Tải bản đầy đủ

So sánh công ty TNHH hai thành viên, và công ty hợp danh

So sánh công ty TNHH hai thành viên và công ty hợp danh
a. Giống nhau:
- Đều là loại hình doanh nghiệp, được thành lập hợp pháp hoạt động theo luật doanh nghiệp 2014
- Đều là công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tài sản thuộc sở hữu chung của các thành viên trong công ty tương ứng với mức vốn góp vào
công ty.
- Cả hai không được phát hành cổ phần để huy động vốn
b. Khác nhau:

*) Công ty TNHH hai thành viên
-Bản chất: Vừa là công ty đối nhân, vừa là công ty đối vốn.
- Chủ thể thành lập: Có ít nhất 2 TV trở lên cùng góp vốn thành lập, thành viên có thể là cá nhân
hoặc tổ chức, số lượng thành viên không vượt quá 50 người, các thành viên góp vốn đều là đồng
chủ sở hữu công ty;
- Huy động vốn: không được phát hành cổ phần
- Giới hạn trách nhiệm: Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn của mình đã
góp vào doanh nhiệp
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên,gián đốc(tổng giám đốc)
khi có 11 thành viên trở lên công ty phải có ban kiểm soát
- Các thành viên của công ty đều là chủ thể quản lý của công ty, nhưng quyền quản trị của các
thành viên căn cứ vào tỷ lệ vốn góp vào công ty;

- Các thành viên công ty có thể tham gia góp vốn vào các công ty khác;
- Phần vốn góp của các thành viên đc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật,ưu tiên chuyển
nhượng cho các thành viên còn lại theo tỉ lệ tương ứng với phần góp vốn của họ trong công ty cùng
với điều kiện chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn
lại của công ty không mua hoặc không mua hết.
-Chế độ trách nhiệm tài sản ; Tất cả các thành viên trong công ty đều có trách nhiệm hữu hạn đối với
phần vốn góp của mình
- Có thể chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi;

*) Công ty hợp danh
-Bản chất: Là công ty đối nhân
- Chủ thể thành lập:


Có ít nhất hai thành viên hợp danh góp vốn thành lập, TV hợp danh chỉ là cá nhân, ngoài ra còn có
thêm thành viên góp vốn.
- Huy động vốn: không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
- Giới hạn trách nhiệm: thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình về
các nghĩa vụ của công ty.Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty
trong phạm vi đã góp vào công ty.
- Quyền quản lý công ty thuộc về các thành viên hợp danh, tuỳ thuộc vào mức vốn góp mà quyền
quản trị khác nhau.
- Các thành viên hợp danh không đc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và thành
viên hợp danh khác trong công ty
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề
quản lí công ty.Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh do các thành viên thoả thuận trong điều lệ
công ty.
-Chế độ trách nhiệm tài sản: Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ
của công ty.
- Không được tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×