Tải bản đầy đủ

TIỆM CẬN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN NHỊP

Xử trí như thế nào?


Xử trí như thế nào?


Tiếp cận bệnh nhân rối
loạn nhịp

BS. Đặng Quang Hưng


Khái niệm cơ bản
Nút xoang (60 – 100)

Vùng nhĩ (60 – 80)

Vùng bộ nối (40 – 60)

Vùng thất (20 – 40)Nhịp xoang bình thường


Các rối loạn nhịp nhanh
v Thất
§ Nhanh thất (VT)
§ Rung thất (VF)
§ NTT/T

v Trên thất
§ Nhịp nhanh xoang (ST).
§ Rung nhĩ (AF), cuồng nhĩ, Nhịp nhanh nhĩ (AT),
nhịp nhanh nhĩ ña ổ (MAT), NTT/N.
§ Nhịp nhanh kịch phát trên thất: Nhịp nhanh vòng
vào lại nút nhĩ thất (AVNRT), Nhịp nhanh vòng
vào lại nhĩ thất (AVRT), nhịp nhanh bộ nối (JT).


Các rối loạn nhịp chậm
v Chậm xoang
v Ngừng xoang, blốc xoang nhĩ
v Hội chứng nút xoang bênh lý
v Blốc tim (blốc nhĩ thất) ñộ I, II, III ≠ phân ly nhĩ thất


Phân loại rối loạn nhịp nhanh
(HR > 100)

(QRS < 0,12s)

Tintinalli's Emergency Medicine 2010

(QRS < 0,12s)


Nhịp nhanh QRS hẹp


Nhịp nhanh xoangNhịp nhanh nhĩ


Nhịp nhanh nhĩ


Nhịp nhanh nhĩ ña ổ


Nhịp nhanh nhĩ ña ổ


Cuồng nhĩ


Cuồng nhĩ


Rung nhĩ


Rung nhĩ


Nhịp nhanh KPTT (AVNRT)
Trong cơn


Nhịp nhanh KPTT (AVNRT)
Ngoài cơn


Nhịp nhanh KPTT (AVRT)
Trong cơn


Nhịp nhanh KPTT (AVRT)
Ngoài cơn


Nhịp nhanh KPTT (JT)
Trong cơn


Nhịp nhanh KPTT (JT)
Ngoài cơn


Nhịp nhanh QRS rộng


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×