Tải bản đầy đủ

SKKN giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học bến củi thông qua các tiết dự giờ thao giảng

MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………..Trang 1
2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………….Trang 1
3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………....Trang 2
4. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………..Trang 2
5. Phương pháp nghiên cứu………………………………………...Trang 2
6. Giả thuyết khoa học……………………………………………...Trang 2
II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận …………………………………………………….Trang 3
2. Cơ sở thực tiễn…………………………………………………..Trang 4
3. Nội dung nghiên cứu………………………………………….....Trang 6
4. Kết quả đề tài…………………………………………………..Trang 11
III. KẾT LUẬN :
1. Bài học kinh nghiệm …………………………………………...Trang 12
2. Hướng phổ biến đề tài………………………………………….Trang 12


TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Tên đề tài : « Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường Tiểu học
Bến Củi thông qua các tiết dự giờ thao giảng »

Họ và tên tác giả : Nguyễn Thị Trà.
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Bến Củi
1. Lý do chọn đề tài : Nâng cao chất lượng giáo dục được xem là nhiệm
vụ hàng đầu của ngành giáo dục, bởi vì đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu
quyết định chất lượng giáo dục. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, Ngành
giáo dục nói chung, trường Tiểu học Bến Củi nói riêng; nâng cao chất lượng
giảng dạy trong trường Tiểu học là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho cán bộ quản
lý cũng như trong mỗi giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà
trường phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong nhà
trường. Nhưng hiện nay vấn đề cần đề cập đến là hiệu quả giảng dạy còn thấp,
chất lượng giáo dục chưa cao. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: «Giải pháp nâng
cao chất lượng giảng dạy trong trường Tiểu học bến Củi thông qua các tiết dự
giờ thao giảng »
2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu :
- Đối tượng nghiên cứu: «Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy
trương Tiểu học Bến Củi thông qua các tiết dự giờ thao giảng »
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu, dự giờ, thống kê.
3. Đề tài đưa ra giải pháp mới:
- Xây dựng và lập kế hoạch quản lý soạn giảng, thực hiện chương trình,
quản lý giờ dạy, nội dung dạy học trong ngày.
- Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ,
quản lý việc soạn giảng và khâu chuẩn bị lên lớp của giáo viên.
- Lập kế hoạch tiến trình dự giờ, thao giảng.
4. Phạm vi nghiên cứu:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học.
- Nghiên cứu giờ dạy của giáo viên
5. Hiệu quả áp dụng:
Qua thực tế áp dụng đề tài này, tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy của
đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
Chất lượng các tiết dạy hội giảng được nâng lên từ không có giáo viên đạt hội
giảng tỉnh, nay đạt 2 cấp tỉnh theo tỷ lệ đã đăng ký. Đề tài này có thể áp dụng
các trường trong huyện.
Bến Củi, ngày 10 tháng 3 năm 2015
Tác giả


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014
2. Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

3. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
4. Các văn bản liên quan đến giáo dục
4. Giáo trình giáo dục tiểu học I - Đại học Huế.


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học trường :
- Nhận xét: .…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… ……
- Xếp loại :
…………………………………………………………………………………….
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Nhận xét :
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Xếp loại :
……………………………………………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………
………………………………………………

2. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Nhận xét :
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
- Xếp loại :
……………………………………………………………………………………
.…………….……………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×