Tải bản đầy đủ

các vấn đề trong việc thi công tuyên ống

Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

MC LC
S LIU DU BI ............................................................................................................. 5
CHNG I: GII THIU CHUNG V M BCH H............................................... 5
I.GII THIU CHUNG. ................................................................................................ 5
1.Tỡnh hỡnh khai thỏc du khớ hin nay..................................................................... 5
2.Cỏc loi ng ng ................................................................................................... 5
2.1 Theo vựng s dng. ........................................................................................... 6
2.2 Theo v trớ lp t. ............................................................................................. 6
2.3 Theo cu to. ...................................................................................................... 6
2.4 Theo cht vn chuyn........................................................................................ 6
3.Cu to ng ng. .................................................................................................. 6
3.1 Cu to ng ngm. ............................................................................................. 6
3.2 Cu to ng ng .............................................................................................. 7
II.TNG QUAN V M BCH H. .............................................................................. 7
1.Cụng ngh khai du khớ m BCH H:............................................................. 7

1.1.Giai on1: Thng ngun................................................................................. 8
1.2. Giai on 2: Trung ngun. .............................................................................. 8
1.3.Giai on 3: H ngun ..................................................................................... 8
2. Gii thiu cỏc cụng trỡnh khỏi thỏc du khớ m Bch H....................................... 9
2.1. Dn khoan c nh MSP................................................................................... 10
2.2. Gin nh BK.................................................................................................... 11
2.3. Dn cụng ngh trung tõm CPT2. ...................................................................... 11
2.4. H thng trm rút du khụng bn UBN............................................................ 12
2.5. H thng ng ng. ...................................................................................... 12
2.6. Gin nộn khớ trung tõm CCP. ....................................................................... 13
2.7. Trm nộn khớ nh (MKS) .............................................................................. 14
III.GII THIU TUYN NG THIT K............................................................... 15
CHNG II: TNH TON V THIT K TUYN NG ......................................... 16
I. S LIU U VO. ................................................................................................. 16
1.S liu súng. ............................................................................................................. 16
2. S liu dũng chy. .................................................................................................. 16
3. Cỏc thụng s v sõu nc, biờn triu, nc dõng, chiu dy h bỏm v
nhit cht vn chuyn. ......................................................................................... 16
3.a cht cụng trỡnh. ................................................................................................ 17
4.Cỏc thụng s khỏc. .................................................................................................. 17
5. Mỏc vt liu. ........................................................................................................... 17
6. S liu v tuyn ng. .............................................................................................. 17
7.Yờu cu bi......................................................................................................... 18
II. TNH TON BN NG NG CHU P LC TRONG........................ 18
1.Cụng thc tớnh toỏn................................................................................................ 18
2. Tớnh toỏn. ............................................................................................................... 21
2.2.Trong iu kin vn hnh. .............................................................................. 24
3. Kt lun. ............................................................................................................ 25
III. KIM TRA N NH N HI NG NG THEO DNV 2000................ 25
1. Kim tra mt n nh cc b ca tuyn ng. ...................................................... 25
1.1.Hin tng........................................................................................................ 25
1.2.Tớnh toỏn kim tra........................................................................................... 25
1.3.Kt lun. ........................................................................................................... 28
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 1Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

2. Kim tra iu kin mt n nh lan truyn ca tuyn ng ................................ 28
2.1.Hin tng........................................................................................................ 28
2.2.Tớnh toỏn kim tra........................................................................................... 28
2.3.Kt lun. ........................................................................................................... 29
3. Kt lun. ................................................................................................................. 29
IV. TNH TON N NH V TR CA NG NG DI DY BIN. 1.
Hin tng...................................................................................................................... 29
2. Trỡnh t tớnh toỏn. ................................................................................................. 30
2.1 La chn lý thuyt súng tớnh toỏn.................................................................. 30
2.2 Tớnh toỏn cỏc c trng súng. ........................................................................ 31
2.4 Tớnh toỏn vn tc súng v dũng chy............................................................. 33
3.1 Cỏc thụng s u vo....................................................................................... 33
3.2 Kt qu tớnh toỏn. ............................................................................................ 34
3.2.1 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 1800 . ........................... 34
3.2.2 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 1350 . ........................... 35
3.2.3 Khi tuyn ng hp vi hng bc mụt gúc = 2700 . ........................... 35
4. Kt lun. ................................................................................................................. 36
V. XC NH NHP TREO CHO PHẫP I VI TUYN NG. ............................. 36
1. Hin tng.............................................................................................................. 36
2.Cỏc bi toỏn tớnh nhp treo cho phộp.................................................................... 37
2.1 Bi toỏn ng:( Bi toỏn cng hng dũng xoỏy)......................................... 37
2.1.1.iu kin khụng xy ra hin tng cng hng l........................... 37
2.1.3.Xỏc nh tn s dao ng riờng ca ng................................................. 39
2.1.4.Xỏc nh nhp treo theo bi toỏn cng hng dũng xoỏy. .................... 39
2.1.5 Kt lun. .................................................................................................... 41
2.2. Bi toỏn tnh. ................................................................................................... 41
2.2.1.Bi toỏn bn do ti trng tnh khi tuyn ng qua h lừm. .................... 41
3. Bi toỏn qua nh li. ............................................................................................ 45
4.Kt lun. .................................................................................................................. 45
VI. BO V CHNG N MềN NG NG........................................................... 46
1. Tng quan v chng n mũn cho tuyn ng............................................................ 46
1.1 Vai trũ ca chng n mũn trong thit k cụng trỡnh ng ng bin................ 46
1.2 Mụi trng gõy n mũn ng ng. ............................................................. 46
2. Cỏc phng phỏp chng n mũn cho tuyn ng................................................. 47
2.1 Chng n mũn ngoi ng . ............................................................................. 47
2.1.1 Chng n mũn b ng. ............................................................................ 47
2.1.2 Chng n mũn b ng. ........................................................................... 49
2.1.3 Phng phỏp bo v kt hp. .................................................................. 49
3. Phng ỏn chng n mũn cho tuyn ng dn nc ộp va BK1-BK5..................... 50
3.1 Chng n mũn trong lũng ng. ....................................................................... 50
3.2 Chng n mũn ngoi ng................................................................................... 50
3.2.1 Thit k lp sn ph chng n mũn........................................................ 50
3.2.2 Thit k bo v chng n mũn in hoỏ. .................................................... 50
3.2.2.1 Nguyờn lý chng n mũn in hoỏ................................................... 50
3.2.2.2. Tớnh toỏn, thit k h thng anode hy sinh. ................................... 52
3.2.2.2.1 C s tớnh toỏn............................................................................ 52
3.2.2.2.2 Thit k cỏc thụng s h thng Anode. ..................................... 55
3.2.2.2.3 Thit k, b trớ chi tit Anode.................................................... 57
CHNG 3 : THI CễNG TUYN NG ....................................................................... 58
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 2


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

I. TNG QUAN V THI CễNG TUYN NG BIN. ............................................ 58
1. Mc ớch thi cụng ng ng bin....................................................................... 58
-La chn ra phng ỏn thi cụng thớch hp nht va m bo yờu cu k thut
cng nh giỏ tr kinh t............................................................................................ 58
2. Cỏc phng phỏp thi cụng ng ng bin. ....................................................... 58
3. Gii thiu cỏc phng phỏp thi cụng ng ng hin ang c ỏp dng............. 58
3.1 Phng phỏp thi cụng bng x lan th ng( Lay Barge Methode)................. 58
3.1.1 Phõn loi. ................................................................................................... 59
3.1.2 Nguyờn lý hot ng v cu to............................................................... 59
3.1.3 u nhc im ca phng phỏp. ......................................................... 59
3.1.3.1 u im. .......................................................................................... 59
3.1.3.2 Nhc im..................................................................................... 60
3.1.4 Phm vi ỏp dng. ...................................................................................... 60
3.2 Phng phỏp thi cụng bng x lan cú trng cun( Reel Barge Methode)...... 60
3.2.1 u im. .................................................................................................... 61
3.2.2 Nhc im. .............................................................................................. 61
3.2.3 Phm vi ỏp dng. ...................................................................................... 62
3.3. Phng phỏp thi cụng kộo ng. ........................................................................ 62
3.3.1 Thi cụng bng phng phỏp kộo ng trờn mt nc. ........................... 62
3.3.1.1 u im. .......................................................................................... 62
3.3.1.2 Nhc im..................................................................................... 62
3.3.1.3 Phm vi ỏp dng............................................................................. 63
3.3.2 Phng phỏp kộo ng sỏt mt( Below surface Tow). ............................ 63
3.3.2.2 Nhc im..................................................................................... 63
3.3.2.3 Phm vi ỏp dng............................................................................. 64
3.3.3 Phng phỏp thi cụng kộo ng sỏt ỏy bin( off Bottom Tow). ........... 64
3.3.3.1 u im. .......................................................................................... 64
3.3.3.2 Nhc im..................................................................................... 64
3.3.3.3 Phm vi ỏp dng............................................................................. 64
II. PHNG N THI CễNG TUYN NG DN NC ẫP VA T BK1 SANG
BK5. ................................................................................................................................ 65
1. phng ỏn thi cụng. ............................................................................................... 65
III. TNH TON BN NG KHI THI CễNG LP T NG. ........................... 65
1. Tớnh toỏn bn khi thi cụng th ng. .................................................................... 65
1.1 Mụ hỡnh tng quỏt ca bi toỏn thi cụng th ng. ........................................ 66
1.1.1 on cong li............................................................................................. 66
1.1.2 on cong lừm........................................................................................... 66
2. Tớnh toỏn bn ca tuyn ng khi thi cụng lp t. ........................................ 66
2.1 Tớnh toỏn on cong li................................................................................... 66
2.2. Tớnh toỏn on cong lừm. ................................................................................. 68
2.2.1 Cỏc phng phỏp gii on cong lừm. ................................................... 68
2.2.2 Phng phỏp dm tuyn tớnh. ................................................................. 68
2.3 Kt lun. ........................................................................................................... 71
TI LIU THAM KHO................................................................................................. 72
PH LC 1 : TNH TON N NH V TR TUYN NG. .................................... 73
2. Tớnh toỏn cỏc thụng s ca súngv v tc súng dũng chy hiu qu v tớnh
khi lng yờu cu................................................................................................. 74
2.1 La chn lý thuyt súng tớnh toỏn.................................................................. 74
PH LC 2 : TNH N NH ON CONG LếM. ................................................... 79
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 3


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

http://www.ebook.edu.vn

Trang 4


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN
BỘ MÔN KTXD CTB-ĐOBC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐƯỜNG ỐNG-BỂ CHỨA

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ , THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
DẪN NƯỚC ÉP VỈA ĐOẠN ỐNG BK1-BK5
SỐ LIỆU DẦU BÀI


Tên tuyến
ống

Loại đường
ống

Chiều
dày (m)

Đường
kính (mm)

áp suất
Pd (at)

8

BK1-BK5

Nước ép vỉa

1875

356

310

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MỎ BẠCH HỔ
I.GIỚI THIỆU CHUNG.
1.Tình hình khai thác dầu khí hiện nay.
Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí tăng nhanh kéo theo đó là các dự án
khai thác dầu khí trên biển. Trên thế giới các tuyến ống đã được xây dựng trên
vịnh Mêxico, biển Bắc, Địa Trung Hải, Australia, Đông Nam A, Mỹ La
Tinh...... với quy mô, độ sâu nước lớn, kích thước đường ống tăng cùng khoa
học kỹ thuật phát triển đi kèm công trình đường ống từ đó phát triển theo rất
nhanh .Điển hình là các thiết bị thi công thả ống, công nghệ gia tải cho ống,
công nghệ nối ống .....v.v.
Tại Việt Nam, tuyến ống đầu tiên được lắp đặt bởi xí nghiệp liên doanh
VietsovPetro khi xây dựng mỏ Bạch Hổ. Đến nay, trên thềm lục địa nước ta
đã có hàng ngàn kilômet đường ống các loại, trong đó có cả đường ống mềm
và các đường ống có kích thước lớn đưa khí vào bờ với chiều dài lên đến vài
trăm kilômet.
Hiện nay chúng ta đang xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất để chế biến
dầu thô thành các sản phẩm thiết yếu phục vụ một phần nhu cầu tiêu dùng và
các sản phẩm dầu mỏ cũng như khí đốt. Vì vậy ngành dầu khí của nước ta
đang đẩy mạnh tiến trình khai thác thu gom các sản phẩm để đưa vào chế biến
phục vụ nhu cầu thiết yếu của đất nước.
2.Các loại đường ống
Có nhiều cách phân loại đường ống khác nhau

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 5


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

2.1 Theo vùng sử dụng.
+Đường ống biển
+Đường ống trên bờ
2.2 Theo vị trí lắp đặt.
+Đường ống trên dàn
+Đường ống ngầm
+Rier (ống đứng)
2.3 Theo cấu tạo.
+Đường ống cứng
+Đường ống mềm
2.4 Theo chất vận chuyển.
+Đường ống dẫn dầu
+Đường ống dẫn khí
+Đường ống dẫn gaslift
+Đường ống dẫn nước ép vỉa
+Đường ống dẫn hỗn hợp dầu khí
3.Cấu tạo đường ống.
Gồm các bộ phận sau: ống ngầm, ống đứng, Van ngầm và một số bộ phận phụ
trợ khác như mối nối, vỏ bọc chống ăn mòn, bê tông gia tải, anode hy sinh...
3.1 Cấu tạo ống ngầm.
-Ống thép là bộ phận chính của đường ống chế tạo sẳn dài 6m đến 12m
.Vật liệu làm thép ống là loại có khả năng chống ăn mòn tốt, phổ biến là hợp
kim C-Mn. Theo công nghệ chế tạo mà ống thép có thể chia thành thép đúc
hay ống thép hàn, trong đó thép đúc có độ an toàn cao hơn.
Lớp chống ăn mòn: Lớp chống ăn mòn ngoài ống theo nguyên tắc sơn
phủ, thường chiều dày khoảng 5mm. Các loại sơn phủ hay sử dụng là sơn có
gốc epoxi hay nhựa đường.
-Lớp bê tông gia tải: Chiều dày 4cm-10cm có tác dụng tăng trọng
lượng để đảm bảo ổn định vị trí cho đường ống (Trọng lượng riêng
3040kG/m3). Trong lớp bê tông gia tải có bố trí thép cấu tạo. Trong một số
trường hợp, người ta không dùng vỏ bê tông gia tải mà dùng khối gia tải cục
bộ vít xoắn để cố định đường ống dưới đáy biển.
-Mối nối: Các đoạn nối ống được nối lại bằng mối hàn. Chất lượng mối
hàn là vấn đề hết sức quan trọng khi thi công đường ống. Ngoài ra, khi đầu

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 6


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

ni ng ng ngm vi ng ng hoc sa cha ng ng, mt s mi ni
khỏc cú th s dng mt bớch, hoc ni c khớ.
-Protector (hay anode hy sinh) l thit b chng n mũn in hoỏ c
gn c nh trờn ng. Protector nhiu hỡnh dng khỏc nhau ph bin l dng
bỏn khuyờn cú chiu dy phự hp vi lp bờ tụng gia ti.
3.2 Cu to ng ng .
-ng ng c t trong vựng chi tỏc ng n mũn v ti trng ln
do mụi trng bin gõy ra.Do vy ng ng thng cú chiu dy ln hn
chiu dy ng ngm vic chng n mũn cng c chỳ ý hn bng phng
phỏp t ng trong ng hay bc n mũn bng cao su....ng ng c c nh
vo khi chõn nờn khụng cn gia ti.
Mt s cụng trỡnh gn õy ng dng cụng ngh ng mm. ng ng mm
c l t nhiu lp vt liu si thộp, cht do, cú bn cao ng thi mm
do nờn thun li khi thi cụng. Tuy nhiờn hn ch ng kớnh ng cng nh
giỏ thnh cao hn nhiu so vi ng cng thụng thng.
II.TNG QUAN V M BCH H.
M Bch H l m ln nht Vit Nam v cng l m Vit Nam trc
tip khai thỏc. M nm phớa nam thm lc a Vit Nam nm trong lụ 09 -1
thuc b trm tớch Cu Long cỏch thnh ph Vng Tu 120 km do Xớ nghip
liờn doanh du khớ VietsoPetro khai thỏc. Thỏng 6 nm 1986 dũng du khớ
u tiờn c khai thỏc trong tng trm tớch Mioxen ca m Bch H. Nm
1987 phỏt hin du khớ trong tng trm tớch Oligoxen v c bit nm 1988
phỏt hin du khớ trong tng ỏ múng Granite nt n. Tng tr lng du khớ
thu hi c do khai thỏc cựng vi du ca ton m khong 31.8 tye m3 khớ
ng hnh ca mo Bch H c a vo s dng cho cỏc cụng trỡnh cu nh
mỏy B Ra t thỏng 5 nm 1995 v cho nh mỏy Phỳ M 2,1 t thỏng 2 nm
1997 v tng lai l cỏc khu cụng nghip ca Vng Tu nh Vedan,
Kidwell
1.Cụng ngh khai du khớ m BCH H:
Cụng ngh khai thỏc du khớ trờn th gii núi chung, Vit Nam v
m Bch H núi riờng u phi trai qua ba cụng on sau õy:

Giai on 1:
-kho sỏt,thm dũ
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

Giai on 2:
-Khai thỏc
-Cha ng
-Vn chuyn
http://www.ebook.edu.vn

Giai on 3:
-Phõn phi

Trang 7


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

1.1.Giai đoạn1: Thượng nguồn.
Là giai đoạn khảo sát và thăm dò dầu khí, bằng các phương pháp kỹ thuật
người ta có thể xác định được chính xác nơi nào có dầu và trữ lượng là bao
nhiêu. Từ đó người ta đi đến quyết định có khai thác hay không, nếu trữ lượng
đủ lớn để khai thác thì tai đó các công trình khai thác dầu khí như các hệ
thống dàn khoan và hệ thống đường ống sẽ được xây dựng.
1.2. Giai đoạn 2: Trung nguồn.
Ở giai đoạn này các sản phẩm sẽ được khai thác và vận chuyển đến những
nơi sử lý như các dàn trung tâm, các dàn công nghệ,hoặc chúng được đưa đến
các bể chứa thông qua hệ thống đường ống. ở giai đoạn khai thác nó sẽ được
phân thành hai thời kỳ khai thác khác nhau đó là:
-Thời kỳ khai thác sơ cấp là thời kỳ đầu khi mà áp lực ở giếng là đủ lớn
để đẩy sản phẩm dầu khí lên đến nơi chế biến.
-Thời kỳ khai thác thứ cấp là thời kỳ mà giếng không còn đủ áp lực để
đẩy sản phẩm dầu khí đến nơi chế biến. Nhưng trữ lượng của nó vẫn còn khá
lớn có thể vẫn tiếp tục khai thác được. Khi đó người ta sử dụng công nghệ
bơm nước ép vỉa với áp lực đủ mạnh xuống giếng để tiếp tục khai thác.
1.3.Giai đoạn 3: Hạ nguồn
-ở giai đoạn này các sản phẩm dầu mỏ sau khi đã được chế biến nó sẽ được
đưa đến nhưng trung tâm tiêu thụ như những trạm dót dầu không bến hoặc là
nhứng cảng dầu nhờ hệ thống đường ống.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 8


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

2. Giới thiệu các công trình khái thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ.

SƠ ĐỒ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU
KHÍ Ở MỎ BẠCH HỔ HIỆN NAY
Để phục vụ cho khoan thăn dò và khai thác dầu khí ngoài biển ở mỏ
Bạch Hổ, Xí nghiệp liên doanh VietsoPetro đã xây dựng ở đây một hệ thống
các công trình bao gồm: Dàn công nghệ trung tâm CTP, dàn khoan cố định
MSP, dàn nhẹ BK, trạm rót dầu không bến UBN, các tuyến đường ống nội
mỏ.
Hiện nay, mỏ Bạch Hổ có:
Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 9


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

- Một dàn công nghệ trung tâm CPT2 đã được dử dụng.
- 10 giàn MSP (MSP 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11).
- 09 dàn BK: BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BK6, BK7, BK8, BK9.
- 3 trạm rót dầu không bến UNB1,UNB 2, UNB 4.
- Dàn nén khí lớn, dàn nén khí nhỏ, dàn bơm nước, dàn ép vỉa, dàn người
ở, các cầu dẫn…
Ngoài ra mỏ Bạch Hổ còn có hệ thống đường ống bao gồm:
- 22tuyến ống dẫn nước ép vỉ với tổng chiều dài 43.041 km.
- 24 tuyến ống dẫn dầu với tổng chiều dài 77.72682 km.
-14 tuyến ống dẫn khí với tổng chiều dài 37.346 km.
- 18 tuyến ống dẫn Gaslift với tổng chiều dài 38.729 km.
- 18 tuyến ống dẫn hỗn hợp dầu, khí với tổng chiều dài 42.899 km.
Tổng chiều dài toàn bộ tuyến ống ngầm tại mỏ Bạch Hổ tính đến năm 2000
là 196.70082 km.
Hiện nay, Xí nghiệp liên doanh VietsoPetro đang cải tạo các dàn MSP
trước đó và lắp đặt thêm các thiết bị khai thác, xây dựng và lắp đặt thêm các
thiết bị khai thác, xây dựng thêm một số dàn nhẹ.
2.1. Dàn khoan cố định MSP.
Giàn khoan cố định MSP là dàn khoan cố định. Trên dàn cốt trí tháp
khoan di động có khả năng khoan ở nhiều giêng khoan. Về mặt công nghệ,
MSP có thể khoan, khai thác và xử lý. Hệ thống công nghệ trên dàn cho phép
đảm nhiệm nhiều công tác, từ xử lý sơ bộ sản phẩm dầu khí cho đến tách lọc
sản phẩm dầu thương phẩm, xử lý sơ bộ khí đồng hành. Mức độ xử lý tuỳ
thuộc vào hệ thống thiết bị trên từng dàn. Sản phẩm dầu khí được xử lý trên
MSP có thể là từ các giếng khoan của nó hoặc được thu gom từ dàn nhẹ BK.
Về mặt cấu tạo dàn khoan gồm có phần móng cứng, khối chân đế và
phần kết cấu thượng tầng. Chân đế gồm hai khối nối với nhau bắng sàn chịu
lực (MSF) ở phía trên và cố định xuống đáy biển bằng các cọc. Khối chân đế
là kết cấu thép không gian là từ thép ống. Thượng tầng có cấu trúc modul
được lắp ghép trên sàn chịu lực.
Mỗi chân đế có 8 ống chính (đường kính 812.8x20.6). Phần dưới của
chân đế ở từng cọc trụ chính có 2 ống dẫn hướng cho cọc phụ.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 10


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

Các phần tử cấu thành mạng Panel và ống giằng ngang của chân đế là
từ các ống có đường kính 426x12mm đến 720x16 mm. Những chỗ tiếp giáp
với đáy biển cọc chính và cọc phụ được trang thiết bị bơm trám xi măng.
Modul chịu lực (sàn chịu lực MSF) là các dầm thép tổ hợp. Do điều
kiện thi công ngoài biển nên kết cấu này chia làm 3 phần riêng biệt, 2 trong số
đó đặt hẳn lên các trụ đỡ còn phần tử thứ 3 chịu lực dùng đỉng suất đặt các
thùng chứa cới các chức năng khác nhau cần thiết cho quy trình công nghệ
thực hiện trên dàn.
Móng khối chân đế là các cọc thép đường kính 720x20mm. Cần đóng
tất cả 16 cọc chính và 32 cọc phụ.
Kết cầu thượng tầng cảu MSP đưcợ thực hiện theo thiết kế 16716 của
trung tâm thiết kế Corall (Liên Xô cũ) gồm những Block và modul riêng được
chia làm 2 tầng và được trang bị những thiết bị công nghệ cần thiết. Thành
phần của kết cấu thượng tầng gồm có tổ hợp khoan khai thác, năng lượng và
khu nhà ở.
2.2. Giàn nhẹ BK.
Dàn nhẹ BK là dàn nhỏ nhẹ không có tháp khoan. Công tác khoan sẽ
do tàu khoan tự nâng thực hiện. Dàn BK có các thiết bị công nghệ ở mức tối
thiểu để đo lưu lượng và tách nước sơ bộ. Sản phẩm từ BK sẽ được dẫn bằng
đường ống về MSP hoặc dàn công nghệ trung tâm để xử lý. Trên dàn không
có người ở.
- Về mặt kết cấu, phần chân đế giàn BK là kết cấu giàn khung thép không
gian có một mặt thẳng đứng, được cấu tạo từ thép ống có đường kính khác
nhau. Chân đế có 4 ống chính. Hệ thống móng cọc gồm 4 cọc chính đường
kính 720x20mm và 8 cọc phụ,
Thượng tầng có dân bay trực thăng, các thiết bị công nghệ, mày phát điện.
2.3. Dàn công nghệ trung tâm CPT2.
Tổ hợp dàn công nghệ trung tâm gồm có:
- Giàn công nghệ.
- Giàn mini số 2 – BK.
- Cẩu nối các đường ống và dây dẫn.
- Cơ cấu đuốc với các đường ống tựa trên các Block chân đế.
Chức năng chính của CTP là:
- Thu gom tách lọc các sản phẩm từ các giếng ở dàn nhẹ BK và các dàn
MSP ở vòm trung tâm và vòm Nam mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 11


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

- X lý du thụ thnh du thng phm v bm n cỏc trm rút du
khụng bn UNB1,UNB 2, UNB 3, UNB 4.
- X lý nc thi theo tiờu chun quc t v thi chỳng xung bin.
- X lý s b khớ ng hnh v a chỳng vo cỏc trm nộn khớ.
V trớ ca dn cụng ngh trung tõm c xỏc nh bi cỏc KC hin cú
v kt cu bờn trờn ca CPT2 vn c s dng khai thỏc ging khoan n
tng phong hoỏ tm thi.
2.4. H thng trm rút du khụng bn UBN.
Du thụ t cỏc gin MSP, BK v dn CTP x lý thnh du thng
phm sau ú chỳng c bm n cỏc tu tr du. Nh cỏc trm rút du
khụng bn UBN cỏc thit b chuyờn tip nhn du.
- B trao i nhit dng tm phng (du- du)
- B trao i nhit dng tm phng (du nc)
- H thng kh nc bng in cú khi t núng v phõn li.
- H thng phõn li kiờu thỏp.
- Khi cha v chuyn hoỏ sn phm (cht kh nh v kỡm hóm n
mũn).
Ngoi ra trm cũn cú cỏc thit b o v kim tra cn thit, h thng van ỏp lc,
h thng tớn hiu bỏo hiu s c v phũng chỏy m bo vn hnh hu hiu h
thng tip du.
2.5. H thng ng ng.
H thng hin cú c hỡnh thnh theo tng giai on theo mc thm
dũ v tng ng vi vic phỏt trin xõy dng m.
n nay, bm ó cú hn 200km ng ng. Cỏc ng chớnh c s dng
xõy dng l nhng ng cú ng kớnh ngoi 253x16mm v D219x12mm.
c xỏc nh theo GOST 9731-74 v c luyn theo GOST 1050-74.
Cỏc gii phỏp chớnh trong thit k ng ng ngm.
- Nguyờn tc chớnh xỏc nh lu lng l cn m bo vn chuyn
khụng ngng sn phm tng ging khoan vi chi phớ thp nht v vt t v
nng lng. Chi phớ vt t xỏc nh bi tng chiu di ng ng, ng kớnh
ng v chiu dai ng. Chi phớ nng lng c xỏc nh bi ỏp sut cn thit
bm vn chuyn. m bo vn chuyn khụng ngng cn phi cú ng
ng d phũng v h thng ng ng khộp kớn. Trong trng hp cn thit
ng ng d phũn cũn cho phộp tng lu lng cn chuyn ca h thng.
- Tt c cỏc ng ng ngm c s dng vi ỏp sut di 100atm v
nhit 1000c.
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 12


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

- Do khả năng kỹ thuật của Xí nghiệp liên doanh VietsoPetro và chiều
dài của các tuyến ống không lớn nên việc sử dụng vùi ống là không kinh tế.
Sự ổn định của đường ống ngầm dưới đáy biển nhờ trọng lượng bản thân của
ống.
- Chống ăn mòn cho ống bằng cách sơn phủ lên bề mặt ống lớp sơn
epoxi và gắn các Protector.
- Từ yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sau khi đi và ra khỏi đường ống
ngầm trong thời gian hiện nay cũng như nhiệt độ thực tế của sản phẩm trong
đó đường ống ngầm không được bọc cách nhiệt.
- Ống đứng của các đường ống đang vận chuyển được chế tạo từ các loại
ống dùng để xây phần tuyến. Khi đặt ống đứng vào kết cấu để đứng cố định
được thì dùng nẹp cứng và nửa cứng.
- Việc vận chuyển sản phẩm theo hệ thống đường ống ngầm nhờ áp suất
của máy bơm ly tâm (đối với dầu), áp suất bình tách khí (đối với khí) và áp
suất của vỉa (đối với hỗn hợp dầu khí). Chính vì vậy việc xác định khả năng
vận chuyển của tuyến ống giữa vai trò quan trọng.
- Các số liệu ban đầu của ống được xác định theo độ nhớt cực đại của
nhũ tương, nước dầum hay hỗn hợp khí với khả năng vận chuyển được.
- Với hệ thống thu gom vận chuyển dầu đã tách khí cần thiết phảI thiết
kế phù hợp với sức chịu tảI của trạm rót dầu không bến.
- Hệ thống thu gom khí với áp suất tách lọc cấp 1 là 16 at thì khí được
thu gom từ các dàn cố định đến các trạm nén khí không cần sử dụng máy nén
khí. Các khí ở cấp lọc liên tiếp theo được nén tới 16 và đưa vào hệ thống thu
gom khí.
2.6. Giàn nén khí trung tâm CCP.
CPP là bộ phận cơ bản trong hệ thống vận chuyển khí ở mỏ Bạch Hổ và
đưa khí đồng hành vào bờ.
* Vị trí:
- Công trình đứng tách riêng trong khu vực của dàn công nghệ trung
tâm (CTP2) thuộc phía nam mỏ và có liên quan công nghệ với CTP2. Thông
qua dàn ống đứng bằng cẩu nổi.
* Công dụng:
- Nén khí đồng hành tại mỏ Bạch Hổ đảm bảo lưu lượng và áp suất khí
đưa vào bờ tiêu thụ 12.5 Mpa đến hệ thống gaslift và các nhu cầu cho bản
thân.
Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 13


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

Trạm nén khí trung tâm bao gồm hệ thống nén khí áp lực cao (Pbx = 1.0 Mpa)
và hệ thống nén khí áp lực thấp (Pbx=0.095 Mpa).
2.7. Trạm nén khí nhỏ (MKS)
MKS là bộ phận cơ bản của hệ thống vận chuyển khí mỏ Bạch Hổ đảm
bảo việc đưa khí đồng hành vào hệ thống gaslift.
* Vị trí:
- Trạm đứng độc lập trong khu vực MSP4 mỏ Bạch Hổ và có quan hệ
công nghệ với MSP4 thông qua OBI cầu nối.
* Công dụng:
- Nén khí đồng hành khu vực bắc mỏ Bạch Hổ đảm bảo việc chuyển khí
đến hệ thống gaslift cho sử dụng bản thân và trong trường hợp cần thiết đưa
vào bờ.
3. Những yêu cầu đối với việc thiết kế và quy hoạch hệ thống khai thác mỏ.
Thiết kế xây dựng khu mỏ khai thác dầu khí cần được xem như là một
tổ hợp công nghệ đồng nhất đảm bảo thu nhận được sản phẩm có chất lượng
đạt yêu cầu với chi phí cho thu gom khai thác, xử lý và vận chuyển là thấp
nhất.
* Hệ thống này bao gồm các quy trình công nghệ.
- Thu gom, vận chuyển sản phẩm từ các giếng khai thác.
- Xử lý dầu
- Tiếp nhận và đo lường dầu.
- Hệ thống phục vụ khai thác thứ cấp.
* Các công trình công nghệ thu gom và vận chuyển sản phẩm của các
giếng dầu cần phải:
- Đo được sản phẩm khai thác.
- Phân bố các dòng dầu, khí theo tính chất lý hóa và theo đường ống
công nghệ.
- Tách các sản phẩm của giếng.
- Tính toán khí theo hướng dẫn.
* Những yêu cầu cơ bản để thiết kế và khai thác hệ thống thu gom bao
gồm.
- Sơ đồ công nghệ khai thác cần phải phù hợp với điều kiện khí hậu, địa
hình, địa vật của vùng mỏ và các tính chất lý hoá của sản phẩm các giếng khai
thác.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 14


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

- Phương pháp khai thác được lựa chọn nhằm đảm bảo chỉ tiêu thiết kế ,
khai thác mỏ.
- Các thiết bị công nghệ (bơm nén khí, đo, tách) phải có khả năng hóa cải
được.
- Các hệ thống thu gom cần phải có khả năng cho phép tiến hành nhanh
chóng và kinh tế công việc hoà cải, xây dựng lại hay thay đổi hình dạng
những phần riêng biệt, đồng thời thay đổi các thông số quy trình công nghệ
cho phù hợp với các điều kiện thay đổi với quy trình khai thác.
- Các hệ thống thu gom cần phải cho phép tiến hành hiệu qủa chống các
sự cố mà không phải sửa chữa đáng kể.
Trong thiết kế hệ thống thu gom cần phải thấy trước khả năng quá tải của
một số đường ống công nghệ ở những giai đoạn khai thác khác nhau mà thiết
kế ống chính với hệ số n=1.5 theo công suất thiết kế. Đường ống của hệ thống
thu gom cần có những đoạn dự bị, những đường vòng khép kín để thay đổi
dòng đi theo hướng khác.
III.GIỚI THIỆU TUYẾN ỐNG THIẾT KẾ.
Tuyến ống thiết kế lá tuyến ông dẫn nước ép vỉa từ giàn nhẹ BK1 sang
giàn nhẹ BK5 nằm trong khu vực của mỏ Bạch Hổ với các thông số sau:
-Chiều dài tuyến ống là L = 1875 m.
-Đường kính ống D = 356 mm.
-Áp suất Pd =310 at.
-Độ sâu nước khu vực tuyến ống đi qua d0 = 52 m.
-Biên độ triều d1=2.05 m, chiều cao nước dâng d2= 1.25 m và chiều dày
hà bám là 10.5 cm .
-Nhiệt độ của nước vận chuyển trong ống là 40 0C.
-Vật liệu làm ống là X46 có SMTS = 434 Mpa, SMYS = 317 Mpa.
-Tuyến ống đặt ở nơi có địa chất là đất sét có sức kháng cắt 6.84 kPa,
hệ số ma sát là 0.3.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 15


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TUYẾN ỐNG
I. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO.
1.Số liệu sóng.
Bảng 1.5.a: Chiều cao sóng đáng kể Hs so với chu kỳ lặp N năm:
Chu kỳ
lặp

Thông
số

N

NE

E

100
năm
10
năm

Hs(m)
Tz(m)
Hs(m)
Tz(m)

8.6
9.8
6.5
8.7

5.6
9.3
4.4
8.1

7.2
9.7
5.5
8.4

Hướng
SE
S

SW

W

NW

4.5
9.1
4.8
8.0

7.0
9.2
5.0
8.6

6.0
9.0
6.1
8.5

7.7
9.4
4.9
8.0

Hướng
SE
S

SW

W

NW

6.6
8.9
4.1
7.6

2. Số liệu dòng chảy.
Bảng1.5.b: Vận tốc dòng chảy đáy (cách đáy 1 m),m/s.

N

NE

E

Vận tốc(cm/s)
Chu kỳ lặp 100 năm 0.51

0.75

0.73

0.93

0.89

0.65

0.70

0.85

Vận tốc(cm/s)
Chu kỳ lặp 10 năm

0.86

0.65

0.99

0.84

0.72

0.58

0.60

0.76

3. Các thông số về độ sâu nước, biên độ triều, nước dâng, chiều dày hà
bám và nhiệt độ chất vận chuyển.
Phụ lục 2
Bảng 2. Các thông số về độ sâu nước, biên độ triều, nước dâng,
chiều dày hàbám và nhiệt độ chất vận chuyển
B2.1
Nhóm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Độ sâu nước
34
36
40
42
44 48 50
52
54
56
(m)
Biên độ triều 1.15 2.14 1.42 2.55 1.67 1.8 1.95 2.05 1.1 1.25
(m)
Nước
1.8 1.93 2.15 1.15 1.42 1.3 1.55 1.25 2.05 1.95
dâng(m)
Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 16


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

Hà bám (cm)
Nhiệt độ (
0
C)

4.5
45

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

7.0
160

5.5
75

8.4
80

3.0
55

6.2
115

9.4
30

10.5
40

12
25

7.7
195

3.Địa chất công trình.
Phụ lục 3
Địa chất công trình
+A : Cát hạt mịn : cỡ hạt d50 = 0.135(mm);
+ B : Sét mềm: Kháng cắt 6.84 kPa
Hệ số ma sát 0.3
+ C : Sét cứng: Kháng cắt 8.00kPa
Hệ số ma sát 0.22
4.Các thông số khác.
Phụ lục 4 Các thông số khác
+ Trọng lượng riêng của khí : 148 kG/m3
+ Trọng lượng riêng của dầu : 890 kG/m3
+ Trọng lượng riêng của nước biển : 1025 kG/m3
+ Trọng lượng riêng của bê tông : 3040 kG/m3
+ Trọng lượng riêng của thép ống : 7850 kG/m3
+ Trọng lượng riêng của hà bám : 1300 kG/m3
+ Sai số chiều dày do chế tạo: -5% - 10%
5. Mác vật liệu.
Bảng 4. Mác vật liệu
A
Vật liệu
X42

B
X46

C
X52

D
X56

E
X60

F
X65

6. Số liệu về tuyến ống.
Phụ lục 5. Số liệu về tuyến ống
B5.1


Tên tuyến ống

Loại đường
ống

Chiều
dài (m)

Đường
kính (mm)

áp suất
Pd (at)

1
2
3
4
5
6

MSP1 – BK1
BK2 – BK5
BK5 – BK4
MSP11 – MSP9
MSP11– MSP9
MSP9 – MSP10

Nước ép vỉa
Nước ép vỉa
Nước ép vỉa
Gaslift
Nước ép vỉa
Khí

1600
1947
2150
2760
2740
2340

219
324
356
219.1
273.1
324

270
225
210
188
310
50

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 17


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

RB BK6
BK1-BK5
BK8-BK4

7
8
9

Gaslift
Nc ộp va
Gaslift

1965
1875
3000

219
356
325

188
310
90

7.Yờu cu bi.
Ph lc 6
M BI
S liu mc nc, h
S liu tuyn
bỏm, nhit
ng

S liu súng,
dũng chy

49CB1

B2.1

B5.1

1.5a, 1.5b

49CB2

B2.1

B5.2

1.1a, 1.1b

S liu tuyn, vt liu, a cht v hiu chnh s liu súng dũng
chy ca mi nhúm nh sau:
Nhúm
Mó tuyn Chiu cao Dũng chy Vt liu
súng (m)
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
+.5
+.8
+1.1
+1.4
-.5
-.8
-1.1
-1.4

0
-1
-.2
-.3
-.4
+.1
+.2
+.3
+.4

A
B
C
D
E
F
A
B
C

a cht
A
B
C
A
B
C
A
B
C

II. TNH TON BN NG NG CHU P LC TRONG
Theo DNV, Submarine pipeline systems 2000.
1.Cụng thc tớnh toỏn.
- Theo DnV2000 bn ca ng chu ỏp lc c kim tra bi cụng
thc 5.14:

Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 18


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

Pli Pe

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

Pb (t1 )
SC . m

* Cỏc i lng trong cụng thc 5.14 c xỏc inh theo DnV nh sau:
- SC: L h s an ton ph thuc vo cp an ton ly theo bng 5-5.
- m: L h an ton theo cp c ly theo bng 5-4.
- Pli: p lc cc b trong iu kin cú s c ti im tớnh toỏn
Pli = Pinc + cont.g.h = Pd.inc + cont.g.h
Trong ú:
- Pd: L ỏp lc thit k. Pd=310(at)
- inc: L h s ỏp lc s c. Theo DnV 2000 inc=1.05ữ1.10. ỏn ny
ta ly inc=1.10 cho tt c cỏc trng hp

-h = do
h : chiu cao ct cht lng vn chuyn tớnh t im tớnh toỏn n
im quy c xỏc inh Pd, khụng liờn quan n mc nc
- cont: L mt cht cha trong ng. Nh vy trong ỏn ny
cont=1025kG/m3 ( mt ca nc bin).
- g: l gia tc trng trng. g = 9.81(m/s2).
- Pe: L ỏp lc ngoi ( Trong trng hp ny tớnh vi Pmin) c xỏc nh
theo cụng thc:
Pe= . h.
- : L trng lng riờng ca nc bin. =1025kG/m3
- h: l chiu cao mc nc thp nht :
+ Th ỏp lc :
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 19


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

h = d0 –d1- η.Hmax = 52-2.05- 0.5*5.4 = 47.25 (m)
+Vận hành :
h = d0 –d1- η.Hmax = 52-2.05- 0.5*7.5 = 46.2 (m)
- Pb(t1): Là áp lực phục hồi được xác định theo công thức :
Pb(x)=Min[Pb,s(x);Pb,u(x)].
Trong đó:
+Pb,s(x): Đặc trưng cho khả năng chống áp lực trong của đường ống theo
TTGH chảy dẻo,được xác định theo công thức :
Pb,s(x)=

2.x
2
fy.
.
D−x
3

+Pb,u(x): Đặc trưng cho khả năng chống áp lực trong của đường ống
theo TTGH phá vỡ,được xác định theo công :
Pb ,u ( x) =

f
2x
2
* u *
D − x 1.15 3

Trong đó:
ƒy : Ứng suất chảy dẻo của vật liệu ống
ƒu : Ứng suất kéo của vật liệu ống
Được xác định theo bảng 5-2:
- fy=(SMYS –fy,temp).αU
- fu=(SMTS –fu,temp).αU αA
- fy,temp, fu,temp: Là các giá trị giảm ứng suất chảy dẻo và giá trị
giảm ứng suất kéo do nhiệt độ.
- SMYS : Ứng suất chảy dẻo nhỏ nhất của vật liệu
Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 20


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

- SMTS : ng sut kộo nh nht ca thộp ng
c tra trong bng 12-4 tng ng vi thộp API X46
0.96

- U: L h s cng vt liu ly trong iu kin thụng thng. U =

- A: L h s k n s lm vic khụng ng hng ca vt liu( õy
ta coi nh vt liu lm vic ng hng). A = 1
- x: Chiu dy t1hoc t2 (Tu vo cỏc trng hp lm vic c th ca
tuyn ng).
n nh tng th
t1
t1= t- tfab
t1 = t tfab - tcorr

Th ỏp lc
Vn hnh

Mt n nh cc b
t2
t2 = t
t2 = t - tcorr

2. Tớnh toỏn.
* Tớnh ỏp lc ngoi
Th ỏp lc

Vn hnh

0

4.74

Pe (KG/cm2)

* Tớnh ỏp lc cc b trong iu kin cú s c
Th ỏp lc Pli (KG/cm2)
Vn hnh Pli(KG/cm2)

356.47578

Vựng 1

339.75

Vựng 2

339.75

* Tớnh cỏc h s c trng ca vt liu
Cỏc giỏ tr c tớnh trong bng sau
Thộp API X46
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 21


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

SMYS
(KG/cm2)

SMTS
(KG/cm2)

ftemp
((KG/cm2)

fy
(KG/cm2)

fu
(KG/cm2)

3170

4340

0

3043.2

4166.4

* So sánh Pb,s(x) và Pb,u(x) :
Đặt

fy.

2
=A
3

fu 2
.
=B
1.15 3

2.x
.A
D−x
2.x
.B
Pb,u(x)=
D−x

Pb,s(x)=

A
3513.9847
3513.9847
3513.9847

Bảng tính hệ số A và B
B
4183.4298
4183.4298
4183.4298

Suy ra Min(Pb,x(x);Pb,u(x)) = Pb,s(x) = 3513.98*

Min(A,B)
3513.9847
3513.9847
3513.9847
2.x
D−x

* γm = 1.15 cho các trạng thái SLS, ULS, ALS (Trạng thái giới hạn ,cực hạn
và khi xảy ra sự cố).
* Xác định hệ số γsc :
Bảng 5-5
γsc
Cấp an toàn
Thấp
Vừa
Cao
Áp lực trong
1,046
1,138
1,308
Trường hợp
1,04
1,14
1,26
khác
Để biết được đoạn đường ống ta đang thiết kế thuộc loại cấp an toàn
nào, chủ yếu dựa vào vị trí đoạn ống và chất vận chuyển bên trong. Ta xác
định cấp an toàn từ các bảng 2-1, bảng 2-2, bảng 2-3 và bảng 2-4.

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 22


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

Đối với đồ án đang thiết kế, chất vận chuyển là chất lỏng. Thuộc loại
chất không cháy. Nó thuộc nhóm A trong bảng 2-1.
Đối với đồ án đang thiết kế tuyến ống nằm ở cả vùng 1 và vùng 2. Ta
phải tính cho cả 2 vùng riêng rẽ.
Vùng 1: Là vùng không có sự hoạt động thường xuyên của con người.
Vùng 2: Là vùng Riser, vùng gần dàn, có sự hoạt động thường xuyên
của con người. Căn cứ vào mức độ phân tích về rủi ro có thể xẩy ra mà vùng
2 được tính kéo dài ra khỏi dàn đoạn bao nhiêu. Trong đồ án đang thiết kế
vùng 2 được xác định là vùng Riser và vùng ống ngầm từ dàn trở ra 500m.
* Phân loại cấp an toàn:
Bảng 2-3:
Cấp an toàn
Định nghĩa.
Khi xẩy ra rủi ro mức độ ảnh hưởng tới con người ít, ảnh
Thấp
hưởng môi trường không nghiêm trọng, ảnh hưởng thấp
đối với kinh tế. Thường phân loại cho trạng thái lắp đặt
Khi xẩy ra rủi ro mức độ ảnh hưởng tới con người lớn, ảnh
hưởng tới môi trường nghiêm trọng, rất ảnh hưởng đối với
Trung Bình
kinh tế hoặc hậu quả chính trị. Thường phân loại cho trạng
thái vận hành đối với vùng bên ngoài dàn.
Khi xẩy ra rủi ro mức độ ảnh hưởng tới con người lớn, ảnh
hưởng tới môi trường nghiêm trọng, hậu quả to lớn đối với
Cao
kinh tế hoặc chính trị. Thường phân loại cho trạng thái vận
hành đối với vùng 2.
* Phân loại cấp an toàn :
Bảng 2-4:
Loại chất A,C
Loại vị trí

Loại chất B,D và E
Loại vị trí
1
2
1
2
Tạm thời
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Vận hành
Thấp
Trung Bình
Trung Bình
Cao
Suy ra trong đồ án này hệ số γsc được lấy theo 4 trường hợp

Giai đoạn

Lắp đặt
Svth: nhãm_8_líp 49cb1

Vận hành
http://www.ebook.edu.vn

Trang 23


Tr−êng §hxd
ViÖn x©y dùng ctb

®å ¸n m«n häc
c«ng tr×nh ®−êng èng- BÓ chøa

Vùng1.

Vùng2

Vùng1

Vùng2

Thấp
1,046

Thấp
1,046

Thấp
1,04

Trung Bình
1,14

Từ công thức kiểm tra:
Pli − Pe ≤

Pb (t1 )
2.t
1
2
= 1 fy. .
γ SC .γ m D − t1
3 γ SC .γ m

2.1 Trong điều kiện thử áp lực tại nhà máy Pe = 0.
Trong trạng thái thử áp lực, áp lực được thử cao hơn áp lực thiết kế,
phụ thuộc cấp an toàn khi vận hành.
Với cấp an toàn thấp trong khi vận hành bình thường.
Plt = 1.03xPli
Suy ra
2x
*3513.98 ≥ (351.25-0)*1.046*1.15
D−x

=>

2x
≥ 0.1202
D−x

=>

17.63349.x ≥ D

=>
x ≥ 0.05671D =20.19 (mm)
Chiều dày ống t1 = t – tfab
=> t = 20.19 + 20.19*0.05 = 21.20 (mm)
2.2.Trong điều kiện vận hành.
* Đối với vùng 1 :
2x
*3513.98 ≥ (339.75-4.74)*1.046*1.15
D−x

=>
=>
=>

2x
≥ 0.11468
D−x

2.11468.x ≥ 0.11468.D
x ≥ 0.05423D =19.31 (mm)

Svth: nhãm_8_líp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 24


Trờng Đhxd
Viện xây dựng ctb

đồ án môn học
công trình đờng ống- Bể chứa

Chiu dy ng t1 = t tfab - tcorr
=> t = 19.31 + 19.31 * 0.05 +2 = 22.28 (mm)
* i vi vựng 2 :
2x
*3513.98 (339.75-4.74)*1.138*1.15
Dx
2x
0.12477
Dx

=>
=>

2.12477.x 0.12477.D

=>

x 0.0587D =20.90(mm)

Chiu dy ng t1 = t tfab - tcorr
=> t = 20.90 + 20.90 * 0.05 +2 = 23.95 (mm)
=> tmax = 23.95 (mm)
3. Kt lun.
Chn chiu dy ng l t = 24(mm); D = 356 (mm)
III. KIM TRA N NH N HI NG NG THEO DNV
2000
1. Kim tra mt n nh cc b ca tuyn ng.
1.1.Hin tng.
Mt n nh cc b l hin tng xy ra khi ỏp lc ngoi ln hn ỏp lc
trong ng. Khi ú, trong ng s xut hin ng sut vũng mang du õm. Nu
ng sut vũng ln lm cho ng b búp mộo, dn n mt n nh cc b
ca tuyn ng.
1.2.Tớnh toỏn kim tra.
iu kin gõy mt n nh cc b ca tuyn ng theo DnV_2000 l:
Pe

Pc
1.1. m . SC

Trong ú:
Svth: nhóm_8_lớp 49cb1

http://www.ebook.edu.vn

Trang 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×