Tải bản đầy đủ

ĐẠI CƯƠNG CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁNĐẠI CƯƠNG
CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN

BS. Hồ Hồng Phương


Tên gọi ?
-

Chẩn Đoán Hình ảnh?
Điện quang
X quang
Hình ảnh học Y khoa
Hình ảnh học
Imagerie médicale
Imaging
Lòch söû
1895
W.C. Roentgen phaùt
hieän tia X

W.C.Roentgen (1845-1923)

Hình ảnh học Y khoa
X quang
Siêu âm
CT – X quang cắt lớp điện toán
MRI – Cộng hưởng từ
DSA – Chụp mạch máu số hóa xóa nền
Y học hạt nhân


Lòch sử
4/1972 Hounsfield : Giới thiệu máy
CT đầu tiên
1979

Hounsfield +Cormark
Nobel Y học
Computed tomography (CT)

Ngày 4/2/1991 : Máy CT đầu tiên tại VN


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×