Tải bản đầy đủ

slide đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

L/O/G/O

XÃ HỘI HỌC

www.trungtamtinhoc.edu.vn


Câu 22

Anh (chị) đánh giá như thế nào
trong việc văn hóa giúp duy trì
các hệ thống xã hội từ thực tiễn
xã hội Việt Nam?
www.trungtamtinhoc.edu.vn


Nội dung
1
2
3
4


www.trungtamtinhoc.edu.vn


1. Các khái niệm
1.1 Văn hóa
1.1.1 Khái niệm văn hóa
“Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị (vật chất và
tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể…) do
con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt
động thực tiễn, tương tác với môi trường tự nhiên, xã
hội của mình”.
(Trần Ngọc Thêm)

www.trungtamtinhoc.edu.vn


1. Các khái niệm
1.1.2 Cơ cấu của văn hóa

www.trungtamtinhoc.edu.vn


1. Các khái niệm
1.2. Khái niệm hệ thống xã hội
Hệ thống xã hội bao gồm hai nhân tố:
Thứ nhất là thành phần xã hội gồm tập hợp các
yếu tố tạo thành một cơ cấu nhất định.
Thứ hai là mối liên hệ xã hội gồm tập hợp các
mối liên hệ giữa các yếu tố xã hội.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


2. Mối quan hệ giữa văn hóa và hệ
thống xã hội

www.trungtamtinhoc.edu.vn3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các hệ
thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

3.1. Văn hóa giúp duy trì các hệ thống xã hội
• Văn hóa ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của
mỗi cá nhân hay nhóm xã hội. Nó cho mỗi
người một lối sống, một phong cách nhất định
và được coi như là cái khuôn đúc nên nhân
cách mỗi con người.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

• Các hệ thống xã hội được hình thành do có
sự liên hệ lẫn nhau giữa các cá nhân hay
nhóm xã hội. Văn hóa phản ánh mối liên
kết giữa họ trong hệ thống xã hội.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

• Văn hóa tạo nên nét đặc trưng riêng biệt giữa
người với người, tạo nên những bản sắc khác
nhau, làm nên sự đa dạng của xã hội. Đồng
thời mang lại cho mỗi dân tộc một đặc tính có
nghĩa hơn, khoa học hơn bất cứ một dấu hiệu
sinh học hay địa lý nào khác.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam
3.2. Từ thực tiễn xã hội Việt Nam:
Văn hóa Việt Nam gắn liền với nền văn minh nông
nghiệp, là một nền văn hóa lâu đời, trải qua nhiều thăng
trầm với hàng nghìn năm lịch sử. Tuy đa dạng, phong
phú mà vẫn thấm đượm nghĩa tình.
Khi xét về cơ cấu của văn hóa, ta thấy có chân lý, giá
trị, mục tiêu, chuẩn mực. Xét mối liên hê giữa chúng
với các thành phần của hệ thống xã hội, gắn với thực
tiễn xã hội Việt Nam, ta thấy:

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

• Chân lý sẽ giúp con người có lối tư duy đúng
đắn, từ đó dẫn tới hành vi đúng đắn phù hợp
với văn hóa, chuẩn mực.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

www.trungtamtinhoc.edu.vn


www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam
• Giá trị là cái đá ng có, thích quan trọng để hướng dẫn
cho hoạt động. Vì luôn thay đổi và xung đột nên nó
sẽ tạo động lực cho hoạt động thay đổi, vươn tới cái
mới, cái tốt đẹp hơn.
• Mục tiêu được coi như sự đoán trước của hành động,
chịu sự ảnh hưởng mạnh của giá trị.
• Ví dụ:

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

• Chuẩn mực là tổng số những mong đợi, những
yêu cầu, quy tắc của xã hội, đóng vai trò như
một hệ quy chiếu chung, hướng con người đến
cái hoàn thiện.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Đánh giá về việc văn hóa giúp duy trì các
hệ thống xã hội từ thực tiễn xã hội Việt Nam

www.trungtamtinhoc.edu.vn


www.trungtamtinhoc.edu.vn


4. Đánh giá chung
Từ thực tiễn xã hội Việt Nam:
Văn hóa giúp vào việc duy trì các hệ thống xã hội. Các hệ thống xã hội được
hình thành là do có sự liên hệ với nhau giữa các cá nhân hay nhóm xã hội.
Văn hóa phản ánh mối liên kết, sự đoàn kết giữa họ trong hệ thống xã hội.
Trong xã hội Việt Nam, văn hóa đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của mình,
phát huy được những thế mạnh của người Việt Nam.
Tuy nhiên, từ trong thực tế, không có một xã hội nào hoàn hảo không tì vết.
Việt Nam ta cũng vậy. Đâu đó vẫn còn tồn tại những suy nghĩ, hành vi đi
ngược với sự phát triển chung của xã hội. Theo quy luật đào thải, những hành
vi sai lệch ấy sẽ dần bị văn hóa xóa bỏ, nhường chỗ cho những giá trị mới tốt
đẹp hơn.

Văn hóa có vai trò quan trọng, không thể thay thế trong việc giúp duy
trì các hệ thống xã hội.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


Cảm ơn thầy và
các bạn
đã
chú ý lắng nghe!
www.trungtamtinhoc.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×