Ngày 21/6/1927

Câu 37 Cột mốc quan trọng trong nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh dấu ở Đại hội lần
thứ mấy của Đảng ta?


A)

II

B)

VI

C)

VII

D)

IX

Câu 38 Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các nguyên tắc phương pháp
luận nào?
A)

Lý luận gắn với thực tiễn

B)

Lịch sử cụ thể

C)

Toàn diện và hệ thống

D)

Tất cả đều đúng

Câu 38 Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các nguyên tắc phương pháp
luận nào?
A)

Lý luận gắn với thực tiễn

B)

Lịch sử cụ thể

C)

Toàn diện và hệ thống

D)

Tất cả đều đúng

Câu 39 Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai đưa vào chương trình học bắt đầu từ lúc nào?
A)

Đại hội VII, 06/1991

B)

Đại hội IX, 04/2001

C)

Đại hội XI, 01/2011

D)

Đại hội VI, 12/1986


Câu 40 Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng nhất với Quê hương Bác Hồ hiện nay?
A)

Làng Trù, Nam Đàn, Nghệ An.

B)

Kim liên, Nam Đàn, Nghệ An.

C)

Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An.

D)

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.

Câu 41 Nhận định nào sau đây không đúng với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ CHÍ MINH?
A)

Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước

B)

Thời kỳ 1911 – 1920: hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

C)

Thời kỳ 1921 – 1930: hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

D)

Thời kỳ 1911 – 1920: tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc

Câu 42 Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ?
A)

Cần cù vượt khó

B)

Yêu quê hương

C)

Yêu nước, thương dân

D)

Cần cù, yêu quê hương, yêu nước thương dân

Câu 43 Chọn câu trả lời đúng nhất: đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A)

Các quan điểm về cách mạng Việt Nam

B)

Là bản thân hệ thống các quan điểm

C)

Là quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm


D)

Bao gồm hệ thống các quan điểm , quan niệm, lý luận về cách mạng Vệt Nam trong dòng chảy của
thời đại mới

Câu 44 Phát biểu nào sau đây là sai?

A)

Chủ nghĩa Mác –Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận , quyết định bản chất cách mạng
khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

B)

Chủ nghĩa Mác –Lênin là nguồn gốc tư tưởng của tư tưởng của Hồ Chí Minh

C)

Chủ nghĩa Mác –Lênin là lý luận trực tiếp quyết đinh bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng
Hồ Chí Minh

D)

Chủ nghĩa Mác –Lênin là lý luận gián tiếp quyết đinh bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng
Hồ Chí Minh

Câu 45 Nhận định nào sau đây là đúng?
A)

Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một bộ phận tư tưởng của Đảng

B)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở khoa học duy nhất để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược
cách mạng đúng đắn

C)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng

D)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng

Câu 46 Thành phần gia đình Bác Hồ?
A)

Nông dân

B)

Công nhân

C)

Trí thức, nhà giáo

D)

Nhà nho yêu nước

Câu 47 Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ?
A)

Yêu nước, căm thù giặc kiên cường chống giặc ngoại xâm


B)

Tinh thần quốc tế cao cả

C)

Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn

D)

Sống tình nghĩa

Câu 48 Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?
A)

Yêu nước, thương dân, căm thù giặc

B)

Dòng dõi quý tộc, Nho gia

C)

Nhà Nho, yêu nước

D)

gia đình trí thức

Câu 49 Giá trị văn hóa phương tây được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình?
A)

Tư tưởng cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ

B)

Tư tưởng chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn

C)

Tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam

D)

Tư tưởng Nho giáo, Phật giáo

Câu 50 Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam?
A)

Truyền thống yêu nước Việt Nam

B)

Truyền thống đoàn kết

C)

Đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo

D)

tất cả đều đúng

Câu 51 31. Chọn phương trả lời đúng nhất:


A)

Chủ Nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta

B)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

C)

Cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho
hành động của Đảng ta.

D)

Chủ Nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam, tư tưởng Hồ Chi Minh là nền tảng tư tưởng cho hành động
của Đảng ta

Câu 52 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
A)

Bản chất cách mạng

B)

Bản chất khoa học

C)

Chủ nghĩa nhân đạo chưa triệt để

D)

Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

Câu 53 Theo Hồ Chí Minh, phương pháp nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin là:
A)

Học thuộc các lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

B)

Học thuộc các nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

C)

Nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất của chủ nghĩa Mác-Lênin

D)

Học thuộc các hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

Câu 54 Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
A)

3

B)

4

C)

5

D)

6


Câu 55 Hồ Chí Minh tiếp xúc với lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái vào thời gian nào?
A)

1895

B)

1905

C)

1925

D)

1911

Câu 56 Người thầy đầu tiên của Hồ Chí Minh là ai?
A)

Cụ Vưng Thúc Quý

B)

Cụ Nguyễn Sinh Sắc

C)

Cụ Phan Bội Châu

D)

Cụ Phan Đình Phùng

Câu 57 Đối với sự phát triển thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?
A)

Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người

B)

Phản ánh khát vọng thời đại

C)

Cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng

D)

Tất cả đều đúng

Câu 58 Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
A)

Là suy nghĩ của một cá nhân

B)

Là tư tưởng của một cộng đồng

C)

Là tư tưởng đại biểu cho ý chí của một giai cấp, một dân tộc


D)

Tất cả đều đúng

Câu 59 Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách
mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?
A)

Tinh hoa văn hoá dân tộc

B)

Tinh hoa văn hoá nhân loại

C)

Chủ nghĩa Mác - Lênin

D)

Tất cả các tiền đề trên

Câu 60 Thử thách tinh thần mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930 – 1945 là thử thách gì?
A)

Bị đế quốc cầm tù.

B)

Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật.

C)

Quan điểm “tả khuynh” của Quốc tế Cộng sản thời kỳ đó

D)

Bị bệnh hiểm nghèo.

Câu 61 Hồ Chí Minh tiếp nhận những mặt tích cực nào của Nho giáo?
A)

Triết lý hành động, nhập thế, hành đạo, giúp đời

B)

Ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng

C)

Tu tâm, dưỡng tính, đề cao lễ giáo, hiếu học

D)

Tất cả các tư tưởng trên

Câu 62 Hồ Chí Minh đã tiếp thu triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời la những mặt tích
cực của:
A)

Nho giáo

B)

Phật giáo


C)

Thiên chúa giáo

D)

Khổng tử

Câu 63 Hồ Chí Minh đã tiếp thu và chịu ảnh hưởng các tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn. đó là
những mặt tích cực của:
A)

Nho giáo

B)

Phật giáo

C)

Thiên chúa giáo

D)

Chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 64 “lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên…tôi kính yêu Lênin vì
Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình”. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào
của Hồ Chí Minh?
A)

Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Mác – Lênin

B)

Con đường để tôi tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin

C)

Con đường mà tôi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin

D)

Đường kách mệnh

Câu 65 Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là gì?
A)

Nguyễn Ái Quốc

B)

Nguyễn Sinh Cung

C)

Nguyễn Tất Thành

D)

Nguyễn Sinh Sắc

Câu 66 Chị gái của Hồ Chí Minh có tên là gì?


A)

Nguyễn Thị Thanh

B)

Hoàng Thị Loan

C)

Hoàng Thị Thanh

D) Trần Thị Thanh
Câu 67 Người mẹ ruột của Hồ Chí Minh có tên là gì?
A)

Nguyễn Thị Loan

B)

Hoàng Thị Loan

C)

Nguyễn Thị Liên

D)

Nguyễn Thị Thanh

Câu 68 Nguyễn Ái Quốc đã trở về tổ quốc vào ngày tháng năm nào?
A)

28/01/1941

B)

20/01/1945

C)

20/01/1930

D)

28/01/1945

Câu 69 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”
khẳng định đó được trích từ văn kiện nào?
A)

Cương lĩnh chính trị đầu tiên

B)

Tuyên ngôn độc lập

C)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D)

Đường kách mênh

Câu 70 Hồ Chí Minh bắt đầu trở thành người cộng sản vào năm nào?


A)

1911

B)

1920

C)

1945

D)

1930

Câu 71 Tháng 6 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra một tờ báo có tên gọi là gì?
A)

Báo Tiền phong

B)

Báo Thanh niên

C)

Báo Người cùng khổ

D)

Báo nhân dân

Câu 72 Hồ Chí Minh đã sáng tác bài thơ sau: “Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang” khi đó Người đang ở đâu?
A)

Tại Tân Trào, Tuyên Quang

B)

Tại Hà Nội, sau khi quân ta tiếp quản Thủ đô

C)

Tại Pác Bó, Cao Bằng

D)

Tại Quảng Châu, Trung Quốc

Câu 73 Từ khi trở về nước (1941) cho đến lúc qua đời (1969), Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An bao
nhiêu lần?
A)

2 lần

B)

3 lần

C)

4 lần


D)

5 lần

Câu 74 Bác Hồ bắt đầu biết đến khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" vào thời gian nào? Ở đâu?
A)

Năm 1905, tại Việt Nam

B)

Năm 1913, tại Mỹ

C)

Năm 1917, tại Pháp

D)

Năm 1920, tại Liên Xô

Câu 75 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời vào năm nào?
A)

1945

B)

1954

C)

1958

D)

1960

Câu 76 Ngày 13/8/1942, Bác Hồ có tên gọi mới là gì?
A)

Nguyễn Ái Quốc

B)

Nguyễn Tất Thành

C)

Hồ Chí Minh

D)

Lý Thụy

Câu 77 Bác Hồ có tên là Hồ Chí Minh kể từ khi nào?
A)

1919

B)

1945

C)

1954


D)

1942

Câu 78 Bác Hồ có tên gọi là Nguyễn Tất Thành từ khi nào?
A)

1911

B)

1920

C)

1901

D)

1906

Câu 79 Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế lần thứ hai vào năm nào?
A)

1911

B)

1901

C)

1906

D)

1908

Câu 80 Chị gái của Hồ Chí Minh còn có tên gọi khác là gì trong các tên gọi dưới đây?
A)

Nguyễn Thị Loan

B)

Nguyễn Thị Bạch Liên

C)

Nguyễn Thị Bạch Thanh

D)

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Câu 81 Anh trai của Hồ Chí Minh còn có tên gọi khác là gì trong các tên gọi dưới đây?
A)

Nguyễn Tất Thành

B)

Nguyễn Tất Khiêm


C)

Nguyễn Sinh Đạt

D)

Nguyễn Tất Đạt

Câu 82 Hồ Chí Minh có một người em trai đã chết lúc 2 tuổi. Người em trai đó có tên là gì trong các tên gọi
dưới đây?
A)

Nguyễn Sinh Sắc

B)

Nguyễn Sinh Khiêm

C)

Nguyễn Sinh Nhuận

D)

Nguyễn Tất Đạt

Câu 83 Mẹ ruột của Hồ Chí Minh đã chết lúc Hồ Chí Minh bao nhiêu tuổi?
A)

5 tuổi

B)

10 tuổi

C)

11 tuổi

D)

21 tuổi

Câu 84 Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/01/1941 Nguyễn Ái Quốc trở về nước. Hình ảnh nào
cho thấy tình cảm của Bác với Tổ quốc ngay khi đặt chân tới biên giới Việt Nam?
A)

Bác hôn lên hòn đất của Tổ quốc

B)

Bác hôn lên má các cháu thiếu nhi

C)

Bác bắt tay các đồng chí bộ đội

D)

Bác tặng hoa cho các phóng viên nhà báo

Câu 85 Hãy chọn đáp án sai trong câu hỏi sau: một trong những nguồn gốc của Tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp
thu văn hóa phương Đông. Cụ thể đó là gì?
A)

Những mặt tích cực của Nho giáo


B)

Tư tưởng vị tha của Phật giáo

C)

Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

D)

Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo

Câu 86 Hồ Chí Minh đã viết “Thường thức chính trị” vào năm nào?
A)

1911

B)

1920

C)

1954

D)

1953

Câu 87 Hồ Chí Minh lấy tên gọi là Lý Thụy bắt đầu từ năm nào?
A)

1920

B)

1925

C)

1924

D)

1922

Câu 88 Nguyễn Tất Thành đã đến Phan Thiết dạy học vào năm nào?
A)

1906

B)

1910

C)

1908

D)

1911


Câu 89 Nguyên nhân chính khiến Hồ Chí Minh tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
A)

Vì Tôn Trung Sơn là người vĩ đại

B)

Vì Người tìm thấy trong đó những điều thích hợp với điều kiện của nước ta

C)

Vì Hồ Chí Minh yêu đất nước Trung Quốc

D)

Vì Việt Nam lúc đó đang phải phụ thuộc vào Trung Quốc

Câu 90 Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, từ chủ
nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, từ người yêu nước trở thành người cộng sản?
A)

Biểu quyết tán thành Đệ tam Quốc tế, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

B)

Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

C)

Đứng ra thành lập mặt trận Việt Minh năm 1941

D)

Ra đi tìm đường cứu nước năm 1911

Câu 91 Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa” vào thời gian nào?
A)

1925

B)

1921

C)

1920

D)

1923

Câu 92 Cha của Hồ Chí Minh tên là gì?
A)

Bùi Đình Sắc

B)

Phạm Sinh Sắc

C)

Nguyễn Sinh Sắc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×