Tải bản đầy đủ

Giáo trình lập trình gia công tiện solidcam

17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

SlideShare Explore Search You

Upload
Login
Signup
Search

 

Home
Technology
Education
More Topics
For Uploaders
Collect Leads
Get Started
Tips & Tricks

Tools
For Business
Search

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

1/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 1 TRẦN YẾN GROUP © Mục lục I. Giới thiệu tổng
quan...........................................

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

2/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 3 TRẦN YẾN GROUP © I. Giới thiệu tổng quan Phần
SolidCAM Manager là một trong những thành ...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

3/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

4/10017/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

5/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

6/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 7 TRẦN YẾN GROUP © Khi các bạn khởi tạo một
file CAM­Part mới, các bạn phải nhập tên cho f...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

7/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 8 TRẦN YẾN GROUP © CNC­Machine Ở đây, các
bạn chọn hệ thống máy CNC để gia công chi tiết c...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

8/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

9/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 10 TRẦN YẾN GROUP © Select Face SolidCAM cho
phép các bạn có thể thiết lập một hệ trục tọa...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

10/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

11/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

12/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

13/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

14/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

15/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 16 TRẦN YẾN GROUP © Part Settings SolidCAM
cho phép các bạn có thể xác lập được những tùy ...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

16/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 17 TRẦN YẾN GROUP © New Lệnh này dùng để tạo
một file CAM­Part mới. Nhấp vào lệnh này, Sol...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

17/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

18/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

19/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 20 TRẦN YẾN GROUP © SolidCAM Settings Lệnh
này được dùng để hiện thị hộp thoại SolidCAM Se...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

20/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 21 TRẦN YẾN GROUP © Browse recent parts Lệnh
này được dùng để hiển thị hộp thoại Browse Re...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

21/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 22 TRẦN YẾN GROUP © Các bạn nhấp phải chuột
vào mục CAM­Part header của cây SolidCAM Manag...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

22/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 23 TRẦN YẾN GROUP © CAM­Part Properties Lệnh
này được dùng để hiển thị hộp thoại Turning p...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

23/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 24 TRẦN YẾN GROUP © 2.3.3 Tổng quan về môi
trường gia công tiện trong SolidCAM Các thanh c...

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

24/100


17/3/2016

Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam

http://www.slideshare.net/iQung/solid­cam­lathe­full1?ref=http://cachdung.com/giao­trinh­lap­trinh­gia­cong­tien­tren­solidcam­2013­8393.html

25/100


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×