Tải bản đầy đủ

Y HỌC CỔ TRUYỀN ẤN ĐỘ

YH CC

TRUY N N

YH CC

TRUY N

N

I. AYURVEDA

Ayurveda là m t h th ng ki n th c ch a b nh hoàn ch nh, d a trên
khái ni m s cân b ng th hi n s c kh e. B n thân t này có xu t x t hai t trong
ti ng Ph n: Ayu (ngh a là cu c s ng) và veda (ngh a là tri th c).
H th ng ki n th c này chú tr ng vào vi c s ng m t cách t nhiên. Nó d y cách
s ng trong xã h i và trong v tr mà không làm r i lo n s cân b ng mong manh
c a t nhiên. Ayurveda không ch nh m vào b nh t t và cách đi u tr , mà còn là m t
con đ ng s ng hoàn ch nh mô t các ho t đ ng, ch đ
n, l i s ng v.v... làm t ng
tu i th .

Theo các tài li u ayurveda, c th con ng
(kho ng không), khí, h a, th y và đ a.

i bao g m 5 y u t

Thiên - là kho ng không, nh t là kho ng không c a t
phép mô th c hi n đ y đ ch c n ng.

t

nhiên: thiên

bào, synap và n i t ng cho

Khí - chi ph i s d ch chuy n trong c th . C m giác khi ai đó ch m vào da đ c
truy n t i não thông qua s d ch chuy n. Các ví d khác g m th (thông qua s d ch
chuy n c a c hoành) và s d ch chuy n c a t duy và ham mu n.
H a - tiêu bi u cho ch t l ng c a s thay đ i và chuy n d ng. Do đó nó là y u t
liên quan v i tiêu hóa, h p thu, đ ng hóa và thân nhi t.
Th y - có nhi u d ng trong c th nh n c b t, huy t t
ti u và c n thi t cho ho t đ ng c a t bào kh e m nh.
a - là y u t
v.v...).

t o thành nh ng c u trúc r n c a c th (ví d

ng, ch t nhày và n
x

c

ng, s n, r ng, da

Gi ng nh trong Y h c c truy n Trung Qu c, h th ng ayurveda xem c th con
ng i là s thu nh c a thiên nhiên và do đó các y u t li t kê trên đ c dùng đ
t o ra c u trúc c a c th .
Các khía c nh c u trúc sau đó đ c k t h p đ t o thành ba dosha (ti ng Ph n dùng
đ ch “nh ng l c xáo tr n”) ch u trách nhi m v nh ng khía c nh ch c n ng c a c
th . Ba dosha là s ph i h p c a t ng hai y u t m t và đ c dùng đ xác đ nh c u
t o c b n c a con ng i và các y u t góp ph n/gây h i cho s hài hòa c a c th .

I. CÁC DOSHAS

1. Vata
Vata là ph i h p c a các y u t khí và thiên (kho ng không), v i khí là l c chi m u
th . Ch c n ng c a nó trong c th (gi ng nh trong thiên nhiên) là t o ra s d ch
chuy n và do đó tham gia trong các quá trình sau: ph n x và ch c n ng v n đ ng,

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

th , tu n hoàn máu và ch t dinh d ng, truy n kích thích c m giác, bài ti t, s
chuy n c a t duy và g i nh h i c.
Các tính ch t đ
tán.

d ch

c bi u hi n b ng Vata là: khô, nh , l nh, se, trong, linh l i và phân

Bi u hi n v t lý c a Vata là:
Vóc dáng: Thân hình nh nhõm, ít m , phát tri n c ít, có th r t cao ho c r t th p
Da: khô, l nh khi s (ngh a là bàn tay ho c bàn chân l nh - tu n hoàn kém), s c da
trung bình/s m
Tóc: khô, thô, s m màu, qu n
M t: h p ho c nh , nâu, xám ho c xanh xám v i ánh m đ c
Mi ng: nh v i môi m ng, h p
Tính khí Vata là:
Tinh th n: c ng th ng, lo âu, tâm tr ng th t th
không nh lâu, sáng t o.
Th ch t: d b táo bón (do tính ch t khô), s
không sâu.

ng, thi u t

tin, h c nhanh nh ng

ngon mi ng thay đ i th t th

Sinh l c: r t hi u đ ng và linh ho t nh ng s c ch u đ ng kém, s
theo t ng đ t
Các ph

ng, ng

tích c c di n ra

ng thu c đi u tr th a Vata:

T p luy n: th

ng xuyên nh ng đ ng tác nh nhàng.

Th c n: m, ít gia v , m, giàu dinh d

ng nh ng n u chín k .

V : ng t, chua, m n.

2. Pitta
Pitta là ph i h p y u t th y và y u t h a, v i h a chi m u th . Nh v y, đây là
l a cung c p n ng l ng cho chuy n hóa và nh n th c v tr i nghi m tinh th n. Do
đó Pitta bao g m nh ng quá trình sau: tiêu hóa, h p thu và đ ng hóa th c n, t o ra
c m giác đói ho c khát, nh n th c và quá trình suy lu n c a t t ng và lý thuy t,
c m giác, th giác (bao g m ánh sáng trong m t), đóng vai trò lò s i trong c th đi u hòa nhi t đ .
Nh ng tính ch t đ

c bi u hi n b i Pitta là: nóng, sáng, l ng, chua, s c và tr n.

Bi u hi n v t lý c a Pitta là:
Vóc dáng: t m vóc trung bình và phát tri n c t t
Da: sáng,
đ .

m, nh n (có th

d

có v t), tàn nhang, có khuynh h

ng phát ban ho c

Tóc: m nh, m m, sáng màu, th ng

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

M t: kích th

c trung bình, màu xanh sáng, r c r , nâu nh t/nâu l c nh t

Mi ng: kích th

c trung bình v i môi trung bình

Tính khí Pitta là:
Tinh th n: có t ch c, b lôi cu n, d kích đ ng, nhân ái và có trí nh t t, ganh đua,
có nét tính cách ch huy ho c chi ph i, thích vai trò lãnh đ o
Th ch t: n u ng r t ngon mi ng, bài ti t đ u đ n và tiêu hóa nhanh, ng
chung là t t

nói

Sinh l c: Thích ho t đ ng th l c, có th l c v a ph i v i s c ch u đ ng trung bình
Các ph

ng thu c đi u tr th a Pitta

T p luy n: v a ph i, không ganh đua
Th c n: l nh đ n m, ít gia v
V : ng t, đ ng, se

3. Kapha
Kapha là s ph i h p c a các y u t n c và đ t v i n c là y u t ch y u. Kapha
cung c p ch t li u và s h tr cho c th và đóng vai trò là n n t ng cho Vata và
Pitta. Kapha bao g m các ch c n ng sau trong c th : bôi tr n (kh p), bài ti t, c u
trúc t bào, n đ nh tinh th n, phân b nhi t.
Nh ng tính ch t đ
tr n tru.

c bi u hi n b i Kapha là: n ng, đ c, mát, ch m, l ng, t nh và

Bi u hi n v t lý c a Kapha là:
- Vóc dáng: ng

i to, phát tri n c t t, d béo do chuy n hóa và tiêu hóa ch m

- Da: l nh, m, m n màng, xanh xao, nh n
- Lông tóc: d y, g n sóng, sáng bóng
- M t: to, quy n r , nâu
- Mi ng: mi ng r ng v i môi d y
Tính khí Kapha là:
- Tinh th n: tho i mái, giàu lòng tr c n, ch m ch p, h c lâu nh ng nh dai
- Th ch t: n r t ngon mi ng, tiêu hóa ch m, có th nói và đi ch m, ng sâu
- Sinh l c: s c ch u đ ng t t và n ng l ng n đ nh, th ng không thích nh ng ho t
đ ng tiêu hao nhi u n ng l ng nh ch y và th d c nh p đi u
Nh ng ph

ng cách đi u tr th a Kapha

- T p luy n: đ u đ n, m nh
- Th c n: m, khô, nh , nhi u gia v
- V : h ng, đ ng, se
C n r t l u ý là các tính ch t c a Vata, Pitta và Kapha bi u hi n t t c m i ng i,
và ph i cùng t n t i vì chúng chi ph i các c quan, các quá trình và nh ng ch c n ng
c th khác nhau.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

Tuy nhiên, m t dosha th ng chi m u th và mô t đúng nh t dáng v , hành vi,
thái đ và c m xúc c b n c a m i ng i.
xác đ nh dosha c b n c a b n, hãy tr
l i ph n v n đáp v dosha và h c cách cân b ng tình tr ng th ch t và tinh th n đ
đ t đ c s c kh e và s hài hòa trong cu c s ng.
4. V n đáp v

dosha

Th c hi n v n đáp v dosha, hãy ch n câu tr l i cho t ng câu h i d i đây sao cho
đúng v i b n nh t. Khi đã hoàn thành t t c các câu h i, hãy c ng t ng c t đ xác
đ nh ph n nào đ c đánh d u nhi u nh t. ó s là dosha ch y u c a b n.
c đi m thân th
Vata
Khung ng

i

Pitta

Kapha

m nh d

trung bình

to l n

Móng tay

m ng, d gãy

h ng, m m m i

r ng, d y, tr ng

M ch lúc ngh
ng i

80-100

70-80

60-70

Tr ng l

tr ng l
g y

trung bình/v m v

d t ng cân

ít, c ng, nhi u h i

phân l ng, rát

trung bình/r n

nh

trung bình

r ng

ng

i ti n
Kích th
S

c trán

ngon mi ng

ng th p,

hay thay đ i

n r t ngon mi ng

không thay đ i
ho c ít

M t

nh , hay đ o

h i đ /nhìn t p
trung

to/tr ng

Gi ng nói

nh ho c y u

cao ho c chói

ch m ho c thì
th m

Môi

n t/m ng/khô

trung bình ho c
m mm i

l n ho c m n màng

i u gì làm b n
khó ch u?

l nh và khô

nóng và tr ng

l nh và m

c đi m tinh th n
Vata

Pitta

Kapha

Tính khí

c ng th ng/lo s

d
kích thích/nôn
nóng

d tính

Nói n ng

nhanh/ba hoa

v a ph i/hay tranh
lu n

ch m/ít nói

Ng

t nh

trung bình

say

Thói quen

du l ch/thiên nhiên

th thao/ho t đ ng
chính tr

n

Trí nh

nhanh/ng n

s c bén/rõ ràng

ch m/lâu quên

Lòng tin

c c đoan/thay đ i

nhà lãnh
m c tiêu

H C VI N Y D

CH CC

đ o/có

c/hoa

trung
đ nh

TRUY N VI T NAM

thành/kiên


YH CC

TRUY N N

Gi c m

bay b ng ho c lo
âu

giao chi n/đ y màu
s c

ít/lãng m n

C m xúc

h ng hái/lo âu

sôi n i/gi n d

bình t nh/g n bó

5. Li u pháp phân c c
Li u pháp phân c c là m t h th ng ch a b nh do bác s Randolph Stone tri n khai
h n 50 n m qua. Nó d a trên ni m tin c a bác s Stone v dòng n ng l ng t do
bên trong c th ch u trách nhi m v toàn b s c kh e và h nh phúc c a t ng ng i.
Li u pháp này d a trên các nguyên lý Ayurveda, và ho t đ ng d a trên khái ni m
n ng l ng đi vào c th vào t o nên hình xo n c kép. M i đi m mà hình xo n c đi
qua g i là Chakra (tâm xoáy c a n ng l ng), và mang m t tính ch t y u t khác
nhau:
̇

Thiên; t

̇

Khí; gi a c t s ng ng c

̇

H a; gi a c t s ng l ng, ngay d

̇

Th y; đ

̇

h ng t i gi a c t s ng c
i đám r i thái d

ng

ng n i th t l ng-cùng, eo l ng

a; g n m m x

ng c t, ngay sau tr c tràng

4 khía c nh c a li u pháp phân c c là ho t đ ng c th đ đi u tr s d ng 3 m c đ
ti p xúc, t o d ng s c kh e và/ho c ch đ
n thanh khi n, nh n th c, c ng nh các
bài t p kéo du i phân c c nh nhàng.
Li u pháp phân c c có th đi u tr nh ng b nh nào?
Li u pháp phân c c khuy n khích s c kh e t t thông qua dòng n ng l ng t do
trong c th , và không đ c tri n khai đ đi u tr các b nh c th . Tuy nhiên k
thu t này giúp làm d u và th giãn c th , do đó có th có ích cho đi u tr :
̇

d

̇

đau l ng

̇

các r i lo n hô h p

̇

đau n a đ u

̇

đau đ u

̇

các b nh tim m ch

̇

r i lo n tiêu hóa

̇

các v n đ v c m xúc và tinh th n

̇

stress và b nh do stress

ng

6. Li u pháp h

ng li u

Khái ni m
Ngày càng nhi u nh ng ng i quay l i v i l i s ng chính th lu n th a, nh n ra t m
quan tr ng c a vi c k t h p gi a trí não, th xác và linh h n đ đ t đ c s c kho
t i u.
N i ti ng v i hàng nghìn n m tu i, và đã đ c s d ng h u nh t t c các n n v n
minh trên th gi i, li u pháp h ng li u là m t cách th c ch a tr ch nh th lu n có
th đ c th c hành d dàng trong cu c s ng h ng ngày.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC
C

ch

TRUY N N
tác d ng

Li u pháp h ng li u là thu t s d ng tinh d u th m c a cây c đ đi u tr b nh tinh
th n và th xác. H ng th m c a tinh d u có th d n t i hàng lo t đáp ng khác
nhau nh kích thích các c quan kh u giác, có liên quan t i nh ng não vùng ki m
soát c m xúc.
Hàng lo t các ph n ng hóa h c, đ c kh i đ u b ng kích thích này, sau đó s
ra, đem l i s thay đ i v th ch t và c m xúc trong c th .
Thông tin chi ti t h n v
theo.

tinh d u và đ c tính s

di n

d ng, xin tham kh o trang ti p

Tinh d u
Tinh d u là c s c a li u pháp h ng li u, và có th
ph i h p khác nhau đ t o ra tác d ng mong mu n.

đ

c dùng theo nhi u cách và

Ph ng pháp s d ng ph bi n nh t bao g m xoa bóp tinh d u lên da, cho vào n
đ t nóng tinh d u, ho c s d ng trong b m huy t.

c,

Cho dù ch n bi n pháp ho c tinh d u nào, y u t quan tr ng nh t là tác đ ng c a
h ng th m lên b n. Toàn b nguyên lý c a li u pháp h ng li u là mang đ n tr i
nghi m d ch u, và n u b n không nh n th c đ c m t mùi h ng c th , thì vi c
đi u tr s không mang l i l i ích. i u may m n là th ng có nhi u lo i tinh d u đ
dùng cho nhi u m c đích, cho phép b n có th l a ch n lo i b n a thích.
H

ng d n v

tinh d u

Khuynh di p: có tác d ng cân b ng và kích thích, v i h
Ch đ nh s d ng g m: b nh hen, viêm ph
kh p, viêm xoang và đau h ng.

ng th m g , long não.

qu n, cúm, đau c , b nh ph i, th p

S d ng th n tr ng trong tr ng h p b đ ng kinh ho c t ng huy t áp. Không u ng
vì d u khuynh di p có th gây ch t ng i.
M

h c: có tác d ng an th n và làm lành v t th

ng, v i h

ng hoa th m d u.

Ch đ nh s d ng: g m b nh đau dây th n kinh, viêm amiđan, ch ng viêm,
hoàn kém, b ng, chàm và th p kh p.

tu n

Th n tr ng khi s d ng vì đ c tính kh trùng, kháng n m c a m h c có th gây kích
ng da nh y c m.
c tính ch ng co th t c a nó c ng đ ng ngh a v i vi c không nên
s d ng trong khi mang thai.
B i chùm có tác d ng làm t nh táo và vì v y h u ích v i nhi u lo i r i lo n tâm
th n.
Ch đ nh s

d ng: bao g m b nh tr m c m, lo âu, v n đ tiêu hóa và

n

c.

Th n tr ng khi s d ng vì d u b i chùm có tác d ng gây đ c khi g p ánh sáng, và
không nên s d ng tr c khi ph i n ng ho c t m đèn.
O i h ng có tác đ ng an th n và làm lành v t th ng, v i mùi h ng cây c . O i
h ng có mùi h ng nh nh ng r t có hi u qu , và có l là thông d ng nh t trong s
t t c nh ng tinh d u.
Ch đ nh s d ng: g m c m l nh, cúm, đau đ u, c ng th ng, lo âu, các b nh da nh
b ng, da d u, tr ng cá, m t ng , th p kh p, viêm ph qu n và viêm xoang.
Th n tr ng khi s
huy t áp th p.

d ng d u o i h

H C VI N Y D

ng khi mang thai, ho c trong tr

CH CC

TRUY N VI T NAM

ng h p có


YH CC
C

TRUY N N

chanh: có mùi chanh, t

Ch đ nh s

d ng: g m b nh tr ng cá, da d u, đau c , ra nhi u m hôi, và stress.

Th n tr ng: trong tr
Ho c h

i mát và có tác d ng tr n t nh c th .

ng h p da m n c m.

ng: có tác đ ng êm d u, và mùi h

ng g , ng t ngào.

Ch đ nh s d ng: g m r i lo n liên quan t i lo âu, các b nh da nh tr ng cá và da
n t n . Ho c h ng c ng có th có tác d ng trong đi u tr
n c và viêm mô t
bào.
B c hà: có tác d ng kích thích và mùi h

ng b c hà m nh.

Ch đ nh s d ng: g m b nh hen, viêm ph qu n, viêm xoang, đau n a đ u, đau c
và kh p c ng nh ch ng khó tiêu hoá và đau b ng.
Th n tr ng: trong tr
H

ng h p da nh y c m.

ng th o: tác d ng ph c h i và có mùi h

ng g , t

i mát.

Ch đ nh s d ng: g m c m l nh, cúm, r i lo n tiêu hóa, m t m i, b nh gút, các v n
đ v gan/m t, c ng nh các b nh da nh b ng và v t th ng nh .
C n th n tr ng vì tác d ng kích thích c a h
đ ng kinh, b t ng huy t áp ho c mang thai.
Quýt: tác d ng tr n t nh và mùi h
Ch đ nh s

ng th o có th

gây v n đ

n u b n b

ng trái cây ng t ngào.

d ng: g m lo âu, m t ng , đau c , v n đ tiêu hóa, lão hoá da.

Th n tr ng: quýt c ng có tác d ng đ c khi g p ánh sáng, và không nên s
tr c khi ti p xúc v i m t tr i ho c n m ph i n ng.

d ng

Ng c lan tây: tác d ng an th n đ i v i c th , và h

ng hoa th m ngát.

Ch đ nh s d ng: g m đi u tr lo âu, nhi m trùng đ
tác d ng cân b ng hormon.

ng ru t, và stress. Nó c ng có

C n th n tr ng vì mùi h ng ngát c a ng c lan tây có th gây đau đ u, và gây kích
ng da nh y c m ho c b nh viêm da.
H

ng d n s

Khi s

d ng

d ng tinh d u, nên:

̇

Thu th p thông tin v tinh d u tr

̇

Tr n tinh d u v i m t lo i d u “v n chuy n” tr c khi dùng đ xoa bóp. Tinh
d u có n ng đ cao và có th gây kích ng da n u chúng không đ c tr n v i
d u “v n chuy n” nh d u qu h nh, d u oliu, ho c d u h ng d ng.

̇

S d ng l ng nh . Trong xoa bóp, nên tr n kho ng 30ml d u “v n chuy n”
v i 12-15 gi t tinh d u.

̇

i v i da nh y c m, ho c tr em d i 12 tu i, s d ng kho ng 60ml d u
“v n chuy n”, và 12 gi t tinh d u. V i tr em, ho c týp da nh y c m, t t nh t
là th test áp da tr c khi s d ng tinh d u.

̇

Khi dùng ph i h p v i d u “v n chuy n”, ch nên tr n m t l ng đ dùng
trong th i gian khá ng n. Khi đ c b o qu n thích h p
n i t i, l nh, tinh
d u v n gi đ c tác d ng trong nhi u n m. Tuy nhiên, khi ph i h p v i ch t
“v n chuy n”, tinh d u s b thoái hóa trong 3 tháng.

H C VI N Y D

c khi s

CH CC

d ng

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

̇

Khi s d ng đ t m, nên s d ng 12-12 gi t tinh d u. Nhi t đ n c c n đ
nóng đ đ m b o h n h p tinh d u tan đ u trong n c, vì v y t o ra tác d ng
thông qua c ti p xúc tr c ti p v i da và hít th h i n c có t tinh d u.

̇

Ch mua lo i tinh d u có ch t l ng cao. Tinh d u t ng h p không có tác d ng
ch a b nh c a các s n ph m t nhiên.

̇

H i ý ki n thày thu c v li u pháp xoa bóp b ng d u th m n u b n đang
mang thai, cho con bú ho c có b nh t t.

Khi s

d ng tinh d u, không nên:

̇

U ng b t k lo i tinh d u nào n u không có l i khuyên c a thày thu c

̇

Ch a tinh d u trong chai l b ng nh a.

̇

S d ng tinh d u cam quýt tr
đ c khi g p ánh sáng.

̇

Dùng ph

c khi t m n ng ho c t m đèn, vì chúng gây

ng pháp xông h i n u b n b hen.

II. YOGA
1. Khái ni m c

b n

Yoga nh chúng ta bi t ngày nay đ c t p luy n đ c i thi n s c kh e nói chung. Nó
t đ o Hindu, cách đây g n 5000 n m. T yoga có ngu n g c t ti ng Ph n là yuj ,
có ngh a là “h p nh t l i” ho c “k t n i l i”, còn m t ngh a khác có liên quan là “đ t
tr ng tâm vào” ho c “s d ng”. Trong thu t ng tri t h c thì s h p nh t gi a cá
nhân jivatma và v tr paramatma chính là yoga. S h p nh t xu t hi n trong m t
tr ng thái hoàn h o và tinh khi t c a ý th c, mà trong đó không h có ch đ ng cho
“cái tôi”. Tr c tr ng thái này s là tr ng thái h p nh t gi a th xác và tinh th n, và
gi a tinh th n và “cái tôi”. "S h p nh t", yoga nh m m c đích đ a ng i t p t i g n
đ ng chí tôn.
Ph n l n m i ng i đ u bi t r ng th c hành yoga s làm cho c th kho m nh, d o
dai và yoga c i thi n ch c n ng ho t đ ng c a các h hô h p, tu n hoàn, tiêu hoá,
n i ti t.
ng th i yoga c ng đem l i s
n đ nh và sáng su t cho ý chí c a b n.
Nh ng đó m i ch là b c kh i đ u trong cu c hành trình đi t i samadhi, hay còn g i
là s t ng ra b n ngã c a mình. ây chính là m c đích cu i cùng c a yoga.
M c tiêu c a yoga là làm d u đi s náo lo n c a các xúc c m và các suy ngh mâu
thu n. Ý chí, trong khi ch u trách nhi m v các suy t và nh ng thôi thúc c a chúng
ta, l i luôn có khuynh h ng ích k . ây c ng chính là c i ngu n c a nh ng đ nh
ki n, thiên v , gây ra các n i đau và phi n mu n cho cu c s ng đ i th ng c a chúng
ta. Ch có yoga m i xoá b đ c nh ng n i đau kh này và rèn luy n tinh th n, c m
xúc, trí tu và lý trí c a chúng ta.
Các bài t p hi n nay mà chúng ta g i đ n gi n là "yoga" th c ra là yoga "hatha".
D ng yoga này nh m chu n b cho c th đ theo đu i s hòa h p v i th n thánh,
đ ng th i nâng nh n th c sáng t o c a ng i t p lên m t m c cao h n. Có ba
ph ng pháp rèn luy n góp ph n tìm ki m s hòa h p:
Th
Ng i ta cho r ng l c c a s s ng, hay "prana" đi vào c th qua h i th . Vì th , th
nhanh, nông h n ch l c c a s s ng. Hatha yoga t p trung vào th ch m, sâu, có

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

ki m soát (pranayama) đ phân tán n ng l
k t qu là c m giác thanh th n.
T

ng t

l c c a s

s ng đi kh p c

th ,

th

Có nhi u t th yoga khác nhau (asanas) đ c th c hi n. M t s kéo giãn và làm c
ch c kh e, m t s c i thi n t th và h th ng x ng kh p, trong khi nh ng đ ng
tác khác nh m đè ép và th giãn các c quan và dây th n kinh. Tuy m t s t th có
th khó lúc đ u, song v i s t p luy n chúng s d th c hi n h n. Nói chung, m c
đích chính c a các t th là phát tri n c th thành ngôi nhà x ng đáng cho tâm h n.
Thi n
Thi n t p trung vào trí óc và th giãn c th , t ng c ng các ph ng pháp rèn luy n
c a hatha yoga và ti n t i tr ng thái trí óc yên t nh và thanh th n.
2. Yoga có th

đi u tr gì?

M c dù s d ng các bài t p th l c, yoga có liên quan ch t ch nh t v i các li u pháp
trí óc - c th . Yoga mang l i nhi u l i ích s c kh e rõ r t. Nó làm t ng hi u su t c a
tim, và làm ch m nh p th , c i thi n th l c, h huy t áp, giúp th giãn, gi m stress
và làm d u lo âu.
Yoga c ng c i thi n s ph i h p đ ng tác, t th , s m m d o, tâm v n đ ng, s t p
trung, gi c ng và tiêu hóa. Nó có th đ c áp d ng nh m t li u pháp b sung cho
nh ng b nh khác nhau nh ung th , đái tháo đ ng, viêm kh p, hen, đau n a đ u
và giúp cai thu c lá.
Tuy yoga có th góp ph n đáng k làm gi m các tri u ch ng đau, giúp th
t o ra c m giác kh e kho n, song tr c tiên nên h i ý ki n th y thu c n u:
- B n m i b ch n th

giãn và

ng ho c ph u thu t.

- B n b viêm kh p, tr t đ a đ m, b nh tim, ho c huy p áp cao.
- B n mang thai (có th có l p h c đ c bi t v i nh ng t

Astaunga Yoga: Tám b

cđ tt is

th đã đ

c s a đ i).

hoàn thi n

M c tiêu c a Yoga là đ t t i h nh phúc hoàn h o và ph ng
pháp đ t t i m c tiêu đó n m s phát tri n toàn di n c a c th và tâm trí. M c dù
c th và tâm trí có th đ c hoàn thi n d n d n qua các ph ng pháp t nhiên,
nh ng c ng có ph ng pháp đ c xây d ng đ phát tri n cá nhân nhanh h n.
Có tám ph n c a ph ng pháp này, và do m c tiêu c a ph ng pháp là h p nh t
(yoga) v i Ý th c V tr nên nó c ng đ c g i là Astaunga Yoga, hay yoga tám b c.
Hai b c đ u tiên là th c hành Yama và Niyama, hay các nguyên t c đ o đ c
h ng d n s phát tri n c a con ng i. S c n thi t c a đ o đ c đây là ch nh
ki m soát hành vi, chúng ta có th đ t t i tr ng thái s ng cao h n. V n đ không
ph i là ch đ n thu n theo m t nguyên t c nào đó ch vì đó là m t nguyên t c. úng
h n, m c tiêu là đ đ t t i s hoàn thi n c a tâm trí. Khi tâm trí đã hoàn thi n thì
không còn v n đ “các nguyên t c” b i vì lúc đó ý mu n làm đi u gì t n h i đ n b n

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

thân ho c ng i khác không còn t n t i trong tâm trí n a – đó là tr ng thái cân b ng
hoàn h o. Yama có ngh a là “cái ki m soát”, và vi c th c hành Yama có ngh a là
ki m soát các hành vi liên quan đ n ngo i gi i. Trong cu n sách H ng d n hành vi
con ng i, Shrii Shrii Anandamurti đã gi i thích rõ ràng các khía c nh khác nhau c a
Yama và Niyama, m t cách gi i thích r t rõ ràng và c ng th c t cho con ng i c a
th k 21.
B c th ba c a Astaunga Yoga là Asana. M t asana là m t t th đ c gi c
đ nh m t cách tho i mái. ây là ph n n i ti ng nh t c a yoga, nh ng nó c ng
th ng b hi u sai. Asana không ph i là các bài t p thông th ng nh th d c. Asana
là nh ng bài t p đ c bi t có hi u qu c th lên các tuy n n i ti t, các kh p, c b p,
dây ch ng và dây th n kinh.
Khía c nh quan tr ng nh t c a asana là tác đ ng lên các tuy n n i ti t, n i ti t xu t
hóc môn tr c ti p vào máu. Các tuy n n i ti t bao g m tuy n tu , tuy n c, tuy n
giáp tr ng, tuy n c n giáp tr ng, tuy n th ng th n và tuy n sinh d c (tinh hoàn và
bu ng tr ng). N u m t trong các tuy n trên ti t xu t quá ít ho c quá nhi u thì c
th s có v n đ .
Bên c nh vi c mang l i s c kho th ch t, các asana có m t nh h ng quan tr ng
đ i v i tâm trí. Khi ho t đ ng c a các tuy n đ c cân b ng, đi u này giúp cho s cân
b ng c a tâm trí. C ng nh làm m nh lên các trung tâm th n kinh các asana giúp
ki m soát các khuynh h ng tâm trí (vrttis) các trung tâm này. Có n m m i các
khuynh h ng tâm trí đ c phân b
sáu luân xa th p c a c th .
Ph n th t c a Astaunga Yoga là Pranayama hay ki m soát n ng l ng s c
s ng. Pranayama c ng là ph n luy n t p n i ti ng c a yoga nh ng nguyên t c c a
cách luy n t p này th ng không đ c gi i thích rõ.
Yoga đ nh ngh a cu c s ng nh tr ng thái t n t i song song c a sóng th ch t và
tâm trí trong quan h v i n ng l ng s c s ng. Các n ng l ng s c s ng này g i là
các vayu hay “khí”. Có m i lo i khí vayu trong c th con ng i, chúng ch u trách
nhi m v các ho t đ ng chuy n đ ng bao g m th , l u thông máu, bài ti t, v n
đ ng t chi v.v... i m ki m soát c a t t c các khí vayu này là m t c quan g i là
Pranendriya. (Pranendriya, gi ng nh các luân xa, không ph i là m t c quan gi i
ph u). C quan Pranendriya này c ng có ch c n ng n i các giác quan v i m t đi m
trên não. Pranendriya n m gi a ng c và nó đ p theo nh p hô h p.
Trong pranayama có m t quá trình đ c bi t đi u ch nh h i th đ nh p c a
Pranendriya d ng l i và tâm trí tr nên yên t nh. i u này giúp cho thi n đ nh r t
nhi u. Pranayama c ng đi u ch nh l i s cân b ng c a n ng l ng s c s ng trong c
th . Luy n t p Pranayama là m t bài t p ph c t p và có th nguy hi m n u không
đ c ch d y và h ng d n b i m t ng i th y có kh n ng.
B c th n m c a Astaunga Yoga là Pratyahara có ngh a là rút tâm trí kh i s
g n bó v i các đ i t ng bên ngoài. Trong thi n đ nh yoga, đó là quá trình ng i t p
thi n thu rút tâm trí v m t đi m tr c khi nh c câu chú mantra.
Ph n th sáu c a Astaunga Yoga là Dharana. Dharana có ngh a là t p trung tâm
trí vào m t đi m c th . Trong bài thi n c b n, ng i t p đ a tâm trí t i m t luân
xa nh t đ nh, đó là h t nhân tâm trí và tâm linh c a ng i đó. i m này (g i là Ista
Cakra) khác nhau t ng ng i và do ng i th y d y thi n ch d n khi khai tâm. Khi
tâm trí đ c t p trung vào đi m đó, quá trình ni m câu chú mantra b t đ u. Khi m t
t p trung, ng i t p ph i l p l i quá trình đ a tâm trí tr v đi m t p trung đó. Vi c
luy n t p mang tâm trí đ n m t đi m t p trung là m t d ng c a Dharana.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

Khi m t ng i thành th o k n ng Dharana, ng i đó có
Astaunga Yoga là Dhyana. Trong quá trình này, tr c
m t luân xa c th , sau đó đ c h ng theo m t lu ng
cao. Lu ng ch y này ti p t c t i khi tâm trí hoàn toàn b
Quá trình này ph c t p và ch đ c d y khi ng i t p đã
đó, đ c bi t là Dharana.
Dhyana giúp hoàn thi n l p tâm trí tinh vi nh t và d n ng
c a Astaunga Yoga là samadhi.

th h c b c th b y c a
h t tâm trí đ c mang đ n
ch y liên t c t i Ý th c T i
thu hút vào Ý th c T i cao.
luy n t t c các b c tr c
it pt ib

c cu i cùng

Samadhi không gi ng b y b c nêu trên b i nó không ph i là m t bài t p mà đúng
h n là k t qu c a các ph n khác c a Astaunga Yoga. ó là thu hút tâm trí vào Ý
th c T i cao. Có hai d ng samadhi, nirvikalpa và savikalpa. Savikalpa là tr ng thái
nh p đ nh ch a hoàn toàn. Trong savikalpa samadhi ng i t p c m th y “Tôi là Ý
Th c T i cao”, nh ng trong nirvikalpa samadhi không còn c m giác cái “Tôi” n a. Ý
th c cá nhân hoàn toàn hoà nh p v i Ý th c V tr .
Nh ng ai kinh nghi m tr ng thái này không th gi i thích ho c miêu t đ c nó b i
vì nó di n ra khi tâm trí ng ng ho t đ ng. Cách duy nh t mà h có th bi t đ c h
đã kinh nghi m tr ng thái này là sau khi tâm trí thoát kh i tr ng thái nh p đ nh. Khi
đó h kinh nghi m các sóng c a h nh phúc t t cùng và có th bi t r ng h đã tr i
qua tr ng thái nirvikalpa samadhi. Vi c đ t t i tr ng thái samadhi là k t qu c a
nhi u n m luy n t p trong ki p này, ho c ki p tr c ho c nh ân hu c a ng i
Th y. Nó là đ nh cao c a hàng tri u n m ti n hoá t nh ng d ng s ng th p h n cho
t i ki p ng i và cu i cùng là hoà nh p v i C i ngu n c a t t c hi n h u.

Các qui t c cho vi c t p asana
1. Nên t m ho c t m s (r a m t m i, chân tay) tr

c khi t p asana.

2. Không t p asana
ngoài tr i b i đi u đó có th khi n c th ph i h ng gió đ t
ng t và do v y có th c m l nh. Khi t p asana trong nhà, ph i chú ý m c a s đ
không khí thông thoáng.
3. Không đ khói b i bay vào phòng. Càng ít khói b i càng t t.
4. Nam n

nên m c đ lót v a v n khi t p.

5. Nên t p asana trên m t t m th m ho c chi u. Không nên t p asana trên n n đ t
tr ng b i nh v y có th b c m l nh và nh ng ch t do c th ti t xu t ra khi t p
asana có th b phá hu .
6. Ch t p asana khi l m i trái ho c c
h i th ch qua l m i ph i.

hai l

7. Nên n th c n tinh khi t (xem ph n ch đ
8. Không c t lông

m i đ u thông: không t p asana khi
n u ng).

các kh p trên c th .

9. Móng tay, móng chân ph i đ

c c t ng n.

10. Không t p asana khi b ng đ y. Ch t p asana t
b a n.
11. Sau khi t p asana ph i xoa bóp k
kh p.
12. Sau khi xoa bóp, n m nguyên

H C VI N Y D

t

hai ti ng r

chân, tay, và toàn b

c

i đ n ba ti ng sau
th , đ c bi t là các

th xác ch t shavasana t i thi u hai phút.

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

13. Sau khi th giãn
thi u là 10 phút.

t

th

xác ch t, không ti p xúc ngay v i n

14. Sau khi t p asana, nên đi b
15. N u
bình th
qu n áo
ra khi đi

c trong vòng t i

n i yên t nh m t lúc.

ph i đi ra ngoài sau khi t p asana khi nhi t đ c th ch a h xu ng m c
ng, ho c n u nhi t đ trong phòng khác v i nhi t đ bên ngoài c n m c
c n th n khi ra ngoài. N u có th , hãy hít sâu vào khi trong phòng và th
ra ngoài. Làm nh v y s tránh đ c c m l nh.

16. Ng i t p asana có th
ngay sau các asana.

t p các môn th

thao khác, nh ng ch không nên t p

17. N u b n b đau (c m cúm...) không nên t p asana.
18. Trong th i k kinh nguy t, mang thai ho c trong vòng m t tháng sau khi sinh,
ph n không nên luy n t p asana c ng nh các bài t p khác.
ASANA – T

TH

YOGA

Asana hay t th yoga theo ngh a đen có ngh a là m t t th
đ c gi c đ nh m t cách tho i mái, đ ng th i nó c ng bao g m nh ng chuy n
đ ng ch m rãi và uy n chuy n. Khi luy n t p, c th
tr ng thái ngh ng i hi u qu
nh t, h i th sâu đi kèm s mang nhi u ôxi h n đ n cho máu.
Thông qua các bài t p asana, n ng l ng đ c tích t và c th đ c h i ph c. Các
asana đem l i l i ích cho t t c các h th ng trong c th . Các đ ng tác v n u n
trong các bài t p t o áp l c lên các tuy n n i ti t, giúp chúng ho t đ ng cân b ng
h n. K t qu là toàn b ch c n ng c a c th , bao g m các quá trình sinh tr ng,
tiêu hoá, h i ph c và đào th i, đ c v n hành t t h n. Thêm vào đó, do vi c ti t
xu t hóc môn có nh h ng đ n c m xúc, các asana qua vi c làm cân b ng vi c ti t
xu t này d n d n s giúp chúng ta ki m soát các xáo tr n c m xúc. Do v y các
asana giúp tâm trí thoát kh i các nh h ng tiêu c c và đ t t i s bình yên. Các
asana còn nhi u ích l i khác: chúng làm th giãn và m nh lên h c b p và th n
kinh, kích thích tu n hoàn máu, m m các kh p, kéo c ng các dây ch ng, c i thi n h
tiêu hoá và xoa bóp n i t ng.
có m t cu c s ng cân b ng, con ng i c n phát tri n trên c ba khía c nh: th
ch t, tâm trí và tâm linh. Thi n đ nh giúp ta yên t nh, ki m soát tâm trí và nâng cao
tinh th n; các asana và ch đ
n u ng phù h p làm thanh l c c th khi n c th
phát tri n theo k p v i s phát tri n c a tâm trí. Nh các k lu t c a asana, ng i
t p d n d n h c đ c cách gi c th và tâm trí luôn s n sàng trong m i tình hu ng.
M t c th ho t đ ng hoàn h o và m t tâm trí đ c gi i thoát kh i nh ng xáo tr n
c m xúc là m c tiêu c a các asana.
Asana là đi u nh y trong âm nh c c a h i th . Hãy l ng nghe c th chuy n
đ ng. Hãy làm ch m ch m và chú ý vào b n thân. Hãy th sâu, th giãn và
t n h ng!
Hãy ghi nh

khi luy n t p asana:

Các t th yoga giúp c ng c
qua t p trung và th giãn.

h

H C VI N Y D

n i ti t và c ng giúp ki m soát các c m xúc thông

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

Kh n ng tr ng thái th ng b ng th giãn đem l i m t hi u qu tâm lí quan tr ng.
Ng i t p yoga, thông qua rèn luy n, d n d n bi t cách gi th ng b ng tâm lí trong
các hoàn c nh khác nhau.
Không c n thi t ph i t p m t chu i các asana ph c t p. Tu theo nhu c u c a c
th , chúng ta có th ch c n t p vài t th m i ngày. Do chúng ta có nh ng m t cân
b ng và nhu c u khác nhau, m i ng i c n t p các asana riêng. Vi c luy n t p m t
t th nh t đ nh có th kích thích m t tuy n nào đó đã tr ng thái r t ho t đ ng r i,
ho c gây h i theo nh ng cách tinh vi khác. Asana, c ng nh các k thu t yoga khác,
là m t ph n trong m t h th ng rèn luy n th l c và tâm trí hài hoà, m t b c đi
trên m t con đ ng dài, do v y c n có s h ng d n c a m t ng i th y chân chính.
Vi c t p asana c n k t thúc b ng xoa bóp và th

giãn vài phút.

Th Yoga (Yoga Mudra)
Ng i trong t th Bhojanasana (x p b ng, hai chân chéo l i, c nh
bàn chân ch m xu ng sàn nhà) .
a tay ph i ra sau l ng và n m
l y c tay trái. Th ra, t t cúi đ u xu ng phía tr c. Xu ng th p
tu theo kh n ng c a b n có th làm đ c, không ráng s c (t i
đa trán và m i ch m t i sàn). Gi nguyên t th và nín th trong
vòng 8 giây. Nh c ng i lên, v a hít vào. T p 8 l n. Nó c ng t t
cho ch ng r i lo n kinh nguy t và nên th c hi n hàng ngày.
Th r n h mang (Bhujaunggasana)
N m s p tai ph i áp chi u , tay xuôi theo thân. Sau đó, hai tay đ
lên ngang ng c, c m ch ng xu ng chi u. Hít vào, hai bàn tay t
t nâng lên cho đ n khi tay th ng, đ u ng a ra đ ng sau, càng
c ng càng t t nh ng r n v n ph i ch m chi u, m t nhìn tr n nhà.
Nín th trong vòng 8 giây. Sau đó, th ra t t , hai tay d n h
xu ng tr v t th ban đ u. T p 8 l n. ây là m t trong ba
asana r t c n thi t cho ph n và ph i đ c th c hi n hàng ngày.
Nó r t t t cho ch ng r i lo n kinh nguy t và tim. Hô h p lâu làm
giãn n l ng ng c đ n đúng hình d ng c a nó. Các c b ng và c
quan n i t ng đ u đ c xoa bóp.
Th chào dài (Diirgha Pranama)
Quì g i xu ng th m ho c chi u b ng 10 đ u ngón chân b v phía
tr c và ng i lên hai gót chân. Hít vào đ a hai cánh tay lên cao,
hai bàn tay áp sát vào nhau, hai cánh tay sát vào tai. Th ra, cong
ng i xu ng, hai tay ch m chi u r i t t đ y tay v phía tr c.
Chú ý, hai tay luôn th ng, m i và trán ch m chi u, mông luôn
luôn ph i ng i trên gót chân. Nín th 8 giây. Hít vào, hai tay nâng
lên đ nh đ u. Th ra, hai tay buông xu ng tr v t th ban đ u.
Làm đ ng tác này 8 l n.
Th cây cung (Dhanurasana)
N m s p. G p hai chân l i đ hai b p chân sát vào đùi. H ng hai
tay lên trên l ng, n m ch t c chân. Nâng c ng i lên, d a s c
n ng trên vùng r n. Kéo c và ng c l i sau càng xa càng t t. Nhìn
v phía tr c. Hít vào khi nâng ng i lên và gi nguyên tr ng thái
đó 8 giây. Tr v t th ban đ u khi th ra. T p asana tám l n
nh v y.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

Th ng i d y khó (Ukata Pascimottanasana)
N m ng a du i hai tay ng c lên, đ chúng sát vào tai. Nâng
ng i lên khi th ra, và t t cúi ng i xu ng đ n lúc đ t sát m t
vào gi a hai đ u g i. B o đ m hai chân gi th ng. N m ch t hai
ngón chân cái v i hai bàn tay. Gi
tr ng thái này 8 giây. Tr v
t th ban đ u trong lúc hít vào. T p 8 l n nh v y.
Th đ u sát g i (Janushirasana)
Ép luân xa Muladhara v i gót chân ph i, đ a th ng chân trái ra
phía tr c. Trong lúc th ra cúi ng i ch m đ u g i trái v i trán.
Sau đó khoá các ngón tay ch t l i, n m ch t bàn chân trái v i c
hai tay. Ph i th ra h t khi trán ch m đ u g i. Gi t th này
trong 8 giây. Th hai tay ra và ng i th ng lên, đ ng th i hít vào.
Sau đó ép luân xa Muladhara v i gót trái, và làm l i tu n t nh
cách trên. M t hi p bao g m th c t p m t l n v i chân trái và m t
l n v i chân ph i. T p 4 hi p nh v y.
Th con th (Shashaungasana)
Quì xu ng và n m ch t hai gót chân. Khi th ra đem đ nh đ u ti p
xúc v i sàn nhà trong t th cúi xu ng. Trán nên ch m đ c v i
đ u g i, gi t th này trong 8 giây, nín th , hít vào khi nâng
ng i lên. Th c t p 8 l n.
Không ai nên m o hi m luy n t p các asana mà không có s h ng d n
c a m t th y yoga. Ch ng trình d y đã đ c các th y yoga nghiên c u
và xây d ng phù h p v i th tr ng c a t ng ng i và tu theo trình đ
c a h c viên t ng l p.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

III. THI N
1. Khái ni m c

b n
Thi n th ng đ c hi u là ng i yên, tr m t m c
t ng, phân tích ho c suy ngh v m t lu n c , m t
bài th ho c m t bài kinh. ôi khi nó c ng đ c hi u là
ng i xu ng, nh m m t l i và gi cho trí óc không suy
ngh gì c ,nh v y gi cho tâm trí đ c thanh th n
b ng cách tránh thoát các v n đ . C hai cách hi u này
đ u không đúng v i ý ngh a đích th c v Thi n Yoga.

Theo thu t ng Yoga, Thi n đ c g i là “Dhyana” nghiã là “dòng ch y c a tâm trí”.
ây là m t tr ng thái tinh khi t và t p trung cao đ khi tâm trí xuôi ch y không gì
ng n tr , hoàn toàn đ m mình trong ý ngh v Ý Th c V Tr . M c dù, m t ng i
m i nh p môn, m i lúc ch có th gi cho tâm trí t p trung vào Thi n trong vài giây
mà thôi, nh ng v i s giúp s c c a các k thu t Thi n đã đ c đi u ch nh cho thích
h p v i kh n ng m i cá nhân, ng i t p s d n d n đ t đ c t duy và c m ngh
cao c .
Khi Thi n đã tr thành ch quan, ngh a là khi tâm trí c a ng i Thi n m r ng vô
h n đ n n i không ý th c cá nhân nào còn t n t i, đó là lúc đã đ t đ c
ng Nh t
V Tr , g i là “Samadhi”, tr ng thái này đ c g i là “Anandam” ho c Chân Phúc V
Tr vì ý th c hoàn toàn đ c gi i thoát kh i nh ng trói bu c c a b n ngã và đ ng
hoá vào Ý Th c Duy Nh t mênh mang trong v tr , n u không, s c m nh tâm trí s
b tiêu tan vì s phân trí n i t i và ngo i t i.
đi u khi n tâm trí trong khi Thi n,
chúng ta c n có đi m t p trung. Tâm trí mu n đi đ n đi u gì thích thú, vì th nh s
d ng m t Mantra ho c m t rung đ ng âm thanh đ c bi t, tâm trí s đ c h ng v
đi u thích thú nh t – Ý Th c Vô H n. “Mantra” theo t nguyên, có ngh a là “cái gi i
thoát tâm trí”. Trong khi Thi n, tâm trí ta t p trung lên t này. Các Mantra (cái gi i
thoát tâm trí) là nh ng t c a ngôn ng Ph n, có nh ng tính ch t sau:
· Nh p nhàng
· Có kh n ng t o ra s
· Có kh n ng t o ra ý t
S

t p trung
ng

c n thi t c a thi n

Gi m áp l c và c ng th ng
Th gi i ngày nay đ y nh ng đè nén và c ng th ng v tâm trí. Con ng i luôn luôn
t t b t mà c ng ch ng có đ th i gi đ hoàn t t m i vi c mà h đã ho ch đ nh. T c
đ và m c ho t đ ng cao c a th gi i hi n đ i đang làm t n h i trí óc và h th n
kinh nh y c m c a chúng ta.
Mu n ch ng tr h u hi u v i s đè nén và c ng th ng gây ra b i cu c s ng trong
môi tr ng ngày càng gay g t này, con ng i c n ph i đ t đ c s hi u bi t sâu xa
c ng nh ki m soát đ c trí óc c a mình. Trí óc là trung khu c a m i suy ngh và
c m giác c a chúng ta, và nó c ng là m t b ph n c a con ng i b tác đ ng nhi u
nh t b i nh ng đi u ki n c a môi tr ng s ng. Mu n gi m thi u nh ng tác d ng ph
có h i c a môi tr ng gây ra, chúng ta ph i bi t đi u ch nh cách th c chúng ta liên
h v i môi tr ng.
Khát v ng cái vô h n

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

T t c các tôn giáo trên th gi i d

ng nh

t p trung vào ba đi u:

- Khám phá chân lý
- Nh n th c đ
-

c

ng T i Cao

t đ n cu c s ng v nh c u ho c cõi v nh phúc.

T t c đ u nói đ n m t hình th c hi n h u cao h n và h đã g i đi u đó b ng nh ng
cái tên khác nhau, ch ng h n nh th ng gi i, thiên đ ng, c u r i, cõi phúc, Satori,
ni t bàn, gi i thoát.v.v. Tôn giáo b t ngu n t khát v ng c a con ng i là mu n v t
lên trên cu c s ng v t ch t và tâm trí đ b c vào th gi i mà chúng ta g i là cõi
tâm linh. N i khát v ng tinh th n này d ng nh là m t cá tính c n b n c a con
ng i. Nh m t nhà “duy linh” đã nói, “Con ng i luôn có m t ni m khát v ng v cái
vô h n”.
Ngày nay, v n đ v cõi tâm linh đã gây ra nhi u b i r i và th t v ng. Nhi u ng i,
đ c bi t là gi i tr , đã m t lòng tin vào nh ng truy n th ng tôn giáo chính th ng và
đã không làm cho h đ t đ c các m c tiêu. Nhi u v n n n đã đ c đ a ra, không
bi t các tôn giáo có bi u hi n đ c nh ng gì mà các ng i đ x ng đã nêu ra hay
không. Có đi u gì b b quên hay không? có ph i đ c tin đã tr thành d đoan hay
không? Ho c nh n th c đã tr thành giáo đi u?

Thi n là quá trình t nh tâm và c ng làm cho c th t o ra c m giác bình
an và kho kho n t bên trong.
Trong cu c s ng h ng ngày náo nhi t, chúng ta th
h i và đ n gi n là “s ng”.

ng không dành th i gian đ

Thi n đ c th a nh n r ng rãi trong nhi u n n v n hoá trên kh p th
n ng liên k t trí tu và th xác v i tâm h n.

x

gi i vì kh

M c dù thi n có th đ c th c hành b t c đâu nh ng t t nh t là nên th c hành
nghi th c này trong m t không gian nh t đ nh, nh đó t o ra ngu n n ng l ng c a
n i đó.
T th là m t khía c nh quan tr ng c a thi n đ nh vì t th t t đ m b o cho oxy và
n ng l ng l u thông d dàng kh p c th . Lý t ng là ng i t p c m th y nh th
h đ c nâng b ng lên b ng đ u và x ng s ng giãn hoàn toàn. T th này phù h p
nh t v i ng i ho c đi b vì t th n m có th gây ng trong khi thi n.
B t đ u thi n b ng cách ng i tho i mái (t t nh t là trong t th x p chân b ng tròn
n u có th ). Ki m tra t th c a b n c n th n tr c khi b t đ u.
Ch m ngón cái vào ngón tr c a m i bàn tay trong m t t th thi n truy n th ng
báo hi u cho trí óc r ng b n đang b t đ u thi n và cho phép n ng l ng trong c th
l u thông liên t c.
Có nhi u ki u thi n. nên ch n ph

H C VI N Y D

ng pháp thích h p nh t v i b n:

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

2. Các ki u thi n
Theo dõi h i th
Ki u thi n này đòi h i t p trung vào h i th đi vào và đi ra kh i c th .
Khi th bình th ng, ph i không đ c s d ng h t dung tích c a nó. H i th
nông, k t qu là ch làm giãn n ph n ph i

th

ng

B ng cách th dài, ch m, sâu và t p trung giãn n toàn b l ng và b ng, làm t ng
l ng oxy đ c v n chuy n đi kh p c th qua h th ng tu n hoàn.
Tính đ n gi n c a ki u thi n này cho phép s d ng nó trong nh ng hoàn c nh khác
nhau, gi m stress nhanh chóng và cho phép tinh th n t p trung tr l i.
Ni m chú Mantra
Mantra trong thi n bao g m l p l i nh ng t
ng i t p.

đ c bi t có ý ngh a tâm linh đ i v i

Câu chú Mantra ph bi n nh t trong thi n là “OM”. Câu chú này đ c cho là c
c a t t c các âm thanh trong v tr , b t ngu n t kinh V
à c a đ o Hinđu.

s

Vi c l p l i câu chú này t o ra m t lo i âm thanh trong tai, c m giác rung b ng,
ng c và h ng và r t tho i mái. i u này giúp t nh tâm và t p trung tinh th n.
Âm nh c
Nh c du d ng và nh nhàng có th giúp t p trung t t ng và bài t p thi n. Vi c
gi i thoát tinh th n kh i nh ng suy ngh hàng ngày đôi khi khó th c hi n. T p trung
vào nh p đi u êm ái c a m t khúc nh c đ c l a ch n c n th n r t có l i cho đ nh
h ng l i trí óc.
T p trung vào đ i t

ng

Nh thu t ng đã g i ý, thi n t p trung vào đ i t ng bao g m l a ch n m t đ i
t ng t o ra c m giác yên bình ho c đ p đ đ i v i ng i t p, và t p trung ý ngh
vào đ i t ng đó. S d ng v t nào là tu m i ng i, nh ng m t s ví d có tác d ng
đ c bi t là:
M t cây n n cháy ho c ng n l a trong lò s

i

M t cái cây ho c m t bông hoa
M t món đ m thu t nh
N

c (m t bát n

T

ng t

bi u t

c, m t su i n

ng và minh ho tôn giáo
c ch y nh nhàng, đ i d

ng ho c bãi bi n)

ng

Ki u thi n này đang ngày càng ph bi n h n
Khi
tr ng thái thi n, ng i t p đ c nghe ho c t nói thông qua m t hình nh.
Hình nh đó tr thành tr ng tâm duy nh t c a tâm trí. T ng t ng là m t công c
m nh trong vi c xác l p m c tiêu, nó giúp ng i t p “nhìn th y” n i h mu n t i
nh nh đi u h mu n đ t đ c.
Các ví d v ph
-T

ng t

ng pháp này g m:

ng m t hình nh yên

và thanh bình đ gi i to stress

- Xây d ng hình nh v s c kho khi đang b
- Ng m ngh v nh ng khía c nh/con ng
nhu n c m giác h nh phúc.

H C VI N Y D

m
i vui s

CH CC

ng trong cu c đ i b n đ

TRUY N VI T NAM

th m


YH CC

TRUY N N

- Vào nh ng lúc khó kh n, hãy t p trung vào n i b n mu n đ n ch không ph i n i
b n đang (đi u này có th liên quan t i công vi c, gia đình, m i quan h , tr ng
h c vv…) Khái ni m quan tr ng nh t c a t ng t ng là nh n th c đ c s c m nh
c a trí óc. M i th b n tìn đi u là hi n th c do b n t o ra. ây có th là vi c r t khó,
nh ng m t khi b n đã luy n đ c cho tâm trí cách suy ngh tích c c, thì ch t l ng
s ng c a b n s đ c c i thi n rõ r t
i b là ki u thi n r t th giãn trong đó tr ng tâm là c m giác mà bàn chân c m
nh n đ c v i nh ng b c đi ng n, ch m rãi.
Có th thi n đi b trong m t khu v c nh (nh trong nhà ho c c n phòng) ngoài
tr i (mi n là ít b gián đo n) ho c trong m t mê cung. Mê cung là đ ng đi b đ c
xây d ng đ c bi t nh m làm t ng và thúc đ y tr ng thái thi n đii b .
có th ti n b

nhanh trong thi n đ nh, b n nên tuân th

các ch d n sau:

• Không ng t quãng
Hãy ng t chuông đi n tho i. Hãy đ b n bè và gia đình b n bi t r ng đây là quãng
th i gian mà b n không mu n b qu y r y. Hãy đóng c a và đ th gi i th ng nh t
bên ngoài. Cu i cùng gia đình b n s tôn tr ng mong mu n c a b n đ c yên t nh
và m t mình trong kho ng th i gian này.
• T p luy n hai l n m t ngày không thay đ i
có th đ t tr ng thái ý th c cao h n, đi u quan tr ng là b n c n xây d ng thói
quen thi n đ nh th ng xuyên hàng ngày. Th m chí ngay khi b n thi u th i gian, hãy
thi n t i thi u vài ba phút, hai l n m t ngày không thay đ i.
• Luy n t p vào m t th i gian c

đ nh trong ngày

Hãy thi n đ nh th ng xuyên hàng ngày vào cùng m t th i gian, nh v y đ n gi
thi n, tâm trí b n s t nhiên h ng t i vi c thi n. Th i gian t t nh t cho thi n đ nh
là vào lúc m t tr i m c và m t tr i l n (tr c khi n sáng và n t i). Th i gian vào
kho ng n a đêm, trong s yên t nh c a bu i t i c ng r t t t cho thi n đ nh, tr c khi
ng .
• Thi n đ nh khi b ng r ng
Sau khi n, n ng l ng c a c th t p trung vào các c quan tiêu hoá, tâm trí tr
nên trì tr và khó t p trung h n. Do v y luôn t p thi n khi b ng đói. M t cách t t
nh t đ duy trì vi c t p thi n th ng xuyên đó là tuân th qui t c “ch a thi n, ch a
n”. Ch n sáng và n t i sau khi thi n đ nh.
• Hãy dành m t n i đ p đ

đ

thi n đ nh

Ngay khi phòng b n ch t, hãy dành m t góc cho vi c thi n. Gi nó s ch s và t i
mát (có th b ng cây c nh, các tranh nh t o c m h ng, th m ho c đ m đ
thi n...). C g ng thi n đ nh
đó th ng xuyên, b n s nhanh chóng th y r ng
chính không khí (“sóng rung”) c a n i đó giúp b n trong thi n đ nh.
• Gi

c t s ng th ng

Trong khi thi n sâu có m t lu ng n ng l ng m nh m ch y d c c t s ng lên não.
N u ng i cong ho c g p ng i s ng n c n lu ng n ng l ng này, c n tr h i th và
gi m s t p trung c a tâm trí. Do đó đi u quan tr ng là b n ph i ng i càng th ng
càng t t. Ng i trên m t c ng nh sàn nhà, ch không ph i trên gi ng đ m.
tm t
cái đ m nh d i mông có th giúp b n ng i th ng lúc ban đ u; nh ng cách t t nh t
là t p asana. Các bài t p co giãn, v n mình c a asana giúp cho c t s ng kho và linh
ho t, nh v y b n có th ng i th ng ng i m t cách tho i mái.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAM


YH CC

TRUY N N

• Tham gia thi n t p th

th

ng xuyên

Vài tu n đ u tiên khi t p thi n là quãng th i gian khó nh t, khi tâm trí v n h ng
ngo i do thói quen, ng i t p thi n c m th y khó ki m soát tâm trí b t an và h ng
nó vào bên trong. Do v y, các thi n s c a m i th i đ i đ u nh n m nh t m quan
tr ng c a vi c k t giao v i nh ng ng i t p thi n khác, đ c bi t là tham gia thi n t p
th , n i mà n ng l ng tâm trí t p th s giúp cá nhân nâng cao tâm trí c a b n
thân. Thi n t p th ít nh t m t tu n m t l n là thi t y u v i nh ng ai th c s mu n
ti n b nhanh.


c nh ng sách tinh th n

gi tâm trí đ c nâng cao tr c nh ng nh h ng th ng là tiêu c c c a th gi i
v t ch t xung quanh, đi u c n thi t là hàng ngày ph i đ c nh ng sách có tác d ng
nâng cao tinh th n – có th là sau khi thi n, khi mà tâm trí sáng s a và yên t nh.
• T ms

tr

c khi thi n

K thu t này c a yoga giúp làm mát c th và làm trong s ch tâm trí. Nó n p l i
n ng l ng ngay l p t c và c ng làm tâm trí yên t nh và s n sàng cho vi c thi n đ nh
sâu.
u tiên d i n c mát vào b ph n sinh d c; sau đó vào hai chân t đ u g i tr
xu ng; sau đó vào hai tay t khu u tay tr xu ng. Sau đó, ng m m t ít n c vào
mi ng, t t n c mát vào m t m , m i hai l n. U ng n c “b ng m i”: gi m t ít
n c trong lòng bàn tay và ng a đ u ra phía sau và cho n c ch y vào m i; sau đó
nh nó ra b ng mi ng. R a s ch mi ng b ng n c và h ng b ng ngón tay gi a. R a
tai và phía sau tai; sau đó r a sau c (dùng n c mát, không dùng xà phòng). Khi có
th , hãy t m n c mát toàn thân tr c khi thi n.
• Hãy kiên nh n v i s

ti n b

c a mình

Hãy nh r ng sau nhi u n m ho t đ ng h ng ngo i, th t không d cho b n đ t
nhiên b qua th gi i bên ngoài và t p trung hoàn toàn vào th gi i bên trong. Do
v y đ ng n n chí n u b n ch a đ t k t qu ngay trong thi n đ nh - n u nh b n
không t p trung đ c ngay, th m chí còn có nhi u suy ngh h n tr c kia! i u này
hoàn toàn t nhiên. Th c ra, b n đang ti n b dù b n có nh n ra đi u đó hay không:
chính c g ng ng i và t p trung làm tâm trí c a b n m nh lên t ng ngày. Do v y
hãy thi n đ u đ n: b n s nh n ra nh ng thay đ i trong cu c s ng c a b n nh s
c g ng đó... b n s c m nh n đ c s yên t nh ng t ngào và h nh phúc bên trong.

H C VI N Y D

CH CC

TRUY N VI T NAMx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×