Tải bản đầy đủ

X QUANG BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ VÀ BỆNH LÝ BỤNG NGOẠI KHOA

XQ BỤNG KHÔNG CHUẨN
BỊ VÀ BỆNH LÝ BỤNG
NGOẠI KHOA
01/01/2007


KYÕ THUAÄT

Phim bụng tư thế đứng hay nằm
Phim bụng nằm nghiêng (T) tia song song vơí mặt bàn
Phim phải lấy đủ từ vòm hoành đến lỗ bịt. Hai bên phải
thấy đủ thành bụng bên


H
K

KKhí tự do trong ổ bụng


Chẩn đoán phân biệt liềm hơi dưới hoành:
-Túi hơi dạ dày
-Mô phổi bình thường nằm giữa đáy phổi và cung sườn sát trên với
đáy phổi
-Hội chứng Chilaiditi


Tắc ruột cơ năng

Tắc ruột cơ họcTràn dịch ổ bụngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×