Tải bản đầy đủ

Cach tinh chi phi du phong do truot gia trong xay dung tinh soc trang

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TRƯỢT GIÁ BÌNH QUÂN NĂM
Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 13/05/2011 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2011.
Quyết định số 857/QĐ-BXD ngày 20/09/2011 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2011.
Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2011.
Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng V/v công bố chỉ số giá xây dựng Quí 4/2012 và năm 2012 trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng V/v công bố chỉ số giá xây dựng Quí 4/2013 và năm 2013 trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Phần cầu
Cơ cấu chi phí gốc của năm

2000

Thời gian

2007

2006

2008


2009

2010

Chỉ số giá xây dựng so với năm 2006

2012

2011

2012

2013

190,95

234,86

104,94

1,23

1,05

Chỉ số giá xây dựng liên hoàn
Hệ sô trượt giá bình quân

1,14

Hệ sô trượt giá bình quân

1,14

Mức độ trượt giá bình quân IXDCTbq
Thời điểm tính toán

13,97%
Tháng 6/ 2014


Thời điểm khởi công (dự kiến): 3 tháng sau

Tháng 9/ 2014

Thời điểm hoàn thành công trình (dự kiến)

Tháng 7/ 2015

Thành phần
Năm thứ

TMĐT (chưa
bao gồm lãi

Tỉ lệ đầu tư

1

Kinh phí đầu tư

1

Hệ số dự phòng do trượt giá
Giá trị trượt giá tính cho từng năm A(i)xB(i)
Cộng dồn giá trị trượt giá
Tổng giá trị dự phòng trượt giá GDP2

6/2014

9/2014
0

0,25

12/2014

3/2015

7/2015

0,50

0,75

25%

30%

40%

0,05

0,25

0,30

0,40

3,32%

6,76%

0,00

0,02

0,03

0,02

0,05

5%

10,30%

1,08

15,22%
0,06
0,11
11,03%

11,03%x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×