Tải bản đầy đủ

Kế hoạch BDTX ca nhân giáo viện tiểu học

PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ ĐAI HÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2016- 2017
I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên : NGUYỄN THỊ KỲ HOA
Sinh ngày :26/07/1979
Năm vào ngành giáo dục: : 2004
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư Phạm
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Lê Đại Hành
II/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào
tạo; Thông tư 30 ra ngày 28/8/2014 và thực hiện từ ngày 15/10/2014.
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ

giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số: 1292/ SGDĐT-TCCB của sở Giáo dục & Đào tạo Đăk
Lăk về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012
của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ hướng dẫn số: 271/ PGDĐT-TCNS về việc hướng dẫn thực hiện Thông
tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ban
hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 04/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo thành phố Buôn Ma Thuột về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên tiểu
học năm 2016;
1


Căn cứ vào Kế hoạch số 04/ KHBDTX LĐH ngày 10/5/2016 của trường tiểu học
Lê Đại Hành về Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học năm 2016.
Căn cứ vào khả năng, năng lực của giáo viên, vào điều kiện, tình hình thực tế
của tổ 2 trường tiểu học Lê Đại Hành. Tổ chuyên môn khối 2 trường TH Lê Đại Hành
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm 2016 như sau :
III. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BDTX:
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực
giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu
cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá
hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.
IV. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG :
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học
áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ
thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo
dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục
thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu
học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở

GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo
dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo
dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế
hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết/năm học):

2


Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô
đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
V. HÌNH THỨC BDTX:
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm, trường
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi
thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
5. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
VI. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:
Nội dung bồi dưỡng 1và 2 ( 60 tiết/cán bộ, giáo viên )
Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Tháng

- Dự tập huấn phương pháp dạy học sách
Tiếng anh mới lớp 1,2

5/ 2016

Hình thức thực
hiện

Tập trung

- Dự tập huấn phương pháp dạy học môn Thủ
công cấp tiểu học.
Tháng
6 / 2016

- Dự tập huấn kĩ năng giao tiếp Tiếng việt cho
học sinh dân tộc thiểu số
- Dự tập huấn về “ trường học kết nối và quản
lý dữ liệu qua phần mềm trực tuyến”

Tháng
7/ 2016

Tập trung

Dự tập huấn giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết Tập trung
tật

3

Số
tiết


Tháng

- Dự bồi dưỡng chính trị hè.

8/2016

- Tập huấn phương pháp dạy học môn Âm - Tập trung tại hội
nhạc, môn Mỹ thuật cấp tiểu học
trường
- Thảo luận Nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Tập huấn đánh giá học sinh theo Thông tư
30.

Tháng
9/2016

- Tập trung

10

- Tập trung tại hội
trường
- Tập trung tại hội
trường Học hỏi,
trao đổi với đồng
nghiệp

- Tập huấn công tác giáo dục phổ cập, điều tra - Tập trung tại hội
trình độ văn hóa ở hộ gia đình
trường
- Học tập chuyên đề : “ xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”.

10

- Sinh hoạt
chuyên môn tại
trường.

- Học theo tổ khối
- Học tập lại thông tư 30, Điều lệ trường Tiểu chuyên môn.
học; Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học…
- Tập huấn tại
- Một số văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm trường.
vụ chuyên môn.
- Tập trung, học
- Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ hỏi, trao đổi với
đầu năm.
đồng nghiệp.

- Xây dựng các loại kế hoạch: Tổ, công tác
chủ nhiệm lớp.
- Tập huấn về cách soạn và trình chiếu giáo án
điện tử, nhập dữ liệu phần mềm SEQAP,
SMAS.
- Hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh tiểu học

-Tập huấn
trường.

tại

- Tập trung tại hội
trường

- Học theo tổ khối
chuyên môn.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn -Học tập chuyên đề - Dự giờ, trao đổi
đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng
sinh hoạt chuyên
phương pháp “ bàn tay nặn bột” trong phân
môn theo tổ khối.
4

10


Tháng

môn Tự nhiên – Xã hội khối 2.

10/2016

- Tham gia hội giảng, dự giờ thăm lớp, thống
nhất phương pháp và trình tự tiết dạy.

- Hướng dẫn thực hiện việc dạy học cả ngày
năm học 2016-2017
Tháng

- Hướng dẫn HS giải toán qua mạng.

11/2016

- Tập trung sinh
hoạt chuyên môn
tại trường.
Tập trung tại hội
trường
- Tự học, tìm hiểu
qua mạng.

10

- Tập huấn tại
- Học tập lại thông tư 30. CV 5842, hướng dẫn trường
896.
- Tự nghiên cứu
- Bổ trợ thêm kĩ năng ứng dụng thông tin
trong dạy học.
Sinh hoạt tổ
chuyên môn
- Tự nghiên cứu
- Tiếp tục học tập, thảo luận giáo dục kỹ năng
sống, giáo dục an toàn giao thông cho học Sinh hoạt tổ
sinh.
chuyên môn
- Tập huấn Hỗ trợ Tiếng Việt cho HS dân tộc.

Tháng
12/2016

- Sinh hoạt tại
trường

- Nghiên cứu lại cách ghi sổ điểm, học bạ học - Trao đổi, thảo
sinh, Cách xây dựng kế hoạch kiểm tra học luận, rút kinh
sinh hàng ngày và cách ghi nhật kí HS, cách nghiệm tổ CM.
ghi Phiếu đánh giá xếp loại học sinh theo
Thông tư 30
- Giải toán và Tiếng Việt nâng cao. Bồi dưỡng
HS giải toán qua mạng.

- Tự học

- Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.
- Học tập về công tác chủ nhiệm lớp ở trường
- Học cá nhân, hỏi
Tiểu học.
đồng nghiệp.
- Học tập Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt
động ở trường Tiểu học.
- Tập huấn toàn
- Hướng dẫn tổ chức đổi mới sinh hoạt CM
lấy HS làm trung tâm
5

10


trường
- Dự giờ thăm
lớp, trao đổi thảo
luận tổ chuyên
môn.
Từ tháng 1
đến tháng 4

Giáo viên tiếp tục tự học khối kiến tự chọn
theo kế hoạch cá nhân

2 Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 ( 60 tiết/ giáo viên )

Thời
gian

Nội dung bồi dưỡng

TH 12:
Lập kế hoạch dạy học tích hợp
các nội dung giáo dục ở tiểu học
1. Các nội dung cần tích hợp
giáo dục trong các môn học và
hoạt động giáo dục ở tiểu học.
Tháng
910/2016

2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ
tích hợp và xác định mức độ tích
hợp trong các bài học của từng
môn học và hoạt động giáo dục ở
tiểu học.
3. Kĩ năng lựa chọn phương
pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp
với việc dạy học tích hợp.

Mục tiêu bồi dưỡng

Nhận biết được các
nội dung cần tích hợp
giáo dục trong các
môn học và hoạt động
giáo dục ở tiểu học;
biết lựa chọn các địa
chỉ tích hợp phù hợp
và cách xác định mức
độ tích hợp trong các
bài học của từng môn
học và hoạt động giáo
dục ở tiểu học. Lập
được kế hoạch dạy
học tích hợp các nội
dung giáo dục.

4. Thực hành lập kế hoạch dạy
học tích hợp các nội dung giáo
dục
Tháng
11-

TH14:
Thực hành thiết kế kế hoạch bài

Thiết kế được kế
6

T.gian Thời gian học
tự học tập trung (tiết)
(tiết)
Lý.th T.hành

8

3

4


học theo hướng dạy học tích cực
1. Xác định mục tiêu bài học
12/2016

hoạch bài học cụ thể
theo hướng dạy học
tích cực.

2. Thiết kế các hoạt động học tập Phân tích, đánh giá
được một số kế hoạch
3. Đánh giá kế hoạch bài học
bài học đã thiết kế và
đề xuất cách điều
chỉnh.

15

TH21:
Ứng dụng phần mềm trình diễn
Microsoft PowerPoint trong dạy
học

Tháng
12/2017

1. Các tính năng cơ bản của
phần mềm trình diễn Microsoft
PowerPoint.
2. Thực hành các tính năng cơ
bản của phần mềm trình diễn
PowerPoint để xây dựng một tệp
tin trình diễn phục vụ cho việc
dạy học ở tiểu học.

TH11
Tổ chức giáo dục hoà nhập cho
trẻ có khó khăn về học, về vận
Tháng
động.
1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có
3-4/2017 khó
khăn
về
học
2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có
khó khăn về vận động

Biết thực hiện đúng,
chính xác các thao tác
cơ bản trong hệ điều
hành Windows.
Sử dụng thành thạo
các chức năng cơ bản
của hệ soạn thảo văn
bản Microsoft Word
(gọi tắt là Word)

13

1

1

Biết soạn thảo văn
bản, trình bày đẹp,
đúng một văn bản bất
kỳ.Thực hiện điều
khiển in được các văn
bản trong Word.
Nắm được các khái
niệm về trẻ khuyết tật
theo phân loại tật (trẻ
có khó khăn về học,
về
vận
động).
Nắm được nội dung và
phương pháp giáo dục
cho các nhóm trẻ
khuyết tật (trẻ có khó
khăn về học, về vận
động).

7

8

3

4


Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của tôi năm học 2016 – 2017

Phê duyệt

Buôn Ma Thuột, Ngày 17 tháng 5 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Kỳ Hoa

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×